W ramach projektu e-Pionier odebrano dotychczas 43 MVP

1. Excento Sp. z o. o. - Brak powszechnego dostępu do informacji dotyczących jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10.

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/tani-system-monitorowania-aktualnego-zanieczyszczenia-powietrza/ 

Opis

Gmina Rumia, została zobligowana do obniżenia emisji pyłu PM10 z indywidualnych systemów grzewczych, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów emisyjnych. Realizacja tego zobowiązania wymaga prowadzenia stałego monitoringu jakości powietrza.
Głównym celem zespołu było opracowanie nisko kosztowego urządzenia, które umożliwiałoby przekazywanie danych o stężeniu pyłu PM10 w czasie zbliżonym do rzeczywistego (również dostępne on-line), tak aby w przypadku przekroczenia stężenia poziomu alarmowego, możliwa była interwencja odpowiednich służb i przekazanie informacji mieszkańcom.
Istotę problemu, z jakim zmierzył się zespół, stanowiło stworzenie systemu do sterowania procesem pomiarowym oraz automatyzacja rejestru i przetwarzania wyników do postaci informacji, która będzie użyteczna dla gminy. Kluczowym był także aspekt ekonomiczny rozwiązania. Dostępne na rynku analizatory automatyczne, czy nisko objętościowe mierniki referencyjne, działające zgodnie z normą PN-EN 12341 wiążą się z wysokimi kosztami, które istotnie wpływają na ilość punktów pomiarowych. W efekcie, zespół stworzył tanie mierniki pyłu PM10, które pozwalają monitorować jakość powietrza atmosferycznego. Mierniki są częścią systemu, który pozwala przekazywać pozyskane informacje online w czasie rzeczywistym.
Takie rozwiązanie problemu powinno zainteresować inne urzędy miejskie i gminne, gdzie opisany problem społeczno-gospodarczy występuje i w przyszłości występować będzie. Zespół podejmujący się realizacji tego projektu składa się z doświadczonych fachowców z dziedziny ochrony środowiska, czujników chemicznych, elektroniki i informatyki.

Budżet

Kwota dofinansowania: 497 800,00 PLN

Termin realizacji
Data rozpoczęcia prac: 30.10.2017 r., data zakończenia prac: 31.07.2018 r.
Termin odebrania MVP – wrzesień 2018 r.2. Excento Sp. z o. o. - Trudności w komunikacji pozawerbalnej personelu medycznego z pacjentami oddziału intensywnej terapii.


http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/program-ulatwiajacy-komunikacje-z-pacjentem/ 

Opis

Wraz z postępem medycyny, dostępnością zaawansowanej technologicznie aparatury ratującej ludzkie życie oraz wzrostem liczby osób wymagających intensywnej opieki, personel medyczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego coraz częściej spotyka się z problemem nieefektywnej komunikacji pozawerbalnej z pacjentem z czasowo lub na stałe wyłączonym aparatem mowy. Pierwszy kontakt z pacjentem nieposługującym się mową może mieć miejsce już w izbie przyjęć szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjenci z urazami żuchwy, niemi, zaintubowani, po zabiegu tracheostomii, a także osoby porozumiewające się w językach obcych, nie mają możliwości swobodnej komunikacji z personelem medycznym, a co za tym idzie nie mogą odpowiadać na ważne pytania dotyczące stanu ich zdrowia, historii przebytych chorób, zażywanych leków, uczuleń oraz innych aspektów mających istotny wpływ na sposób leczenia.
Głównym celem zespołu było opracowanie rozwiązania, które umożliwi personelowi medycznemu na oddziałach SOR i OIT szybsze stawianie diagnozy przy jednoczesnym podwyższeniu komfortu psychicznego pacjenta podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego. W tym celu zostały przeprowadzone prace nad stworzeniem listy najczęściej używanych komunikatów. Efektem prac jest stworzenie intuicyjnego oprogramowania pozwalającego na szybki wybór właściwego komunikatu.
Testy z pacjentami pokazały ogromną użyteczność systemu.

Budżet

kwota dofinansowania: 390 895,31 PLN.

Termin realizacji

Data rozpoczęcia prac: 02.11.2017 r., data odebrania MVP: 27.07.2018 r.3. Excento Sp. z o. o. – Wspieranie systemowego tworzenia planów zintegrowanej opieki nad pacjentami Ośrodka Chorób Rzadkich (OCR) działającego w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) - opracowanie systemu dla dystrofii mięśniowej Duchenne’a (w oparciu o międzynarodowe wytyczne TREAT - NMD)

Opis

Ośrodek Chorób Rzadkich (OCR) działający w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zajmuje się diagnostyką i późniejszym leczeniem schorzeń rzadkich uwarunkowanych genetycznie. Do placówki kierowani są pacjenci z terenu całego województwa, jak także i z innych rejonów kraju. W przypadku niektórych chorób jak np. Dystrofia Mięśniowa Duchenne’a (DMD) pod opieką jest ponad 90 % z wszystkich pacjentów chorych na DMD do 18 r.ż. z woj. pom.– choroba genetyczna powodująca stopniowy zanik mięśni kończący się niewydolnością oddechowokrążeniową i śmiercią chorego wieku 23-33 lat). OCR oprócz diagnostyki, odpowiada również za leczenie pacjentów. W sposób zintegrowany jest obecnie w stanie objąć rocznie opieką około 80 pacjentów z DMD.

Kluczowe parametry rozwiązania wytworzonego przez Zespół (funkcjonalności systemu mają umożliwić):

 • wytworzenie i modyfikowanie planu opieki zintegrowanej dla pacjenta z DMD;
 • umożliwienie wnioskowania i poszukiwania korelacji między danymi (na podstawie aktualnych oraz historycznych danych medycznych);
 • dostarczenie danych do systemu on-line (informacje pochodzące od lekarzy specjalistów, opiekunów, rehabilitantów, wyników pochodzących ze sprzętu używanego w badaniach- ekosystem DMD);
 • dystrybucję informacji, zaleceń i wiedzy pomiędzy personelem medycznym i opiekunami;
 • ułatwienie procesu zbierania danych w trakcie trwania badania/wywiadu (w MVP są to badania neurologiczne, dietetyczno-żywieniowe, rehabilitacyjne, kardiologiczne);
 • dystrybucja informacji i zaleceń pomiędzy specjalistami a opiekunami i rehabilitantami;
 • ułatwienie procesu zarządzania procesem opieki (kalendarz, powiadomienia, alarmy);
 • możliwość tworzenia alarmów monodyscyplinarnych i multidyscyplinarnych na przykładzie alarmu kardiologicznego.

Budżet

Kwota dofinansowania: 490 285,83 PLN.

Termin realizacji

Data rozpoczęcia prac: 04.01.2018 r., data odebrania MVP: 30.09.2018 r.4. EduLab Sp z o. o. – Startup Universality


https://universality.io

Opis

Z potrzeby wsparcia zarówno wykładowców jak i studentów w procesie kształcenia i rozwijania umiejętności dopasowanych do potrzeb rynku zrodził się pomysł stworzenia startupu, który ułatwi absolwentom wejście na rynek pracy. Zmiany w programach nauczania i bieżące przygotowywanie studentów do aktualnych wymogów rynku stają się wyzwaniem w obliczu dynamicznych zmian w sektorze IT.
Projekt krakowskiego Zespołu odpowiada na problem zgłoszony przez Uniwesytet Jagielloński ale bierze pod uwagę również potrzeby rynku EdTech mając na uwadze postać studenta,i jak i firm z branży IT . Umożliwia studentowi tworzenia realnego CV z próbkami kodu i uaktualnianie go wraz z każdym wykonanym zadaniem. Daje możliwość samodoskonalenia i zdobywania umiejętności z wybranych zagadnień oraz budowanie kompetencji rynkowych których biznes będzie potrzebował w najbliższym czasie. Ukierunkowanie kariery poprzez mechanizmy sztucznej inteligencji podpowiadające w którym kierunku najlepiej rozwijać swoje zdolności, to innowacyjne rozwiązanie mające na celu kształcenie wykwalifikowanych specjalistów gotowych do pracy wraz z zakończeniem studiów. Zadania wykonywane na zajęciach są odzwierciedleniem realnych oczekiwań i wymagań rynku pracy, stawianych przed specjalistami IT. Stwarzają możliwość szybkiej reakcji na zmiany i łatwego wdrożenia nowego technologicznego przedmiotu nauczania. Platforma daje przez to możliwość realnego monitorowania produktu finalnego Uczelni i jego dopasowania do oczekiwań rynku.
Z perspektywy wykładowcy interaktywna platforma Universality to wirtualny asystent, którego zadaniem jest szybkie planowanie i przygotowywanie atrakcyjnych zajęć dla studentów. Główne atuty interaktywnej platformy Universality to oszczędność czasu, jaki standardowo wykładowca poświęca na przygotowanie ćwiczeń, łatwość ich prowadzenia oraz oceniania postępów nauki studentów.

W najbliżej przyszłości Universality będzie rozwijane poprzez opracowanie, implementację i wdrożenie funkcjonalności AI driven HR- inteligentnego asystenta studenta i rekrutera, który będzie w stanie wytypować kandydatów, którzy najlepiej rokują pod kątem rozwoju w wybranej technologii.

Platforma jest w fazie testów i wdrożeń na następujących Uczelniach: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, National University of Water and Environmental Engineering Rivne, Uniwersytet Łódźki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Firmy które wyraziły zainteresowanie rozwiązaniem: Microsoft, Infosys Poland, HCL, Miquido, Altkom Akademia S.A., Edge One Solutions, PrimeBit Games SA, Zaven, Reality Games, Work Service S.A., KPT/ Digital Dragons Academy, infoShare Academy Sp. z o.o., SmartShack, Servocode.

Budżet

Kwota dofinansowania: 805 439,72 zł.

Okres realizacji projektu:

data rozpoczęcia prac: 26.09.2017 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP 20.09.2018 r.5.  EduLab Sp. z o. o. – Startup Jobllegro
- https://jobllegro.com/ 

Opis

Rozwój nowych technologii, zmiany pokoleniowe i dynamicznie zmieniające się oblicze gospodarki i biznesu determinują równie dynamiczne zmiany w sektorze edukacji. Kluczowe staje się nie tylko wysokiej jakości wykształcenie na poziomie wyższym, ale i odpowiednie przygotowanie i dopasowanie absolwentów do aktualnych wymagań rynku pracy. Wprowadzenie narzędzi wspierających ten proces staje się rozwiązaniem pożądanym, a z jego efektów korzyści czerpać będą nie tylko uczelnie i absolwenci, ale i przedsiębiorcy, dla których odpowiednio przygotowany i dobrany zespół pracowników jest kluczowym czynnikiem sukcesu.

Odpowiedzią na problem zgłoszony przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie jest rozwijany w strukturach akceleratora eduLAB projekt JOBLLEGRO.
JOBLLEGRO to platforma budująca ekosystem rekrutacyjny na linii uczelnia-biznes, pozwalająca na jednoczesne wsparcie placówek edukacyjnych i firm. Dostarcza uczelniom informacji o aktualnych potrzebach i trendach na rynku pracy, jednocześnie wspierając procesy rekrutacyjne po stronie biznesu.

JOBLLEGRO dla uczelni to wsparcie w długoterminowym planowaniu programów nauczania. Dzięki informacjom z rynku o zapotrzebowaniu na poszczególne specjalizacje i zawody, uczelnia może:

 • weryfikować bieżące programy nauczania pod kątem aktualnych wymagań rynku pracy i odpowiednio je modyfikować
 • identyfikować kluczowe luki kompetencyjne studentów i uzupełniać je we współpracy z otoczeniem biznesowym
 • lepiej przygotować absolwentów i studentów do wejścia na rynek pracy.

