Konkurs 1.4/1/2013/POIG zmiana wzoru umowy o dofinansowanie Projektu

Informujemy, że zmieniony został wzór Umowy o dofinansowanie projektu, przyjęty dla ogłoszonego w 2013 r. konkursu w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”.

Modyfikacjom uległy regulacje § 9 ust. 1 oraz ust. 9 Umowy i zmiany te dotyczą następujących kwestii:

 • wymaganej częstotliwości składania wniosków o płatność. W dotychczasowej wersji  Umowa zawierała wymóg składania wniosków o płatność co 1 miesiąc (w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca). W zmienionej wersji pierwszy wniosek o płatności musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy natomiast kolejne wnioski - nie rzadziej niż 3 miesiące.
 • wymaganych dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. Instytucja Pośrednicząca zrezygnowała z wymagania od Beneficjentów składania wraz

z wnioskami o płatność zaktualizowanych dokumentów: Budżet projektu oraz harmonogram płatności wg kwartałów.

Pozostałe elementy Umowy nie uległy zmianom.

Dokumentacja dla Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” POIG w 2013 r. (Konkurs 1.4/1/2013/POIG):

UWAGA - MOŻLIWE ZWIĘKSZENIE ALOKACJI NA KONKURS

UWAGA - ZMIANA WZORU BUDŻETU PROJEKTU

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu.
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - część szczegółowa.
 4. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG - część ogólna.
 5. Lista branży z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii.
 6. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.
 7. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
 8. Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wniosek o dofinansowanie Projektu z elementami biznes planu 1.4 PO IG.
 2. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie Projektu z elementami biznes planu  1.4 PO IG.
 3. Analiza finansowa Wnioskodawcy.
 4. Budżet projektu.
 5. Instrukcja wypełniania Budżetu projektu.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Wnioskodawcy.
 7. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną.
 8. Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 9. Załącznik nr Ib do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


DOKUMENTY WYMAGANE (DODATKOWO) W PRZYPADKU REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO

 1. Analiza finansowa Partnera.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Partnera.
 3. Wzór Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Partner ubiega się o pomoc publiczną.
 4. Wzór Deklaracji Partnera ubiegającego się o dofinansowanie.
 5. Wzór Deklaracji Partnera, który nie ubiega się o dofinansowanie.
 6. Wzór Oświadczenia o braku powiązania pomiędzy podmiotami realizującymi projekt partnerski.


 DOKUMENTY POMOCNICZE:

 1. Nomenklatura dla analizy i porównań programów (NABS).
 2. Wykaz dziedzin nauki i techniki (według klasyfikacji OECD).
 3. Wykaz czasopism opracowany przez MNiSW (część A).
 4. Zalecenia MRR dot. kwalifikowalności podatku VAT.
 5. Wytyczne MRR w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 6. Wytyczne MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
 7. Rozporządzenie KE (WE) nr 800/2008.
 8. Wzór protestu


INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 „WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH” PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA(dla Wnioskodawców)

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Działania można kierować:

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu 1.4 PO IG
 2. Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2013 r. w ramach Działania 1.4 PO IG
 3. Deklaracja wekslowa
 4. Weksel
 5. Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu
Lp. Nazwa załącznika Wzór formularza Typ dokumentu Liczba wymaganych egzemplarzy
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1.

Oświadczenie (łączne) o:

a)         niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem

i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł

b)         niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Uwaga: Gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna – załączyć należy oświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
2. Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
3.

Kopie decyzji o nadaniu NIP w przypadku spółek cywilnych dla wszystkich wspólników oraz spółki

Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
4.

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
5. Ankieta dla Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IG (wymagana wyłącznie w przypadku Wnioskodawców nie mających prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT)

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
6.

Druk VAT-5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy – składany w sytuacji gdy Wnioskodawca zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał lub poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
7.

Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy)

Dokument własny Wnioskodawcy

Oryginał lub poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
8. Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej (w przypadku, gdy projekt jest finansowany w drodze kredytu lub leasingu) lub innego dokumentu, potwierdzającego zagwarantowanie środków na sfinansowanie Projektu (odnoszące się do wskazanych we wniosku, źródeł finansowania) Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
9. Budżet Projektu

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
10.

Harmonogram płatności wg kwartałów

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
12. Oświadczenie o  statusie przedsiębiorcy (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP (jeśli dotyczy)).

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
13. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Wnioskodawca ubiega się o pomoc w ramach niniejszego wniosku  (jeśli Wnioskodawca nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku).

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
14.

a)     Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)

lub

b)    w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)

albo

Oświadczenie Wnioskodawcy o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

a)   dokument własny Wnioskodawcy

b)  dokument własny Wnioskodawcy

c)  wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

a)     Oryginał lub poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

b)  Oryginał lub poświadczona za zgodność  z  oryginałem  kopia

c)  Oryginał

1 egz.
15. Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku, jeśli Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc),

dokument własny Wnioskodawcy

Oryginał

1 egz.
16.

