Dokumentacja dla Działania 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki” w 2013 r.

Konkurs 2.3/1/2013/POIG

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu.
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – część szczegółowa (część II) Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki - Projekty o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN.
 4. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – część szczegółowa (część II) Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki - Projekty o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN.
 5. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG - część ogólna (tzw. cz. I obejmuje informacje na temat kryteriów formalnych jednakowych dla wszystkich działań Programu).
 6. Katalog kosztów kwalifikowalnych dla projektów składanych w konkursie w 2013 r. w ramach Działania 2.3 POIG


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wniosek o dofinansowanie 2.3 PO IG.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 2.3 PO IG.
 3. Studium wykonalności 2.3 PO IG.
 4. Instrukcja wypełniania Studium wykonalności 2.3 PO IG.
 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań.
 6. Harmonogram realizacji Projektu na lata.
 7. Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań, Harmonogramu realizacji Projektu na lata do wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 PO IG.
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG.
 9. Ankieta dla Wnioskodawcy dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IG.
 10. Załącznik nr Ia do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 11. Załącznik nr Ib do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


DOKUMENTY WYMAGANE OD CZŁONKA KONSORCJUM/SIECI/GRUPY:

 1. Deklaracja członka konsorcjum/sieci/grupy (zgodnie z obowiązującym wzorem dla członka konsorcjum/sieci/ grupy).
 2. Oświadczenie członka konsorcjum/sieci/grupy, dotyczące podatku VAT, obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy członek konsorcjum/sieci/grupy wnioskuje o refundację poniesionego podatku VAT.
 3. Ankieta dot. kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IG – członka konsorcjum/sieci/grupy  (wymagana wyłącznie w przypadku członków konsorcjum/sieci/grupy nie mających prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT).


DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Uchwała Rady Ministrów Nr 164/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Badań.
 2. Krajowy Program Badań Założenia polityki naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa.
 3. Program Rozwoju Infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013.
 4. Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD.
 5. Zalecenia MRR dot. kwalifikowalności podatku VAT.
 6. Wytyczne MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
 7. Wytyczne MRR w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. 2010 r., poz. 213, nr 1397.).
 10. Stanowisko GDOŚ z dnia 7 stycznia 2011 r. dotyczące załączania Załącznika 1b do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Link do Systemu informatycznego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji Projektów w ramach Działania 2.3 "Inwestycje związane z  rozwojem infrastruktury informatycznej nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 62.129.249.242/konkurs23/

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 "INWESTYCJE ZWIĄZANE Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ NAUKI" PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (DLA WNIOSKODAWCÓW)

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Działania można kierować na:


UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu 2.3 POIG,
 2. Katalog kosztów kwalifikowanych dla projektów składanych w konkursie w 2013 r. w ramach Działania 2.3. PO IG,
 3. Deklaracja wekslowa,
 4. Weksel - wzór.
Lista dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne
do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu
Lp. Nazwa załącznika Wzór formularza Typ dokumentu Liczba wymaganych egzemplarzy
Dokumenty wymagane od Wnioskodawcy
1.

Oświadczenie (łączne) o:

 • niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
 
 • niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
2. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (niezbędne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

Uwaga:  Załącznik składany wyłacznie w sytuacji gdy Wnioskodawca zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
3. Druk VAT-5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy.

Uwaga: Załącznik składany w sytuacji gdy Wnioskodawca zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
4.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań (aktualizacja)

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
5. Harmonogram realizacji Projektu wg kwartałów

wg wzoru dostępnego na stronie internetowej

NCBR

Oryginał 1 egz.
6.

