Anulowanie konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję  Instytucji Pośredniczącej dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że anulowany został  ogłoszony w dniu 20 maja 2015 r. konkurs nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego PO WER.

Przedmiotowa decyzja ma na celu zapewnienie efektywnego i gospodarnego wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację celu szczegółowego PO WER, dotyczącego obsługi systemów antyplagiatowych w zakresie wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uzyskania zakładanego efektu poprzez skorzystanie z optymalnego rozwiązania służącego jego realizacji.

Osiągnięcie ww. celu PO WER zostanie bowiem zapewnione poprzez realizację przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego, w wyniku którego zostanie stworzony jednolity system antyplagiatowy, udostępniony wszystkim uczelniom w formie open-source. Tym samym, dzięki racjonalnemu wykorzystaniu środków finansowych – w wysokości niższej od przewidzianej uprzednio w ramach alokacji na konkurs – zapewniona zostanie kompleksowa obsługa antyplagiatowa całego systemu szkolnictwa wyższego.