Pełna dokumentacja oddziaływania projektu na środowisko (w przypadku, gdy Projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000).

Uwaga:W przypadku projektów uwzględniających przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), konieczne będzie dostarczenie najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu następujących dokumentów:

1)    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kolejnymi decyzjami inwestycyjnymi wymaganymi dla danego przedsięwzięcia;

2)    raportu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (obligatoryjnie
w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – jeśli jego sporządzenie było konieczne).

3)    wyników konsultacji/uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska i zdrowia publicznego:

a)     stanowisk właściwych organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia (w tym w zakresie dotyczącym obszarów Natura 2000) – dotyczy wszystkich przedsięwzięć;

b)    postanowienie w sprawie obowiązku/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ wraz z opiniami właściwych organów – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia);

c)     w przypadku złożenia wniosku o zakres raportu – postanowienia wraz z opiniami właściwych organów (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko).

4)  wyników konsultacji społecznych (uwagi i wnioski zgłoszone w ramach konsultacji społecznych wraz z ze stanowiskiem właściwych organów do zgłoszonych uwag).

w przypadku gdy było przeprowadzone postępowanie transgraniczne - wyników postępowania transgranicznego.

dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona

za zgodność

z oryginałem  kopia

1 egz.
17.

1) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
albo


2) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
albo


3) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

Wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR

dokument własny Wnioskodawcy

Wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR

Oryginał

Poświadczona

za zgodność

z oryginałem  kopia

Oryginał

1 egz.

1 egz.

1 egz.

Dodatkowo - w przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty dla każdego Partnera:
a) dokumenty dot. Partnera ubiegającego się o dofinansowanie w ramach projektu:
1.

a) Oświadczenie (łączne) o:

niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem i

      nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł

b)                niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

według wzoru dostępnego na stronie internetowej  IP.

Uwaga: Gdy Partnerem są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna – załączyć należy oświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
2.

Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera (jeśli dotyczy).

dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
3.

Kopie decyzji o nadaniu NIP w przypadku spółek cywilnych dla wszystkich wspólników oraz spółki,

dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
4.

Oświadczenie Partnera o kwalifikowalności VAT (niezbędne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
5.

Druk VAT-5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy – składany w sytuacji gdy Partner zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

Oryginał lub

poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
6.

Ankieta dla Partnera dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IG (wymagana wyłącznie w przypadku Wnioskodawców nie mających prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT).

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
7.

Kopia promesy kredytowej/leasingowej bądź kopia umowy kredytowej (w przypadku, gdy Partner finansuje swój wkład własny w drodze kredytu lub leasingu) lub innego dokumentu, potwierdzającego zagwarantowanie środków na sfinansowanie Projektu (odnoszące się do wskazanych we wniosku, źródeł finansowania),

dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
8.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.),

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
9. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których Partner ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku  (jeśli Partner nie otrzymał pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się pomoc w ramach niniejszego wniosku), wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
10.

Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera (w przypadku, jeśli Partner uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc)

dokument własny Partnera

Poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

1 egz.
11.

a) Sprawozdania finansowe Partnera za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)

lub

b)  w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy- kopia ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (nie dotyczy mikro- i  małych przedsiębiorców)

albo

c)  Oświadczenie Partnera o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

a)     dokument własny Partnera

b)  dokument własny Partnera

c)  wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR

a)     Oryginał lub poświadczona za

zgodność  z  oryginałem  kopia

b)  Oryginał lub poświadczona za zgodność  z  oryginałem  kopia

c)  Oryginał

1 egz.
12. Oświadczenie o  statusie przedsiębiorcy (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP (jeśli dotyczy)), podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Partnera. Wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
13.

1) Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)
albo


2) Kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy)
albo

3) Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeśli dotyczy)

Wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR

dokument własny Partnera

Wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR

Oryginał

Poświadczona

za zgodność

z oryginałem  kopia

Oryginał

1 egz.

1 egz.

1 egz.

b) dokumenty dot. Partnera, który nie ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu (z wyłączeniem organizacji badawczej):
1.

Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera (jeśli dotyczy),

dokument własny Partnera

Poświadczona za  zgodność  z  oryginałem  kopia 1 egz.
2. Oświadczenie o  statusie przedsiębiorcy (wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP (jeśli dotyczy)), podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Partnera. Wg wzoru   dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
c) dokumenty dot. Partnera będącego organizacją badawczą:
1. Kopia umowy spółki, statutu albo innego aktu określającego cele statutowe oraz organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów organizacji badawczej (w przypadku realizacji projektu partnerskiego z organizacją badawczą) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera.

dokument własny Partnera

Poświadczona za zgodność  z  oryginałem  kopia 1 egz.