Dokumentacja Programu sektorowego „INNOCHEM”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (Konkurs_3/1.2/2015_INNOCHEM):

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

6.   Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 2. Opłacalność wdrożenia.
 3. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 4. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 5. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.
 6. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 7. Oświadczenie o braku powiązań.
 8. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie.
 9. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 3/1.2/2015

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 2. Oświadczenie Konsorcjanta.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Formularz ubiegania się o pomoc publiczną.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów NABS.
 2. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 4. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 6. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 7. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 8. Ustawa wdrożeniowa.
 9. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 10. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 11. Dyrektywa 2003/87/WE.
 12. Klasyfikacja MAE.
 13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę.
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum.
 3. Weksel.
 4. Deklaracja wekslowa.
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej.

DOKUMENTY DO UMOWY

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu
 Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy:
1 Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność
z  oryginałem kopia
2

Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy)

Dokument własny Wnioskodawcy

Oryginał lub poświadczona za

zgodność
z  oryginałem kopia
3

Budżet Projektu:*

*składany wyłącznie w przypadku wezwania Wnioskodawcy przez IP do złożenia skorygowanego budżetu, na podstawie Regulaminu Przeprowadzania Konkursu. 

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał
4

Harmonogram płatności

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał
5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał
6 Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał
7
a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)
lub
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)
albo
c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy)
a) dokument własny Wnioskodawcy
b) dokument własny Wnioskodawcy
a) Oryginał lub poświadczona za
zgodność
z oryginałem kopia
b) Oryginał lub poświadczona za zgodność
z  oryginałem kopia
c) Oryginał
8
a) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
albo
b) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
albo
c) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)
b) dokument własny Wnioskodawcy
a) Oryginał
b) Poświadczona
za zgodność
z oryginałem kopia
c) Oryginał
9 Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. wg wzoru
dostępnego
na stronie
internetowej
NCBR
Oryginał
10
a) Wypełniony formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” 
oraz
b) Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wymagana jeżeli w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz.  353, z późn. zm.). Ponadto, jeśli Wnioskodawca dysponuje już pozwoleniami na inwestycję–wymagane jest również złożenie pozwoleń, wymaganych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (w zależności od etapu w jakim znajduje się to postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji realizacyjnych).
Wykaz wymaganych dokumentów w tym zakresie określony jest w ww. formularzu jak również w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
Uwaga:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dostarczenie stosownej dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko oraz wymaganych prawem zgód i pozwoleń w zakresie realizacji projektu, gdyż przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostało zaplanowane do realizacji w kolejnych latach, wówczas dopuszcza się możliwość przedłożenia stosownej, kompletnej i prawidłowej dokumentacji w tym zakresie, najpóźniej przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
b) dokument własny Wnioskodawcy
a) Oryginał
b) Poświadczona
za zgodność
z oryginałem  kopia
11 Kopia umowy konsorcjum – aktualizacja – jeśli dotyczy dokument własny Wnioskodawcy
Poświadczona
za zgodność
z oryginałem  kopia
Dodatkowo – w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty od każdego z konsorcjantów:
Dokumenty dot. Konsorcjanta, ubiegającego się o pomoc publiczną w ramach projektu:
1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Oryginał
2 Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy Oryginał
3
a) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)
lub
b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy oryginał albo kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)
albo
c) Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości (jeśli dotyczy)
a) dokument własny Wnioskodawcy
b) dokument własny Wnioskodawcy
a) Oryginał lub poświadczona za
zgodność
z  oryginałem kopia
b) Oryginał lub poświadczona za zgodność
z  oryginałem kopia
c) Oryginał

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

PROTEST

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. Protest dotyczący oceny formalnej wnoszony jest w języku polskim, natomiast protest dotyczący oceny merytorycznej, z uwagi na jego ocenę przez ekspertów zagranicznych, należy złożyć w języku angielskim.

Wzór protestu udostępniono poniżej.

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę.

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: innochem-finanse-at-ncbr.gov.pl,
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: innochem-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 158, (22) 39 07 267.