Dodatkowym plusem jest możliwość śledzenia losów zawodowych swoich absolwentów. Analiza takich danych może stanowić dodatkowe źródło informacji wspierających planowanie programów studiów.
JOBLLEGRO dla studentów stanowić będzie nieocenione wsparcie przy planowaniu kariery zawodowej:

 • pomoże zidentyfikować luki kompetencyjne
 • podpowie w jakich obszarach warto poszerzać wiedzę teoretyczną i zdobywać wiedzę specjalistyczną
 • pozwoli na szybsze i skuteczniejsze znalezienie pracy
 • umożliwi śledzenie przebiegu procesów rekrutacyjnych, w których biorą udział.

JOBLLEGRO dla biznesu to rozwiązanie bazujące na synergii technologii i doświadczenia użytkowników, zapewniające szybsze, tańsze i skuteczniejsze pozyskiwanie nowych pracowników. Założeniem funkcjonowania JOBLLEGRO jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i zasobów w oparciu o sieciowy model współpracy. Tworząc sieć profesjonalnych rekruterów i zapewniając nieograniczony dostęp do projektów rekrutacyjnych, rozwiązanie umożliwi sprawną wymianę informacji między użytkownikami i szeroki dostęp do kandydatów.

Najbliższe plany JOBLLEGRO to dynamiczny wzrost liczby użytkowników, przyspieszona komercjalizacja na rynku polskim i wprowadzenie rozwiązania na rynki krajów sąsiadujących. (1H 2019 - współpraca z pierwszymi partnerami i rekruterami na Ukrainie; 2020 - Czechy, Słowacja, Niemcy).

Budżet

Kwota dofinansowania: 999 862, 15 zł

Okres realizacji projektu:

data rozpoczęcia prac: 29.01.2018 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP: 23.12.2018 r.


6.  EduLab Sp. z o. o. – Busy Boss -
https://busy-boss.com/ 

Opis

System BusyBoss to innowacyjne oprogramowanie łączące smartfon z aplikacją webową. Innowacja przedsięwzięcia polega na unikalności tego typu programu – umożliwiającego prostą i wygodną komunikację między sekretarką/asystentem, a prezesem/członkiem zarządu/kierownikiem, korzystającym z telefonu komórkowego. System integruje posiadany przez osobę zarządzającą smartfon z panelem webowym, dzięki czemu pracownik sekretariatu w czasie rzeczywistym jest informowany o potrzebach, działaniach swojego przełożonego. Komunikacja odbywa się na linii smartfon – urządzenie na sekretariacie (najczęściej komputer). Umożliwia to określenie czy prezes/kierownik/członek zarządu w swoim pokoju jest aktualnie zajęty – prowadząc rozmowę telefoniczną przez telefon komórkowy. Wyklucza to kłopotliwe sytuacje, w których sekretarka przerywa pracę, rozmowę, konferencję odbywaną przez przełożonego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA-MANAGERA

 • Oszczędność czasu: około 1h dziennie (w zależności od czasu prowadzonych rozmów oraz wykorzystania pozostałych funkcjonalności aplikacji
 • Poprawa komfortu pracy w gabinecie poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu czynników rozpraszających.
 • Dodatkowy kanał komunikacji z sekretariatem.
 • Poprawę wizerunku pracownika kadry managerskiej jako nowoczesnego i bardziej profesjonalnego.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA-PRACOWNIKA SEKRETARIATU

 • Czas oszczędzony na nieefektywnych próbach rozmowy z przełożonym, który w danym momencie może być zajęty rozmową przez telefon, bądź inną ważną i wymagającą skupienie czynnością.
 • Poprawa komfortu pracy w sekretariacie wynikająca z posiadania większej wiedzy na temat dostępności przełożonego oraz zminimalizowania ilości niekomfortowych sytuacji związanych z wchodzeniem do gabinetu w niewłaściwym momencie.

Instytucja zgłaszająca problem/wyzwanie to Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Na ww. Uczelni były również przeprowadzone testy. Dodatkowo z rozwiązania korzysta m.in Gmina Lublin.

Budżet

Kwota dofinansowania: 164 087,29 zł

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie akceleracji: 01.10.2018 r., Odebranie MVP: 28.02.2019 r.7. Excento Sp. z o. o. – Brak automatycznych systemów do wielopoziomowego parkowania rowerów

Opis

Miasto Gdynia w procesie rozwijania infrastruktury rowerowej zidentyfikowało potrzebę wybudowania wielopoziomowego automatycznego parkingu rowerowego, który będzie zabezpieczał rowery przed kradzieżą oraz warunkami atmosferycznymi, jak również pozwoli optymalnie wykorzystać mocno ograniczoną przestrzeń miejską. Na rynku polskim brakuje rozwiązań tego typu.

Zespół projektowy stanął przed wyzwaniem stworzenia kompletnego oprogramowania, które będzie odpowiadało za organizację pracy całego procesu komunikacji z parkingiem oraz sterowania wewnątrz parkingu wielopoziomowego.

Cele szczegółowe projektu obejmowały wykonanie:

 • systemu rezerwacji miejsc parkingowych,
 • systemu umożliwiającego założenie konta użytkownika,
 • systemu weryfikacji użytkownika,
 • systemu analizy dostępności wolnych miejsc parkingowych,
 • systemu komunikacji i wymiany informacji parkingu z bazą ( serwerem głównym)
 • systemu komunikacji i wymiany informacji między poszczególnymi parkingami,
 • systemu kontrolnego umożliwiającego komunikację o błędach w działaniu systemu sterującego,
 • systemu sterowanie automatyką parkingu,
 • integracji systemu płatności,
 • systemu bezpieczeństwa użytkownika.

Istotnym elementem projektu była również budowa gotowej mechaniki parkingu na podstawie projektu technicznego.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 463 262,00 zł

Termin realizacji:

Data rozpoczęcia prac: 18.08.2017 r., data zakończenia prac: 30.06.2019 r.
Termin odebrania MVP – 15.07.2019 r.

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/wielopoziomowe-automatyczne-parkingi-rowerowe/ 8. Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o. o. - Platforma organizacyjno-informatyczna inicjatyw i działań lokalnych pod hasłem: „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”

Opis

Głównym założeniem projektu było opracowanie nowoczesnego rozwiązania technologicznego, którego wprowadzenie umożliwi integrację mieszkańców zwiększając świadomość i promując idee lokalnego patriotyzmu, oferując przy tym również możliwość wymiany danych za pomocą publicznego interfejsu z możliwością podłączenia innych dodatkowych źródeł danych.

Platforma za główne zadanie obiera zrzeszenie dyrektorów placówek oświatowych, wraz z ich uczniami, lokalnych przedsiębiorców, jak i również osoby do 30. roku życia – które zakończyły edukację i nie rozpoczęły kariery zawodowej, lub już ją kreują, nadając szersze pojęcie o aktualnym zapotrzebowaniu na rynku pracy i niekiedy poszerzając wiedzę na temat mniej popularnych zawodów.

Głównym zadaniem portalu jest pełnienie funkcji informacyjnej, poprzez którą odbiorcy z grupy docelowej będą mogli, w zależności od roli w ekosystemie, zaznajomić się z nadchodzącymi wydarzeniami lub sami je tworzyć - przykładem takowych są m.in. warsztaty, szkolenia, czy dni otwarte w przedsiębiorstwach. Informacje o wydarzeniach tego typu nadają młodym możliwość wyboru swojej własnej ścieżki rozwojowej, a także poinformowania ich o aktualnym zapotrzebowaniu rynkowym w postaci ofert stażów, praktyk lub pracy i nie tylko. Funkcjonalność jaka również zostanie zaimplementowana do rozwiązania nada możliwość definiowana przez przedsiębiorców zapotrzebowania na pracowników krótko i długookresowych – zebrane dzięki platformie informację pozwolą definiować klasy o określonym profilu, na które obecnie jest zapotrzebowanie oraz ewentualne zdobycie dodatkowych klasyfikacji zawodowych.

Kampus Kariery to portal będący wynikiem doświadczeń zdobytych przez Urząd Miasta Świdnica w trakcie realizacji projektu “Zostańcie z nami”. Tworzy go zestaw nowoczesnych narzędzi pomocnych w powstrzymaniu emigracji młodzieży i wyludniania aglomeracji poprzez ułatwienie komunikacji i integrację młodych mieszkańców ze szkołami oraz przedsiębiorcami. Portal umożliwia operowanie nowoczesnymi narzędziami, preferowanymi przez młodzież, organizowanie grup, konkursów, rankingów itp. Dzięki temu możliwe jest profilowanie kształcenia technicznego i branżowego zgodnie z wymaganiami pracodawców oraz oczekiwaniami młodych ludzi. Brak spójnych, koordynowanych przez samorząd działań w tym zakresie może okazać się zgubny w skutkach.

Portal, tuż po zainstalowaniu umożliwia podjęcie aktywności w wielu obszarach. Usługa zawiera szkolenie, umożliwia wymianę doświadczeń z samorządem Świdnicy i opcjonalnie skorzystanie z usług współpracujących z nami administratorów systemowych, animatorów i doradców zawodowych. W wyznaczonej przez nas skali działania zakładamy ciągły rozwój i doskonalenie portalu zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. W ramach oferowanej usługi dostarczamy w pełni funkcjonalny portal dedykowany, brandowany logotypami i zainstalowany na serwerach miasta wraz z jego utrzymaniem i rozwojem.

Nazwa instytucji zgłaszająca problem i odbierającej MVP – Urząd Miejski w Świdnicy.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 828 900,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 01.10.2018 r., zakończenie akceleracji 05.09.2019 r., odebranie MVP: 05.09.2019 r.9. EduLab Sp. z o. o. –  Bles Technologies

Opis

Odpowiadając na potrzebę wsparcia procesów zakupowych w instytucjach B+R oraz potrzeb wycen przygotowujących specyfikacje przetargowe do zamówień publicznych na uczelniach, zespół BLES (Buy Laboratory Equipment Smart) stworzył platformę zakupową z potencjałem do zastosowania w każdej branży.

Projekt lubelskiego Zespołu wpisuje się w potrzeby rynku EdTech, biorąc pod uwagę zarówno Uczelnie jak i instytucje B+R. Umożliwia pracownikom uczelni szybkie zbadanie rynku pod kątem dostępności, specyfikacji oraz cen produktów i materiałów, które mogą zostać zgłoszone przez potencjalnych oferentów do przetargu z wykorzystaniem funkcjonalności pozwalającej na przygotowanie kompletnej specyfikacji. Z kolei w instytucjach B+R platforma umożliwia, poza powyższymi funkcjami, bezpośrednie zakupy u zintegrowanych dostawców sprzętu laboratoryjnego, co znacznie skraca proces poszukiwania najlepszej oferty na rynku.

Pierwsze rynkowe zastosowanie „dual use” wytworzonej generycznej platformy marketplace jest planowane w branży łożysk przemysłowych na początku 2020 r.

Platforma została przetestowana przez Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej – IBMM. Testami zainteresowany jest również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Obecnie zespół BLES monitoruje gospodarkę w poszukiwaniu branż z potencjałem do wdrożenia wytworzonej technologii.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 795 459,72 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 11.06.2018 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP: 30.05.2019 r.10. EduLab Sp. z o. o. – PixBlocks

Opis

Stworzona przez specjalistów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu aplikacja gwarantuje efektywną, kompleksową naukę programowania, z której może skorzystać każdy. PixBlocks to przyswajanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych poprzez zabawę – platforma wspiera kreatywność poprzez możliwość np. tworzenia autorskich gier.

