Sposób realizacji projektu B+R w ramach PO IR

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu z należytą starannością i wykorzystania dofinansowania na zasadach określonych w umowie oraz w umowie konsorcjum (jeśli dotyczy).

 1. Podpisanie umowy
  • Po ogłoszeniu Listy projektów wybranych do dofinansowania, NCBR zwraca się do Wnioskodawcy, którego projekt został wybrany do dofinansowania, o dostarczenie  dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
  • Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez NCBR. W przypadku niedostarczenia dokumentów zgodnie z powyższym wezwaniem, NCBR może odstąpić od podpisania umowy bez dalszych wezwań.
  • Umowa może zostać podpisana przez Wnioskodawcę w siedzibie NCBR lub obiegowo.
    
 2. Rozliczanie projektu (kwalifikowalność wydatków i sprawozdawczość)
  • Środki na realizację projektu przekazywane są przez NCBR w formie zaliczki lub refundacji. Aby dokonać ich rozliczenia, konieczne jest złożenie wniosku o płatność, zawierającego także opis przebiegu projektu.
  • Wnioski o płatność składane są za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 w terminach określonych przez NCBR, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. NCBR weryfikuje i akceptuje wnioski o płatność w oparciu o zestawienie dokumentów księgowych - Akceptacja ta stanowi podstawę do refundacji wydatków beneficjenta lub rozliczenia zaliczki.
  • NCBR lub upoważniony podmiot zewnętrzny weryfikuje na próbie w miejscu realizacji projektu dokumenty księgowe potwierdzające rozliczone przez beneficjenta wydatki we wszystkich złożonych przez niego wnioskach o płatność.
  • Beneficjent składa też regularnie raporty z realizacji każdego etapu projektu. Raport zawiera sprawozdanie z realizacji danego etapu wraz z opisem dotychczasowych wyników projektu oraz informacją na temat osiągnięcia kamienia milowego. NCBR ocenia raport, sprawdzając, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową oraz z zachowaniem należytej staranności, a także czy kontynuacja realizacji projektu będzie prowadzić do osiągnięcia jego zakładanych wyników i celów. W przypadku, gdy ocena ta jest negatywna NCBR może wstrzymać dalsze dofinansowanie projektu oraz zerwać umowę.
    
 3. Zmiany w projekcie
  • W trakcie realizacji projektu istnieje możliwość dokonania w nim zmian.
  • W przypadku zmian, które wymagają formy aneksu lub zgody NCBR, Beneficjent składa wniosek o ich wprowadzenie zawierający opis zakresu zmian i ich uzasadnienie. Należy zauważyć, że w przypadku złożenia wniosku o zmiany później niż 30 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o płatność końcową, NCBR może odmówić akceptacji tych zmian.
  • Zmiany projektu (i umowy) nie mogą spowodować, że projekt przestanie spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany oraz projekt nie uzyskałby dofinansowania w czasie, gdy podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów.
    
 4. Kontrola projektu
  • W trakcie realizacji projektu może zostać przeprowadzona jego kontrola lub audyt, którym beneficjent jest zobowiązany się poddać.
  • Kontrole mogą być prowadzone przez NCBR oraz inne instytucje do tego uprawnione.
  • Beneficjent powiadamiany jest o kontroli planowej nie później niż 5 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Natomiast w przypadku powzięcia przez NCBR informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji projektu lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony beneficjenta, NCBR lub inna upoważniona instytucja może przeprowadzić kontrolę doraźną bez powiadomienia.
    
 5. Promocja projektu

  Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków PO IR zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Zasady informacji i promocji projektu określone są w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej www.poir.gov.pl

 6. Trwałość projektu

  Beneficjent zobowiązuje się zapewnić trwałość efektów projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od dnia zakończenia realizacji projektu.
   Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego