Dokumentacja dla Konkursu nr 8 w ramach Programu sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:

ZASADY KONKURSU:

1.   Ogłoszenie o konkursie - aktualizacja dokumentu

2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu - aktualizacja dokumentu

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie zaktualizowany dokument
 2. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie - zaktualizowany dokument
 3. Sytuacja finansowa
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:

 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
 2. Oświadczenie Konsorcjanta
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 10.03.2017 r.).
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 10.03.2017 r.).
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

DOKUMENTY DODATKOWE:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: pbse-finanse-at-ncbr.gov.pl,
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: pbse-at-ncbr.gov.pl oraz pod numerami telefonów: + 48 505 759 069, + 48 22 39 07 448.

FAQ