Narzędzie jest dostosowane do każdego poziomu zaawansowania informatycznego. Aplikacja jest chętnie używana podczas zajęć w szkołach podstawowych oraz liceach, a także na niektórych uczelniach. PixBlocks można także wykorzystać do nauki samodzielnej. Platforma wyróżnia się tym, że naucza zarówno programowania wizualnego, jak i tekstowego. Narzędzie posiada standardy zgodne z wytycznymi MEN oraz uaktualnioną podstawę programową.

Po akceleracji, z aplikacji aktywnie korzysta ponad 50 000 użytkowników. Aplikacja wykorzystywana jest do pracy z uczniami w ponad 1000 polskich szkół.

Aplikacja była testowana na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiotem testów było działanie Systemu PixBlocks w zakresie nauki programowania dla studentów informatyki oraz przyszłych nauczycieli informatyki. System testowało ośmiu prowadzących, w skład których weszła kadra naukowa z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz kadra dydaktyczna. System PixBlocks sprawdza się doskonale w trakcie nauki podstaw programowania w języku Python. Dodatkowo jest doskonałym narzędziem dla przyszłych nauczycieli informatyki, dzięki któremu będą mogli w sposób przystępny uczyć programowania dzieci w wieku szkolnym i licealnym. Oprócz zajęć ze studentami organizowane były warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

PixBlocks jest kompleksowym narzędziem, które znakomicie sprawdzi się zarówno na uczelniach wyższych jak i szkołach podstawowych i średnich.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 785 242,15 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 11.09.2018 r., zakończenie akceleracji - odebranie MVP: 31.08.2019 r.

https://pixblocks.com/ 

11. Excento Sp. z o. o. - System monitorowania narażenia mieszkańców Gdańska na wybrane związki endokrynnie czynne w wodzie pitnej dostarczanej wodociągami oraz usuwanych w ścieżkach komunalnych

Opis

Stałe narażenie ludzi na związki endokrynnie czynne (EDC) w życiu codziennym wiąże się ze zwiększeniem ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, endokrynopatii, zaburzeń płodności, nowotworów hormonozależnych (raka piersi, raka prostaty) oraz nieprawidłowego rozwoju płodu i dziecka. Jest to skutek ich podobieństwa w budowie strukturalnej do naturalnych hormonów i w konsekwencji zaburzania prawidłowego działania układu dokrewnego a następnie homeostazy organizmu.

W odpowiedzi na problem zgłoszony przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną powstało urządzenie, dzięki któremu, GIWK będzie mogła prowadzić stały monitoring wody pitnej i ścieków komunalnych, pod kątem występowania związków endokrynnie czynnych (EDC). Jest to kluczowe, aby zmniejszyć narażenie mieszkańców miasta na te negatywnie oddziałujące na zdrowie substancje. Detektor może wykonywać pomiary automatycznie, oznaczając poziomy wybranych EDC oraz za pomocą stworzonego w projekcie systemu informatycznego przesyłać monity do GIWK.

Członkowie zespołu projektowego powołali spółkę Detoxed, która pracuje nad wdrożeniem wypracowanego rozwiązania.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 423 933,25 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 20.02.2018 r. data zakończenia prac: 15.07.2019 r., termin odbioru MVP: 09.08.2019 r. 

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/urzadzenie-do-automatycznego-wykonywania-pomiarow-wybranych-zwiazkow-endokrynnie-czynnych-edc-w-wodzie-pitnej-i-sciekach-komunalnych 

12. Excento Sp. z o. o. - Układ chłodzenia baterii trakcyjnej trolejbusu z odzyskiem ciepła

Opis

Problem zgłoszony przez Urząd Miejski w Gdyni dotyczył ograniczonej trwałości baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w taborze trolejbusów miejskich. Podczas eksploatacji zaobserwowano wysoką temperaturę pracy akumulatorów w sytuacjach wysokiego obciążenia oraz wrażliwość temperaturową baterii. Ponad optymalnym zakresem temperatury spadała ich sprawność energetyczna zmniejszając zasięg trolejbusu. Podczas eksploatacji trolejbusów w warunkach zimowych następuje wysokie zużycie energii spowodowane systemem grzewczym przestrzeni pasażerskiej. Obecnie stosowane rozwiązania autobusów elektrycznych nie wykorzystują energii cieplnej traconej w bateriach. Kluczowym zagadnieniem jest także masa systemu chłodzenia, która wpływa na pojemność pojazdu.

Zespół projektowy stworzył układ zarządzany przez autorskie algorytmy, umożliwiający chłodzenie baterii w czasie jej pracy oraz odzysk odprowadzonego z niej ciepła. Utrzymanie temperatury pracy baterii w optymalnym zakresie, możliwe jest dzięki nowatorskiej technologii, wykorzystującej materiały zmiennofazowe oraz kompozytowe płyty chłodzące. Twórcy rozwiązania powołali firmę Byotta sp. z o.o., która wdraża produkt oparty o MVP wytworzony w projekcie e-Pionier.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Urząd Miasta Gdyni.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 475 628,52 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac 02.04.2018 r. data zakończenia prac: 16.05.2019 r., termin odbioru MVP: 10.06.2019 r.

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/technologia-chlodzenia-baterii-trolejbusowych 

13. Excento Sp. z o. o. -System do szybkiej diagnostyki grzybic powierzchniowych

Opis

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego potrzebowała rozwiązania automatyzującego proces diagnostyki grzybic powierzchniowych. Dotychczas diagnostyka w Klinice Dermatologii UCK prowadzona jest z użyciem metod hodowlanych; czas przeprowadzenia badania zależy od tempa wzrostu dermatofitu i w niektórych wypadkach może trwać do 4- 6 tygodni. Długi okres oczekiwania na wynik znacząco opóźnia rozpoczęcie leczenia, narażając przy tym na wzmożone ryzyko rozsiewu infekcji przez osobę zakażoną lub brak możliwości zlikwidowania źródła zakażenia.

W ramach projektu e-Pionier powstała nowa niewymagająca hodowli metoda przygotowania próbki do procedury diagnostyki grzybic powierzchniowych. Sfinansowana platforma sprzętowo-programowa identyfikuje typ infekcji ze skutecznością 96%, trwa 6 godzin oraz pozwala na identyfikację gatunkową 3 gatunków dermatofitów powodujących zakażenia powierzchniowe, zaś jej koszt nie przekracza kosztów obecnie stosowanych metod diagnostyki klasycznej grzybic powierzchniowych.

Wytworzone oprogramowanie do interpretacji zarejestrowanych wyników może być obsługiwane przez osobę nie posiadającą wykształcenia w dziedzinie informatyki ani biologii molekularnej.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 444 567,38 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 21.05.2018 r. data zakończenia prac: 31.03.2019 r., termin odbioru MVP: 31.03.2019 r.

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/platforma-szybko-identyfikujaca-grzybice-skory 

14. Excento Sp. z o. o. - Narzędzia IT we wsparciu profilaktyki chorób serca

Opis

Jednym z wyzwań, przed którymi stoi współczesna medycyna jest rosnący problem występowania migotania przedsionków w starzejących się społeczeństwach krajów rozwiniętych. Migotanie przedsionków jest corocznie główną przyczyną komplikującą tysiące hospitalizacji pacjentów na różnych oddziałach szpitalnych.Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zidentyfikowało potrzebę wdrożenia nowych kompleksowych rozwiązań, które umożliwią:

 1. szybką diagnostykę,
 2. identyfikację pacjentów wysokiego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych,
 3. skrócenie czasu do wdrożenia skutecznego leczenia,
 4. koordynację opieki przez lekarzy różnych specjalności,
 5. monitorowanie efektów leczenia i jego powikłań.

W odpowiedzi na zgłoszony problem powstała aplikacja, która wspomoże lekarzy w wykrywaniu i diagnozowaniu pacjentów obciążonych ryzykiem arytmii serca. Oprogramowanie daje możliwość integracji z istniejącymi w szpitalu bazami danych oraz wykorzystania tych danych do szybszej identyfikacji pacjentów zagrożonych chorobą migotania przedsionków, poprzez klasyfikację ich do jednej z grup podwyższonego ryzyka. W tym celu stworzono zbiór algorytmów uczenia maszynowego dostosowanych do specyfiki zbiorów danych gromadzonych w szpitalu.Lider zespołu założył spółkę HD Platform, która będzie wdrażać produkt oparty o MVP wytworzony w projekcie e-Pionier.Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Centralny Szpital Kliniczny Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 07.07.2018 r. data zakończenia prac: 05.04.2019 r., termin odbioru MVP: 06.06.2019 r. 

http://excento.pl/e-pionier/sfinansowany-projekt/oprogramowanie-wspierajace-diagnostyke-wykrywanie-monitorowanie-i-leczenie-pacjentow-z-wadami-serca 

15. SmartLab Sp. z o. o. - Budowa kompleksowego systemu monitoringu i ostrzegania o zmianach jakości powietrza na terenie Powiatu Wadowice

Opis

Mieszkańcy Powiatu Wadowice coraz częściej zgłaszają się do Powiatu z zarzutem braku informacji o aktualnej jakości powietrza w ich miejscowości. Mieszkańcy oczekują, że Powiat zaangażuje się w rozpowszechnianie informacji o aktualnej jakości powietrza i w budowanie świadomości w społeczeństwie o globalnych zagrożeniach wynikających ze złego stanu powietrza, które z premedytacją jest zanieczyszczane przez mieszkańców spalających w piecach zakazane substancje.
Mieszkańcy zwracają uwagę na brak monitoringu przez gminę zmian jakości powietrza związanych m.in. z okresową zmianą natężenia ruchu w obrębie ulic, uruchomieniem procesu produkcji w zakładzie, rozpoczęciem sezonu grzewczego itp. Zwracają również uwagę na brak informacji o prognozach dotyczących jakości powietrza w najbliższych dniach w miejscu ich zamieszkania.
Budowa systemu dynamicznego pomiaru jakości powietrza i monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym. Sieć mobilnych czujników rejestrujących pomiary w trybie ciągłym pozwoli gromadzić, przetwarzać i interpretować dane w czasie rzeczywistym z wysoką dokładnością (nawet do kilku metrów).
Precyzyjne dane pomiarowe w połączeniu ze wszystkimi innymi składnikami systemu pozwalają tworzyć prognozy zanieczyszczeń i z wyprzedzeniem informować mieszkańców o nadchodzącym zagrożeniu po przez dedykowany portal.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Starostwo Powiatowe Wadowice.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 626 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 01.2018 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r. 

16. SmartLab Sp. z o. o. - Brak możliwości automatycznej weryfikacji jakości usług świadczonych przez przewoźników dla potrzeb transportu publicznego w Gminie Goleniów

Opis

Komunikacja publiczna w Gminie Goleniów jest jako jedna z nielicznych w Polsce całkowicie bezpłatna. Przewozy realizowane są przez zewnętrznych przewoźników których oferty są oceniane i wybierane zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami.  Nie zwalnia to jednak zamawiającego z monitorowania jakości świadczonych usług, do których zalicza się realizacje połączeń zgodnie z zaplanowanym i podanym do publicznej wiadomości rozkładem jazdy. Kolejnym problemem jest optymalizacja połączeń komunikacyjnych tak aby możliwa była redukcja kosztów transportu publicznego i automatyzacja procesu tworzenia rozkładów jazdy.
Opracowanie inteligentnego systemu monitoringu pojazdów pozostających w dyspozycji przewoźnika. System wykorzystując mechanizmy AI powinien umożliwiać dynamiczne projektowanie rozkładów jazdy, automatyczną aktualizację danych źródłowych, udostępnianie rozkładów pasażerom w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem wszystkich odchyleń czasowych, integrację i sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi użytkownikami sieci komunikacyjnej.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 489 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 02.2018 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r. 

