Szczegółowe informacje na temat projektów

Aktualnie zakończono realizację 29 projektów finansowanych w ramach XIII Priorytetu PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje na temat projektów zamieszczono poniżej.

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-007/08

TYTUŁ PROJEKTU

Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich

BENEFICJENT

Politechnika Koszalińska

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

27.03.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

35 652 721 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

31 938 492 PLN (dofinansowanie UE: 27 147 718 PLN, budżet państwa: 4 790 774 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

3 714 229 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

12.07.2007 r. - 31.03.2012 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA

Politechnika Koszalińska jest publiczną szkołą wyższą. Uczelnia została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 roku, jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Na początku studia odbywały się na dwóch wydziałach: Budownictwa Lądowego i Mechanicznym. Rok akademicki 1968/69 rozpoczęło 125 osób na studiach dziennych i 60 na studiach wieczorowych. Kadra naukowo-dydaktyczna składała się wówczas z 17 pracowników (1 profesor zwyczajny, 4 docentów, 2 doktorów). Kształcenie odbywało się w 12 specjalnościach inżynierskich.

Aktualnie Politechnika Koszalińska kształci około 11 tys. studentów. Na uczelni pracuje 466 nauczycieli akademickich, w tym 132 z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego i ponad 200 ze stopniem doktora.Studia prowadzone są na 3 Wydziałach  i w 5 Instytutach.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii na kierunkach priorytetowych: inżynieria środowiska, elektronika, informatyka, inżynieria materiałowa oraz mechatronika.

PRZEDMIOT PROJEKTU

W ramach projektu wybudowano 3 budynki: Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Telematyki Próżniowej Mechatroniki „G”, Inżynierii Materiałowej „H”, Inżynierii Środowiska – Laboratorium Inżynierii Środowiska i Telematyki „I”. Wszystkie trzy obiekty oraz dodatkowo Wydział Elektroniki i Informatyki zostały wyposażone w aparaturę naukowo-badawczą wraz z infrastrukturą ICT. W obiektach zapewniono sieć przewodową oraz radiową umożliwiającą studentom swobodny dostęp do Internetu. W ramach projektu zakupiono oprogramowanie, które pozwoliło na uruchomienie nowoczesnej platformy wirtualnych serwerów umożliwiających prowadzenie dydaktyki na odległość.

EFEKTY PROJEKTU

Uroczyste otwarcie rozbudowanego kampusu Politechniki Koszalińskiej odbyło się w dniu 6 czerwca 2012 r.

Nowe budynki oraz aparatura naukowo-dydaktyczna przyczyniają się do kształcenia wysokowyspecjalizowanej kadry specjalistów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacji.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 3
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 3
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 320
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 4 605
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 4 405
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 4 605
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 500

POLITECHNIKA POZNAŃSKA NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-006/08

TYTUŁ PROJEKTU
Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej

BENEFICJENT
Politechnika Poznańska

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
28.04.2009 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
66 256 884 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
53 482 420 PLN (dofinansowanie UE: 45 460 057 PLN, budżet państwa: 8 022 363 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
12 774 464 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.10.2007 r. - 31.03.2012 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Politechnika Poznańska powstała w 1955 roku. Początki jej działalności sięgają jednak roku 1919, kiedy to z inicjatywy Naczelnej Rady Ludowej Powstania Wielkopolskiego powstała Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn. W 1929 roku w związku z utworzeniem Wydziału Elektrycznego Szkoła zmieniła nazwę na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. We wrześniu 1945 roku Uczelnia otrzymała nazwę Szkoły Inżynierskiej i działała jako 3-letnia wyższa uczelnia typu półakademickiego. Przez pierwszych kilka lat swego istnienia Uczelnia miała 3 wydziały: Budowy Maszyn, Elektryczny i Budownictwa Lądowego. W 1955 roku Uczelnia otrzymała status Politechniki.
Politechnika Poznańska jest wielokierunkową publiczną uczelnią wyższą z uprawnieniami akademickimi. Kształci wysoko wykwalifikowane i proinnowacyjne kadry w zakresie szeroko rozumianej inżynierii. Uczelnia posiada 10 wydziałów. Na uczelni pracuje 2 344 osób, w tym 1 262 nauczycieli akademickich (72 ze stopniem profesora zwyczajnego, 142 ze stopniem profesora nadzwyczajnego).

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii na kierunkach priorytetowych: mechatronika, biomechanika i nanoinżynieria.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu wybudowano i wyposażono Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii. Obiekt ten to przede wszystkim 20 nowoczesnych auli i sal do prowadzenia zajęć oraz 82 laboratoria umożliwiające studentom naukę w odpowiednich komfortowych warunkach. Centrum zostało wyposażone w aparaturę dydaktyczną najnowszej generacji. Budynek jest siedzibą 5 wydziałów. Na I i II kondygnacji znajdują się pomieszczenia naukowo-badawcze poświęcone nauce o materiałach i ich własnościach, kondygnacji III – poświęcone mechatronice, kondygnacji IV – poświęcone nanoinżynierii oraz kondygnacji V – poświęcone biomechanice. Powierzchnia całkowita inwestycji wynosi 15 610 m2, w tym powierzchnia dydaktyczna 13 000 m2.

EFEKTY PROJEKTU
Centrum Mechatroniki, Biotechnologii i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej zostało otwarte w dniu 26 czerwca 2012 r.

Centrum skupia kadrę naukową zajmującą się kształceniem w obszarach współczesnych,  innowacyjnych związanych z rozwojem: nanoinżynierii i nanotechnologii, nanometrologii oraz precyzyjnych współrzędnościowych technik pomiarowych, konstrukcji urządzeń mechatronicznych, zastosowań sztucznej inteligencji, robotyki i robotyzacji, Nano i mikrometrażu. W ramach inwestycji kształceni są studenci w dziedzinach o charakterze interdyscyplinarnym takim, jak: mechatronika, biomechanika i nanoinżynieria.

 

                     

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 700
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 7 500
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 7 500
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 7 500
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 1 800

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-001/08

TYTUŁ PROJEKTU
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska - ,,Centrum Wodne'' SGGW

BENEFICJENT
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
30.12.2008 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
49 311 166 PLN


DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
46 557 242 PLN (dofinansowanie UE: 39 573 655 PLN, budżet państwa: 6 983 587 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
2 753 924 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.01.2007 r. - 30.06.2011 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą szkołą wyższą w Polsce i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, który dwa lata później został przemianowany na Królewsko-Polską Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W 1919 r. uczelnię upaństwowiono i nadano nazwę Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwszy statut uczelni został zatwierdzony przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Początkowo uczelnia składała się z dwóch wydziałów – Rolniczego i Leśnego.
Aktualnie SGGW w Warszawie działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Oferta dydaktyczna obejmuje 31 kierunków studiów, prowadzonych przez 13 wydziałów i 5 studiów międzywydziałowych. Na uczelni pracuje 1 258 nauczycieli dydaktycznych, w tym 142 profesorów, 185 doktorów habilitowanych.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów na kierunkach priorytetowych w zakresie inżynierii i kształtowania środowiska oraz budownictwa poprzez stworzenie nowoczesnego obiektu dydaktycznego i naukowo-badawczego.


PRZEDMIOT PROJEKTU
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska zlokalizowane jest na terenie głównego kampusu uczelni, u zbiegu ulic Nowoursynowskiej i Ciszewskiego. Ogólna powierzchnia realizacji projektu wynosi około 14 600 m2, w tym budynek dydaktyczny o powierzchni całkowitej 5 565 m2 oraz Park Wodny o powierzchni 6 400 m2.
W skład budynku wchodzi: 20 pracowni wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, 2 sale wykładowe wraz z zapleczem oraz pomieszczenia wystawowe. Każda z pracowni zajmuje powierzchnię od 50 do 75 m2. Łącznie wszystkie pracownie wyposażone są w 310 zestawów nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, 50 komputerów z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem specjalistycznym oraz urządzenia i meble laboratoryjne.
Park Wodny składa się z modelu cieku wodnego połączonego ze zbiornikami troficznymi, symbolizującymi jeziora i uchodzącego do końcowego zbiornika wodnego.W zbiorniku znajduje się dok, zakończony szklaną ścianą umożliwiającą obserwację rozwoju strefy przybrzeżnej. Wzdłuż sztucznego cieku zlokalizowane są budowle hydrotechniczne (syfon, przelew wieżowy, jazy). Park Wodny służy zobrazowaniu obiegu wody w środowisku. System podzielony jest na cześć odwzorowującą zlewnię górską oraz część stanowiącą zlewnię rzeki nizinnej.
Ponadto na terenie „Centrum Wodnego” SGGW zlokalizowano stację meteorologiczną służącą do monitoringu m.in. jakości powietrza. Stacja jest częścią sieci monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

EFEKTY PROJEKTU

W dniu 16 czerwca 2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie „Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska - ,,Centrum Wodne'' SGGW”.

Nowoczesne urządzenia zakupione w ramach projektu wykorzystywane są zarówno w celach dydaktycznych, jak i naukowych. W centrum odbywają się zajęcia dla studentów kierunków Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Laboratoria, sale dydaktyczne i Park Wodny otwarte są dla studentów innych wydziałów oraz studiów międzywydziałowych SGGW. Pracownie zlokalizowane w budynku „Centrum Wodnego” stanowią zaplecze dydaktyczne i naukowe poszczególnych katedr wchodzących w skład wydziału: Inżynierii Budowlanej, Inżynierii Wodnej, Geoinżynierii, Kształtowania Środowiska. Centrum Naukowo-Dydaktyczne tworzą liczne specjalistyczne pracownie m.in.: Monitorowania Wód Powierzchniowych czy Podziemnych, Osadów Ściekowych, Mechaniki Płynów, Ekologii Ekosystemów Wodnych, Fizyki Ośrodków Porowatych, Systemów Geoinformacyjnych i Modelowania Środowiska, Badań Właściwości Fizycznych czy Mechanicznych Gruntów i Skał, Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, co przyczynia się do tworzenia przyszłego pokolenia specjalistów z zakresu Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Z efektów inwestycji mogą korzystać studenci uczelni krajowych i zagranicznych w ramach wymiany studenckiej w różnych programach dydaktycznych, a także kadra naukowa SGGW. Ponadto stworzenie specjalistycznych doskonale wyposażonych pracowni edukacyjno-badawczych pozwala nie tylko na podniesienie jakości kształcenia, a także na zwiększenie ilości i jakości badań, prowadzonych w ramach Wydziału i w efekcie zwiększenie ilości uzyskanych przez Uczelnię patentów i praw ochronnych.

