Zasady dokonywania zwrotów w ramach Priorytetu IV POKL

W związku z dużą liczbą zwrotów związanych z realizowanymi projektami w ramach Priorytetu IV POKL, jak również powtarzającymi się błędami w przy ich dokonywaniu, Instytucja Pośrednicząca zamieszcza poniżej szczegółową instrukcję z prośbą o dokładne zapoznanie się przed zleceniem przekazania środków.
   
1. Zwroty dokonywane na konta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)


   a) wszystkie środki, odsetki, korekty finansowe, przychody itd., które dotyczą transz przekazanych przez MNiSW tj. do 31 sierpnia 2011 r., podlegają zwrotowi na rachunki:

 • Działanie 4.1

     NBP 76 1010 1010 0030 9822 3100 0000

 • Działanie 4.2

     NBP 50 1010 1010 0032 5822 3100 0000


w pełnej wysokości (100%) w przypadku środków dotacji rozwojowej (2008 r. oraz 2009 r.) oraz odsetek i przychodu lub w części 15% w przypadku środków dotacji celowej (2010 r. oraz 2011 r.).


   b) korekty finansowe oraz środki, które dotyczą transz przekazanych przez NCBR tj. od 1 września 2011 r., podlegają zwrotowi w części 15% na jeden z poniższych rachunków bankowych.

 • Działanie 4.1 i 4.3

BGK 70 1130 1017 0020 1020 9820 0010

 • Działanie 4.2

BGK 16 1130 1017 0020 1020 9820 0012


Jednocześnie odsetki oraz przychód powinny zostać przekazane na ww. rachunki bankowe Instytucji Pośredniczącej (IP) w pełnej wysokości (100%).


   c) w opisie przelewu dokonywanego na powyższe rachunki Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć następujące dane:

 • numer umowy np.” POKL.04.03-00-578/12” lub „4.3 578/12”
 • informację czego dotyczy zwrot (należy użyć sformułowań wskazanych w cudzysłowie lub ich skrótów)
 • „odsetki bankowe”*
 • „odsetki umowne” – w przypadku naliczenia przez IP odsetek jak dla zaległości podatkowych z art. 189 UFP tj. w przypadku nieterminowego złożenia wniosku o płatność lub wniosku o płatność nierozliczającego 70% otrzymanych środków
 • „przychód” – w przypadku zwrotu przychodu powstałego w związku z realizowanym projektem w części, do której przedmiotowy projekt przyczynił się do jego powstania (nie stanowiącego wkładu własnego beneficjenta!).
 • „korekta” – korekta finansowa wykazana w pkt. 7 wniosku o płatność, dotycząca zatwierdzonych wniosków o płatność**
 • „nieprawidłowość” – o sposobie zwrotu stwierdzonej nieprawidłowości beneficjent jest informowany odrębnym pismem
 • „zwrot transzy” – zwrot nadwyżki transzy na zakończenie okresu sprawozdawczego (UWAGA: Zwrot części transzy powinien być uzasadniony np. nierozstrzygnięciem planowanych przetargów, i nie może być stosowany notorycznie jako sposób uniknięcia naliczenia odsetek z art. 189 UFP. W przypadku powtarzających się sytuacji dokonywania zwrotów na zakończenie okresu sprawozdawczego IP zastrzega sobie prawo do obniżenia kwoty kolejnej zawnioskowanej transzy do wypłaty)
 • „koniec projektu” – zwroty środków niewydatkowanych na zakończenie projektu tj. w terminie 30 dni od daty zakończenia projektu.
 • „zwrot na dzień 31.12.(xxxx r.)” -  zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektu, beneficjenci są zobowiązani do zwrotu niewydatkowanych środków dotacji celowej (dotacja celowa - 15% środków przekazywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) na dzień 31. grudnia każdego roku.
 • rok, którego środków dotyczy dany zwrot np. odsetki od środków 2010 r.
 • informację, jaka część podlega zwrotowi tj. 15%, 100%

POPRAWNY OPIS:

 • POKL.04.03-578/12 odsetki bankowe 2013r 100%
 • 4.3 578/12 kor fin 2012 r. 15%


UWAGA:


* W związku z niskimi kwotami zwrotów odsetek naliczanych od przekazanych transz dofinansowania, Beneficjenci Priorytetu IV POKL zobowiązani są do dokonywania zwrotów raz na pół roku tj. w lipcu i odpowiednio styczniu każdego roku (wyjątkiem jest zwrot odsetek dokonywany na zakończenie realizacji projektu). Jednocześnie w przypadku wystąpienia odsetek w danym okresie rozliczeniowym podlegają one wykazaniu każdorazowo w piśmie przewodnim/odrębnym oświadczeniu załączonym do składanego wniosku o płatność.


