Najczęściej zadawane pytania

P: Czy w programie może wziąć udział konsorcjum składające się z jednostki badawczo-rozwojowej i prywatnego przedsiębiorstwa?

O: Tak. BRIdge nie określa dopuszczalnej formy prawnej wnioskodawcy. Wniosek może składać każdy, również osoba fizyczna. Jedyny warunek brzegowy stanowi obowiązek posiadania uprawnień do rozporządzania przedmiotem komercjalizacji wskazanym we wniosku (np. wynikami prac B+R). Istnieje również preferencja dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów (ale nie oznacza to że inne podmioty są wyłączone).

3

P: Z jaką częstotliwością spotyka się zespół oceniający? W jakim czasie można liczyć na jego decyzję?

O: Docelowo, Zespół ekspertów będzie oceniał wnioski nie rzadziej niż raz na miesiąc. Informacja o wyniku oceny zostaje przekazana do wnioskodawcy niezwłocznie po dokonaniu oceny.

5

P: W jaki sposób podejmowana jest decyzja o formie i kwocie wsparcia w przypadku pozytywnej oceny wniosku?

O: Po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu oceniającego, Centrum rozpoczyna z wnioskodawcą negocjacje w trakcie których ustalane są warunki współpracy, które zostaną zawarte w umowie o współpracy.

7

P: Jakie kategorie kosztów można sfinansować w ramach przedsięwzięcia BRIdge?

O: W ramach przedsięwzięcia nie funkcjonują żadne sztywne kategorie wydatków/rodzajów projektów które mogą zostać sfinansowane. Każdy projekt oceniany jest zgodnie z kryteriami wskazanymi w komunikacie o przedsięwzięciu (sekcja aktualności na stronie przedsięwzięcia). Dopiero po pozytywnej weryfikacji przez zespół oceniający, Centrum rozpoczyna negocjacje z wnioskodawcą/parterem w trakcie których ustalane są indywidualne warunki współpracy.

9

P: We wniosku o udział w przedsięwzięciu pilotażowym można zaznaczyć start-up powołany w celu komercjalizacji wyników prac B+R na jakiej podstawie mam stwierdzić czy nim jestem? Czy to musi być spółka celowa czy wystarczy ze będę miał umowę z uczelnia o chęci wspólnej komercjalizacji?

O: Wystarczy umowa.

11

P: Nasza firma jest na etapie finalizacji Wniosku do programu NCBiR „Komercjalizacja - przedsięwzięcie pilotażowe”. Mam pytanie kwestii formalnej - czy do wypełnionego Wniosku należy załączać parafowane „Istotne postanowienia umowy” czy też na tym etapie składamy sam Wniosek?

O: Tylko wniosek - IPU mają charakter wyłącznie informacyjny - Jeżeli zostaną Państwo zakwalifikowani warunki umowy będą negocjowane.

13

P: Czy jeszcze można zgłaszać udział w pilotażu?

O: Tak, przedsięwzięcie trwa cały czas, nie ustalono jeszcze daty jego zamknięcia

15

P: Kiedy planowane jest ogłoszenie listy przyjętych do pilotażu?

O: Ze względu na swój pilotażowy charakter przedsięwzięcie nie ma sztywnego harmonogramu procedowania wniosków. Aktualnie czekamy na zebranie liczby wniosków wystarczającej do zwołania posiedzenia zespołu oceniającego. Bez względu na liczbę wniosków, pierwsze posiedzenie zespołu ekspertów odbędzie się w marcu/kwietniu 2012 i wtedy oceniona zostanie pierwsza partia wniosków.

17

P: Kiedy będą podejmowane decyzje o dalszej realizacji programu i kolejnych naborach wniosków?

O: Przedsięwzięcie funkcjonuje w trybie ciągłym, w związku z czym nie występują w nim nabory wniosków. Przesłane wnioski są oceniane w trakcie najbliższego posiedzenia zespołu oceniającego. Częstotliwość posiedzeń zespołu oceniającego zależeć będzie od ilości napływających wniosków. Aktualnie zakładamy że zespół będzie spotykał się raz w miesiącu.

19

P: Kiedy planowane jest zakończenie naboru wniosków?

O: Przedsięwzięcie organizowane jest w trybie ciągłym, tj. do wyczerpania środków finansowych, które zostały na nie zaalokowane. Oznacza to, że nie istnieje sztywna data zakończenia przedsięwzięcia, a tym samym nie ma również daty zamknięcia naboru wniosków.

21

P: Czy nabór dokonywany jest w trybie ciągłym, czy też wnioski zbierane są w paczkę i następnie oceniane.

O: Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, po uzbieraniu ilości wniosków  wystarczającej dla zwołania panelu oceniającego (m.in. 10 wniosków), panel taki będzie zwoływany. Wnioski które przyjdą po dacie posiedzenia panelu oceniającego będą czekać na posiedzenie kolejnego panelu.

23

P: Jak wygląda procedura i terminy w przypadku nadesłania formularza zgłoszeniowego.

O: Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy, w związku z czym nie zostały weń wpisane żadne sztywne zasady procedowania wniosków. Wnioski które nadchodzą, są gromadzone aż do osiągnięcia ilości wystarczającej do zwołania panelu oceniającego, następnie zwoływany jest panel i wnioski są oceniane. Na obecnym etapie zakładamy, że wnioski zostaną ocenione w ciągu ok. 30 dni. Kandydaci których wnioski ocenione zostały w sposób pozytywny otrzymują zaproszenie do negocjacji warunków umowy o w współpracy (por. pkt V.4 komunikatu o wszczęciu przedsięwzięcia.

25

P: Jak wygląda ocena formularza zgłoszeniowego?

O: Kryteria oceny zgłoszonych wniosków wskazane zostały w pkt V.3 komunikatu o wszczęciu przedsięwzięcia, są to:

  • Zgodność z celami Przedsięwzięcia,
  • Potencjał komercyjny majątkowych praw własności intelektualnej, którymi dysponuje wnioskujący i mających stanowić przedmiot umowy z Centrum,
  • Stopień nowości rozwiązań objętych majątkowymi prawami własności intelektualnej mających stanowić przedmiot umowy z Centrum,
  • Preferencja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
  • Preferencja dla małych i średnich przedsiębiorców utworzonych w celu komercjalizacji wyników prac B+R.