   

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 400
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 2 200
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 2 200
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 2 200
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 150

UNIWERSYTET ŁÓDZKI NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-005/08

TYTUŁ PROJEKTU
Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

BENEFICJENT
Uniwersytet Łódzki

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
30.09.2009 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
102 077 265 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
102 039 900 PLN (dofinansowanie UE: 86 733 915 PLN, budżet państwa: 15 305 985 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
37 365 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.01.2007 r. - 31.03.2012 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku w wyniku połączenia 3 jednostek: Instytutu Nauczycielskiego w Łodzi, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych, oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej. W roku akademickim 1945/1946 w skład UŁ wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Zatrudnionych było 530 pracowników, a studia rozpoczęło 7147 studentów.
Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów i posiada 12 wydziałów. Nauczanie w Uniwersytecie Łódzkim odbywa się na ponad 40 kierunkach studiów. W uczelni zatrudnionych jest 3 983 pracowników, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem uczelni, w tym 2 355 nauczycieli akademickich (222 profesorów tytularnych).

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii na kierunkach priorytetowych: biologii, mikrobiologii, biotechnologii, ochronie środowiska, fizyce, chemii i informatyce.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Projekt polega na modernizacji i adaptacji budynków Uniwersytetu Łódzkiego zlokalizowanych w Łodzi oraz w Spale. Swym zakresem projekt obejmuje obiekty zlokalizowane z Łodzi: pawilon Biologii Molekularnej; kompleks budynków Wydziału Chemii; budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej; oraz obiekt zlokalizowany w Spale: Terenową Przyrodniczą Stację. Inwestycja obejmuje prace budowlane, modernizacyjne i wyposażeniowe, w wyniku których zostanie zwiększony potencjał dydaktyczny poszczególnych wydziałów poprzez wprowadzenie urządzeń i technologii umożliwiających zastosowanie ICT w nauczeniu oraz rozwój infrastruktury informatycznej (umożliwienie kształcenia na odległość). W wyniku przeprowadzenia modernizacji stworzono 11obiektów. Budynki wyposażone są w sale wykładowe i seminaryjne, laboratoria oraz pracownie komputerowe. Ponadto, część powierzchni przeznaczono na cele biblioteczne, pokoje kadry dydaktycznej, organizacji studenckich i cele socjalne. Obiekt jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

EFEKTY PROJEKTU
Otwarcie Pawilonu Biologii Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska miało miejsce w dniu 21 grudnia 2010 r.
W budynkach prowadzone są zajęcia dydaktyczne na kierunkach priorytetowych: biologii, mikrobiologii, biotechnologii, ochronie środowiska, fizyce, chemii i informatyce.

 

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 11
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 2
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 783
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 3 371
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 3 371
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 3 371
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 0

UNIWERSYTET ŁÓDZKI NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-019/09

TYTUŁ PROJEKTU
Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

BENEFICJENT
Uniwersytet Łódzki

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
30.04.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
25 837 812 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
25 837 812 PLN (dofinansowanie UE: 21 962 140 PLN, budżet państwa: 3 875 672 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
0 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
11.06.2007 r. - 30.09.2011 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku w wyniku połączenia 3 jednostek: Instytutu Nauczycielskiego w Łodzi, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych, oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej. W roku akademickim 1945/1946 w skład UŁ wchodziło sześć wydziałów: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Lekarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawno-Ekonomiczny i Wydział Stomatologiczny. Zatrudnionych było 530 pracowników, a studia rozpoczęło 7147 studentów.

Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów  i posiada 12 wydziałów. Nauczanie w Uniwersytecie Łódzkim odbywa się na ponad 40 kierunkach studiów. W uczelni zatrudnionych jest 3 983 pracowników, którzy czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem uczelni, w tym 2 355 nauczycieli akademickich (222 profesorów tytularnych).

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii na kierunkach: informatyce i ekonometrii.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Projekt polega na przebudowie istniejących budynków dawnego szpitala i zespołu poradni lekarskich „PALMA”. W ramach projektu powstały m.in.: pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne, biblioteka Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego oraz dealing room. Stworzono również pracownię do badań fokusowych oraz salę wizualną przeznaczoną do spotkań z przedsiębiorcami. Wszystkie działania podjęte w ramach realizowanego projektu, związane były z wyposażeniem pomieszczeń dydaktycznych w nowoczesne oprogramowanie i przyczyniły się do uruchomienia platformy informatycznej, umożliwiającej kształcenie na odległość. Obiekty zostały w pełni przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

EFEKTY PROJEKTU
Otwarcie Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego miało miejsce w dniu 18 listopada 2010 r.

W budynkach prowadzone są zajęcia dydaktyczne na kierunkach priorytetowych informatyce i ekonometrii.

  

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 2
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 0
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 100
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 800
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 800
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 800
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 800

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-008/08

TYTUŁ PROJEKTU
Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu – utworzenie Centrum Optyki Kwantowej – zastosowanie w naukach przyrodniczych i biomedycznych

BENEFICJENT
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
30.03.2009 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
26 286 787 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
25 735 561 PLN (dofinansowanie UE: 21 875 227 PLN, budżet państwa: 3 860 334 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
551 226 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.10.2007 r. - 30.09.2012 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Idea utworzenia uniwersytetu na ziemiach Pomorza Nadwiślańskiego zrodziła się w XIV wieku. Niemniej jednak dopiero w 1945 roku uzyskano decyzję centralnych władz państwowych, na mocy której z dniem 24 sierpnia 1945 roku został utworzony Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jako uczelnia o dwóch wydziałach: Humanistycznym i Matematyczno-Przyrodniczym. Z czasem uniwersytet został rozbudowany o Wydział Prawno-Ekonomiczny, Wydział Sztuk Pięknych. Struktura czterowydziałowa przetrwała do 1951 r.

Ponadto w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 9 listopada 2004 r. do uczelni włączono Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera. W konsekwencji w ramach uczelni działają: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Aktualnie uniwersytet posiada szesnaście wydziałów (od 1 września 2009 roku). Na uczelni pracuje ogółem 4 295 osób, w tym w jednostkach zlokalizowanych w Toruniu (2972 osób) oraz w Collegium Medicum w Bydgoszczy (1323 osób). Uczelnia posiada 2194 nauczycieli akademickich, w tym 151 profesorów zwyczajnych oraz 330 profesorów nadzwyczajnych. Według stanu na dzień 30 listopada 2011 r. na uczelni studiowało 31 134 studentów.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie optyki i optyki kwantowej, spektroskopii, optyki nanostruktur, zastosowań optyki kwantowej i spektroskopii w naukach biomedycznych ora komputerowego modelowania procesów optycznych i nanostruktur.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu wybudowano i wyposażono Centrum Optyki Kwantowej. W obiekcie utworzono i wyposażono 5 laboratoriów (Laboratorium Optycznej Manipulacji i Detekcji Nanostruktur, Optycznej Charakteryzacji Materiałów, Spektroskopii Ultraszybkiej i Ultraczułej, Optycznego Obrazowania Medycznego, Fotoniki Kwantowej), 1 salę audytoryjną na 100 osób oraz dwie sale seminaryjne mieszczące 40 i 30 osób.  W ramach laboratoriów powstało 6 pracowni. Dodatkowo stworzono samodzielną Pracownię Modelowania Komputerowego. Łączna powierzchnia obiektu to 1932 m2.

EFEKTY PROJEKTU
Centrum Optyki Kwantowej zostało otwarte w dniu 30 września 2011 r.

 

Źródło: www.fizyka.umk.pl/COK/; strona projektu.

Aktualnie, dzięki wyposażaniu Centrum w wysokospecjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą, Wydział dysponuje laboratoriami charakteryzującymi się najlepszym standardem europejskim z dziedziny optyki kwantowej i spektroskopii.  

W centrum kształci się specjalistów, fizyków i informatyków w zakresie nowoczesnych technik optycznych mających zastosowanie m.in. w diagnostyce medycznej i biologicznej, diagnostyce materiałowej, telekomunikacji i kwantowym przetwarzaniu informacji, miernictwie i systemach kontroli jakości oraz w obrazowaniu medycznym.

Techniki optyczne stanowią fundament rozwoju współczesnych technologii, a ich znajomość jest niezbędna dla absolwentów kierunków przyrodniczych i technicznych, którzy stanowią siłę napędową zaawansowanych technologicznie sektorów gospodarki.

 

Źródło: www.fizyka.umk.pl/COK/; strona projektu.

Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: www.fizyka.umk.pl/COK/.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 0
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 51
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 345
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 345
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 345
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 230

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-047/08

TYTUŁ PROJEKTU
ENERGIS – Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

BENEFICJENT
Politechnika Świętokrzyska

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
22.12.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
 31 202 078 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
30 895 970 PLN (dofinansowanie UE: 26 261 574 PLN, budżet państwa: 4 634 396 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
306 108 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.01.2009 r. - 31.12.2012 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Politechnika Świętokrzyska rozpoczęła swoją działalność w grudniu 1816 roku dzięki staraniom Stanisława Staszica pod nazwą Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach. Szkoła działała do grudnia 1826 roku.

W 1962/1963 utworzono Studium Stacjonarno-Zaoczne AGH i Politechniki Krakowskiej, a następnie Ośrodek Studiów Wieczorowych i Zaocznych AGH i Politechniki Krakowskiej.

