Dokumentacja Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej” (konkurs INNOMED-2),  finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (Konkurs 2/1. 2/2015_INNOMED):

DOKUMENTY PODSTAWOWE:
1.   Ogłoszenie o konkursie.
2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu.
3.   Zakres merytoryczny konkursu.
4.   Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu
      Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Działanie 1.2.

5.1 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Ogólne zasady.
5.2 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Katalog kosztów
      kwalifikowanych.

5.3 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2POIR-Katalog kosztów
      niekwalifikowanych.

5.4 Przewodnik kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności.
6.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
7.   Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.
7a. Wzór deklaracji organu Natura 2000 – załącznik do ankiety.
8.   Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
9.   Zakres minimalny umowy konsorcjum.
10. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy
      publicznej przez NCBR.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - część A_wersja polska.
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie - część B_wersja angielska.
 3. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 4. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie informatycznym.
 5. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 6. Oświadczenie o braku powiązań – dotyczy projektów przewidujących tzw. „skuteczną współpracę”.
 7. Informacje na potrzeby ewaluacji – Wnioskodawca.
 8. Instrukcja wypełniania wniosku.

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU: innomed.ncbr.gov.pl/innomed

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 2. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 3. Oświadczenie Konsorcjanta.
 4. Informacje na potrzeby ewaluacji – Konsorcjanta.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Poziomy gotowości technologicznej TRL.
 14. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.

REALIZACJA PROJEKTU


UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę.
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum.
 3. Weksel.
 4. Deklaracja wekslowa.
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej.
 6. Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych przedsiębiorstw realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

REALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie
 2. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu
 3. Raport z realizacji zadań/etapów
 4. Wzór informacji końcowej

DOKUMENTY DO UMOWY:

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1.
Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).
Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
2.
Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy)
Dokument własny Wnioskodawcy
Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
3. Budżet Projektu Oryginał/w systemie informatycznym IP
4. Harmonogram płatności wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR
Oryginał
5.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej
i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR
Oryginał
6.
a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)
lub
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji
o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)
albo
c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy)

a) Dokument własny Wnioskodawcy

b) Dokument własny Wnioskodawcy

c) wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR

a) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

c) Oryginał

7.
a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
albo
b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
albo
c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

a) wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR

b) Dokument własny Wnioskodawcy

c) wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR

a) Oryginał

b) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

c) Oryginał

8. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR
Oryginał
9.
a) Wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”
oraz
b) Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wymagana jeżeli w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 Nr 213, poz.  1235, z późn. zm.). Ponadto, jeśli Wnioskodawca dysponuje już pozwoleniami na inwestycję–wymagane jest również złożenie pozwoleń, wymaganych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (w zależności od etapu w jakim znajduje się to postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji realizacyjnych).
Wykaz wymaganych dokumentów w tym zakresie określony jest w ww. formularzu jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
Uwaga:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dostarczenie stosownej dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz wymaganych prawem zgód i pozwoleń w zakresie realizacji projektu, gdyż przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach, wówczas dopuszcza się możliwość przedłożenia stosownej, kompletnej i prawidłowej dokumentacji w tym zakresie, najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

a) wg wzoru

dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR

b) Dokument własny Wnioskodawcy

a) Oryginał

b) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

10. Kopia umowy konsorcjum – aktualizacja – jeśli dotyczy  Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
11. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (dotyczy przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy) wg wzoru
dostępnego na
stronie NCBR
Oryginał
Dodatkowo – w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty od każdego z konsorcjantów:
Dokumenty dot. Konsorcjanta, ubiegającego się o pomoc publiczną w ramach projektu:
1.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR
Oryginał
2.
a) Sprawozdania finansowe Konsorcjanta za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)
lub
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)
albo
c) Oświadczenie Konsorcjanta o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy).

a) dokument własny Konsorcjanta

b) dokument własny Konsorcjanta

c) wg wzoru

dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR

a) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

b) Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia

c) Oryginał

3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (dotyczy przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy) wg wzoru
dostępnego na
stronie NCBR
Oryginał

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.(hiperłącze do załączonego do maila dokumentu Word)
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.(hiperłącze do załączonego do maila pliku pdf)

PROTEST
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. Z uwagi na ocenę protestów w zakresie merytorycznym realizowaną przez ekspertów zagranicznych należy równolegle złożyć protest w języku polskim i angielskim.

Wzór protestu udostępniono poniżej.


Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.

----------------


Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać  na następujące adresy mailowe:

FAQ