Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2015 r.:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:
1.   Ogłoszenie o konkursie.
2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu.

3.   Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji 1.1.2 POIR.
4.1 Przewodnik kwalifikowalności-Podziałanie 1.1.2 POIR-Ogólne zasady.
4.2 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1.2 POIR-Katalog kosztów
      kwalifikowanych.

4.3 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1.2 POIR-Katalog kosztów
      niekwalifikowanych.

4.4 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.1.2 POIR-Zasada konkurencyjności.
5.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
6.   Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.

6a. Wzór deklaracji organu Natura 2000-załącznik do ankiety

7.   Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
8.   Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 2. Opłacalność wdrożenia.
 3. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 4. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 5. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 6. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 7. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 8. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 14. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu.
LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu
1. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność z oryginałem kopia
2.

Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy)

Dokument własny Wnioskodawcy

Oryginał lub poświadczona za

zgodność
z  oryginałem kopia
3.

Budżet Projektu:*

a) regiony lepiej rozwinięte

albo

b) regiony słabiej rozwinięte.

*składany wyłącznie w przypadku wezwania Wnioskodawcy przez IP do złożenia skorygowanego budżetu, na podstawie Regulaminu Przeprowadzania Konkursu. 

a) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR

b) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR

a) Oryginał

b) Oryginał

4. Harmonogram płatności wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wg wzoru dostępnego na stronie internetowej
NCBR
Oryginał
6.

a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)


lub


b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)


albo


c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

a) dokument własny Wnioskodawcy

b) dokument własny Wnioskodawcy

c) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

a) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

c) Oryginał

7.

a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)

albo


b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)


albo


c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

a) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

b) dokument własny Wnioskodawcy

c) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

a) Oryginał

b) Poświadczona
za zgodność
z oryginałem kopia

c) Oryginał

8. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał
9.
a) Wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”
oraz
b) Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko - wymagana jeżeli w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie
w rozumieniu  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 Nr 213, poz.  1235, z późn. zm.). Ponadto, jeśli Wnioskodawca dysponuje już pozwoleniami na inwestycję - wymagane jest również złożenie pozwoleń, wymaganych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (w zależności od etapu w jakim znajduje się to postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji realizacyjnych).
Wykaz wymaganych dokumentów w tym zakresie określony jest w ww. formularzu jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
Uwaga:  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dostarczenie stosownej dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz wymaganych prawem zgód i pozwoleń w zakresie realizacji projektu, gdyż przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach, wówczas dopuszcza się możliwość przedłożenia stosownej, kompletnej i prawidłowej dokumentacji w tym zakresie, najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

a) wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

b) dokument własny Wnioskodawcy

a) Oryginał

b) Poświadczona
za zgodność
z oryginałem kopia

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

INNE:

 1. Sugerowany wzór protestu


Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie nr 2/1.1.2/2015 można kierować pod numer telefonu: Sekretariat (0-22) 390 73 01 oraz przesyłać na adres e-mail: konkurs1.1.2-at-ncbr.gov.pl

FAQ