W 1965 roku włączono Wieczorową Szkołę w Radomiu. Uczelnia zmieniła nazwę na Kielecko-Radomską Wieczorową Szkołę Inżynierską. W obecnym czasie uczelnia kształciła na wydziałach: Mechanicznym, Elektrycznym oraz Ogólnotechnicznym.

Dwa lata później uczelnię przekształcono w Kielecko-Radomską Wyższą Szkolę Inżynierską, uprawnioną do prowadzenia studiów dziennych oraz studiów wieczorowych i zaocznych.

Decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1972 r. Wydziałowi Mechanicznemu przyznano uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych. W konsekwencji w dniu 19 września 1974 r. szkołę wyższą przekształcono w Politechnikę Świętokrzyską. W roku akademickim 1975/76 wprowadzono nową strukturę organizacyjną Politechniki.

Aktualnie Politechnika Świętokrzyska składa się z 5 wydziałów. Kształci ponad 10 000 studentów na 16 kierunkach, w tym 50 specjalnościach. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w 7 dyscyplinach. Politechnika zatrudnia 450 nauczycieli akademickich.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo, elektrotechnika oraz automatyka i robotyka.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie energooszczędnego, „inteligentnego” budynku dydaktyczno-laboratoryjnego zasilanego z odnawialnych źródeł energii dla Wydziału Inżynierii Środowiska. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 4 831m2. Budynek wyposażono w sale (wykładowe, audytoryjne, seminaryjne, ćwiczeniowo-projektowe, pracownie komputerowe i salę prezentacyjną), pomieszczenia biurowe, zaplecza laboratoryjne, pokoje dla wykładowców. Jednocześnie jedna z sal dydaktycznych umożliwia: bieżący monitoring efektów energooszczędnych; prezentację zastosowanych w obiekcie rozwiązań w zakresie automatyki, sterowania, bilansów energetycznych zysków i strat oraz parametrów środowiska; sterowanie pracą urządzeń.


EFEKTY PROJEKTU
Dnia 8 października 2012 r. Politechnika uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2012/2013 otwarciem nowego obiektu dydaktyczno-laboratoryjnego ENERGIS dla najmłodszego Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.

   

Źródło: energis.tu.kielce.pl/index.php/krotki_opis_projektu; strona projektu

Inwestycja przyczynia się rozwoju dydaktycznego i naukowego uczelni. Cały obiekt stanowi interdyscyplinarne laboratorium, które umożliwia studentom i doktorantom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii energooszczędnych oraz pozyskiwania i akumulowania ciepła. Do dyspozycji studentów i doktorantów pozostają cztery nowoczesne laboratoria dydaktyczno-naukowe, tj.: laboratorium odnawialnych źródeł energii, laboratorium systemów inteligentnych, laboratorium wymiany i odzysku ciepła, a także nano laboratorium.
Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: energis.tu.kielce.pl/index.php/krotki_opis_projektu.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 756
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 4 950
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 4 950
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 4 950
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 0

POLITECHNIKA WARSZAWSKA NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-025/09

TYTUŁ PROJEKTU
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

BENEFICJENT
Politechnika Warszawska


DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
31.08.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
 56 589 902 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
47 792 456 PLN (dofinansowanie UE: 40 623 588 PLN, budżet państwa: 7 168 868 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
8 797 446 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.01.2007 r. - 31.12.2012 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Tradycja Politechniki Warszawskiej, największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce, sięga początków XIX wieku, kiedy to Car Mikołaj II przekazał jeden milion rubli wraz ze swoją zgodą na budowę w Warszawie Instytutu Politechnicznego swego imienia. Pierwsze zajęcie rozpoczęto w języku rosyjskim jesienią 1898 roku na trzech wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym i Inżynieryjno-Budowlanym. W skład wzniesionego wówczas kompleksu wchodził Gmach Główny, Gmach Chemii, Gmach Fizyki i Gmach Mechaniki. W wyniku strajków w Królestwie Polskim oraz żądania wprowadzenia do szkoły polskiego języka wykładowego w 1905 roku zamknięto Instytut Politechniczny.
W 1915 roku uzyskano zgodę na inaugurację działalności polskiej Politechniki. Studia prowadzone były na czterech wydziałach: Architektury, Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemicznym oraz Inżynierii Budowlanej i Rolnej.
Od tej chwili rozpoczął się okres nieprzerwanej działalności Politechniki Warszawskiej, trwającej aż do lat obecnych. O ile w ostatnim roku akademickim przed drugą wojną światową (1938/1939) liczba studentów wynosiła nieco ponad 5 000, to dziś przekroczyła już 30 000. Wzbogacił się również wybór form i poziomów kształcenia. Personel naukowo-dydaktyczny i techniczny Politechniki liczy obecnie około 5 000 osób, z tego nauczyciele akademiccy stanowią niemal połowę.


CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach: matematyka i informatyka.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie nowego gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Budynek o powierzchni 11 100 m2 posiada 6 kondygnacji użytkowych naziemnych i jedną kondygnację parkingu podziemnego. Powierzchnia użytkowa wynosi 9 760 m2, w tym na potrzeby dydaktyki wykorzystywane jest 7 390 m2. W budynku znajdują się 3 audytoria, 20 sal seminaryjnych oraz 11 laboratoriów dydaktyczno-naukowych. Sale wykładowe, konferencyjne i laboratoria wyposażono w zestawy komputerowe oraz pomoce dydaktyczne, tj. rzutniki multimedialne, rzutniki pisma, tablice interaktywne, tablice kopiujące na pamięć typu USB.

EFEKTY PROJEKTU
Uroczyste otwarcie nowego budynku odbyło się w dniu 23 kwietnia 2012 r.

   

Źródło: materiały własne NCBR.

Finalnym efektem budowy gmachu jest: zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, zwiększenie efektywności procesu kształcenia, zwiększenie liczby specjalistów z dziedziny matematyki i nauk informacyjnych, zwiększenie możliwości rozwoju dziedzin decydujących o konkurencyjności gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej kraju, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb otoczenia, zwłaszcza gospodarczego, a także zwiększenie liczby nowych miejsc pracy, dodatkowa liczba miejsc dla studentów i potencjalnych kandydatów na studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 321
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 2 500
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 2 500
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 2 500
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 250

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-023/09

TYTUŁ PROJEKTU
Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

BENEFICJENT
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
26.01.2010 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
37 539 144 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
33 315 292 PLN (dofinansowanie UE: 28 317 998 PLN, budżet państwa: 4 997 294 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
4 223 852 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.07.2008 r. - 31.01.2013 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Uniwersytet Pedagogiczny  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany w dniu 11 maja 1946 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna i podjął działalność dydaktyczną w dniu 25 października 1946 roku.
W początkowym okresie przygotowywał nauczycieli szkół podstawowych. Cykl kształcenia obejmował 3 lata i kończył się egzaminem dyplomowym. Począwszy od roku akademickiego 1949/1950 rozpoczął również kształcenie nauczycieli szkół średnich i prowadził działalność w nowej strukturze organizacyjnej opartej na wydziałach. Równocześnie powołano instytucje i stanowiska akademickie: senat, rady wydziałów, rektora, prorektorów i dziekanów.
Od 1954 roku Uczelnia uzyskała status szkoły wyższej, w której studia trwały 4 lata, a absolwenci zdobywali pełne wykształcenie wyższe i dyplom magistra. Począwszy od roku akademickiego 1958/1959 studia przedłużono do 5 lat.
W 1959 roku Uczelnia otrzymała prawa nadawania stopnia naukowego doktora, a w 1967 roku prawo przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.
Z dniem 1 października 1999 roku weszła w życie ustawa o nadaniu Uczelni nazwy Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  a od  20 listopada 2008 roku obowiązuje  ustawa, na mocy której Uczelnia nosi nazwę: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Aktualnie Uniwersytet Pedagogiczny oferuje studia na 6 wydziałach, na których prowadzonych jest 31 kierunków studiów, w tym 80 specjalności.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziałach Geograficzno - Biologicznym oraz Matematyczno-Fizyczno-Technicznym na kierunkach: Biologia, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Fizyka, Informatyka, Ochrona Środowiska i Chemia.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu wybudowano i wyposażono obiekt pełniący funkcje zarówno dydaktyczne, jak i naukowo-badawcze wraz infrastrukturą towarzyszącą. Całkowita powierzchnia inwestycji wynosi blisko 6 000 m2.
W nowo powstałym budynku powstało 107 pomieszczeń, w tym 10 laboratoriów, 41 pracowni oraz 28 sal wykładowych m.in.: Laboratorium Fizyków Dielektryków, Laboratoriów Fizyki Stosowanej, Pracownie technologiczne, Laboratoria Laserowe, Laboratoria Spektroskopowe, Pracownia Mechatroniki, Pracownia Wytwarzania i Przeróbki, Pracownie Biochemiczne, Pracownia Neurodydaktyki, Pracownia Cytochemii, Specjalistyczne pracownie komputerowe, Specjalistyczne laboratoria Instytutu Fizyki oraz Techniki.


EFEKTY PROJEKTU
Nowy obiekt otwarto w dniu 14 października 2011 r.

Źródło: www.rozbudowa.up.krakow.pl; strona projektu.

 

Źródło: materiały własne NCBR.


Już dziś w nowopowstałym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prowadzone są zajęcia w nowoczesnych salach i laboratoriach przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury laboratoryjno-dydaktycznej. Rozbudowa pozwoliła na poszerzenie oferty kształcenia Uniwersytetu. Jednocześnie Modernizacja i rozbudowa przyczyniła się do zwiększenia limitu przyjęć na kierunki oferowane przez uczelnię.

Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: www.rozbudowa.up.krakow.pl.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 300 781
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 787 3 934
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 787 3 934
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 787 3 934
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 787 3 934

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-035/08

TYTUŁ PROJEKTU
Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego w Katowicach-Ligocie z przeznaczeniem na Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

BENEFICJENT
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
27.01.2010 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
30 248 870 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
30 065 985 PLN (dofinansowanie UE: 25 556 087 PLN, budżet państwa: 4 509 898 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
182 885 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.06.2009 r. - 31.03.2013 r.

KLIKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Śląski Uniwersytet Medyczny został powołany, jako Akademia Lekarska w Rokitnicy Bytomskiej, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1948 roku. W 1949 roku nazwę Uczelni zmieniono na Śląską Akademię Lekarską, a następnie Śląską Akademię Medyczną im. Ludwika Waryńskiego. Od 1964 roku siedzibą Uczelni są Katowice. W czerwcu 2007 roku weszła w życie ustawa nadająca Uczelni nazwę Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Początkowo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym funkcjonowały Wydział Lekarski i Oddział Stomatologiczny. W latach siedemdziesiątych powstały kolejne wydziały: Farmaceutyczny w Sosnowcu, Pielęgniarski w Katowicach, drugi Wydział Lekarski w Katowicach oraz Oddział Analityki Medycznej w Sosnowcu. W 2001 roku utworzono: Wydział Opieki Zdrowotnej w Katowicach oraz Wydział Zdrowia Publicznego w Zabrzu.

Aktualnie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach kształci się 8 946 osób. Na uniwersytecie zatrudnionych jest 2 318 pracowników, w tym 1 201 nauczycieli akademickich (123 profesorów tytularnych oraz 8 profesorów nadzwyczajnych).


CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach: lekarskim i lekarko-dentystycznym.


PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest przebudowa obiektu nieczynnej pralni i stworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z wyposażeniem. W Centrum Dydaktyki i Symulacji powstało 6 sal symulacyjnych (operacyjna, intensywnej terapii, pediatryczna, porodowa, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego) oraz obszar symulacji przedszpitalnej z symulatorem karetki. Sale symulacyjne wyposażone są w niezbędny sprzęt medyczny (m.in. aparat do znieczulania, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory czy laryngoskopy) oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych. Oprócz wymienionych sal, Centrum udostępnia dwie sale ćwiczeniowe, przeznaczone do ćwiczeń umiejętności manualnych, dwie multimedialne sale wykładowo-ćwiczeniowe, multimedialną czytelnię, pomieszczenie pracy własnej. Ponadto, Centrum dysponuje 10 zaawansowanymi symulatorami pacjenta (siedem symulatorów osoby dorosłej, symulator dziecka, symulator niemowlęcia oraz symulator porodowy wraz z symulatorem noworodka).


EFEKTY PROJEKTU
Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się w dniu 24 września 2012 r.

Źródło: cdsm.sum.edu.pl; strona projektu

Źródło: cdsm.sum.edu.pl; strona projektu

Dzięki stworzeniu nowoczesnego obiektu możliwe jest zastosowanie techniki symulacji medycznej w nauczaniu. Jest to metoda, która umożliwia rozwiązanie problemów w warunkach rzeczywistych oraz omówienie postępowania zaraz po zakończeniu ćwiczenia. Jedną z najważniejszych wartości symulacji jest wykorzystanie potencjału i emocjonalnego zaangażowania uczących oraz możliwość poznania przypadku. Kształcenie wykorzystujące technikę symulacji medycznej ułatwi przyszłym lekarzom podejmowanie właściwych decyzji, prawidłową ocenę sytuacji, zrozumienie potrzeb drugiej osoby. Jednocześnie zwiększy umiejętności interpersonalne, a także pozwoli na wyeliminowanie potencjalnych negatywnych postaw i zachowań.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod adresem: cdsm.sum.edu.pl.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 0
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 71
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 6 788
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 0
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 6 788
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 460

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-012/08

TYTUŁ PROJEKTU
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

BENEFICJENT
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
07.05.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KAWLIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
62 250 889 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
60 373 187 PLN (dofinansowanie UE: 51 317 209 PLN, budżet państwa: 9 055 978 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKAWALIFIKOWALNE)
1 877 702 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
27.02.2008 r. - 30.04.2013 r.

KLIKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął działalność w dniu 1 października 2002 roku. Uczelnia powstała w wyniku połączenia dwóch łódzkich akademii: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej.

Akademia Medyczna powstała w 1938 roku pod ówczesną nazwą Wyższa Uczelnia Lekarska w Łodzi. Inauguracja pierwszego roku akademickiego miała odbyć się w dniu 1 października 1940 roku, jednak wybuch II wojny światowej uniemożliwił rozpoczęcie działalności. W 1945 roku Minister Oświaty zatwierdził powołanie Wydziału Lekarskiego, Wydziału Stomatologicznego oraz Wydziału Farmaceutycznego w strukturze Uniwersytetu Łódzkiego. W konsekwencji w 1950 roku utworzono autonomiczną Akademię Medyczną, która kształciła lekarzy, stomatologów i farmaceutów.

Wojskowa Akademia Medyczna swymi korzeniami sięga roku 1922, kiedy to Minister Spraw Wojskowych zarządził utworzenie Wojskowej Szkoły Sanitarnej, służącej kształceniu oficerów służby zdrowia. W 1925 roku WSS połączono z Wojskowym Instytutem Sanitarnym oraz Szpitalem Ujazdowskim i przemianowano na Oficerska Szkołę Sanitarną. W 1928 roku dokonano zmiany nazwy na Szkołę Podchorążych Sanitarnych. Szkoła funkcjonowała do 1939 roku. Dopiero w 1958 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów z 7 listopada 1957 roku utworzono Wojskową Akademię Medyczną.

Aktualnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi zatrudnia 2 351 osób, w tym 1 512 nauczycieli akademickich. Wśród nauczycieli znajduje się 175 profesorów tytularnych oraz 185 doktorów habilitowanych.


CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach: biotechnologia, biologia, biofizyka, biochemia, inżynieria biomedyczna, lekarski, stomatologiczny.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W budynku zaprojektowano aulę przewidzianą na 1 000 osób oraz sale: wykładowe, komputerowe, symulacyjne, ćwiczeniowo-seminaryjne oraz dydaktyczno-laboratoryjne. W tym samym czasie z centrum będzie mogło korzystać łącznie 2 400 osób. Inwestycję wyposażono w zaawansowaną sieć strukturalną LAN, która umożliwia użytkownikom szeroki dostęp do bezprzewodowego internetu, oraz system audiowizualny, pozwalający na transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.


EFEKTY PROJEKTU
W dniu 26 września 2011 r. Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uzyskało zgodę na użytkowanie. Pierwszy inauguracyjny wykład w Centrum odbył się w dniu 8 listopada 2011 r.

 

Źródło: materiały własne Beneficjenta.

 

Źródło: materiały własne Beneficjenta.

Budowa Centrum Dydaktycznego pozwoliła na stworzenie wysokiej klasy ośrodka akademickiego, w którym kształceni są specjaliści w zakresie nauk ścisłych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki budowie obiektu możliwe jest zwiększenie liczby studentów na kierunkach priorytetowych m.in. inżynieria biomedyczna, biotechnologia, biofizyka i biochemia. Inwestycja przyczynia się do poprawy kapitału gospodarczego, ludzkiego i społecznego w regionie i kraju.

Galeria zdjęć z realizacji projektu wraz z wizualizacją obiektu znajdują się pod adresem: www.umed.pl/pl/inf/ckd/ckd.php.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 2
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 220
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 3 629
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 3 629
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 3 418
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 0

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-003/08

TYTUŁ PROJEKTU
Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

BENEFICJENT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
27.05.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
22 950 583 PLN

DOFINANSOWNAIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
17 998 698 PLN (dofinansowanie UE: 15 298 893 PLN, budżet państwa: 2 699 805 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
4 951 885 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
25.05.2009 r. - 31.03.2013 r.

KLIKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie został utworzony decyzją Sejmu RP w dniu 1 stycznia 2009 r. Uczelnia przejęła dziedzictwo Politechniki Szczecińskiej, będącej najstarszą uczelnią Szczecina (rok utworzenia 1946), oraz Akademii Rolniczej (rok utworzenia 1954).
Aktualnie na uczelni funkcjonuje 10 Wydziałów, w tym 47 kierunków.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Informatyki oraz budowa infrastruktury towarzyszącej, tj. Biblioteki Głównej ZUT.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu wybudowano i wyposażono Bibliotekę Główną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego o powierzchni 7 000 m2. Cały system biblioteczno-informacyjny składa się z 10 bibliotek wydziałowych i 5 specjalistycznych. Obiekt pełni funkcje dydaktyczne, naukowe i usługowe. Biblioteka dysponuje 300 tys. zbiorem książek i czasopism. Literatura przechowywana jest w przestrzennych magazynach z regałami samojezdnymi. W Wypożyczalni, Czytelni i Informatorium oraz Oddziale Informacji Naukowej udostępniono czytelnikom 150 stanowisk czytelnianych oraz 26 stanowisk komputerowych, z których część przeznaczona jest dla osób niedowidzących, a także 3 kabiny do odsłuchu zbiorów audiowizualnych. Budynek Biblioteki Głównej dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Biblioteka wyposażona jest w multimedialną salę wykładową dla 60 osób z kabiną do tłumaczeń symultanicznych. Biblioteka Główna objęta jest monitoringiem wewnętrznym, a zbiory zabezpieczone są przed kradzieżą systemem bramek i pasków magnetycznych.
Ponadto w ramach projektu wyposażono Wydział Informatyki w wyspecjalizowany sprzęt informatyczny. Kilka pracowni stanowi unikatowe w skali kraju rozwiązania techniczne np. pracownia urządzeń mobilnych, laboratorium internetowych systemów inżynierii finansowej czy laboratorium informatyki medycznej.


EFEKTY PROJEKTU
W dniu 19 czerwca 2012 r. otwarto Bibliotekę Główną ZUT w Szczecinie.