17. SmartLab Sp. z o. o. - Zastosowanie niskobudżetowych symulatorów w procesie kształcenia i określenia predyspozycji zawodowych.

Opis

Barierą w kształceniu uczniów techników jest brak dostępu do niskobudżetowych symulatorów pojazdów kolejowych. Na rynku dostępne są specjalizowane urządzenia, jednak koszt zakupu to kwota rzędu 2-5 mln złotych - co przekracza znacznie możliwości finansowe tych instytucji. Posiadając dostęp do odpowiednich urządzeń szkoła mogłaby już na wczesnym etapie kształcenia określać predyspozycje zawodowa ucznia a także kandydaci do pracy na stanowisku maszynisty kolejowego mieliby możliwość zaznajomienia się ze specyfiką przyszłej pracy.
Przygotowanie rozwiązania taniego symulatora dla potrzeb szkolenia kadry dla transportu kolejowego powinno uwzględnić wykorzystanie istniejącego oprogramowania (najlepiej na licencji Open Source) oraz rezygnację z tzw. płyty dynamicznej, dzięki której odwzorowuje się ruch i dynamikę jazdy lokomotywy.
Podstawowym elementem symulatora powinno być dedykowane oprogramowanie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną (np. technologia Gogle VR Oculus Rift) umożliwiające uczniom zapoznanie się z wyglądem, działaniem i specyfiką prowadzenia konkretnego pojazdu trakcyjnego np. EP05 lub EU06.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 627 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 02.2018 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r. 

18. SmartLab Sp. z o. o. - Symulator skanera bagażu umożliwiający efektywne szkolenie personelu lotniczego na terenie portu lotniczego Szczecin Goleniów

Opis

Wprowadzone regulacje na poziomie Unii Europejskiej zobowiązują zarządzających lotnisk do wdrożenia i utrzymania skutecznych mechanizmów szkolenia i egzaminowania osób odpowiedzialnych za kontrolę bagaży, ładunków i poczty na lotniskach.
Obecnie na rynku Polskim i UE nie występują rozwiązania, które w sposób  kompleksowy oferowałyby  rozwiązania symulatora kształcenia operatorów kontroli bezpieczeństwa łącząc kwestie praktyczne, teoretyczne ale również pozwalający na pełną personifikację osób szkolonych i tworzenia indywidualnych dedykowanych przez instruktora szkolenia programów szkoleniowych. Zgłaszający sugeruje przygotowanie kompletnego systemu informatycznego, który umożliwiłby szkolenie personelu. System powinien działać w sieci rozległej tak aby możliwe było prowadzenie szkoleń w dowolnej lokalizacji w oparciu o stacje robocze wyposażone w standardową przeglądarkę internetową. Wartością dodaną będzie możliwość wprowadzania do poszczególnych   poziomów szkoleń dedykowanych warstw szkoleniowych. Zarządzający symulatorem będzie miał aktywne rozwiązanie pozwalające na bieżącą kontrolę stopnia opanowania umiejętności przez osobę szkolną.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Urząd Gminy Goleniów (projekt realizowany we współpracy z Portem Lotniczym Szczecin Goleniów Sp. z o.o.).


Budżet:

Kwota dofinansowania: 404 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 06.2018 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r. 

19. SmartLab Sp. z o. o. - System identyfikacji i liczenia odwiedzających kompleksy leśnie i korzystających z infrastruktury lasów Państwowych w granicach miast w oparciu o system monitoringu wizualnego

Opis

Lasy Państwowe i inni zarządcy terenów leśno-parkowych zbierają informacje o ilości odwiedzających/ korzystających jedynie w odniesieniu do grup zorganizowanych. Poza ewidencją pozostają osoby indywidualne korzystające z infrastruktury terenów leśno-parkowych. Ujęcie tych informacji  w odpowiednich przekrojach (np. rowerzyści, rolkarze, dorośli, dzieci itp.) pozwoli w przyszłości nie tylko na ocenę poziomu wykorzystania zrealizowanej infrastruktury i jej efektywności/zasadności realizacji ale i wpłynie na zwiększenie wartości ekonomicznej kompleksów Leśno-parkowych, gdyż większe wykorzystanie przez mieszkańców przekłada się na wzrost ich wartości ekonomicznej co ułatwi w niektórych sytuacjach pozostawienie funkcji turystyczno-krajobrazowo-wypoczynkowej a nie wprowadzenie funkcji mieszkaniowej.
Zgłaszający sugeruje przygotowanie  systemu komputerowego, który umożliwiłby określenie w oparciu o posiadane systemy monitoringu wizualnego (kamery monitoringu) określenie poziomu i struktury osób odwiedzających / korzystających z infrastruktury zlokalizowanej na obszarach leśno-parkowych. System powinien umożliwiać obróbkę materiału wideo (niekoniecznie w czasie rzeczywistym) w taki sposób aby na podstawie wielogodzinnego nagrania zlecający mógł w szybki sposób (bez analizy zawartości pliku) stwierdzić czy ktokolwiek (jeśli tak to ile osób) w zadanym okresie czasu pojawił się w kadrze (co będzie jednoznaczne z odwiedzeniem konkretnego obiektu /lokalizacji). Oprogramowanie powinno uwzględniać różny sposób montażu kamer, różne ich parametry a przede wszystkim pozostawać niewrażliwe na zmiany pogody, pór roku czy też otoczenia (poprawne działanie zarówno dla rejestracji liczby odwiedzających np. polanę leśną jak i ścieżkę krajobrazową wśród wydm).
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Gmina Goleniów (projekt realizowany we współpracy z Nadleśnictwem Kliniska).


Budżet:

Kwota dofinansowania: 431 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 06.2018 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r. 

20. SmartLab Sp. z o. o. - Problem „ostatniej mili” w miastach – Kurierbox – Szczeciński System Miejskich Kurieromatów (SSMK)

Opis

Wzrost detalicznego handlu elektronicznego (e-commerce), przyczynia się do zwiększania wolumenu dostarczanych, często małych, drobnych, paczek do indywidualnych mieszkańców. Rozwój nowych sposobów handlu jest powodem wzrastającego natężenia ruchu małych samochodów dostawczych w mieście, co powoduje wzrost kongestii i zanieczyszczenia środowiska, a w konsekwencji spadek efektywności oraz, co za tym idzie skuteczności realizowanych usług transportem małymi samochodami dostawczymi, które zaopatrują odbiorców w wewnętrznej strefie miasta oraz spadkiem jakości życia mieszkańców.
Stworzenie systemu ogólnodostępnych „Kurierbox`ów” przyczyni się do zmiany systemu dostaw towarów oraz usprawni realizacje procesów logistycznych.
Stworzenie nowego modelu biznesowego z potrzebną do tego infrastrukturą (budowa prototypowych kurierobox`ów) przyczyni się do  bardziej efektywnej obsługi miasta. System przewiduje obsługę infrastruktury oraz kontakt z kurierem za pomocą aplikacji. Klient ma do wyboru możliwość opcji dostawy i w pierwszych godzinach od przekazania paczki bezpłatny odbiór właśnie w dedykowanych ogólnodostępnych kurieromatach.
Stworzenie systemu "otwartych kurieroboxów" powinno uwzględnić wykorzystanie nowego dedykowanego oprogramowania. System powinien w konsekwencji być korzystniejszy finansowo zarówno dla ostatecznego klienta, jak i przyczynić się do zwiększania efektywności ekonomicznej kurierów (będących ostatnim ogniwem łączącym przesyłkę z klientem).
Zarówno interfejs aplikacji, jak i obsługa kurieromatu musi być przyjazna i łatwa do obsługi przez użytkowników. Zakłada się pełną automatyzację systemu. Szczególną uwagę zwraca się na wykorzystanie technologii mobilnych, co pozwala na unikanie błędów ludzkich i zwiększa efektywność systemu.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Gmina Miasto Szczecin.


Budżet:

Kwota dofinansowania: 826 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 06.2018 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r. 

21. SmartLab Sp. z o. o. - Interaktywny model pojazdu elektrycznego-hybrydowego będący częścią kompleksowego systemu kształcenia - przeznaczony do szkolenia uczniów w szkołach branżowych (mechanik pojazdów samochodowych)

Opis

Wprowadzenie nowoczesnych metod dydaktyki nie jest możliwe bez udostępnienia uczniom dedykowanych narzędzi umożliwiających pozyskiwanie wiedzy, takimi narzędziami są m.in. symulatory budowane w technologii rzeczywistości wirtualnej (ang. VR – Virtual Reality). Obecnie szkoły (technika samochodowe) dysponują pojedynczymi egzemplarzami samochodów, na których w ramach zająć praktycznych uczniowie poznają budowę poszczególnych systemów, elementy składowe jak i procedury związane z diagnostyką i naprawą.
Posiadając dostęp do odpowiednich urządzeń (symulatorów komputerowych) uczniowie szkoły podczas zajęć, już na wczesnym etapie kształcenia, mogliby  zapoznawać się z budową określonych typów pojazdów, co znacznie podniosłoby atrakcyjność absolwentów szkoły na rynku pracy. Szkoły, które dysponują ograniczonym miejscem (sale lekcyjne) powinny mieć możliwość dostosowania wdrażanego rozwiązania do posiadanych warunków lokalowych a także możliwość prezentacji typów najpopularniejszych pojazdów z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (obecnie na rynku dostępne są tylko plany i zdjęcia wnętrz oferowane przez producentów).
Podstawowym elementem symulatora powinno być dedykowane oprogramowanie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną (np. technologia Gogle VR Oculus Rift) umożliwiające uczniom zapoznanie się z wyglądem i działaniem poszczególnych systemów – w taki sposób aby na działającym modelu mogli oni zapoznać się np. z różnicami pomiędzy hybrydami równoległymi i szeregowo-równoległymi. Kompleksowe narzędzie składające się z części VR i modułów egzaminacyjnych stanowiłoby kompletne rozwiązanie, które niewielkim nakładem (zakup oprogramowania, monitorów i hełmów VR) mogłoby być wdrażane w kolejnych jednostkach i podmiotach zajmujących się szkoleniem lub doskonaleniem umiejętności mechaników samochodowych.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Budżet:

Kwota dofinansowania: 470 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 06.2018 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r. 

22. SmartLab Sp. z o. o. - Zastosowanie niskokosztowych symulatorów stworzonych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby szkolenia/kształcenia licencjonowanych mechaników lotniczych.

Opis

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez międzynarodowe przepisy lotnicze i Urząd Lotnictwa Cywilnego każdy ośrodek szkolenia mechaników lotniczych – MTO, uczelnia wyższa, szkoła średnia powinien dysponować statkiem powietrznym lub narzędziem symulacyjnym pozwalającym na  realizację ćwiczeń i praktyk w ramach przedmiotów kształcenia / szkolenia określonych w Part-66 Zał.1, lub też dostępem do takich narzędzi – np. w organizacji obsługowej statków powietrznych. Obecnie na rynku nie istnieje tego typu rozwiązanie,  realizacja programu kształcenia mechaników w odniesieniu do zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń części szkolenia teoretycznego i praktycznego – z reguły realizowana jest na statkach powietrznych.
Zgłaszający sugeruje wykorzystanie technologii rzeczywistości wirtualnej (Google VR, Oculus Rift) celem opracowania kompleksowego modelu statku powietrznego (zakładana skala 1:1) z uwzględnieniem budowy i funkcjonowania poszczególnych układów np. stery kierunku, wysokości itp. Uniwersalny model stanowiłby podstawę kompleksowego  rozwiązania, które niewielkim nakładem  mogłoby być wdrażane w kolejnych jednostkach i podmiotach zajmujących się szkoleniem lub doskonaleniem umiejętności pracowników  obsługi naziemnej.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Politechnika Śląska w Gliwicach.

