Numer tema-
tu
Tytuł projektu Priorytetowy obszar badań Resort Gestor Sprzętu Planowany okres realizacji projektu (w miesiącach) Planowany do uzyskania poziom gotowości technologii (cyfra rzymska)
1. Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSWiA  
Policja
 
Siły Zbrojne RP
 
36 IX
2. Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT)  
Nowoczesne technologie lub innowacyjne rozwiązania w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii, 
 
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń
 
MSWiA Policja 36 IX
3. Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej Technika kryminalistyczna MSWiA  
Policja 
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
Żandarmeria Wojskowa
 
Straż Graniczna
 
36 IX
4. Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy  
Technika kryminalistyczna, 
 
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń 
 
MSWiA  
Policja
 
Straż Graniczna
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
Żandarmeria Wojskowa
 
36 IX
5. Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych Technika kryminalistyczna MSWiA Policja 36 IX
6. Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego  
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń, 
 
Technika kryminalistyczna 
 
MSWiA Policja 36 IX
7. System magazynowania i katalogowania łusek pochodzących z broni legalnie posiadanej na terenie RP przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zintegrowany z bazą danych balistycznych  
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania 
 
w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń, 
 
Technika kryminalistyczna, 
 
Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania społeczne, 
 
Organizacja i zarządzanie
 
MSWiA  
Policja
 
Siły Zbrojne RP Żandarmeria Wojskowa
 
36 IX
8. Ujawnianie śladów linii papilarnych nanocząsteczkami wytwarzanymi przy użyciu technologii wysokich ciśnień Technika kryminalistyczna MSWiA  
Policja
 
Straż Graniczna Żandarmeria Wojskowa
 
36 IX
9. Opracowanie narzędzi pozwalających na analizę wyrafinowanych technicznie przestępstw popełnianych z użyciem szkodliwego oprogramowania  
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń, 
 
Technika kryminalistyczna, 
 
Nowoczesne technologie lub rozwiązania innowacyjne w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii
 
MSWiA  
Policja 
 
Siły Zbrojne RP
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
Straż Graniczna
 
36 IX
10. Opracowanie laboratorium automatycznej analizy kryminalistycznej wybranych urządzeń elektronicznych i nośników danych Nowoczesne technologie lub rozwiązania innowacyjne w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii MSWiA  
Policja
 
Centralne Biuro Śledcze Policji
 
Straż Graniczna
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
Centralne Biuro Antykorupcyjne 
 
oraz podmioty podległe MON
 
36 IX
11. Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych  
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń, 
 
Technika kryminalistyczna 
 
MSWiA  
Policja
 
Straż Graniczna
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
36 IX
12. Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć i poszukiwania osób Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSWiA Policja 24 IX
13. System informatyczny wspierający procesy wykorzystania i analizy dużej ilości danych w celu wykrycia powiązanych środków dowodowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych i czynności wykrywczych  
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń, 
 
Technika kryminalistyczna, 
 
Nowoczesne technologie lub rozwiązania innowacyjne w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i seciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii   
 
MSWiA Policja 36 IX
14. Warunki zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń  MSWiA Państwowa Straż Pożarna 36 IX
15. Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG” Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSWiA Państwowa Straż Pożarna 36 IX
16. Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych  
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń, 
 
Organizacja i zarządzanie
 
MSWiA Państwowa Straż Pożarna 42 IX
17. Optymalizacja rozmieszczenia sprzętu na samochodach pożarniczych w celu obniżenia wysokości pojazdu  
Indywidualne środki ochrony i wyposażenia,
 
Organizacja i zarządzanie
 
MSWiA Państwowa Straż Pożarna 36 IX
18. Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSWiA Państwowa Straż Pożarna 36 IX
19. Zaawansowana analiza zasobów Internetu wspomagająca wykrywanie grup przestępczych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń  MSWiA Straż Graniczna 36 IX
20. Nowoczesne metody wykrywania narkotyków z wykorzystaniem psów służbowych - Referencyjny zestaw próbek substancji narkotycznych do szkolenia i atestacji psów służbowych  
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń, 
 
Technika kryminalistyczna 
 
MSWiA  
Straż Graniczna
 
Policja
 
Żandarmeria Wojskowa Administracja Skarbowo-Celna 
 
Służba Więzienna
 
30 IX
21. Laserowy system wykrywania i śledzenia nisko latających obiektów  
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń,
 
Sensory i obserwacja, 
 
Zdolność do rozpoznania
 
MSWiA Straż Graniczna 36 IX
22. Opracowanie innowacyjnego systemu wykrywania osób ukrytych w środkach transportu Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń  MSWiA Straż Graniczna 36 IX
23. Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych  Straży Granicznej oraz platformy symulacyjnej do prowadzenia szkoleń Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji  MSWiA Straż Graniczna 36 IX
24. Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej  
Organizacja i zarządzanie,
 
Profilaktyka społeczna, wiktymologia, kryminologia oraz badania społeczne
 
MSWiA Straż Graniczna 36 IX
25. Perymetria na obszarach podmokłych/przybrzeżnych/rzekach Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSWiA Straż Graniczna 29 IX
26. Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (monookularu)  
Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń,
 
Indywidualne środki ochrony i wyposażenia 
 
MSWiA Straż Graniczna 36 IX
27. Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSWiA Straż Graniczna 36 IX
28. Przenośny detektor śladowych ilości trimerycznego nadtlenku acetonu (TATP)  i nadtlenku heksaminy (HMTD) Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSWiA  
Służba Ochrony Państwa
 
Straż Graniczna 
 
Policja
 
18 IX
29. Szerokopasmowy Rejestrator Radiokomunikacyjny  Nowoczesne technologie lub rozwiązania innowacyjne w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii  ABW  
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
Siły Zbrojne RP
 
Służba Ochrony Państwa
 
Agencja Wywiadu 
 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 
Służba Wywiadu Wojskowego
 
24 IX
30. Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożłiwiających wykrycie watah dzików, identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MRiRW  
Główny Inspektorat Weterynarii
 
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
 
Parki Narodowe
 
Polski Związek Łowiecki
 
Straż Graniczna i inne instytucje zaangażowane w zwalczanie ASF
 
36 IX
31. Opracowanie Systemu do Analizy Obrazów  
Technika kryminalistyczna,
 
Nowoczesne technologie lub rozwiązania innowacyjne w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii
 
MSWiA  
Policja
 
Straż Graniczna
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
Centralne Biuro Śledcze Policji
 
Siły Zbrojne RP
 
36 IX
32. cybercrypt@gov - rozproszony, skalowalny, wysokowydajny system pozwalajacy na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych  
Technika kryminalistyczna, 
 
Nowoczesne technologie lub rozwiązania innowacyjne w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz narodowej kryptografii
 
MSWiA Policja 48 IX
33. Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagrożeń MSWiA  
Policja
 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 
Centralne Biuro Antykorupcyjne
 
Krajowa Administracja Skarbowa
 
Straż Graniczna 
 
Prokuratura
 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 
Żandarmeria Wojskowa
 
36 IX