 

Źródło: materiały własne NCBR.

 

Źródło: materiały własne NCBR.

 

Źródło: materiały własne NCBR.

 

Źródło: materiały własne NCBR.

Dzięki specjalistycznym stanowiskom przeznaczonym do pracy własnej (np. kabiny do odsłuchu zbiorów audiowizualnych, stanowisko komputerowe dla osób niedowidzących, stanowisko multimedialne) Biblioteka Główna umożliwia korzystanie z zasobów bibliotecznych Uniwersytetu wszystkim osobom zainteresowanym, w tym niepełnosprawnym, niedowidzącym, niewidomym, niedosłyszącym i głuchym. Ponadto w Bibliotece odbywają się międzynarodowe konferencje z wykorzystaniem kabiny do tłumaczeń symultanicznych.
Jednocześnie studenci Wydziału Informatyki mają możliwość specjalizowania się w zakresie internetowych systemów inżynierii finansowej czy informatyki medycznej.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 0
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 264
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 1 464
(Wydział Informatyki)
9 500
(Biblioteka Główna)
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 1 464
(Wydział Informatyki)
9 500
(Biblioteka Główna)
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 1 464
(Wydział Informatyki)
4 750
(Biblioteka Główna)
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 0

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-033/08

TYTUŁ PROJEKTU

Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej - Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki

BENEFICJENT

Politechnika Koszalińska

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

17.09.2010 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

17 409 594 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

17 063 655 PLN (dofinansowanie UE: 14 504 107 PLN, budżet państwa: 2 559 548 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

345 939 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2010 r. - 31.10.2013 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA

Politechnika Koszalińska jest publiczną szkołą wyższą. Została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 roku, jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Na uczelni funkcjonowały wówczas dwa wydziały: Budownictwa Lądowego i Mechaniczny. Studia magisterskie zostały wprowadzone w roku 1972. Politechnika Koszalińska jest jedyną uczelnią techniczną w rejonie Pomorza Środkowego. Przekształcenie uczelni w politechnikę nastąpiło na mocy ustawy z dnia 4 lipca 1996 roku o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich (Dz. U. Nr 100). Aktualnie uczelnia oferuje możliwość studiowania na 24 kierunkach realizowanych przez 3 wydziały: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektroniki i Informatyki czy Wydział Mechaniczny. Na uczelni studiuje ponad 9 000 studentów.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach technicznych takich, jak: budownictwo i inżynieria środowiska.

PRZEDMIOT PROJEKTU

W ramach projektu wybudowano i wyposażono Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki oraz doposażono w specjalistyczny sprzęt dydaktyczno-badawczy Laboratorium Techniki Budowlanej. Ponadto oba laboratoria wyposażono w infrastrukturę ICT (budowę sieci okablowania, urządzenia sieciowe oraz sprzęt komputerowy) umożliwiającą kształcenie na odległość, tj. e-learning.

EFEKTY PROJEKTU

W obu laboratoriach prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów. Dzięki połączeniu nowoczesnej aparatury dydaktyczno-badawczej z infrastrukturą ICT możliwe jest prowadzenie precyzyjnych obliczeń z zakresu zaawansowanej mechaniki materiałów i konstrukcji. Dofinansowanie projektu pozwoliło na utworzenie profesjonalnych stanowisk laboratoryjnych dla studentów. Stworzenie laboratoriów umożliwiło studentom zapoznanie się z najnowocześniejszymi metodami badań, technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budownictwa oraz inżynierii środowiska. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie przyczyniły się do uruchomienia nowoczesnej platformy wirtualnych serwerów, a tym samym do uruchomienia kształcenia na odległość.

 

Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: www.tu.koszalin.pl/kontrast/artykul/345

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 150
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 2 315
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 2 315
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 2 315
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 463

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-055/08

TYTUŁ PROJEKTU

Przebudowa paw. D-4 na sale dydaktyczne i laboratoria dla tworzonego Wydziału Energetyki i Paliw AGH

BENEFICJENT

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

22.12.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

19 266 892 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

18 557 215  PLN (dofinansowanie UE: 15 773 632 PLN, budżet państwa: 2 783 583 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

709 677 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.10.2007 r. - 31.12.2013 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie powstała w 1 maja 1919 roku na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1919 r. jako Akademia Górnicza w Krakowie. W 1949 roku nazwa ta została zmieniona na Akademię Górniczo-Hutniczą. Aktualnie uczelnia prowadzi 54 kierunki studiów, w tym 200 specjalności. W Akademii Górniczo-Hutniczej zatrudnionych jest 4 169 osób, w tym 1 953 pracowników naukowo-dydaktycznych (189 profesorów zwyczajnych oraz 279 profesorów nadzwyczajnych).

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach technicznych takich, jak: energetyka i technologia chemiczna.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Projekt polegał na przebudowie budynku dydaktycznego D-4 na  potrzeby Wydziału Energetyki i Paliw. W konsekwencji utworzono obiekt o powierzchni 1 723 m2, wyposażony w Laboratoria Maszyn Energetycznych, Paliw Syntetycznych, Paliw Naftowych i Biopaliw Ciekłych, Paliw Gazowych oraz Dydaktyczne Laboratoria Chemiczne, sale wykładowe, salę konferencyjną oraz zaplecze administracyjne Wydziału.

EFEKTY PROJEKTU

Uroczyste otwarcie budynku D-4 miało miejsce 23 maja 2012 roku. Aktualnie w pawilonie D-4 prowadzone są zajęcia dydaktyczne i praktyczne dla studentów kierunków: energetyka i technologia chemiczna. Obiekt stanowi specjalistyczne zaplecze dla szybko rozwijającego się Wydziału Energetyki i Paliw AGH, który w 2010 roku uzyskał akredytację do prowadzenia studiów wyższych na dwóch ww. kierunkach studiów i jako pierwszy w Polsce posiada uprawnienia umożliwiające prowadzenie kształcenia w zakresie zintegrowanej tematyki paliwowo-energetycznej.

   

Źródło: zdjęcia przekazane przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: www.d4.agh.edu.pl/d/o-projekcie.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 0
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 100
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 1 149
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 1 149
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 1 149
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 1 149

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-051/08

TYTUŁ PROJEKTU

Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

BENEFICJENT

Uniwersytet Zielonogórski

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

06.03.2012 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

27 160 038 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

25 568 274  PLN (dofinansowanie UE: 21 733 033 PLN, budżet państwa: 3 835 241 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

1 591 764 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.10.2008 r. - 31.12.2013 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA

Uniwersytet Zielonogórski został utworzony w dniu 1 września 2001 roku, w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego. Politechnika Zielonogórska powstała w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska.. Natomiast Wyższa Szkoła Pedagogiczna powstała w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Aktualnie w skład Uniwersytetu Zielonogórskiego wchodzi 10 Wydziałów, a tym Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach technicznych takich, jak: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz informatyka.

PRZEDMIOT PROJEKTU

W wyniku projektu powstał 6 kondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni użytkowej blisko 8 969 m 2. W obiekcie powstało 5 specjalistycznych pracowni, 36 laboratoriów (np. technik satelitarnych, techniki mikroprocesowej czy cyfrowej), 4 sale wykładowych, 1 sala komputerowa, 6 sal seminaryjnych, 1 sala konferencyjna oraz pomieszczenie pracownicze i administracyjne (gabinety, sekretariaty, dziekanat). Cały obiekt wyposażony jest w Internet szerokopasmowy.

EFEKTY PROJEKTU

W nowoczesnych salach o wysokim standardzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne i laboratoryjne dla studentów kierunków priorytetowych. Możliwe jest również prowadzenie wideokonferencji. Pracownicy i studenci mogą korzystać powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Wydział prowadzi zajęcia na odległość (tj. studia przez Internet) wykorzystując platformę edukacyjną.

 

Źródło: zdjęcia przekazane przez Uniwersytet Zielonogórski.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 0
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 35
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 1 465
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 1 465
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 1 465
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 600

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-024/09

TYTUŁ PROJEKTU

Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

BENEFICJENT

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

17.07.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

24 483 143 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

21 887 959 PLN (dofinansowanie UE: 18 604 765 PLN, budżet państwa: 3 283 194 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

2 595 184 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.03.2009 r. - 30.04.2014 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie został utworzony 20 marca 1948 roku jako Akademia Lekarska w Szczecinie. W 1992 roku nazwa uczelni wyższej została zmieniona na Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. W sierpniu 2010 roku stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. W skład uczelni wchodzą 4 wydziały: Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu. Uczelnia oferuje kształcenie na 13 kierunkach.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku biotechnologii medycznej.

PRZEDMIOT PROJEKTU

W ramach projektu wybudowano i wyposażono Centrum Nowych Technologii Medycznych. Centrum posiada 5 kondygnacji i zostało podzielone na dwie części. Część zachodnia pełni funkcje administracyjną, biurową oraz socjalną. Natomiast wschodnia część obiektu przeznaczona jest na cele dydaktyczne i naukowe. Na niższych kondygnacjach znajdują się sale dydaktyczne, na wyższych – laboratoria. Budynek został wyposażony w meble, aparaturę laboratoryjną oraz w infrastrukturę ICT.

EFEKTY PROJEKTU

Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 28 czerwca 2012 r. Nowoczesne, kompleksowo wyposażone laboratoria, umożliwiają studentom zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jaki i praktycznych umiejętności. W budynku kształcą się studenci takich kierunków, jak: biotechnologia, lekarski i lekarsko-stomatologiczny w zakresie biotechnologii medycznej. Dzięki Centrum Nowych Technologii Medycznych prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz prace naukowe w zakresie biotechnologii medycznej.