Budżet:

Kwota dofinansowania: 256 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 06.2018 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r. 

23. SmartLab Sp. z o. o. - Kliniczne kalkulatory wczesnej diagnostyki chorób cywilizacyjnych.

Opis

Choroby cywilizacyjne są jednym z największych problemów zdrowotnych państw wysokorozwiniętych, jak i krajów szybko rozwijających się, w tym także Polski. Wraz z postępem technologicznym państw, odnotowuje się wzrost zachorowania na tzw. choroby cywilizacyjne. Wynikają one m.in. ze zmiany stylu życia, (stres, nieodpowiednia dieta, ograniczenie aktywności fizycznej), czy wzrostu zanieczyszczenia środowiska.
Najczęściej, w grupie chorób cywilizacyjnych wymienia się: nowotwory, cukrzycę, choroby serca i naczyń krwionośnych (zawał, udar, nadciśnienie, choroba wieńcowa), choroby układu oddechowego (astma, alergie, gruźlica), otyłość, AIDS, osteoporoza, choroby psychiczne (anoreksja, nerwica, depresja, alkoholizm, narkomania) czy choroby przewodu pokarmowego (w tym: próchnica, choroba wrzodowa, choroba refluksowa przełyku).
W celu wsparcia procesu diagnostycznego przygotowywane są odpowiednie kalkulatory wczesnej diagnostyki. Narzędzia przygotowywane są w oparciu o wnikliwą analizę dostępnej literatury medycznej, retrospektywną ocenę baz pacjenckich, oraz powinny być konsultowane ze specjalistami w rozpatrywanej dziedzinie medycyny. Zgłaszający sugeruje przygotowanie uniwersalnego narzędzia pozwalającego na przygotowywanie kalkulatorów medycznych. Kalkulator diagnostyczny prowadzony w określonym wskazaniu byłby sprawdzianem przygotowywanego narzędzia. Uniwersalne narzędzie stanowiłoby podstawę kompleksowego  rozwiązania, które niewielkim nakładem  mogłoby być wdrażane w przypadku kolejnych kalkulatorów wczesnej diagnostyki.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Katedra i Klinika Urologii.

Budżet:

Kwota dofinansowania: 356 000,00 zł

Termin realizacji:

data rozpoczęcia prac: 03.2018 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r. 

24. Accelpoint Sp. z o. o. - Sortowanie Pacjentów

Usługa sortowania klientów/pacjentów, dzięki której będzie można zmniejszyć koszty świadczeń medycznych poprzez przekonwertowanie części pacjentów z fizycznych placówek specjalistycznych na telemedyczne, co pozwoli zmniejszyć koszty obsługi pacjenta (dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i platformy medycznej).

Wypracowane podczas trwania projektu MVP to rozwiązanie #medtech oparte na sztucznej inteligencji (AI) - Voicebocie. Jest ono przeznaczone do obsługi Pacjentów placówki medycznej, zarządzania procesami wewnętrznymi poprzez wykorzystanie zintegrowanej logiki i zgromadzonych danych w celu rozpoznania potrzeby oraz określenia pilności danego przypadku. Sortowanie zgłoszeń ułatwia wskazanie właściwej usługi, specjalizacji oraz optymalnej procedury medycznej, jak również przekierowanie części prostych przypadków do obsługi zdalnej - telemedycznej.

Wirtualna recepcja medyczna - Voicebot wykorzystuje moduły, takie jak logika AI z wewnętrznymi algorytmami medycznymi, silnik przetwarzania języka naturalnego, uczenie maszynowe, synteza tekstu na mowę, które zostały zintegrowane z funkcjami kompletnego i nowoczesnego wirtualnego Call Center. Rozwiązanie to zapewnia też możliwość zbierania konkretnych danych dotyczących zgłoszeń i przekazywania ich do systemu placówki medycznej natychmiast po zakończeniu połączenia.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Bluemedica

Testy zostały przeprowadzone na infrastrukturze medycznej placówki publicznej - Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.

Termin realizacji
data rozpoczęcia prac: 03.2019 r. termin odbioru MVP: 01.2020 r.

Budżet
Kwota dofinansowania: 1 043 650,91 zł.

25. Excento Sp. z o. o. - System monitorowania stresu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w placówkach oświatowych

Opis

System do bieżącej kontroli emocji u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi składać się będzie z czujników noszonych przez dzieci, komputera zbierającego dane oraz oprogramowania analizującego zebrane dane. System ma zapewniać możliwość zbierania danych oraz późniejszej ich analizy przez specjalistę. Czujniki będą noszone przez dzieci przez cały dzień. Czujniki będą zrealizowane w formie opasek na rękę przypominających zegarek i będą zawierały sensory pomiarowe pulsu serca, rezystancji skóry, temperatury oraz ruchu (akcelerometr/żyroskop). Każdy z czujników-opasek będzie wykrywał sytuacje stresowe za pomocą specjalnie zaprojektowanego algorytmu analizującego i korelującego dane z sensorów. Sytuacje stresowe będą na bieżąco sygnalizowane za pomocą wielokolorowego sygnalizatora optycznego umiejscowionego w widocznym miejscu opaski. Czujniki będą zasilane bateryjnie, z możliwością nieprzerwanej pracy przez min. 5 godzin. Obudowy i konstrukcja czujników będą dostosowane do specyfiki dzieci z zaburzeniami rozwoju. Na koniec dnia zarejestrowane dane będą przesyłane do komputera.

System monitorowania stresu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w placowkach oswiatowych

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Zespół Szkół Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

Termin realizacji
data rozpoczęcia prac: 19.04.2018 data zakończenia: 31.10.2019 termin odbioru MVP: 10.12.2019

Budżet
Kwota dofinansowania: 452 630,00 zł

26. Excento Sp. z o. o. - System precyzyjnego lądowania na niestabilnej platformie dla jednostki bezzałogowej

W odpowiedzi na wyzwanie zgłoszone przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zespół projektowy opracował system autonomicznego lądowania bezzałogowych statków powietrznych na mobilnej stacji dokującej, która umożliwia również w pełni automatyczną wymianę baterii. W precyzyjnym i autonomicznym lądowaniu, zwłaszcza na poruszającym się obiekcie, pomaga nowoczesna technologia nawigacji optycznej, która samoistnie identyfikuje markery, znajdujące się na stacji dokującej. Ponadto zastosowanie aktywnych markerów umożliwia lądowanie również w nocy oraz podczas ograniczonej widoczności.

Pomysłodawcy powołali firmę Solutions 4 Tomorrow, która zajmuje się wdrażaniem opracowanego rozwiązania, jak również rozwijaniem technologii związanej z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP: Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

Budżet:
Kwota dofinansowania: 497 520,00 zł

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 12.06.2017 r. data zakończenia prac: 28.02.2019 r., termin odbioru MVP: 04.06.2019r.

27. EduLab Sp. z o. o. - WELBE 

Welbe to pierwsza w Polsce platforma do zarządzania własnymi benefitami pozapłacowymi oferowanymi przez pracodawcę.

Platforma umożliwia obsługę benefitów własnych takich jak np.: pakiety medyczne, ubezpieczenie na życie czy też „miękkich” typu work from Home.

Welbe jednym kliknięciem wygeneruje raporty rozliczeniowe dzięki możliwości ustalenia zasad opodatkowania i ozusowania benefitów oferowanych przez firmę.

WelBe ma być narzędziem dzięki któremu pracownicy będą przywiązani do swojego miejsca pracy. To zaś wpłynie na rotację pracowników. Najnowsze badania rynku pracy mówią o tym, że aż co czwarty pracownik chce w najbliższej przyszłości zmienić pracę. Powodem tej zmiany jest zazwyczaj obniżona motywacja i brak zadowolenia z obecnej sytuacji w pracy. Często pracownicy odchodzą mimo, że pracodawca zaoferował nawet podwyżkę. Firmy i korporacje muszą w takiej sytuacji szukać dodatkowych źródeł motywacji i bodźców, którymi będą oddziaływać na pracowników. Takim narzędziem będzie WelBe.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP: UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

Budżet:
Kwota dofinansowania: 642 609,44 zł

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 11.03.2019 r. data zakończenia prac: 31.12.2019 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r.


28. EduLab Sp. z o. o. - Slant

SLANT to pierwsza na świecie technologia oparta o sztuczną inteligencję umożliwiająca automatyczne, natychmiastowe i dwustronne tłumaczenie języka migowego. Umożliwiając łatwą komunikację z osobami głuchymi w czasie rzeczywistym dzięki zastosowaniu technologii Intel RealSense. Jej działanie opiera się na analizie obrazu kamery obserwującej miganie osoby posługującej się Polski Językiem Migowym. Drugim aspektem technologii jest generowanie trójwymiarowego awatara migającego w PJM wiadomość napisaną przez osobę słyszącą. Pierwsze testy technologii zostały przeprowadzone ze wsparciem i wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczególnie ważną rolę w misji społecznej projektu jest wykorzystanie SLANT jako technologii EdTech – obecnie dostęp osób głuchych do wyższego wykształcenia jest w Polsce niestety bardzo ograniczony. wg.danych GUS jedynie 6% osób głuchych w Polsce posiada wykształcenie wyższe. Wykorzystanie technologii SLANT posiada potencjał wspierania komunikacji pomiędzy uczelnią, a niesłyszącymi studentami i pracownikami uczelni. Nie tylko poprzez ułatwienie komunikacji w sytuacjach rozmów twarzą w twarz - np.w dziekanacie, ale także poprzez tłumaczenie treści wykładów i zajęć w języku naturalnym dla głuchych studentów – Polskim języku migowym. Takie tłumaczenie możliwe będzie dzięki opracowanym technologiom nauczania maszynowego, po wcześniejszym przygotowaniu specjalistycznego słownictwa wykorzystywanego w sytuacjach wykładowych.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP: Uniwersytet Gdański

Budżet:
Kwota dofinansowania: 413 768,72 zł

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 1.03.2019 r. data zakończenia prac: 30.11.2019 r., termin odbioru MVP: 01.2020 r.


29. EduLab Sp. z o. o. - AIQA

Technologia pozwalająca na podniesienie jakości tworzonego w ramach zajęć na Uczelni oprogramowania oraz umożliwiająca zapoznanie studentów z dobrymi praktykami w zakresie wytwarzania oprogramowania, a także różnorodnymi procesami, stosowanymi przez firmy IT. Rozwiązanie wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i znacznie optymalizuje proces budowania aplikacji co może zostać wykorzystane do tworzenia dowolnego oprogramowania na potrzeby Uczelni. Sieć neuronowa AIQA uczy się zależności pomiędzy dostarczanymi funkcjonalnościami, a dostępnymi plikami testowymi, dzięki czemu jest w stanie określić minimalny i wystarczający zbiór testów, potrzebny do sprawdzenia zmian wprowadzonych w oprogramowaniu. Przy każdym wywołaniu przez programistę (studenta) AIQA w krótkim czasie określa, które z dostępnych testów należy wykonać.

Celem zespołu było umożliwienie przekazywania studentom dobrych praktyk oraz najnowszych standardów wytwarzania oprogramowania, jak również optymalizacja pracy na potrzeby Uczelni. W tym celu powstała platforma działająca jak inteligentny selektor testów automatycznych. Oprogramowanie pozwala na szybkie przetestowanie wprowadzonych w programie zmian bez nadmiernego obciążenia procesu. Działa jak wtyczka - nie wymaga zmian w ogólnym procesie nauczania oraz wytwarzania oprogramowania opartego o metodykę Test Driven Development (TDD).

Technologia AIQA umożliwia:

 • wprowadzenie do procesu dydaktycznego nowoczesnych narzędzi,
 • lepsze przygotowanie kandydatów do rynku pracy,
 • optymalizację procesu QA w projektach realizowanych na Uczelni, wymagających dużych mocy obliczeniowych,
 • zmniejszenie emisji CO2 poprzez redukcję wykorzystania mocy obliczeniowych.

Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI

Budżet:
Kwota dofinansowania: 609 959,00 zł

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 01.03.2019 r. data zakończenia prac: 31.12.2019 r., termin odbioru MVP: 01.2020 r.


30. EduLab Sp. z o. o. - ABAQUS, Trudności z monetyzacją i komercjalizacją infrastruktury technologicznej Ośrodków Akademickich oraz Instytucji Publicznych. https://abaqus.io 

Ośrodki zgłaszają problem z efektywną monetyzacją i komercyjnym wykorzystaniem infrastruktury. Ułatwienie im sprzedaży mocy obliczeniowych na zewnątrz umożliwi pokrycie części kosztów utrzymania i pomoże w finansowaniu własnych badań.

Z drugiej strony zapotrzebowanie rynku na wykorzystanie mocy obliczeniowych szybko rośnie w związku z szybkim rozwojem technik obliczeniowych (sztucznej inteligencji, rozpoznawania obrazów, analizy BIG DATA).
Widoczny stał się brak na rynku scentralizowanego miejsca spotkania popytu i podaży na moce obliczeniowe, hosting, kolokacje (Market Place).

Proponowane rozwiązanie, Platforma internetowa ABAQUS, odpowiada na te potrzeby. Głównym zadaniem ABAQUSA jest dostarczenie prostego i relatywnie taniego rozwiązania IaaS w porównaniu do popularnych na rynku dostawców.

ABAQUS pozwala na komercjalizację, na warunkach rynkowych, niewykorzystywanych zasobów technologicznych zarówno uczelni, podmiotów państwowych i prywatnych. Tym samym ułatwia zwiększenie przychodów i utrzymanie kosztów infrastruktury.

Z drugiej strony ma być pomocnym narzędziem dla Odbiorców, czyli podmiotów, również Uczelni lub podmiotów prywatnych, które szukają dostępu do mocy (dostęp cykliczny lub stały).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW PLATFORMY:

 • Platforma zapewnia wsparcie w zakresie komercjalizacji niewykorzystanych zasobów mocy obliczeniowych Uczelni i Partnerów Publicznych.
 • Pozwala na automatyczne łączenie popytu ze sprzedażą na podstawie algorytmu dopasowującego,
 • Szybki dostęp do ofert kupna, aktualizację cen rynkowych. Efektem jest optymalizacja kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną,
 • Spadek kosztów promocji i marketingu, w tym kosztów bezpośrednich: osób zajmujących się sprzedażą,
 • Obecność na Platformie to dodatkowy kanał dystrybucji i marketingu, łatwe dotarcie do potencjalnych klientów oraz bezpłatna reklama.


Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP: Data Techno Park, Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Budżet:
Kwota dofinansowania: 806 243,58 zł

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 01.04.2019 r. data zakończenia prac: 31.12.2019 r., termin odbioru MVP: 02.2020 r.


31. EduLab Sp. z o. o. - ARTSAAS

ArtSaas to aplikacja do digitalizacji i zarządzania dziełami sztuki, umożliwiająca ich publikację w sieci Internet w postaci profesjonalnych, branżowych witryn www dedykowanych artystom, galeriom sztuki i kolekcjonerom.
Rynek sztuki to branża, której informatyzacja jest wciąż niewielka, przy równoległej potrzebie wykorzystania technologii informatycznych. Wyzwania z jakimi mierzą się akademie sztuk pięknych i wydziały artystyczne to trudności w digitalizacji prac studentów – obecnie elektroniczne wersje prac dyplomowych są najczęściej przechowywane na płytach CD. Rodzi to duże problemy organizacyjne przy ocenianiu prac, wyborze dzieł do wystaw dyplomowych, jubileuszowych. Studentom i absolwentom brakuje natomiast prostego narzędzia umożliwiającego tworzenie elektronicznego portfolio, które znacznie ułatwiłoby wejście na rynek pracy, współpracę z galeriami sztuki i kolekcjonerami.

Korzyści Uczelni płynące z wdrożenia aplikacji ArtSaas:

 • dostęp do narzędzia, które znacząco usprawni system zarządzania dyplomami studentów,
 • umożliwiając zgromadzenie, przeszukiwanie i przeglądanie prac studentów w jednym miejscu
 • dostęp do narzędzia wspomagającego organizację wystaw czasowych
 • dostęp do narzędzia umożliwiającego udostępnianie danych w sieci Internet:
  • możliwość publikacji dyplomów artystów online
  • możliwość publikacji organizowanych przez uczelnię wystaw w formie Wystaw Online

Korzyści studentów:

 • wdrożenie w proces digitalizacji własnego dorobku artystycznego już na etapie edukacji
 • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację z galeriami sztuki i kolekcjonerami
 • możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców poprzez publikację portfolio w sieci Internet,
 • w postaci indywidualnej strony internetowej
 • dostęp do narzędzi wspierających promocję online – udostępnianie prac w mediach społecznościowych z poziomu aplikacji, tworzenie atrakcyjnych wizualnie ofert i prezentacji twórczości artysty
 • dostęp do odbiorców zagranicznych dzięki anglojęzycznej wersji aplikacji.


Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP: UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Budżet:
Kwota dofinansowania: 286 812,72 zł

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 17.05.2019 r. data zakończenia prac: 31.12.2019 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r.


32. EduLab Sp. z o. o. - MEDISHIFT

MediShift to rozwiązanie w postaci serwisu internetowego oraz aplikacji na telefony komórkowe (Android i iOS), ułatwiające proces rekrutacyjny lekarzom i placówkom medycznym. Użytkownik (zarówno lekarz jak i pracodawca) definiuje swoje kryteria - dostępność czasowa, specjalizacja, lokalizacja, oczekiwania finansowe, na podstawie których unikalny algorytm dopasuje wzajemnie pracownika i pracodawcę. Komunikacja w aplikacji MediShift odbywa się obustronnie. Aplikacja dzięki innowacyjnej technologii informuje lekarza/pracownika i placówkę o dopasowaniach w czasie rzeczywistym, wysyłając im powiadomienia. Otrzymują oni już wyselekcjonowane dla siebie oferty, co oszczędza dużo czasu.

Korzyści:

 • łączenie studentów medycyny z potencjalnymi pracodawcami w zakresie znalezienia pierwszej pracy we współpracy z biurami karier
 • śledzenie karier studentów Uczelni Medycznych
 • aktywizacja zawodowa absolwentów po kierunkach lekarskich
 • wspieranie w procesie rekrutacji pracowników naukowych uniwersytetów medycznych.


Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Budżet:
Kwota dofinansowania: 517 323,90 zł

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 15.07.2019 r. data zakończenia prac: 31.12.2019 r., termin odbioru MVP: 01.2020 r.


33. EduLab Sp. z o. o. - Kidos System


Kidos System wypracował innowacyjne rozwiązanie IT, które pozwala m.in. na stworzenie nowych kanałów komunikacji, monetyzacji zasobów, czy też zwiększenie efektywności zarządzania placówkami edukacyjnymi. Platforma Kidos pozwala optymalizować wykorzystanie infrastruktury uczelni z przeznaczeniem na wydarzenia specjalne i zajęcia dodatkowe. Kidos umożliwia uruchomienie modelu whitelable dającego możliwość zarządzanie wydarzeniami i zajęciami organizowanymi przez uczelnie oraz ich promowanie. Kidos to system do wyszukiwania zajęć, wydarzeń połączony z systemem rezerwacji i płatności. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie najciekawszych aktywności z szerokiej oferty uczelni. Portal, w przyjazny dla użytkownika sposób, umożliwia odkrywanie oraz rezerwowanie aktywności oferowanych przez organizatorów, oszczędzając przy tym czas na przeszukiwanie wielu stron w Internecie. Kidos wprowadza dla organizatorów przejrzysty system do zarządzania miejscami na zajęciach oraz płatnościami.

Korzyści z użytkowania Kidos System:

 • Możliwość szybkiego uruchomienia Internetowych zapisów na wydarzenia dla studentów oraz zewnętrznych klientów uczelni
 • Rozbudowany system do wyszukiwania wydarzeń w oparciu o liczne kryteria
 • dostęp do narzędzia wspomagającego organizację zajęć otwartych i wykładów gościnnych
 • możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców poprzez publikację i promocję wydarzeń Internecie,
 • System do zarządzaniu kalendarzem wydarzeń oraz dostępnością miejsc w grupach
 • Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP: UCZELNIA ŁAZARSKIEGO

Budżet:
Kwota dofinansowania: 609 959,00 zł

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 21.02.2019 r. data zakończenia prac: 31.12.2019 r., termin odbioru MVP: 12.2019 r.


34. Accelpoint Sp. z o. o.


Opracowanie prototypu systemu informatycznego umożliwiającego logistykę odczynników medycznych, a także narządów transplantacyjnych pomiędzy jednostkami medycznymi, w szczególności szpitalami.
Wypracowane podczas trwania projektu MVP to system informatyczny umożliwiający logistykę odczynników medycznych i narządów transplantacyjnych pomiędzy jednostkami medycznymi przy wsparciu aplikacji TransLog oraz TransDron. Pierwsza z aplikacji umożliwia logistykę odczynników medycznych, a także narządów transplantacyjnych pomiędzy jednostkami medycznymi, w szczególności szpitalami. Aplikacja działania w środowisku WEB, tj. można jej używać na dowolnej platformie sprzętowej z dostępem do przeglądarki internetowej oraz posiadającej kamerę internetową. Natomiast aplikacja TransDron stworzona jest do zarządzania transportem medycznym od strony użytkowania BSP – pilot-operator. Dzięki aplikacji można i monitorować bieżący postęp lotu oraz zmieniać jego poszczególne parametry. TransDron jest aplikacją stworzoną pod system Windows i może działać na dowolnym komputerze z tym systemem z dostępem do Internetu.
W testach objęto całościowy proces logistyczny przesyłki medycznej w oparciu o transport bezzałogowym statkiem powietrznym, dostosowanym specjalnie do potrzeb projektu.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Uniwersytet Zielonogórski

Budżet:
Kwota dofinansowania: 607 139 PLN

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 02.2020 r. data zakończenia prac: 07.2020 r., termin odbioru MVP: 28.07.2020 r.


35. Accelpoint Sp. z o. o.

Opracowanie podstawowego algorytmu informatycznego dopasowującego na podstawie wieloczynnikowej analizy pary dawca – biorca w grupie niekompatybilnych ze sobą par spokrewnionych w programie transplantacji nerek od żywego dawcy w systemie wymiany nerek między parami.
Wypracowane podczas trwania projektu MVP to program komputerowy, który służy dobieraniu par żywy dawca nerki – biorca nerki, w celu doprowadzenia do przeszczepienia nerki od żywego dawcy w systemie wymiany między ośrodkowej nerek, między parami na całym świecie. Powstały oprogramowanie analizuje dane i wskazuje możliwe najlepsze kombinacje/rozwiązania umożliwiające taką opcję wymiany nerek między parami, która nie tylko umożliwiałaby przeszczepienie, ale także byłaby najbardziej korzystną pod względem doboru immunologicznego oraz doboru pod względem innych czynników wpływających na wyniki przeszczepienia z uwzględnieniem optymalizacji ilości transplantacji.
Mechanizm wykorzystujący rozwiązania z dziedziny programowania całkowitoliczbowego umożliwia przeprowadzenie wieloczynnikowej analizy i symulacji prowadzącej do najbardziej optymalnego doboru par dawca/biorca. Możliwe jest wykonanie analizy i symulacji z nadaniem każdemu z czynników określonych wag ważności i kastomizacji wykonywanych symulacji.
Funkcjonalności: dane dawcy i biorcy; możliwość zaznaczenia i opcjonalnego wykluczenia z matchowania pary, która otrzymała dodatni wynik cross-match; możliwość wykluczenia par z symulacji, określenie maksymalnej długości cyklu/ łańcucha; określenie maksymalnej różnicy wieku między dawcami w łańcuchu; określenie maksymalnej różnicy wieku między dawcą a biorcą; uwzględnienie HLA z poprzedniego przeszczepu; określanie istotności (wagi parametru) następujących parametrów w sposób płynny w skali od 0 do 1.
Istotności: dotycząca różnicy wieku; priorytet dla „trudnej” grupy krwi; preferencja biorcy pre-emptive; zgodność HLA.
Instytucja zgłaszająca problem i odbierająca MVP to Uniwersytet Zielonogórski.

Budżet:
Kwota dofinansowania: 608 322 PLN

Termin realizacji:
data rozpoczęcia prac: 03.2020 r. data zakończenia prac: 08.2020 r., termin odbioru MVP: 27.08.2020 r.


36. EdtechHub Akcelerator Sp. z o.o. - „Mobilne e-zdrowie: aplikacja na urządzenia mobilne oraz centralny hub do obsługi dokumentów wystawianych w trakcie wizyty pacjenta, na urządzenia mobilne, zintegrowany z usługami publicznymi oraz adaptacja do rozwiązania całości procedury w ramach tele-medycyny."

Link do strony produktowej: https://appmed.pl/ 

Koncepcja zakresu projektu wystawienia zwolnień lekarskich oraz recept na urządzeniu mobilnym E-Zdrowie.

Wyzwaniem pracowników Szpitala w Chełmży był brak możliwości obsługi procesów związanych z wystawianiem dokumentów zwolnień lekarskich oraz recept w ramach procedur medycznych w trakcie wizyty domowej na aplikacji mobilnej.

AppMed to rozwiązanie dla Lekarza w postaci aplikacji mobilnej. Unikalna aplikacja instalowana na urządzenie mobilne dające możliwość wystawiania zwolnień lekarskich elektronicznie oraz e-recepty. Aplikacja może być pobrana ze strony internetowej oraz z Google Play, AppStore elektroniczne zwolnienia i instalowana na dowolnym urządzeniu mobilnym używanym przez lekarza (w pierwszym etapie urządzenie mobilne z systemem Android). Instalacja aplikacji jest bardzo prosta i intuicyjna.

Aplikacja mobilna umożliwia: wybór podmiotu w ramach, którego wystawiane jest zwolnienie, realizację procesu niezależnie od miejsca jego wystawienia (lekarz może wystawić zwolnienie zarówno w aplikacji gabinetowej jak na urządzeniu mobilnym) -> „bloczek ze zwolnieniami jest zawsze przy lekarzu”, realizacje procesu zarówno w trybie on-line (z dostępem do Internetu) jak i off-line (bez dostępu do Internetu), automatyczne pobieranie informacji w trybie on-line (na podstawie numeru PESEL oraz danych z bazy ZUS), umożliwia automatyczne wypełnienia innych formularzy oraz dokumentów, zapewnia historię w procesie składania dokumentów, daje możliwość podglądu do zwolnień wystawionych dla Klienta w minionych 12 miesiącach, archiwizuje zwolnienia, udostępnia dodatkowe formularze: automatycznie uzupełniona informacja o zwolnienie dziecka z zajęć szkolnych w okresie zwolnienia, automatyczne uzupełnienie informacja o niezdolności dziecka do udziału w innych aktywnościach. Aplikacja mobilna daje możliwość podpisania: certyfikatem kwalifikowanym na urządzenia mobilne (dostarczane TYLKO przez elektroniczne ZLA) we współpracy z ADS – Simply Sign: dedykowana czytnik do kart, dodatkowa aplikacja do podpisywania na urządzenia mobilne podpis chmurowy. Aplikacja może być pobrana i zainstalowana w zestawie z urządzeniem (czytnikiem) i aplikacją do podpisywania certyfikatem kwalifikowanym (podpis odpłatny wydawany przez podmioty na rynku komercyjnym); zaufanym profilem: w sposób uproszczony – łatwy do wykorzystania w procedurze podpisywania zwolnień lekarskich. Aplikacja jest zintegrowana do podpisywania przez usługę Zaufanego Profilu wystawianego w ramach platformy ePUAP (ePUAP jest bezpłatny, aby go uzyskać, trzeba założyć konto na stronie epuap.gov.pl, złożyć wniosek o Profil Zaufany i potwierdzić tożsamość, np. w jednostce ZUS, Urzędzie Skarbowym, wybranym banku, Poczcie Polskiej lub innej jednostce administracji publicznej). Aplikacja wykorzystuje certyfikat wydany przez PUE ZUS.

Budżet
Kwota finansowania MVP (zespołu projektowego): 1.231.953,89 PLN

Termin realizacji
Data rozpoczęcia prac: 11.2018 r., data zakończenia prac: 31.01.2020 r.
Termin odebrania MVP – marzec 2020 r.


37. EdtechHub Akcelerator Sp. z o.o. - „System do zarządzania i optymalizacji przepływu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”

Link do strony produktowej: http://app.powerstream.pl/accounts/login/?next=/ 
Link informacyjny: http://powerstream.pl/ 

Wyzwaniem Gminy Chełmża (JST) jest wykorzystanie liczników inteligentnych AMI we wspomaganiu zarządzaniem i optymalizacją procesów związanych z zakupem i użyciem energii elektrycznej. Celem było również przygotowanie narzędzia, które umożliwiłoby nie tylko agregację danych, ale i ich analizę i wyciąganie wniosków na poziomie JST.

Powerstream to system do zarządzania i optymalizacji przepływu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. System Powerstream składa się z trzech zasadniczych podsystemów funkcjonalnych:

• Podsystem komunikacyjny
Zadaniem tego podsystemu jest pobieranie udostępnionych przez operatorów sieci dystrybucyjnych danych      odczytowych i profilowych. Przesyłane dane są szyfrowane zgodnie z wymaganiami poszczególnych OSD.

• Podsystem składowania i przetwarzania danych
Zadaniem tego podsystemu, wykorzystującego relacyjny silnik bazy danych, jest składowanie i przetwarzanie zebranych danych dla każdego z skonfigurowanych punktów poboru energii (PPE).

• Podsystem analityczny
Podsystem analityczny umożliwiają sporządzanie analiz przydatnych z punktu widzenia użytkowników systemu. Przykładowe analizy to:
• Zestawienie zużycia energii i jej kosztu za wybrany okres, w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym,
• Symulacja optymalizacji całościowego kosztu energii poprzez wprowadzenie niższych stawek za energię (np. poprzez zmianę sprzedawcy),
• Wizualizacja generacji energii – dla PPE w których zainstalowane są mikroźródła energii,
• Wykrywanie anomalii w zużyciu energii elektrycznej – w sytuacji w której zarejestrowane zużycie istotnie odbiega od wcześniej zgromadzonych danych.

Budżet
Kwota finansowania MVP (zespołu projektowego): 1.227.000,00 PLN

Termin realizacji
Data rozpoczęcia prac: 01.02.2019 r., data zakończenia prac: 31.07.2020 r.
Termin odebrania MVP – wrzesień 2020 r.38. EdtechHub Akcelerator Sp. z o.o. - „Dodatkowa warstwa danych meteo do platformy Geoportal 2: aplikacja w przeglądarce internetowej oraz na urządzenia mobilne wraz z centralnym hub do gromadzenia danych meteorologicznych zintegrowana z usługami publicznymi platformy informacji przestrzennej Geoportal 2” 

Link do strony produktowej: https://meteoalert.pl/ 

Wyzwaniem Gminy Piastów, Gminy Jaworze była obsługa procesów w obszarze usług publicznych w projektach związanych z systemami monitoringu meteorologicznego dotyczącego następujących obszarów:
• Braku gotowych i przystępnych cenowo narzędzi IT dla małych i średniej wielkości jednostek samorządowych (do 60 tys. mieszkańców) do wizualizacji map zanieczyszczeń środowiskowych w oparciu o własne lub zewnętrzne źródła danych meteorologicznych w oparciu o profesjonalne lub półprofesjonalne urządzenia pomiarowe (np.: parametr związany z kondycjonowaniem powietrza w czujnikach do mierzenia zanieczyszczeń powietrza).
• Braku narzędzi IT związanych z usprawnieniem komunikacji z mieszkańcami w zakresie: możliwości zgłaszania przez mieszkańców donosów obywatelskich związanych z zanieczyszczaniem środowiska za pomocą mobilnych aplikacji na cyfrowej mapie informacji przestrzennej, możliwość komunikowania się dwukierunkowego: „mieszkaniec – jednostka samorządowa” w zakresie zgłoszonych alertów przez mieszkańców dotyczących ochrony środowisk.

System METEO ALERT to specjalizowane narzędzie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego do monitorowania jakości powietrza, inwentaryzacji budynków oraz wsparcia realizacji programu „Czyste Powietrze” z modułem komunikacji dwukierunkowej z mieszkańcami.

Wdrożenie systemu METEO ALERT umożliwia:
• informowanie mieszkańców o alertach i anomaliach pogodowych za pomocą multi-kanałowego systemu,
• udostępnienie wspólnej bazy danych meteorologicznych w formie dodatkowej warstwy na mapie podkładowej Geoportal 2,
• precyzyjne monitorowanie jakości powietrza.

Zalety systemu METEO ALERT to przede wszystkim:
• Multi-kanałowe powiadamianie mieszkańców z jednego systemu za pomocą mediów takich jak: aplikacji mobilnej w Meteoalert app, email, sms, telefonicznych komunikatów głosowych (nagranie z mikrofonu), komunikatów FB (Messenger), komunikatów wyświetlanych na e-Tablicach miejskich
• Wizualizacji czujników i sensorów z poziomu jednego systemu:
        • czujniki jakości powietrza,
        • stanu poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych,
        • poziomu hałasu i napromieniowania w oparciu o cyfrową mapę Geoportal 2
• Gotowa warstwa danych z ponad 200 stacji meteorologicznych oraz 23 detektorów burz,
• Spełnienie zobowiązań związanych z RODO dzięki przygotowaniu dedykowanego serwisu dla mieszkańców do zbierania danych kontaktowych oraz ich preferencji co do powiadamiania przy zachowaniu bezpieczeństwa przechowywania danych oraz uwierzytelniania dzięki integracji z usługami Węzła Krajowego ePUAP Ministerstwa Cyfryzacji
• Wbudowane narzędzie do powiadamiania mieszkańców o przekroczeniach norm zanieczyszczeń, alertach i zagrożeniach pogodowych,
• Gotowe web widgety na stronę internetową JST z informacjami z czujników środowiskowych
• Możliwość generowania raportów on-line z informacją o jakości powietrza oraz postępie realizacji programu wymiany pieców
• Niskie koszty wdrożenia i utrzymania infrastruktury (miesięczny abonament, internetowe usługi chmurowe, brak konieczności dodatkowego inwestowania w środowisko IT);
• Zdalny dostęp do systemu – informacja w czasie rzeczywistym, dostępna on-line 24/7;
• Łatwość konfiguracji i utrzymania platformy – brak kosztów modernizacji, aktualizacji i rozwoju systemu (upgrade);
• Możliwość dynamicznego dodawania i odejmowania wymaganych funkcjonalności systemu, w zależności od bieżących potrzeb klientów;
• Raporty umożliwiające monitoring jakości powietrza za dowolny okres, monitoring postępu związany z wymianą pieców
• Wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i archiwizacji danych
• Łatwa integracja z zewnętrznymi czujnikami i sensorami.

