POCZĄTEK PO IiŚ

5 grudnia 2007 r. Danuta Hübner, komisarz ds. Polityki Regionalnej, podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosiła prawie 28 miliardów euro, co stanowiło ok. 42% całości środków polityki spójności.

CELE PO IiŚ

Głównym celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej.

RAMY FINANSOWE PROGRAMU

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosiła pierwotnie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny stanowił 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro.
Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawiał się następująco:

 • środowisko – 4,8 mld euro;
 • transport – 19,4 mld euro;
 • energetyka – 1,7 mld euro;
 • kultura – 490,0 mln euro;
 • zdrowie – 350,0 mln euro;
 • szkolnictwo wyższe – 500,0 mln euro.


Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 581,3 mln euro).

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa;
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
 7. Transport przyjazny środowisku;
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii;
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe;
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego;
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności. 

 

ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. infrastruktury i rozwoju, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.
Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 • Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (priorytety VI-VIII);
 • Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);
 • Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (priorytet XIII).


W systemie wdrażania PO IiŚ poza jedną instytucją – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, role IW/IP2 pełnią jednostki sektora finansów publicznych.

REALIZACJA PROGRAMU

TRYB INDYWIDUALNY
Tryb pozakonkursowy (indywidualny) obejmie zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

 • Duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro (w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego) lub których koszt całkowity przekracza 50 mln euro (w przypadku innych dziedzin). Projekty zatwierdzane są przez Komisję Europejską;
 • Projekty systemowe, polegające na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych;
 • Projekty indywidualne, określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów wskazanych imiennie w programie operacyjnym;
 • Projekty pomocy technicznej.


TRYB KONKURSOWY
Pozostałe projekty wybierane w drodze konkursu.


Szczegółowe informacje dotyczące programu zamieszczane są na stronie Portalu Funduszy Europejskich pod adresem: www.pois.gov.pl