 

Zdjęcia: źródło własne

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 0
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 800
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 800
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 800
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 200

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-002/08

TYTUŁ PROJEKTU

Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu

BENEFICJENT

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

28.04.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

67 750 209 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

52 932 248 PLN (dofinansowanie UE: 44 992 410 PLN, budżet państwa: 7 939 838 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

14 817 961 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.06.2007 r. - 31.01.2014 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest uczelnią medyczną. Szkoła wyższa posiada osiemdziesięcioletnią tradycję, która narodziła się wraz z powstaniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w kwietnia 1920 roku. Aktualnie na czterech wydziałach: Lekarskim I i II, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu wykłada 1 200 nauczycieli akademickich, w tym 300 z tytułem profesora. Na uczelni prowadzonych jest 14 kierunków studiów.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na wydziałach medycznych takich, jak: lekarski I i II, farmaceutyczny i nauk o zdrowiu.

PRZEDMIOT PROJEKTU

W ramach projektu wybudowano i wyposażono Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej. Obiekt posiada strefę edukacyjną (sale wykładowe, sale seminaryjne i ćwiczeniowe), laboratoryjną (pracownia biologii molekularnej, pracownia biochemii, laboratorium ogólne – biochemiczne, pracownia cytologii, laboratorium izotopowe, pracownia RTG i pracownia mikroskopii), pracy naukowej (pomieszczenia pracy wraz z sekretariatami, sale konferencyjne, biblioteki). Ponadto obiekt wyposażony jest w zespół pomieszczeń sanitarno-higienicznych wraz z szatnią oraz pomieszczenia pomocnicze (magazyny, pomieszczenia gospodarcze). Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia pozbawione są schodów i progów, a windy umożliwiają dostęp do poszczególnych kondygnacji.

EFEKTY PROJEKTU

W obiekcie prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków medycznych z zakresu biologii czy biochemii i doktorantów. W wyniku realizacji projektu stworzono nowoczesny ośrodek akademicki o zasięgu ogólnokrajowym.

 

Źródło: zdjęcia przekazane przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: www.ump.edu.pl/index.php

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 317
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 6 701
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 2 807
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 6 701
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 138

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-014/08

TYTUŁ PROJEKTU

Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków

BENEFICJENT

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

20.05.2009 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

39 016 442 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

38 132 647 PLN (dofinansowanie UE: 32 412 750 PLN, budżet państwa: 5 719 897 PLN)

WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

883 795,12 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.08.2007 r. - 31.03.2014 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie powstała w 1 maja 1919 roku na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1919 r. jako Akademia Górnicza w Krakowie. W 1949 roku nazwa ta została zmieniona na Akademię Górniczo-Hutniczą. Aktualnie uczelnia prowadzi 54 kierunki studiów, w tym 200 specjalności. W Akademii Górniczo-Hutniczej zatrudnionych jest 4 169 osób, w tym 1 953 pracowników naukowo-dydaktycznych (189 profesorów zwyczajnych oraz 279 profesorów nadzwyczajnych).

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziałach Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

PRZEDMIOT PROJEKTU

W ramach projektu rozbudowano i przebudowano pawilony dydaktyczne Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Obiekty wyposażono w nowoczesną aparaturę naukowo-dydaktyczną z zakresu nanomateriałów i nanotechnologii oraz sprzęt audio-wizualny. Nowy obiekt o powierzchni około 5,5 tys. m2 stanowi pięciokondygnacyjny pawilon. W budynku znajdują się: sale wykładowe i seminaryjne, laboratoria, pracownie naukowo-dydaktyczne, a także zaplecze biurowo-administracyjne. W 35 laboratoriach znajduje się specjalistyczna aparatura: różnego rodzaju spektrometry, defektoskop ultradźwiękowy, twardościomierz z rejestracją obrazów, mikroskop sił atomowych oraz laserowe urządzenie typu Rapid Prototyping SLS do szybkiego tworzenia prototypów wyrobów ceramicznych. Cały nowy budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

EFEKTY PROJEKTU

Uroczyste otwarcie Centrum Ceramiki AGH odbyło się 19 czerwca 2012 r. Realizacja projektu pozwoliła na rozszerzenie oferty naukowo-dydaktycznej o tematykę z zakresu nanomateriałów i nanotechnologii. Wprowadzono nowe specjalności w dziedzinie inżynierii materiałowej i technologii chemicznych oraz stworzono nowy makrokierunek o nazwie Ceramika.

 

Źródło: zdjęcia ze strony projektu prowadzonej przez Beneficjenta.

Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: www.ceramika.agh.edu.pl/pois/

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 2
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 400
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 750
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 750
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 530
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 30

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-054/08

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii


BENEFICJENT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

27.01.2010 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

46 454 105 PLN


DOFINANSOWNAIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

42 167 100 PLN (dofinansowanie UE: 35 842 035 PLN, budżet państwa: 6 325 065 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

4 287 005 PLN


OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.06.2008 r. - 30.04.2014 r.

KLIKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie został utworzony decyzją Sejmu RP w dniu 1 stycznia 2009 r. Uczelnia przejęła dziedzictwo Politechniki Szczecińskiej, będącej najstarszą uczelnią Szczecina (rok utworzenia 1946), oraz Akademii Rolniczej (rok utworzenia 1954). Aktualnie na uczelni funkcjonuje 10 Wydziałów, w tym 47 kierunków.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na następujących kierunkach studiów: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo oraz biotechnologia.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT w Szczecinie tworzą 72 nowoczesne laboratoria. W budynku znajduje się również sala wykładowa na 500 osób, sala komputerowa i czytelnia. Ponadto, instalacja gazów technicznych oraz specjalne pomieszczenia spełniające najwyższe standardy czystości, umożliwiają prowadzenie badań naukowych z zakresu nanotechnologii, nano-biotechnologii przemysłowej i nano-biomateriałów. Centrum dydaktyczne zostało wyposażone w najnowsze rozwiązania ICT pozwalające na stworzenie platformy e-learningowej. Budynki zostały połączone siecią światłowodową, a wszystkie sale dydaktyczne mają podłączenie do szerokopasmowego Internetu.


EFEKTY PROJEKTU

Z nowoczesnego Centrum korzystają przede wszystkim studenci uczący się na tak zwanych siedmiu kierunkach „priorytetowych” Programu Infrastruktura i Środowisko: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo oraz biotechnologia. Dostęp do infrastruktury Centrum mają również studenci studiujący na kierunkach: inżynieria sanitarna oraz towaroznawstwo.

Źródło: zdjęcia ze strony projektu prowadzonej przez Beneficjenta.

Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: www.nanotechnologie.zut.edu.pl/pl/aktualnosci/informacje.html

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 60
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 2 984
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 2 984
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 2 984
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 300

POLITECHNIKA ŚLĄSKA NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-022/09

TYTUŁ PROJEKTU

Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii - Politechnika Śląska


BENEFICJENT
Politechnika Śląska

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

17.07.2009 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

78 678 434 PLN


DOFINANSOWNAIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

74 486 140 PLN (dofinansowanie UE: 63 313 219 PLN, budżet państwa: 11 172 921 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

4 192 294 PLN


OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2008 r. – 31.12.2014 r.

KLIKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Politechnika Śląska powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla Górnego Śląska. Na 15 wydziałach Politechniki Śląskiej prowadzonych jest obecnie 50 kierunków studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. W Gliwicach znajduje się 11 wydziałów, a w Katowicach i Zabrzu po 2. Aktualnie Politechnika Śląska kształci 26,5 tys. studentów, w tym około 20 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz w Instytucie Fizyki.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu powstał nowy, dwubryłowy gmach. Od strony północnej obiekt posiada 7 kondygnacji, na których zlokalizowano pomieszczenia dydaktyczno-naukowe, a od strony południowej trzy kondygnacje składające się z laboratoriów. Obiekt wyposażono w system odzysku energii oraz system zasilania w energię ekologiczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych, a także kolektory słoneczne.


EFEKTY PROJEKTU

Uroczysta inauguracja działalności Centrum Nowych Technologii odbyła się 26 września 2014 r. Nowoczesna infrastruktura zapewnia komfortowe warunki do dydaktyki, nauki oraz badań, dzięki czemu absolwenci Politechniki Śląskiej dysponują większymi możliwościami na rynku pracy.

Źródło: zdjęcie ze strony projektu

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 400
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 2 100
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 2 000
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 2 000
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 0

POLITECHNIKA ŁÓDZKA NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-053/08

TYTUŁ PROJEKTU
FABRYKA INŻYNIERÓW XXI WIEKU – budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.

BENEFICJENT
Politechnika Łódzka

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
22.12.2009 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
55 769 816 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
53 901 939 PLN (dofinansowanie UE: 45 816 648 PLN, budżet państwa: 8 085 291 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
1 867 877 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.10.2008 r. – 31.10.2014 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Politechnika Łódzka została założona w 1945 r. Na uczelni wykłada 1 370 nauczycieli akademickich, w tym 240 z tytułem profesora. Na 39 kierunkach studiów kształci się blisko 20 tysięcy osób. W 2008 roku przy uczelni otwarto Łódzki Uniwersytet Dziecięcy dla dzieci w wieku od 7-12 lat, którego misją jest rozwijanie dziecięcej ciekawości świata i przekazywanie wiedzy technicznej w prosty i zabawny sposób. Ponadto w 2007 roku powołano również Liceum Ogólnokształcące, a w 2013 r. Gimnazjum. Ponadto, uczelnia dysponuje ofertą dla seniorów, prowadząc Uniwersytet Trzeciego Wieku.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym w zakresie nowoczesnych technologii na takich kierunkach, jak: automatyka i robotyka, energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika i transport.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu wybudowano i wyposażono nowoczesny gmach Wydziału Mechanicznego  o powierzchni 8,5 tys. m2. Na pięciu kondygnacjach znajdą się między innymi: hala technologiczna, 4 laboratoria pomiarowe, 9 laboratoriów technologicznych, 9 laboratoriów dydaktycznych, 5 sal wykładowych, 8 sal seminaryjnych, 26 pracowni dydaktycznych i dydaktyczno-laboratoryjnych, a także 5 pracowni informatycznych. Inwestycja powstała na terenach dawnej fabryki bawełnianej z końca XIX wieku. Część zabytkowych hal szedowych odrestaurowano i przeznaczono dla Wydziału Mechanicznego.

