Dokumentacja dla Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” POIG w 2012 r. (Konkurs 1.3.1/1/2012/POIG):

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu.
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – część szczegółowa.
 4. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG - część ogólna (tzw. cz. I obejmuje informacje na temat kryteriów formalnych jednakowych dla wszystkich działań Programu).
 5. Lista branż z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii objętych wsparciem w konkursie.
 6. Zakres minimalny umowy konsorcjum.
 7. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.
 8. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wniosek o dofinansowanie 1.3.1 PO IG.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 1.3.1 PO IG.
 3. Studium wykonalności 1.3.1 PO IG.
 4. Instrukcja wypełniania Studium wykonalności 1.3.1 PO IG.
 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań.
 6. Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 7. Harmonogram płatności na lata.
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG.
 9. Ankieta dla Wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w Działaniu 1.3 POIG.
 10. Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 11. Załącznik nr Ib do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA BIZNESOWEGO:

 1. Tabele finansowe1-4 dot. Konsorcjanta biznesowego.
 2. Wzór Deklaracji Konsorcjanta biznesowego (zgodnie z obowiązującym wzorem dla Konsorcjanta biznesowego).
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 4. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Konsorcjant biznesowy ubiega się  o pomoc publiczną (składane w przypadku, gdy Konsorcjant biznesowy nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą).
 5. Wzór Oświadczenia Konsorcjanta biznesowego o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.
 6. Oświadczenie Konsorcjanta biznesowego dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG.
 7. Ankieta dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IG - Konsorcjanta biznesowego  zgodna z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG.


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów (NABS).
 2. Wykaz dziedzin nauki i techniki (według klasyfikacji OECD).
 3. Wykaz czasopism prowadzony przez MNiSW.
 4. Zalecenia MRR dot. kwalifikowalności podatku VAT.
 5. Wytyczne MRR w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 6. Wytyczne MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
 7. Rozporządzenie KE (WE) nr 800/2008.
 8. Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)
 10. Stanowisko GDOŚ z dnia 7 stycznia 2011 r. dotyczące załączania Załącznika 1b do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 11. Nowa definicja MŚP
 12. INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe” Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla Wnioskodawców)


Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Działania można kierować na:


UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu 1.3.1 POIG.
 2. Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3. PO IG.
 3. Deklaracja wekslowa
 4. Weksel - wzór
Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne
do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu
Lp. Nazwa załącznika Wzór formularza Typ dokumentu Liczba wymaganych egzemplarzy
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1.

Oświadczenie (łączne) o:

 • niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
 
 • niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
2.

Odpis z KRS, a przypadku instytutu naukowego PAN – odpis z rejestru instytutów naukowych PAN – wydane w okresie 3 m-cy poprzedzających złożenie.

Uwaga: Wymóg ten nie dotyczy niektórych publicznych jednostek naukowych, takich jak: np. uczelnia publiczna.

dokument własny Wnioskodawcy Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (niezbędne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

Uwaga:  Załącznik składany w sytuacji gdy Wnioskodawca zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
4. Druk VAT-5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy.

Uwaga: Załącznik składany w sytuacji gdy Wnioskodawca zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
5. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy)

Uwaga:  Dotyczy jeśli umowę podpisuje osoba inna niż umocowana do zawierania umów w KRS lub innym dokumencie rejestrowym.
dokument własny Wnioskodawcy Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
6.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań (aktualizacja)

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
7. Harmonogram płatności wg kwartałów

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 2 egz.
8. Umowa konsorcjum (aktualizacja/jeśli dotyczy) Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
9.

Pełna dokumentacja oddziaływania Projektu na środowisko.

W przypadku, gdy Projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000).
Uwaga: W przypadku projektów uwzględniających przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku I lub II dyrektywy Rady 85/337/EWG konieczne jest  dostarczenie następujących dokumentów:

 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kolejnymi decyzjami inwestycyjnymi wymaganymi dla danego przedsięwzięcia.
 2. raportu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (obligatoryjnie w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – jeśli jego sporządzenie było konieczne).
 3. wyników konsultacji/uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska i zdrowia publicznego:
 
 • stanowisk właściwych organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia (w tym w zakresie dotyczącym obszarów Natura 2000) – dotyczy wszystkich przedsięwzięć;
 • postanowienie w sprawie obowiązku/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ wraz z opiniami właściwych organów – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w Załączniku II do ww. dyrektywy);
 • w przypadku złożenia wniosku o zakres raportu – postanowienia wraz z opiniami właściwych organów (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko).