Pełna dokumentacja oddziaływania Projektu na środowisko (w przypadku, gdy Projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000).
Uwaga: W przypadku projektów uwzględniających przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), konieczne będzie dostarczenie najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu następujących dokumentów:

 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kolejnymi decyzjami inwestycyjnymi wymaganymi dla danego przedsięwzięcia;
 2. raportu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (obligatoryjnie w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – jeśli jego sporządzenie było konieczne);
 3. wyników konsultacji/uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska i zdrowia publicznego:
 
 • stanowisk właściwych organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia (w tym w zakresie dotyczącym obszarów Natura 2000) – dotyczy wszystkich przedsięwzięć;
 • postanowienie w sprawie obowiązku/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ wraz z opiniami właściwych organów – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ww. rozporządzenia;
 • w przypadku złożenia wniosku o zakres raportu – postanowienia wraz z opiniami właściwych organów (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko);

4. wyników konsultacji społecznych (uwagi i wnioski zgłoszone w ramach konsultacji społecznych wraz z ze stanowiskiem właściwych organów do zgłoszonych uwag);
5. w przypadku gdy było przeprowadzone postępowanie transgraniczne - wyników postępowania transgranicznego.

Dokument własny Wnioskodawcy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.
7. Kopia pełnomocnictwa do podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy) Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność  z  oryginałem  kopia
1 egz.
8. Umowa konsorcjum sieci/grupy (aktualizacja/jeśli dotyczy) Dokument własny Wnioskodawcy Poświadczona za
zgodność  z  oryginałem  kopia
1 egz.
Dodatkowo - w zależności od charakteru inwestycji należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty:
9.

I. Dla projektów wymagających pozwolenia na budowę:
a) Kopia pozwolenia na budowę (jeżeli wymaga tego charakter inwestycji)
Uwaga: należy przedstawić wszystkie pozwolenia na budowę wymagane w ramach planowanego przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).

II. Dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”:

b)  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku inwestycji planowanych na obszarach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został uchwalony)
     lub
c) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w przypadku projektów realizowanych na terenie gmin posiadających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) w części dotyczącej lokalizacji inwestycji.

Uwaga: Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie projektu również w przypadku, gdy na etapie jej podpisania Wnioskodawca nie posiada jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wydanej w ramach oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej przed wydaniem tego pozwolenia.
Pełna dokumentacja, stanowiąca podstawę do uruchomienia inwestycji, powinna zostać dostarczona przez Beneficjenta najpóźniej w momencie złożenia pierwszego wniosku o płatność. Zostanie ona oceniona przed uruchomieniem pierwszej płatności środków. Pozytywna weryfikacja przedłożonej dokumentacji jest warunkiem koniecznym dla uruchomienia płatności, natomiast weryfikacja negatywna uprawnia IP do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Dokument własny Wnioskodawcy a)    Poświadczona za zgodność  z  oryginałem  kopia,

b)    Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem,

c)    Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.

Dokumenty wymagane od członka konsorcjum/sieci/grupy (w przypadku, gdy konsorcjum/sieć naukowa/grupa liczy więcej podmiotów poniższe dokumenty powinien złożyć każdy z członków konsorcjum/sieci/grupy):

1.

Oświadczenie (łączne) o:

 • niefinansowaniu  zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł
 • niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne  i zdrowotne

Uwaga: Gdy członkiem konsorcjum/sieci/grupy są wspólnicy spółki cywilnej – załączyć należy oświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.

Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
2. Oświadczenie członka konsorcjum/sieci/grupy o kwalifikowalności VAT (niezbędne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)
Uwaga: Załącznik składany wyłącznie w sytuacji gdy członek konsorcjum/sieci/grupy zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.
Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał 1 egz.
3.

Druk VAT-5 wystawiony przez właściwy organ podatkowy.

Uwaga: Załącznik składany w sytuacji gdy członek konsorcjum/sieci/grupy zadeklaruje na etapie składania wniosku brak możliwości odzyskania podatku VAT.

Wg wzoru dostępnego na stronie internetowej NCBR Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem
1 egz.
4.

Kopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania członka konsorcjum/sieci/grupy (jeśli dotyczy).

Dokument własny  członka konsorcjum/sieci/

grupy

Poświadczona za

zgodność 
z  oryginałem  kopia

1 egz.