Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów

 

Materiały informacyjne stanowiące interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020 o charakterze instruktażowym:

 1. Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - obowiązuje od: 12.10.2016
 2. Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój - obowiązuje od: 26.06.2017
 3. Materiał Baza Personelu (w aplikacji SL2014) - często zadawane pytania - obowiązuje od: 17.10.2017
 4. Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - obowiązuje od: 17.11.2017
 5. Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój - obowiązuje od: 11.01.2018
 6. Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Wiedza Edukacja Rozwój - obowiązuje od: 31.01.2018
 7. Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - obowiązuje od: 31.01.2018
 8. Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 - obowiązuje od: 23.05.2018
 9. Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój - obowiązuje od: 28.01.2020
 10. Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności i rozeznania rynku - obowiązuje od 29.06.2018

 11. Materiał informacyjny dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych - obowiązuje od 26.04.2019

Wersje archiwalne 

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wersja obowiązująca od: 22.04.2015 r. do: 17.05.2017 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

 

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Dokument dot. promocji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Wytyczne obowiązują dla umów podpisanych lub aneksowanych od 1 stycznia 2018 r. W przypadku umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. zaleca się stosowanie aktualnych wytycznych)

Zasady dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Pod poniższym linkiem znajdą Państwo informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Zasady dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.

Pod poniższym linkiem znajdują sie informacje dot. zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.