EFEKTY PROJEKTU

W obiekcie prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Władze uczelni szacują, że w ciągu 5 najbliższych lat około 5 tysięcy studentów skorzysta z nowopowstałej infrastruktury. Zasięg WI-FI jest ogólnodostępny w całym budynku, a wirtualny recepcjonista umożliwia szybkie zapoznanie się z planem zajęć.

 

Źródło: Zdjęcia ze strony projektu

Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: www.fabrykainzynierow.pl

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 54
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 1 721
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 1 721
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 1 721
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 270

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-061/08

TYTUŁ PROJEKTU
Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2

BENEFICJENT
Politechnika Wrocławska

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
04.11.2010 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
46 529 376,14 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
44 738 503,04 PLN (dofinansowanie UE: 38 027 727 PLN, budżet państwa: 6 710 776 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
1 709 873,10 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.10.2008 r. – 31.03.2015 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Dzisiejsza Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego Politechniki Lwowskiej. Uczelnia pod nazwą Politechnika Wrocławska funkcjonuje od 1945 roku. Jej twórcami i organizatorami byli lwowscy oraz warszawscy uczeni. Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Na 12 wydziałach oraz w 3 Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych), pod kierunkiem prawie 2 tys. nauczycieli akademickich kształci się ponad 34 tys. studentów.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna i informatyka.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu przebudowano sale dydaktyczne i laboratoryjne w budynku B1 Politechniki Wrocławskiej. Dodatkowo Beneficjent wyposażył sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne w nowoczesny sprzęt pomiarowy, technologiczny oraz audiowizualny. W obiekcie zapewniono dostęp do Internetu.

EFEKTY PROJEKTU

Uroczyste otwarcie budynku odbyło się 14 marca 2013 r. Przebudowa obiektu podniosła jakość kształcenia na kierunkach priorytetowych Wydziału Chemicznego, Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Wydziału Mechanicznego, jak również umożliwiła studentom realizację prac dyplomowych i doktorskich na poziomie wiodących placówek akademickich.

Źródło: zdjęcia przekazane przez Instytucję Wdrażającą


Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie: www.inwestycjeunijne.pwr.wroc.pl/projekt_B1,1011.dhtml

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 0
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 100
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 1 500
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 1 500
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 1 500
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 0

UNIWERSYTET RZESZOWSKI NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-018/08

TYTUŁ PROJEKTU
Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski

BENEFICJENT
Uniwersytet Rzeszowski

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
17.07.2009 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
56 828 526 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
56 170 752 PLN (dofinansowanie UE: 47 745 139 PLN, budżet państwa: 8 425 613 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
657 774 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.06.2007 r. – 30.09.2014 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2001 roku. Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczelnia prowadzi kształcenie zarówno w zakresie nauk humanistycznych oraz społecznych, jak i ścisłych, tj. fizyki, biologii oraz biotechnologii. Na uniwersytecie wykłada 1 309 nauczycieli akademickich, w tym 114 z tytułem profesora. Kształcenie odbywa się na 11 wydziałach, na których łącznie prowadzone są 42 kierunki studiów. Liczba studentów wynosi ponad 17,7 tysiąca osób.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii: mikroelektroniki oraz nanotechnologii.

PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu stworzono Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii o powierzchni użytkowej 2,6 tys. m2. W nowoczesnych laboratoriach i pracowniach studenckich  prowadzone są dydaktyka oraz badania z wykorzystaniem technologii MBE, fotolitografii i litografii elektronowej służących wytwarzaniu układów scalonych i elementów obwodów kwantowych, kontroli składu i powierzchni nanostruktur oraz niskich temperatur (rozpoczynając od –269oC). Obiekt wyposażony jest w wewnętrzną sieć komputerową oraz monitoring procesów technologicznych z możliwością ich bieżącej obserwacji „on-line” w salach wykładowych i ćwiczeniowych.

EFEKTY PROJEKTU

21 maja 2013 r. odbyła się konferencja otwierająca Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Już dziś studenci takich kierunków, jak: fizyka techniczna, mechatronika i nanotechnologie, fizyka, edukacja techniczno-informatyczna, informatyka, inżynieria rolnicza oraz biotechnologia, mogą korzystać z nowoczesnych w pełni wyposażonych laboratoriów dydaktyczno-naukowych.

 

Źródło: Zdjęcia ze strony projektu


Więcej informacji o zrealizowanej inwestycji znajduje się na stronie projektu: nanoprojekt.univ.rzeszow.pl

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 300
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 810
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 810
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 480
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 180

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-013/08

TYTUŁ PROJEKTU
Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne

BENEFICJENT
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
05.06.2009 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
113 874 907,53 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
113 852 000,00 PLN (dofinansowanie UE: 96 774 200,00 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
22 907,53 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2007 r. – 28.02.2015 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
UAM dzisiaj to 14 wydziałów, ośrodki zamiejscowe w całej Wielkopolsce i w woj. lubuskim, a w samym Poznaniu m.in. nowoczesny, ponad stuhektarowy kampus na Morasku.  UAM to również bogactwo kierunków i specjalności proponowanych studentom w trakcie ich akademickiej kariery i dodatkowo ponad 80 studiów podyplomowych. Studia prowadzone są na 14 wydziałach (jeden zamiejscowy w Kaliszu),  Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie oraz w innych ośrodkach zamiejscowych - w Kościanie, Wągrowcu, Śremie, Ostrowie Wielkopolskim i Pile.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest rozwój priorytetowych kierunków studiów o charakterze interdyscyplinarnym, które nadadzą innowacyjna jakość prowadzonej na uczelniach dydaktyce.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest budowa Centrum NanoBioMedycznego -  międzyuczelnianej jednostki organizacyjnej UAM powołanej wspólnie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym i Politechniką Poznańską. Największą wartość Centrum stanowi jego zaplecze aparaturowo-laboratoryjne, na które składają się unikatowe pracownie: clean-room, spektroskopii rezonansów magnetycznych i obrazowania, mikroskopowa, chemiczna, biologiczna, medyczna, nanostruktur, optyczno-spektroskopowa oraz fizyki widzenia i neuronauki.

EFEKTY PROJEKTU

Uroczyste otwarcie Centrum miało miejsce 22 czerwca 2012 r. Absolwenci prowadzonych w Centrum studiów uzyskają horyzontalne wykształcenie, wiążące w sobie aspekty nauk podstawowych (fizyka, chemia, biologia, biofizyka, biotechnologia, fizyka medyczna, optometria, optyka okularowa), nauk technicznych (inżynieria materiałowa, fizyka techniczna) oraz nauk medycznych (inżynieria biomedyczna). Absolwenci o takim profilu wykształcenia będą szczególnie predysponowani do prowadzenia działań innowacyjnych w zakresie transferu wysokiej technologii do praktyki gospodarczej, jak i zasilania ośrodków badawczo-rozwojowych oraz uczelni wyższych w nowocześnie wykształconą kadrę akademicką.

 

 

Źródło: Zdjęcia własne


Więcej informacji znajduje się na stronie: cnbm.amu.edu.pl/MCNBM/

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 2
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 2
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 250
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 1300
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 1300
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 1200
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 400

UNIWERSYTET ŚLĄSKI NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-004/08

TYTUŁ PROJEKTU
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

BENEFICJENT
Uniwersytet Śląski

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
08.04.2009 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
80 345 047,62 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
64 660 000,00 PLN (dofinansowanie UE: 54 961 000,00 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
15 685 047,62 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2007 r. – 30.06.2014 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Uczelnia to obecnie 14 Wydziałów. Uniwersytet Śląski oferuje prawie 70 kierunków studiów i ponad 200 specjalności. Uczelnia kształci obecnie blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wszystkie kierunki objęte są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), co umożliwia swobodną wymianę międzynarodową studentów, m.in. w ramach programów Erasmus+. Uniwersytet zawarł ponad 600 umów z partnerami zagranicznymi, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest rozwój wysokich technologii - dziedzin i dyscyplin nauk stosowanych, pożądanych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju oraz wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie najnowocześniejszych technologii.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Budowa obiektu składającego się z dwóch bloków funkcjonalnych – trzykondygnacyjnego dydaktycznego i czterokondygnacyjnego dydaktyczno-naukowego - przeznaczonych dla 1200 studentów. Budynek ŚMCEiBI powstał w Chorzowie na terenie powojskowym wolnym od zakłóceń mechanicznych i elektromagnetycznych, co pozwoli osiągać wysoką czułość pomiarów fizycznych. Kampus zlokalizowany jest obok Drogowej Trasy Średnicowej zapewniającej dogodny dojazd i połączenie z pozostałymi wydziałami Uniwersytetu Śląskiego.

EFEKTY PROJEKTU

Uroczyste otwarcie Centrum miało miejsce w czerwcu 2014 r. Wspólne przedsięwzięcie śląskich instytucji naukowych (UŚ wraz z partnerami – politechniką, uniwersytetem medycznym, gliwickim centrum onkologii, Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego z Sosnowca oraz Głównym Instytutem Górnictwa) ma doprowadzić do kształcenia najlepszych kadr inżynierskich. W ośrodku nauczana będzie między innymi fizyka medyczna, biofizyka, inżynieria materiałowa czy inżynieria biomedyczna. W ramach istniejących kierunków studiów wprowadzone zostaną unikatowe specjalności, w tym nano-karbo-technologia, kwantowe techniki informatyczne, chemia leków, matematyka przemysłowa.

Źródło: www.smcebi.us.edu.pl

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 600
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 1200
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 1200
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 1200
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 800

POLITECHNIKA ŚLĄSKA NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-057/08

TYTUŁ PROJEKTU
Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materiałowych w Gliwicach

BENEFICJENT
Politechnika Śląska

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
31.03.2010 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
28 620 855,68 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
28 359 781,51 PLN (dofinansowanie UE: 24 105 814,28 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
261 074,17 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.06.2010 r. – 30.06.2014 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Politechnika Śląska powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla Górnego Śląska. Na 15 wydziałach Politechniki Śląskiej prowadzonych jest obecnie 50 kierunków studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. W Gliwicach znajduje się 11 wydziałów, a w Katowicach i Zabrzu po 2. Aktualnie Politechnika Śląska kształci 26,5 tys. studentów, w tym około 20 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe.

CEL PROJEKTU
Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie roli Politechniki Śląskiej w aktywnym udziale w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki oraz poprawa jakości kształcenia jej absolwentów w celu lepszej adaptacji do potrzeb rynku pracy i działających na niej konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu była budowa laboratorium naukowo-dydaktycznego wraz z wyposażeniem. Znajdują się w nim urządzenia potrzebne do przeprowadzania badań na różnorodnych materiałach, jak np. metalowych, ceramicznych, fotowoltaicznych, gradientowych. Prace naukowe wspiera technika komputerowa, dzięki której możliwe jest m.in. projektowanie urządzeń i technologii materiałowych oraz wizualizowanie procesów technologicznych metodami wirtualnej rzeczywistości czy kontrola materiałograficzna i zarządzania jakością.

EFEKTY PROJEKTU

Projekt pozwoli na podniesienie poziomu wykształcenia studentów Politechniki Śląskiej studiujących na Wydziale Mechanicznym Technologicznym na priorytetowych kierunkach.

Źródło: www.lanamate.pl

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 100
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 3350
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 3350
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 3350
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 3350

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-020/09

TYTUŁ PROJEKTU
Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

BENEFICJENT
Uniwersytet Wrocławski

DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
01.07.2009 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)
55 215 174,06 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
39 321 167,47 PLN (dofinansowanie UE: 33 422 992,34 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)
15 894 006,59 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.03.2009 r. – 30.06.2014 r.

KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA
Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie istnienia, w 2011 roku – 200-lecie przekształcenia w uczelnią państwową. Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. W 2015 roku minie 70 lat od kiedy Uniwersytet we Wrocławiu stał się polską szkołą wyższą.

CEL PROJEKTU
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.

PRZEDMIOT PROJEKTU
Na działce Uniwersytetu Wrocławskiego o powierzchni 12 tys. m kw. powstał nowoczesny gmach o łącznej powierzchni 11,5 tys. m kw. oraz kubaturze prawie 50 tys. m sześc. Siedziba biotechnologów został połączona dwukondygnacyjnym ramieniem z budynkiem laboratoryjnym Wydziału Chemii. W nowym obiekcie zaplanowano bowiem także pomieszczenia dla chemików, m.in. mieści się w nim Laboratorium Zaawansowanej Syntezy Wydziału Chemii. Łącznik ułatwi uczonym z obu wydziałów prowadzenie wspólnych badań, pozwoli na racjonalne wykorzystanie drogiej aparatury i wspólne zakupy sprzętu.
W gmachu znajdują się sale ćwiczeniowe, laboratoria, pomieszczenia administracyjne i socjalne. Projekt zakładał wyposażenie sal audytoryjnych, seminaryjnych i ćwiczeniowych w komputery oraz inny sprzęt wspomagający efektywność nauczania studentów z obu wydziałów.

EFEKTY PROJEKTU

Uroczyste otwarcie kompleksu miało miejsce w czerwcu 2013 r. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykwalifikowanej klasy specjalistów w zakresie  biotechnologii i chemii, powstania nowych stanowisk pracy, poprawy i zwiększenia dostępności przedsiębiorców do nowoczesnej technologii oraz wiedzy.

Źródło: www.uni.wroc.pl/node/3815

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 25
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 420
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 420
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 420
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 0

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-048/08

TYTUŁ PROJEKTU
Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

BENEFICJENT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

27.01.2010 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

27 750 948 PLN

DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)
24 525 669 PLN (dofinansowanie UE: 20 846 819 PLN, budżet państwa: 3 678 850,46 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

3 225 279 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.06.2008 r. – 30.04.2015 r.


KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA

Idea założenia szkoły wojskowej pojawiła się w okresie Odrodzenia. Jej propagatorami byli wybitni politycy i dowódcy, wśród których prym wiódł Andrzej Frycz Modrzewski. Jednak dopiero król Stanisław August Poniatowski realizując "pacta conventa" założył w Warszawie Szkołę Rycerską. Miała ona za zadanie przygotowywać kadry dowódcze dla odbudowującego się Wojska Polskiego. Szkoła miała dwie nazwy: Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów JKM i Rzeczypospolitej oraz Szkoła Rycerska JPP Kadetów JKM i Rzeczypospolitej. Swoją statutową działalność Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła w dniu 1 października 1951 roku. Naukę rozpoczęło wówczas 631 podchorążych w 12 specjalnościach. W chwili obecnej Wojskowa Akademia Techniczna jest państwową, politechniczną szkołą wyższą. W jej ofercie dydaktycznej znajdują się studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie, podyplomowe i doktoranckie w ponad 50 specjalnościach, na 15 kierunkach, a także kursy dokształcające i językowe. Akademia posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową: 79 profesorów, 83 doktorów habilitowanych i 383 doktorów. Obecną strukturę uczelni tworzą wydziały akademickie: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny i Wydział Mechatroniki i Lotnictwa oraz Instytut Optoelektroniki.


CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej poprzez unowocześnienie dydaktycznej bazy laboratoryjnej Wydziału i poszerzenie oferty edukacyjnej Akademii.


PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu przebudowano oraz wyposażono budynek nr 36 o powierzchni użytkowej ponad 2,5 tys. m2. W przebudowanym obiekcie byłej stołówki powstały między innymi: sala audytoryjna na 288 osób, pracownia robotyki, pracownie laboratoryjne mechatroniki, awioniki, balistyki oraz pracownie informatyczne. Zakupiono wyposażenie dydaktyczne, informatyczne (oprogramowanie, komputery, ICT), projektory, osprzęt do tłumaczeń symultanicznych oraz system audiowizualny. Dodatkowo wyposażono pracownie robotyki w roboty przemysłowe, obrabiarki, cele spawalnicze, pozycjonery, elementy elastycznych linii produkcyjnych. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

EFEKTY PROJEKTU

Realizacja projektu pozwoliła na wyposażenie pracowni Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT w najnowocześniejszy sprzęt, co przyczyni się do zwiększenia zakresu wiedzy przekazywanej studentom oraz umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości, podejmując pracę w kluczowych dla rozwoju kraju dziedzinach. Studenci, dzięki powstaniu laboratorium, mogą w ramach nauki przejść cały proces związany z projektowaniem stanowisk w środowiskach wirtualnych do projektowania układów robotyki, takich jak Robot Studio czy Roboguide, a następnie uruchomić proces na rzeczywistym robocie.

Autor zdjęć: Jarosław Korpikiewicz (Kierownik Administracyjny Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT)

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 0
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 222
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 5 238
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 5 238
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 5 238
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 0

UNIWERSYTET RZESZOWSKI NUMER PROJEKTU POIS.13.01.00-00-036/08

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie


BENEFICJENT

Uniwersytet Rzeszowski


DATA ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

06.03.2012 r.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (WYDATKI KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

33 448 716 PLN


DOFINANSOWANIE (WYDATKI KWALIFIKOWALNE)

33 412 324 PLN (dofinansowanie UE: 28 400 476 PLN,budżet państwa: 5 011 848 PLN)


WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA (WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE)

36 392 PLN


OKRES REALIZACJI PROJEKTU

22.10.2008 r. – 31.03.2015 r.


KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE BENEFICJENTA

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2001 roku. Uczelnia powstała z trzech samodzielnych jednostek: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Filii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczelnia prowadzi kształcenie zarówno w zakresie nauk humanistycznych oraz społecznych, jak i ścisłych, tj. fizyki, biologii oraz biotechnologii. Na uniwersytecie wykłada 1 309 nauczycieli akademickich, w tym 114 z tytułem profesora. Kształcenie odbywa się na 11 wydziałach, na których łącznie prowadzone są 42 kierunki studiów. Liczba studentów wynosi ponad 17,7 tysiąca osób.


CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie nauk przyrodniczych.


PRZEDMIOT PROJEKTU
W ramach projektu powstał budynek Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego o powierzchni blisko 4 tys. m², w którym mieszczą się laboratoria: chemii gleby, biologii gleby, fizyki gleby i mikrobiologii, sale wykładowe oraz pokoje badawcze i ćwiczeniowe. Obiekt wyposażono w nowoczesną aparaturę badawczą do prowadzenia badań naukowych w zakresie monitoringu środowiska  m.in.: mikroskop skaningowy z przystawką EDS i katodoluminescencją, spektrometr masowy  ICP, chromatograf jonowy, analizator elementarny CHNS. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

EFEKTY PROJEKTU

Uroczyste otwarcie Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie odbyło się 7 maja 2014 roku. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia potencjału dydaktycznego i naukowo-badawczego w zakresie nauk przyrodniczych Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W obiekcie prowadzone są kompleksowe i innowacyjne badania naukowe w zakresie monitoringu środowiska. Powstała infrastruktura w największym stopniu wykorzystywana jest przez studentów kierunków Wydziału Biologiczno-Rolniczego.

Źródło zdjęć: materiały własne Uniwersytetu Rzeszowskiego.

WSKAŹNIKI

Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość bazowa Wartość docelowa
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektu (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) Szt. 0 1
W tym liczba obiektów nowo wybudowanych Szt. 0 1
Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu Szt. 0 1
Wskaźniki rezultatu
Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach Szt. 0 330
Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu Os. 0 1 600
w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury Os. 0 800
Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektów infrastrukturę ICT Os. 0 1 600
W tym uczestniczących w kursach eLearningowych (liczba użytkowników) Os. 0 1 600