Dokumentacja dla Konkursu nr 3 w ramach Programu sektorowego „GAMEINN”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

8.   Zakres minimalny umowy konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 06.12.2016 r.).

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie.
 2. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
 4. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.
 5. Oświadczenie o braku powiązań.
 6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy.
 2. Oświadczenie Konsorcjanta.
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji.

   

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A).
 2. Rozporządzenie KE nr 651_2014.
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 5. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 6. Ustawa wdrożeniowa.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301_2013 z dnia 17.12.2013 r.
 8. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303_2013 z 17.12.2013 r.
 9. Dyrektywa 2003/87/WE.
 10. Klasyfikacja MAE.
 11. Poziomy gotowości technologicznej.
 12. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP.

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 06.12.2016 r.).
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum. (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 06.12.2016 r.).
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy,

PROTEST

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Określenie sposobu postępowania w zakresie rozpatrywania protestów od negatywnej oceny projektów reguluje ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Protest wnosi się bezpośrednio do Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od doręczenia informacji o negatywnej ocenie wniosku w wersji papierowej. Protest jest wnoszony w formie pisemnej. Protest wnoszony jest w języku polskim. W odniesieniu do zarzutów w zakresie kryteriów merytorycznych protest wnoszony jest również w angielskiej wersji językowej, z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca składający protest zapewni, że treść obu wersji językowych jest tożsama, co zobowiązany jest poświadczyć stosownym oświadczeniem.

Wzór protestu udostępniono poniżej.

Protest jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IP informuje na piśmie Wnioskodawcę.

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: gameinn-finanse-at-ncbr.gov.pl;
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: gameinn-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: (22) 39 07 459, (22) 39 07 172.

REALIZACJA PROJEKTU

Centralny System Teleinformatyczny SL2014: