Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Programu sektorowego „INNOSTAL”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu - aktualizacja 14.12.2016

8.   Zakres minimalny umowy konsorcjum. - (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 19.12.2016 r.).

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 2. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 5. Oświadczenie o braku powiązań.
 6. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 2. Oświadczenie Konsorcjanta.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.

   

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 2. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 5. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 6. Ustawa wdrożeniowa.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 8. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 9. Dyrektywa 2003/87/WE.
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Poziomy gotowości technologicznej.
 12. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.

UMOWA O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę.(Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 19.12.2016 r.).
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. - (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 19.12.2016 r.).

KONTAKT

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innostal-finanse-at-ncbr.gov.pl;
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innostal-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 240, (22) 39 07 448.

REALIZACJA PROJEKTU

Centralny System Teleinformatyczny SL2014:

REALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE