Lista projektów indywidualnych tworzona jest przez Instytucję Zarządzającą PO IiŚ (MRR) przy współpracy z Instytucją Pośredniczącą PO IiŚ (NCBR) z uwzględnieniem najważniejszych inwestycji z punktu widzenia realizacji celów XIII Priorytetu PO IiŚ oraz rozwoju kraju. W przypadku projektów indywidualnych z Wnioskodawcami podpisywana jest umowa wstępna (preumowa), stanowiąca zobowiązanie do prawidłowego i terminowego przygotowania realizacji projektu. Ostateczne zatwierdzenie projektów przez Instytucję Zarządzającą uzależnione jest od spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych, które są jednakowe dla wszystkich jednostek ubiegających się o dofinansowanie.

W ramach obecnej perspektywy finansowej (lata 2007-2013) podpisano 26 umów o dofinansowanie na realizację projektów indywidualnych zgodnych z celami XIII Priorytetu PO IiŚ.

L.p. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu

Kwota dofinansowania

(zł)

1 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu 52 932 247,81
2 Politechnika Koszalińska Rozbudowa kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 31 938 491,67
3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu- utworzenie Centrum Optyki Kwantowej- Zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych 25 735 561,18
4 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Baza dydaktyczna i badawcza niezbędna dla powstania i rozwoju kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

21 065 111,60

5 Uniwersytet Śląski Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych -  ŚMCEiBI 64 660 000,00
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Modernizacja Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków 38 132 647,09
7 Politechnika Poznańska Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej 53 482 420,20
8 Uniwersytet Wrocławski Budowa kompleksu edukacyjno-badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 39 325 567,47
9 Uniwersytet Gdański Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 235 578 820,01
10 Uniwersytet w Białymstoku Budowa Wydziału Fizyki oraz Instytutu Chemii 97 380 000,00
11 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Międzyuczelniane Centrum NanoBiomedyczne 113 852 000,00
12 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wyposażenie realizowanego budynku dydaktycznego Wydziału Informatyki i Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 17 998 698,12
13 Uniwersytet Łódzki Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 102 034 183,55
14 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 60 373 187,38
15 Uniwersytet Łódzki Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 25 837 811,56
16 Politechnika Śląska "Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii - Politechnika Śląska" 66 824 161,68
17 Uniwersytet Rzeszowski Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski 56 170 762,18
18 Uniwersytet Warszawski Centrum Nowych Technologii ,,Ochota'' Uniwersytetu Warszawskiego 269 570 073,09
19 Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 47 792 456,06
20 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 21 887 959,03
21 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu 93 060 000,00
22 Politechnika Wrocławska Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne "Technopolis" we Wrocławiu 72 470 880,32
23 Uniwersytet Pedagogiczny  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rozbudowa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 33 315 292,31
24 Politechnika Gdańska Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 73 664 000,00
25 Politechnika Łódzka Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej 39 530 000,00
26 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska  - ,,Centrum Wodne'' SGGW 46 557 241,69
RAZEM 1 801 169 574,00