Dokumentacja dla konkursu „GameINN”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r.:

ZASADY KONKURSU:

1.   Ogłoszenie o konkursie

2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu - aktualizacja 24.04.2017 r.

3.   Zakres tematyczny konkursu

4.   Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji

5.1. Przewodnik kwalifikowalności -Ogólne zasady

5.2. Przewodnik kwalifikowalności - Katalog kosztów kwalifikowanych

5.3. Przewodnik kwalifikowalności - Katalog kosztów niekwalifikowanych

6.   Kryteria wyboru projektów

7.   Zakres minimalny umowy konsorcjum
8.   Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
1.   Wzór wniosku o dofinansowanie
2.   Sytuacja finansowa (część wniosku)
3.   Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie
4.   Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego
5.   Informacje na potrzeby ewaluacji

6.   Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

  1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 03.10.2017 r.)
  2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 03.10.2017 r.)
  3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
  4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
  5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

DOKUMENTY DODATKOWE:
1.   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2.   Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
3.   Ustawa wdrożeniowa
4.   Rozporządzenie 651/2014
5.   Rozporządzenie ogólne
6.   Rozporządzenie EFRR
7.   Dyrektywa 2003/87/WE
8.   Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie 1.2 POIR
9.   Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
10. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
11. Klasyfikacja MAE
12. Poziomy gotowości technologicznej
13. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
14. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
15. Wytyczne POIR w zakresie kwalifikowalności wydatków
16. Wytyczne w zakresie kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla POIR
17. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 14. Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: gameinn-finanse-at-ncbr.gov.pl
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: gameinn-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów:  (22) 39 07 172, (22) 39 07 459