Dokumentacja dla konkursu nr 5 w ramach Poddziałania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów:

ZASADY KONKURSU:

 1. Opis konkursu
 2. Ogłoszenie o konkursie (aktualizacja 8.10.2018)
 3. Regulamin Konkursu (aktualizacja 8.10.2018)
 4. Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach POIR   
 6. Kryteria wyboru projektów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum 
 8. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Sytuacja finansowa (część wniosku)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór oświadczenia dot. złożenia wniosku w systemie IT
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji dla przedsiębiorcy
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO IP W RAMACH KONKURSU 5/1.1.1/2018

UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 12.12.2018 r.).
 2. Wzór umowy o dofinansowanie - dla projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 12.12.2018 r.).
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy
 4. Formularz Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
 6. Wiosek o wprowadzenie zmian w projekcie
 7. Projekt aneksu do umowy o dofinasowanie
 8. Raport z realizacji etapu projektu
 9. Informacja końcowa

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR
 3. Ustawa wdrożeniowa
 4. Rozporządzenie 651/2014
 5. Rozporządzenie ogólne
 6. Rozporządzenie EFRR
 7. Rozporządzenie 1407/2013
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193/1 z 30.07.2018)
 9. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego – Poddziałanie 1.1.1 przedsiębiorstwa duże
 10. Kalkulator EPC
 11. Wykaz czasopism opracowany przez MNISW (Część A)
 12. Klasyfikacja MAE
 13. Poziomy gotowości technologicznej
 14. Poradnik dotyczący definicji MŚP
 15. Wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 16. Opracowanie dotyczące wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej
 17. Zalecenia dotyczące treści umów z podwykonawcami
 18. Udział w panelu - przewodnik dla wnioskodawców

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu.

Wzór protestu:

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SL2014:

KONTAKT:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie Szybka ścieżka dla przedsiębiorców innych niż MŚP i konsorcjów przedsiębiorstw można kierować:

Jeżeli potrzebujesz dokumentu w innym formacie, np. druk powiększony skontaktuj się: wcag-at-ncbr.gov.pl