Dokumentacja dla konkursu „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r.

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis programu
 2. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja z 28 listopada 2017 r.)
 3. Regulamin Przeprowadzania Konkursu (aktualizacja z 14 lutego 2018 r.)
 4. Zakres tematyczny konkursu
 5. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR (aktualizacja z 23.10.2017 r.)
 7. Kryteria wyboru projektów
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum (aktualizacja z 7 sierpnia 2017 r.)
 9. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 23.10.2017 r.)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 23.10.2017 r.)
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji  dla przedsiębiorcy
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego samodzielnie (aktualizacja z 23.10.2017 r.)
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (aktualizacja z 23.10.2017 r.)
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (aktualizacja z 12.04.2018 r.)
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

REALIZACJA UMOWY O DOFINANSOWANIE

 1. Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w Projekcie
 2. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu
 3. Raport z realizacji zadań/etapów
 4. Wzór informacji końcowej

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie nr 1407/2013
 8. Dyrektywa 2003/87/WE
 9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Działanie  1.2 POIR
 10. Kalkulator EPC
 11. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 12. Klasyfikacja MAE
 13. Poziomy gotowości technologicznej
 14. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP
 15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Wytyczne POIR w zakresie kwalifikowalności wydatków
 17. Wytyczne w zakresie kontroli
 18. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 19. Pełnomocnictwo – wzór dla osób reprezentujących Wnioskodawcę na Panelu
 20. Przewodnik dla Wnioskodawcy

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 14. Regulaminu przeprowadzania konkursu.

Wzór protestu:

KONTAKT:

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: pbse-finanse-at-ncbr.gov.pl
 2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: pbse-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerem telefonu: +48 22 39 07 158