Budżet
Kwota finansowania MVP (zespołu projektowego): 1.238.624,45 PLN

Termin realizacji
Data rozpoczęcia prac: 06.2019 r., data zakończenia prac: 31.08.2020 r.
Termin odebrania MVP – wrzesień 2020 r.

39. Accelpoint Sp. z o.o. - Opracowanie prototypu systemu informatycznego do zarządzania badaniami klinicznymi.

Efektem powinno być MVP pokazujące moduł i sposób zbierania i gromadzenia, w tym indeksacji, danych o charakterze medycznym z punktu widzenia celu realizowanych badań klinicznych z symulowanych źródeł informacji medycznej.

Streszczenie odebranego MVP: Wytworzone MVP to system informatyczny wspierający obsługę badań klinicznych. System umożliwia rejestrację badaczy (lekarzy), którzy w odpowiedzi na opublikowane zaproszenie, zawierające informację o celu badań i stawianych wymaganiach, podejmą się udziału w badaniach. Potencjalni badacze będą weryfikowani na podstawie wprowadzonych przez siebie danych (możliwa również weryfikacja poza systemem) przez przedstawicieli sponsora badania. Po uzyskaniu pozytywnej oceny i odebraniu informacji o zakwalifikowaniu do badań, badacze lub zdefiniowani przez nich współpracownicy będą mogli wprowadzać do systemu dane swoich pacjentów lub definiując wymagane kryteria takie jak lokalizacja, jednostka chorobowa, wiek, płeć itp. wyszukają pacjentów w dostępnej bazie pacjentów. Przedstawiciele sponsora badań decydowali będą o włączeniu lub wykluczeniu z badań zaproponowanych przez badaczy uczestników. Spośród zaakceptowanych do badań kandydatów na uczestników, w sposób losowy, system zaproponuje wybór grupy uczestników do badań, a także ich podział na grupy badaną i kontrolną. Badacz będzie mógł zaakceptować propozycję lub ją odrzucić i przeprowadzić kolejne losowanie.

System przygotowany został do rejestracji i obsługi (odwołanie, wygaśnięcie, ponowne udzielenie) zgody udzielone zarówno przez badaczy jak i uczestników. Badacze i uczestnicy badań klinicznych będą przypisani do początkowych ośrodków badawczych jednak system umożliwi zmianę ich przypisania podczas trwania badania.

Nazwa instytucji zgłaszającej problem i odbierającej MVP: Uniwersytet Zielonogórski

Termin realizacji MVP tj. data rozpoczęcia i zakończenia prac: luty-wrzesień 2020r.

Termin odbioru MVP: 3.11.2020r.

Budżet przeznaczony na wytworzenie rozwiązania: 587 773,00


40. Accelpoint Sp. z o.o. - Opracowanie aplikacji internetowej (medyczna platforma edukacyjna) na potrzeby zastosowań innowacyjnych technologii i sposobów leczenia w wybranych specjalizacjach medycznych.


Streszczenie odebranego MVP: Wytworzone MVP oferuje szeroki zasięg działania. Ludzie na całym świecie mogą nawiązywać ze sobą kontakt, budować zespoły projektowe jak i dzielić się swoimi innowacyjnymi badaniami. Użytkownicy portalu mogą nawiązywać kontakty ze specjalistami z całego świata. Platforma zachęca użytkowników do poszerzania wiedzy poprzez bogatą bazę dedykowanych kursów i webinariów, prowadzonych przez specjalistów. Łatwość uczestnictwa w pożądanym szkoleniu sprawia, że platforma jest doskonałym miejscem dla osób stawiających pierwsze kroki w sektorze medycznym jak i w świecie technologii. Kursy, szkolenia oraz webinaria mają znaczący wpływ na poszerzanie horyzontów zarówno młodego jak i doświadczonego specjalisty. Dla użytkowników, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, platforma może być idealną przestrzenią do dzielenia się swoimi doświadczeniami medycznymi i uwagami, które są tak istotne w świecie medycznym. Poprzez publikacje artykułów naukowych, eksperci w swoich dziedzinach mogą przekazać niezbędną wiedzę potrzebną do ratowania życia. Ponadto platforma, zgodnie z założeniem MVP, zapewnia ciągły przepływ informacji pomiędzy jego użytkownikami.

Dodatkowo aplikacja Health WRC jest świetną przestrzenią także dla inwestorów. Inwestorzy mogą dzięki powstałej aplikacji internetowej nawiązywać kontakt ze specjalistami, bądź mogą wybierać spośród wysłanych przez nich zgłoszeń.

Nazwa instytucji zgłaszającej problem i odbierającej MVP: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

Termin realizacji MVP tj. data rozpoczęcia i zakończenia prac: czerwiec – listopad 2020r.

Termin odbioru MVP: 30.11.2020r.

Budżet przeznaczony na wytworzenie rozwiązania: 646 629,00


41. Accelpoint Sp. z o.o. - Opracowanie prototypu aplikacji na potrzeby rekrutacji personelu medycznego dla placówek medycznych. Produktem będzie aplikacja, oparta o rozwiązanie chmurowe, pozwalająca na zaspokojenie potrzeb rekrutacji personelu medycznego do placówki, a dostępnymi zasobami ludzkimi na rynku.

Streszczenie odebranego MVP: Wytworzone MVP to system informatyczny wspierający proces poszukiwania specjalistów z branży medycznej. Przygotowane rozwiązanie jest formą portalu za pomocą, którego ośrodki medyczne takie jak szpitale, przychodnie będą umieszczać w nim swoje oferty dla zaspokojenia swoich wakatów. System został tak zaprojektowany, aby instytucje zainteresowane poszukiwaniem specjalistów mogły zakładać w nim swoje konta. Po zalogowaniu się do systemu osoba odpowiedzialna za rekrutację może przeglądać bazę osób poszukujących nowych wyzwań, może również umieszczać własne ogłoszenia ofert pracy dla poszukiwanych specjalistów z dokładnym opisem, kogo poszukują oraz jakie warunki oferują kandydatom.

Nazwa instytucji zgłaszającej problem i odbierającej MVP: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

Termin realizacji MVP tj. data rozpoczęcia i zakończenia prac: czerwiec – listopad 2020r.

Termin odbioru MVP: 26.11.2020r.

Budżet przeznaczony na wytworzenie rozwiązania: 654 253,00


42. Excento Sp. z o.o. - Brak możliwości ostrzegania mieszkańców Starogardu Gdańskiego o alertach smogowych z wykorzystaniem technologii ICT.

Zaprojektowano i zbudowano niskokosztowy miernik zanieczyszczeń powietrza obejmujący pomiary SO2, NO, NO2, O3, LZO oraz pyłu PM10 i PM2.5, który może być elementem sieci pomiarowej. Wyniki pomiarów w warunkach rzeczywistych uzyskały akceptowalną niepewność pomiarową i są równoważne do wyników uzyskanych za pomocą urządzeń referencyjnych. Demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie/sieci pomiarowej. Drugim elementem niniejszej technologii jest system prognoz krótkoterminowych stężeń zanieczyszczeń. System oparto o prognozę meteorologiczną oraz obliczenia stężeń dwoma modelami deterministycznymi – fotochemicznym w skali regionalnej oraz obłoku II generacji wspartego wysokorozdzielczym modelem emisyjnym w skali lokalnej (miejskiej) wspartym przez dokładną inwentaryzację emisji wykonaną metodą bottom-up. W celu poprawy sprawdzalności prognoz zaimplementowano algorytm asymilacji wyników pomiarów z czujników niskokosztowych z wykorzystaniem ekstrapolacji na dane przyszłe. Uzyskiwane wyniki prognoz odznaczają się akceptowalną jakością – spełniają wymogi postawione przez ogólnoeuropejski wskaźnik jakości MQI Uzyskane prognozy jakości powietrza atmosferycznego są z akceptowalna dokładnością zbliżone do rzeczywistych wyników pomiarów. Niniejsza technologia może zostać zaimplementowana na terenie małych i średnich gmin.

Nazwa instytucji zgłaszającej problem i odbierającej MVP: Urząd Miasta Starogard Gdański

Termin realizacji MVP tj. data rozpoczęcia i zakończenia prac: 12.12.2019 – 22.11.2020

Termin odbioru MVP: 2020-12-18

Budżet przeznaczony na wytworzenie rozwiązania: 688 182,00 PLN

43. Excento Sp. z o.o. - Brak narzędzia do identyfikacji szkodliwych barwników występujących w tuszach do tatuażu.

Wytworzono narzędzie do identyfikacji szkodliwych barwników występujących w tuszach do tatuażu wykorzystującego spektroskopię Ramana. W tej metodzie oświetla się badany obiekt laserem, a następnie rejestruje się promieniowanie rozproszone wskutek zajścia efektu Ramana. Wynik pomiaru stanowi widmo zawierające informacje o występujących w badanym obiekcie wiązaniach chemicznych. Ponieważ każda substancja posiada swój unikalny zestaw wiązań, uzyskane widmo Ramana stanowi tzw. „odcisk palca” substancji. Zastosowanie odpowiednich algorytmów analizy danych pozwala na identyfikację składu chemicznego badanej próbki. W projekcie utworzono bazę danych unikalnych widm pomiarowych dla następujących grup badanych obiektów: tuszów do tatuażu, tuszów znajdujących się w skórze oraz tuszów znajdujących się węźle wartowniczym. Dane znajdujące się w bazie zostały wykorzystane jako dane treningowe dla algorytmu klasyfikującego, czy w badanym obiekcie występują któreś z 31 szkodliwych barwników. System zawiera jednostkę kontrolną z ekranem, na którym wyświetlany jest wynik pomiaru. Jednostka jest wyposażona w autorskie oprogramowanie do analizy danych z zaimplementowanym modułem sztucznej inteligencji oraz w interfejs przyjazny użytkownikowi. Kluczowe parametry rozwiązania są następujące: (1) pomiar odbywa się w sposób szybki (do 15 minut) i całkowicie nieinwazyjny (nie wymagający przerwania ciągłości tkanek, ani wcześniejszego przygotowania próbki); (2) rozmiar systemu umożliwia jego łatwy transport oraz umieszczenie i użytkowanie w gabinecie lekarskim (wymiary nie większe niż 20 x 40 x 50 cm); (3) wykrycie obecności szkodliwych substancji znajdujących się w tuszach do tatuażu z czułością i swoistością klasyfikacji przynajmniej na poziomie 90%; (4) wykrycie obecności szkodliwych substancji w tuszu znajdującym się w skórze i węźle wartowniczym z czułością i swoistością klasyfikacji przynajmniej na poziomie 85%.

Nazwa instytucji zgłaszającej problem i odbierającej MVP: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Termin realizacji MVP tj. data rozpoczęcia i zakończenia prac: 25.11.2019 – 02.11.2020

Termin odbioru MVP: 2020-12-15

Budżet przeznaczony na wytworzenie rozwiązania: 417045,85 PLN