Informacja dotycząca wprowadzania zmian w projektach w ramach Priorytetu IV PO KL


Zmiany nie wymagające zgody IP

 • przesunięcia środków pomiędzy zadaniami do 10% - o ile nie zwiększają  kosztów zadania „Zarządzanie projektem”, kosztów personelu w zadaniu „Zarządzanie projektem”,  oraz łącznej wartości cross-financingu – projekty, które otrzymały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych po 1 kwietnia 2009 r.,
 • przesunięcia środków pomiędzy zadaniami do 10% - nie wymagają zgody Instytucji Pośredniczącej, o ile nie zwiększają kosztów personelu w poszczególnych zadaniach  - projekty , które otrzymały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych przed 1 kwietnia 2009 r., o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej
 • przesunięcia środków w ramach zadania,
 • zmiany w kwotach przeznaczonych na poszczególne zakupy w ramach cross-financingu – o ile dotyczy zaplanowanych zakupów (ujętych we wniosku o dofinansowanie, nie wpływa to na przesunięcia środków między zadaniami powyżej 10% i nie wpływa na zwiększenie łącznej kwoty  cross-financingu określonej w umowie).

Zmiany wymagające zgody IP, w szczególności:

 • przesunięcia środków pomiędzy zadaniami powyżej 10%,
 • zwiększenie wartości zadania Zarządzanie projektem – projekty, które otrzymały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych po 1 kwietnia 2009 r.,
 • zmiany w zakresie kosztów personelu - projekty, które otrzymały dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych przed 1 kwietnia 2009 r., o ile zapisy umowy nie stanowią inaczej,
 • zmiany formy zatrudnienia personelu,
 • zmiany w zakresie cross-financingu - zwiększenie kwoty ogółem,  dodatkowe zakupy, nie ujęte we wniosku o dofinansowanie,
 • przesunięcia środków pomiędzy latami,
 • zmiana wysokości ogółem kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków,
 • zmiany wskaźników – obniżenie, co do zasady wiąże się z obniżeniem dofinansowania,
 • zmiany grupy docelowej,
 • wprowadzenie nowych działań,
 • zmiana okresu realizacji projektu.

Wprowadzenie zmian w projekcie powinno odbywać się po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej. Do czasu zatwierdzenia zmiany, Beneficjent ponosi wydatki na własne ryzyko.