Zasady dokonywania zwrotów w ramach III Osi Priorytetowej POWER

W związku z możliwością dokonywania zwrotów związanych z realizowanymi projektami w ramach Osi Priorytetowej III POWER, w celu uniknięcia błędów przy ich dokonywaniu, Instytucja Pośrednicząca zamieszcza poniżej szczegółową instrukcję z prośbą o dokładne zapoznanie się przed zleceniem przekazania środków.

   

1. Zwroty dokonywane na konto Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 

a) korekty finansowe oraz środki przekazane przez NCBR podlegają zwrotowi w części dotacji celowej na rachunek bankowy:

 

 BGK 64 1130 1017 0020 1020 9820 0021

 

b) Jednocześnie odsetki oraz przychód powinny zostać przekazane na ww. rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej (IP) w pełnej wysokości (100%).

 

c) w opisie przelewu Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć następujące dane:

 

 • numer umowy np.”POWR.03.01.00-00-K777/15” lub „3.1-K777/15”
 • informację czego dotyczy zwrot (należy użyć sformułowań wskazanych w cudzysłowie lub ich skrótów)
 • „odsetki bankowe”
 • „odsetki umowne” – w przypadku naliczenia przez IP odsetek jak dla zaległości podatkowych z art. 189 UFP tj. w przypadku nieterminowego złożenia wniosku o płatność lub wniosku o płatność nierozliczającego 70% otrzymanych środków
 • „dochód” – w przypadku zwrotu dochodu powstałego w związku z realizowanym projektem w części, do której przedmiotowy projekt przyczynił się do jego powstania (nie stanowiącego wkładu własnego beneficjenta!).
 • „korekta” – korekta finansowa wykazana w pkt. 7 wniosku o płatność, dotycząca zatwierdzonych wniosków o płatność*
 • „nieprawidłowość” – o sposobie zwrotu stwierdzonej nieprawidłowości beneficjent jest informowany odrębnym pismem
 • „zwrot transzy” – zwrot nadwyżki transzy na zakończenie okresu sprawozdawczego (UWAGA: Zwrot części transzy powinien być uzasadniony np. nierozstrzygnięciem planowanych przetargów, i nie może być stosowany notorycznie jako sposób uniknięcia naliczenia odsetek z art. 189 UFP). „koniec projektu” – zwroty środków niewydatkowanych na zakończenie projektu tj. w terminie 30 dni od daty zakończenia projektu.
 • rok, którego środków dotyczy dany zwrot np. odsetki od środków 2016 r.
 • informację, jaka część podlega zwrotowi tj. dotacja celowa;

 

POPRAWNY OPIS:

 

 • POWR.03.01-K777/15 odsetki bankowe 2016 r. 100%
 • 3.1-K777/15 kor fin 2016 r. dotacja celowa

 

UWAGA:

* W przypadku zwrotów korekt finansowych przed dokonaniem przelewu beneficjent jest zobowiązany do zweryfikowania, z której transzy został poniesiony błędnie wykazany wydatek. Rok przekazania przedmiotowej transzy będzie tożsamy z rokiem wskazanym w opisie zwrotu.

 

Przykład: W przypadku korekty finansowej wykazanej w SL2014 we wniosku o płatność za okres od 1 lipca do 30 września 2016 r. dotyczącej wydatku zatwierdzonego w ramach wniosku od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. (poniesionego z transzy zawnioskowanej wnioskiem za i I kw. 2016 r. i wypłaconej w 2016 r.) beneficjent powinien zawrzeć następujący opis przelewu: „3.1 K777/15 kor fin 2016 r. dotacja celowa.

 

UWAGA:

W sytuacji gdy Beneficjent nie ma możliwości zawarcia wymaganych informacji  dotyczących zwrotu (poza numerem umowy), należy niezwłocznie po zleceniu płatności na konto NCBR przesłać powyższe dane drogą mailową na adres: kamil.nowicki-at-ncbr.gov.pl oraz monika.pilka-at-ncbr.gov.pl (wskazując numer projektu w tytule maila oraz dodatkowo datę i kwotę dokonanego przelewu w jego treści).

 

2. Zwroty dokonywane na konto Ministerstwa Finansów (MF)

 

a) wszystkie środki, korekty finansowe itd., które dotyczą transz przekazanych przez MF podlegają zwrotowi na rachunek:

 

BGK 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010

 

b) w opisie przelewu dokonywanego na powyższy rachunek Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć następujące dane:

 • numer umowy
 • kwota otrzymanej z MF płatności, której dotyczy zwrot
 • data otrzymania z MF płatności, której dotyczy zwrot
 • czy zwracana kwota to kwota główna, odsetki, inne (np. dochody, kary umowne itd.)

 

W związku z ograniczoną liczbą znaków w tytule przelewu powyższe informacje mogą być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację. W przypadku, gdy Beneficjent nie ma możliwości zawarcia wymaganych danych  dotyczących zwrotu poza numerem umowy istnieje możliwość przesłania w dniu dokonania zwrotu wyjaśnień (zgodnie z poniższymi punktami) drogą mailową  na adres: bgkzlecenia-at-bgk.com.pl z podaniem w tytule maila kwoty zwrotu i daty dokonania zwrotu. E-mail powinien zawierać następujące punkty:

 

 • numer umowy;
 • podmiot dokonujący zwrotu;
 • datę dokonania zwrotu;
 • tytuł zwrotu, a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 uofp - numer decyzji;
 • kwotę otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot (wyłącznie środki przekazane przez MF);
 • datę otrzymania z BGK płatności, której dotyczy zwrot (data przekazania środków przez MF);
 • kwota zwrotu (globalna kwota zwrotu);
 • należność główna (środki dotyczące przekazanych transz jak: korekty finansowe;
 • odsetki;
 • inne (np. przychody, kary umowne, itp.);
 • klasyfikacja budżetowa zwracanej kwoty (część, dział, rozdział, paragraf) – TYLKO W PRZYPADKU JEŻELI JEST ZNANA.

 

UWAGA:

IP przypomina, iż na rachunek MF beneficjent nie dokonuje żadnych zwrotów odsetek oraz dochodu powstałego w związku z realizacją projektu.