Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Projektowanie uniwersalne”

15.10.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 „Projektowanie uniwersalne” dotyczący opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie w konkursie przeznaczone będzie na opracowanie i wdrożenie zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów, standardom dotyczącym kosztów w projekcie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: marta.zakrzewska-at-ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 r.

O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba osób zgłoszonych w ramach jednostki. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc przeznaczoną dla potencjalnych beneficjentów, nie przewidujemy udziału w spotkaniu przedstawicieli firm doradczych.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych. Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.

Wstecz