Konkurs Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Konkurs Uniwersytet Młodego Odkrywcy jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jest skierowany do uczelni publicznych i niepublicznych, które wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji zrealizują cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla dzieci i młodzieży wieku od 6 do 16 lat. Będą się one odbywać na uczelniach i w instytucjach badawczych pod okiem naukowców.

Realizowane projekty będą przewidywać opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych (wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz nauki) dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

W konkursie Uniwersytet Młodego Odkrywcy o dofinansowanie w wysokości nawet 500 tys. zł  mogą się ubiegać uczelnie, które przygotują projekty zapewniające dzieciom i młodzieży rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills, takich jak m.in.: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Premię punktową będzie można otrzymać m.in. za zagwarantowanie, że co najmniej 50 % uczestników projektu, do których skierowana zostanie oferta edukacyjna, będzie zamieszkiwało na wsi, a także za zorganizowanie dla rodziców zajęć służących rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych.