Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

1.   Ogłoszenie o konkursie. Uwaga zaktualizowany dokument

2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu. Uwaga zaktualizowany dokument oraz Link do komunikatu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.1.1 POIR.
 2. Sytuacja finansowa. Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 14.07.2016 r.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 2. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 5. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 6. Ustawa wdrożeniowa.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 8. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 9. Dyrektywa 2003/87/WE.
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 12. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 13. Poziomy gotowości technologicznej.

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 05.09.2016 r.)
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

PROTEST

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku. Protest jest wnoszony w formie pisemnej.

W celu ułatwienia złożenia protestu poniżej udostępniono jego przykładowy wzór.

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu złożenie wniosku o dofinansowanie, który jest przedmiotem oceny w ramach innego naboru wniosków albo procedury odwoławczej albo postępowania sądowo-administracyjnego skutkuje jego odrzuceniem.

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: konkurs1.1.1duze-at-ncbr.gov.pl.