UWAGA:


**  W przypadku zwrotów korekt finansowych przed dokonaniem przelewu beneficjent jest zobowiązany do zweryfikowania, z której transzy został poniesiony błędnie wykazany wydatek. Rok przekazania przedmiotowej transzy będzie tożsamy z rokiem wskazanym w opisie zwrotu.
Przykład: W przypadku korekty finansowej wykazanej w pkt. 7  wniosku o płatność za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. dotyczącej wydatku zatwierdzonego w ramach wniosku od 1 lipca do 30 września 2012 r. (poniesionego z transzy zawnioskowanej wnioskiem za II kw. 2012 r. i wypłaconej w 2012 r.) beneficjent powinien zawrzeć następujący opis przelewu: „4.3 578/12 kor fin 2012 r. 15%”.


UWAGA:


W sytuacji gdy Beneficjent nie ma możliwości zawarcia wymaganych informacji  dotyczących zwrotu (poza numerem umowy), należy niezwłocznie po zleceniu płatności na konto MNiSW/NCBR przesłać powyższe dane drogą mailową na adres: magdalena.dziwulska-at-ncbr.gov.pl (wskazując numer projektu w tytule maila oraz dodatkowo datę i kwotę dokonanego przelewu w jego treści).


UWAGA:


IP zwraca się z prośbą o załączanie do składanych wniosków o płatność potwierdzeń wszystkich zwrotów dokonanych w danym okresie sprawozdawczym.
 
2. Zwroty dokonywane na konto Ministerstwa Finansów (MF)


   a) wszystkie środki, korekty finansowe itd., które dotyczą transz przekazanych przez MF tj. środków europejskich przekazywanych Beneficjentom po 1 stycznia 2010 r., podlegają zwrotowi na rachunek:

 • Działanie 4.1, 4.2 oraz 4.3

     BGK 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003


Niezależnie czy dotacja celowa została przekazana przez MNiSW czy NCBR 85% kwoty zwrotu należy przelać na rachunek MF.


   b)  w opisie przelewu dokonywanego na powyższy rachunek Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć następujące dane:

 • numer umowy
 • kwota otrzymanej z MF płatności, której dotyczy zwrot
 • data otrzymania z MF płatności, której dotyczy zwrot
 • czy zwracana kwota to kwota główna, odsetki, inne (np. przychody, kary umowne itd.)

W związku z ograniczoną liczbą znaków w tytule przelewu powyższe informacje mogą być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację. W przypadku, gdy Beneficjent nie ma możliwości zawarcia wymaganych danych  dotyczących zwrotu poza numerem umowy istnieje możliwość przesłania w dniu dokonania zwrotu wyjaśnień (zgodnie z poniższymi punktami) drogą mailową  na adres: bgkzlecenia-at-bgk.com.pl z podaniem w tytule maila kwoty zwrotu i daty dokonania zwrotu. E-mail powinien zawierać następujące punkty:

 • numer umowy;
 • podmiot dokonujący zwrotu;
 • datę dokonania zwrotu;
 • tytuł zwrotu, a w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 uofp - numer decyzji;
 • kwotę otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot (wyłącznie środki przekazane przez MF);
 • datę otrzymania z BGK płatności, której dotyczy zwrot (data przekazania środków przez MF);
 • kwota zwrotu (globalna kwota zwrotu);
 • należność główna (środki dotyczące przekazanych transz jak: korekty finansowe;
 • odsetki;
 • inne (np. przychody, kary umowne, itp.);
 • klasyfikacja budżetowa zwracanej kwoty (część, dział, rozdział, paragraf) – TYLKO W PRZYPADKU JEŻELI JEST ZNANA.

UWAGA:


IP przypomina, iż na rachunek MF beneficjent nie dokonuje żadnych zwrotów odsetek oraz przychodu powstałego w związku z realizacją projektu.