Przemiany zachodzące w latach 90-tych w polskiej gospodarce rozbudziły aspiracje edukacyjne młodzieży. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się możliwość uzyskania pracy i wyższych płac, a także rośnie mobilność zawodowa pracowników. Wszystko to sprawia, że od początku lat 90-tych, odsetek młodzieży podejmującej studia istotnie wzrasta. Jednocześnie istnieje wiele problemów strukturalnych w obszarze szkolnictwa wyższego, m.in. zróżnicowanie jakości kształcenia, mała popularność kierunków ścisłych oraz zbyt niskie tempo wzrostu liczebności kadry akademickiej w stosunku do gwałtownego przyrostu liczby studentów. Nacisk położony jest również na lepsza współpracę nauki i gospodarki oraz podnoszenie umiejętności kadr sektora badawczo-rozwojowego w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych.

Zarówno Strategia Lizbońska, jak opracowany przez Komisję Europejską, w ramach Procesu Bolońskiego dokument Rola uniwersytetów w Europie, wyraźnie akcentują rolę, jaką szkolnictwo wyższe powinno odegrać w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki niej powstaje w Europie około połowa nowych miejsc pracy. Aby taką sytuację osiągnąć, europejskie szkolnictwo wyższe musi spełnić szereg wyzwań, które w równym stopniu odnoszą się do obecnej kondycji szkolnictwa wyższego i sektora badawczo-rozwojowego w Polsce.

Priorytet IV PO KL koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego tworząc korzystne warunki systemowo-organizacyjne, jak również realizując programy rozwojowe uczelni. Wsparcie systemowe przeznaczone jest na analizę stanu polskiego szkolnictwa wyższego, wskazanie deficytów oraz wypracowanie narzędzi zarządzania i zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Prace w zakresie opracowywania i unowocześniania metod oraz programów nauczania, a także standardów międzynarodowej uznawalności akredytacji, przyczynią się do zwiększenia otwartości i mobilności środowisk akademickich.

Do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki niezbędne jest jej silniejsze powiązanie ze sferą nauki oraz podniesienie kwalifikacji kadry naukowej w zakresie ochrony własności intelektualnej, przemysłowej, umiejętności zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych. Tego typu projekty przyczynią się do podniesienia kwalifikacji kadr sektora badawczo-rozwojowego, poprawy jakości i efektywności badań oraz w rezultacie do wzrostu innowacyjności gospodarki.

Cele Priorytetu IV:

  • Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy
  • Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych
  • Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
  • Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R.