SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU - III OŚ PRIORYTETOWA PROGRAMU WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: słabiej rozwiniętych (15 województw z wyłączeniem województwa mazowieckiego) oraz lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie). Działalność dydaktyczna uczelni nie jest ograniczona wyłącznie do terytorium regionu, w którym mają one siedzibę. Uczelnie mogą prowadzić działania na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i nie jest zasadne wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu. Ze względu na istniejące specyficzne potrzeby regionalne, w ramach celu szczegółowego Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zostanie wyodrębniona pula środków (ok. 150 mln euro) na działania wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. W procesach wdrożeniowych zostaną wykorzystane odpowiednie mechanizmy, uwzględniające specyficzne potrzeby regionalnych rynków pracy i regionalnych inteligentnych specjalizacji.


Cele Szczegółowe:

 1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
 2. Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
 3. Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców
 4. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego


W ramach celu 1 Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

 • Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy1 , do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

 

 • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
 • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację,
 • wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów).

 

 • Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez:

 

 • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
 • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
 • wizyty studyjne u pracodawców.

 

 • Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 • Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.


W ramach celu 2 Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich


Tworzenie i realizacja wysokiej jakości2:

 • interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
 • międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
 • programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.


W ramach celu 3 Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców

 • Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców.
 • Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym.
 • Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.
 • Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia.
 • Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.


W ramach celu 4 Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego

 • Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:

 

 • informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych3, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,
 • narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj. wsparcie rozszerzania zakresu informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego4.

 

 • Wspieranie procesów konsolidacji uczelni.
 • Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją5.
 • Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 20206.


Główne typy beneficjentów:

 • Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym

Główne grupy docelowe:

 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • pracodawcy/organizacje pracodawców
 • minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
 • pozostali właściwi ministrowie nadzorujący uczelnie


1Podstawą oceny będzie cykliczna analiza zapotrzebowania na kompetencje zlecana podmiotowi zewnętrznemu nie rzadziej niż raz na 3 lata. Dodatkowo pod uwagę brane będą dostępne analizy na poziomie krajowym (takie jak Bilans Kapitału Ludzkiego), regionalnym oraz wyniki prowadzonego monitoringu karier zawodowych absolwentów.

2Wysoka jakość realizowanych studiów doktoranckich zostanie zapewniona odpowiednimi kryteriami, w oparciu o które będzie następował wybór projektów. Kryteria w tym zakresie będą bazować na wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r. („Salzburg II Recommendations: European Universities’ Achievements Since 2005 in implementing the Salzburg Principles”) oraz na „Zasadach innowacyjnego szkolenia doktorantów” opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29 listopada 2011 r. (ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/Principles_for_Innovative_Doctoral_Training.pdf). Ponadto będą zgodne z Europejską Kartą Naukowca. Kryteria w szczególności będą odnosić się do następujących zagadnień: otwartego i przejrzystego, poddanego weryfikacji procesu rekrutacji; rozwoju kariery naukowców (rozwoju umiejętności, zdolności do zatrudnienia); warunków pracy i zatrudnienia (ubezpieczenia społecznego, systemu emerytalnego, równego traktowania); wysokiej jakości badań (publikacji, nagród, udziału w najważniejszych konferencjach międzynarodowych, interdyscyplinarności); międzysektorowej współpracy (komercjalizacji, współpracy naukowców z potencjalnymi pracodawcami, w tym podmiotami z sektora handlowego, szkoleń istotnych dla innowacji); współpracy międzynarodowej (kontakty, sieciowanie, współpraca); jakości nadzoru; wpływu społecznego i oddziaływania.

3centralny system repozytoriów prac dyplomowych nie będzie finansowany w ramach Programu, do czasu wejścia w życie odpowiednich regulacji prawnych wprowadzających wymóg zamieszczania prac doktorskich w repozytorium oraz zapewniający publiczny dostęp do wszystkich prac dyplomowych zgodnie ze standardami COAR. Jeżeli powyższy wymóg prawny nie wejdzie w życie do dnia 31.12.2019 r., IZ PO WER wycofa możliwość finansowania utworzenia repozytoriów z Programu.

4Katalog może ulec zmianie w wyniku ewaluacji mid-term, która będzie przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 3 lata.

5Katalog może ulec zmianie w wyniku ewaluacji mid-term, która będzie przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 3 lata.

6Katalog może ulec zmianie w wyniku ewaluacji mid-term, która będzie przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 3 lata.