4. wyników konsultacji społecznych (uwagi i wnioski zgłoszone w ramach konsultacji społecznych wraz z ze stanowiskiem właściwych organów do zgłoszonych uwag).
5. w przypadku gdy było przeprowadzone postępowanie transgraniczne - wyników postępowania transgranicznego.

Uwaga: Załącznik składany jedynie w przypadku, gdy Projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/ potencjalny obszar Natura 2000.

Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia
1 egz.

Dodatkowo wymagane dokumenty dot. Konsorcjanata biznesowego

1.

Oświadczenie (łączne) o:

 • niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
 • niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne

Uwaga: Gdy Konsorcjantem biznesowym są wspólnicy spółki cywilnej – załączyć należy oświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
2.

Odpis z KRS lub inny dokument rejestrowy (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do IP):

 • oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Konsorcjanta biznesowego,
 • w przypadku spółki cywilnej dokument rejestrowy dla wszystkich wspólników.

Uwaga:  Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokument własny Konsorcjanta biznesowego Oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność
z oryginałem
1 egz.
3.

Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Konsorcjanta biznesowego (jeśli dotyczy).

Dokument własny Konsorcjanta biznesowego

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
4.

Kopie decyzji o nadaniu NIP.

Uwaga: W przypadku spółek cywilnych dla wszystkich wspólników oraz spółki.

Dokument własny Konsorcjanta biznesowego

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
5.

Oświadczenie o  statusie przedsiębiorcy (dot. spełniania kryteriów MŚP)

Uwaga:   Załącznik składany wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających status MŚP.

Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
6.

Oświadczenie Konsorcjanta biznesowego o kwalifikowalności VAT (niezbędne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)

Uwaga:  Załącznik składany wyłącznie w sytuacji gdy Konsorcjant biznesowy  zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
7.

Druk VAT-5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy.

Uwaga:   Załącznik składany wyłącznie w sytuacji gdy Konsorcjant biznesowy zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
8.

Kopia promesy kredytowej/leasingowej, bądź kopia umowy kredytowej (w przypadku, gdy Konsorcjant biznesowy finansuje swój wkład własny w drodze kredytu lub leasingu) lub innego dokumentu, potwierdzającego zagwarantowanie środków na sfinansowanie Projektu (odnoszące się do wskazanych we wniosku, źródeł finansowania).

Uwaga: Załącznik składany wyłącznie w przypadku, gdy Projekt jest finansowany w drodze kredytu lub leasingu albo z innego źródła potwierdzającego zagwarantowanie środków na sfinansowanie Projektu

dokument własny Konsorcjanta biznesowego

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
9.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Uwaga: Konieczne jest wypełnienie formularza zgodnie z instrukcją. Obligatoryjnie należy wypełnić pkt 1 (w cz E Formularza) Informacji dotyczących przedsięwzięcia (w odniesieniu do którego Beneficjent ubiegał się o pomoc w konkursie) oraz dodatkowo (jeśli dotyczy) Informacje szczegółowe (w których przedstawiane są informacje odnoszące się m.in. do uzyskanej już pomocy na te same koszty w zależności od jej przeznaczenia i które odnoszą się do danych przedstawionych w tabeli (w cz. E).

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
10.

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Konsorcjant biznesowy ubiega się o pomoc w ramach niniejszego wniosku.

Uwaga:   Załącznik składany jedynie w przypadku, jeśli Konsorcjant biznesowy nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
11.

Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Konsorcjanta biznesowego.

Uwaga: Załącznik/załączniki składany/e jedynie w przypadku, gdy Konsorcjant biznesowy uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc.

Dokument własny Konsorcjanta biznesowego

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.