Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2019 r.:

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis Programu
 2. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja z 25.03.2019)
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja z 25.03.2019 i 12.08.2019)
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR (aktualizacja z 25.03.2019)
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 25.03.2019)
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 25.03.2019)
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji dla jednostki naukowej
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 1/4.1.4/2019

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu z 18.06.2019 r.)
 2. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 3. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 4. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Omnibus
 9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 4.1.4 POIR (aktualizacja z 25.03.2019)
 10. Kalkulator EPC
 11. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 12. Klasyfikacja MAE
 13. Poziomy gotowości technologicznej
 14. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 17. Udział w panelu – przewodnik dla Wnioskodawcy
 18. Wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa w panelu

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

 1. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnione do obsługi systemu teleinformatycznego SL2014.
 2. Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie 1/4.1.4/2019 POIR Projekty aplikacyjne można kierować:

 FAQ (aktualizacja z 08.05.2019)

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Wzór umowy o dofinansowanie – dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (wersja obowiązująca do 18.06.2019 r.)
Ogłoszenie o konkursie (wersja obowiązująca do 24.03.2019)
Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca do 24.03.2019) 

Regulamin Konkursu (wersja obowiązująca od 25.03.2019 do 11.08.2019)
Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR (wersja obowiązująca do 24.03.2019)
Wzór wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 24.03.2019)
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca do 24.03.2019)
Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 4.1.4 POIR (wersja obowiązująca do 24.03.2019)Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl