Lp./No. Pytanie Odpowiedź Question Answer
1. Czy planują Państwo jakieś spotkania/seminarium informacyjne nt. przedsięwzięcia BRIdge VC? Warsztaty adresowane dla polskich funduszy VC i firm doradczych odbyły się 12.12.2012. Do you plan organize information meeting/workshop for BRIdge VC? Workshops for Polish VC funds and consulting companies were held on Dec. 12th 2012.
2. Czy przewidujecie Państwo nabór wniosków składanych przez podmioty w zakresie prac badawczo-rozwojowych z obszaru nauk inżynieryjnych i technicznych w ramach BRIdge VC? BRIdge VC (komponent inwestrycyjny) na poziomie organizacyjnym zarządzany będzie przez fundusze VC. Oznacza to, że NCBR nie będzie prowadził żadnego naboru wniosków w ramach tego przedsięwzięcia, ewentualny nabór wniosków, może (ale nie musi) być prowadzony przez fundusze VC Do you envisage in BRIdge VC a call for applicationsfir R&D projects in the area of engineering? BRIdge VC (its investment component) on the operational level will be managed by the VC funds. This means, that NCRD will not announce any call for applications in this program. Call for applications may be organized by the VC funds (if they choose so).
3. Jakie możliwości w BRIdge VC ma Szkoła  Wyższa? BRIdge VC adresowany jest wyłącznie do funduszy VC i firm doradczych. Oferty składane przez inne podmioty nie będą rozpatrywane.
Natomiast projekty będące własnością szkoły wyższej mogą być w przyszłości przedmiotem inwestycji funduszu VC (pod warunkiem, że przejdą proces selekcji organizowany przez VC).
What are the options for applying to become BRIdge VC partner by University? BRIdge VC is addressed solely to VC funds and consulting companies. Applications submitted by other entities will be rejected.
Nevertheless, a technology development project coming from a university might be one day subject to VC investment (if it undergoes successfully projects selection process organised by VC funds).
4. Dlaczego w dokumentach do pobrania brak angielskiej wersji dokumentów dedykowanych dla firm doradczych? Komponent doradczy adresowany jest do podmiotów obecnych w Polsce. Dlatego zakładamy że podmioty takie dysponują osobami ze znajomością j. polskiego umożliwiającą zapoznanie się z dokumentacją w tym języku. Why there is no English version of documents dedicated to consulting companies? Consulting component is addressed to consulting companies with established presence in Poland. Therefore we assume, that such companies have on board people with knowledge of Polish language, good enough to understand documents in Polish.
5. Jak wygląda i czy jest możliwa kolejna transza finansowania w
przypadku gdy spółka zakończy określony etap (np. pre-inkubacji) i
będzie potrzebowała dodatkowych środków finansowych na rozwój
(przechodząc do fazy inkubacji)?
Tak. BRIdge VC zakłada finansowanie w trzech fazach życia projektów: pre-inkubacji, inkubacji i akceleracji. Decyzje o inwestowaniu w poszczególnych fazach podejmowane sa przez Komitet inwestycyjny. Środki wypłacane są na podstawie decyzji inwestycyjnej, według schematu: najpierw swoją część do start-up przelewają fundusze, a następnie NCBR. Is the next tranch of financing possible (and what's the procedure) when start-up leaves one stage of its developement (e.g. pre-incubation) and will need money for further developement (e.g. passing to incubation stage)? Yes. BRIdge VC assumes investing into project in 3 stages of developement: pre-incubation, incubation, acceleration. Investment decisions are undertaken by investment committee. The capital transfer is triggerred by the investment decisions, and occures according to the following schema: first, funds transfer their part of capital to start-up, second NCBR follows with its part
6. Nasz partner zagraniczny planuje
stworzyć osobny fundusz w związku z programem BRIdge VC.
Czy ten osobny fundusz musi zostać założony przed upływem składania wniosków (31 stycznia 2013)?
Tak. Our foreign partner plans to launch new fund dedicated to cooperation with BRIdge VC.

Does the new fund need to be established before the deadline for accepting applications (Jan 31st 2013)?
Yes.
7. Czy będzie możliwe "importowanie" zagranicznej spółki/technologii do Polski,
polegające na wyszukaniu przez fundusz interesującej okazji
biznesowej poza granicami kraju i utworzeniu w Polsce start-up'a działającego w oparciu o importowaną technologię/spółkę?
Tak. Will it be possible to "import" foreing company/technology to Poland, by searching outside of Poland for interesting business occassions, and establishing in Poland start-up based on the imported technology/company? Yes.
8. W jaki sposób powinno
wyglądać "importowanie" zagranicznej technologii do Polski?
Import spółek/technologi stanowi normalny proces biznesowy, którym zarządzały będą fundusze. Decyzje w tym obszarze Centrum będzie traktowało tak samo jak pozostałe decyzję inwestycyjne (tj. poparcie dla woli większości członków Komitetu Inwestycyjnego + prawo veta w sytuacjach wskazanych w opisie przedsięwzięcia). What the "importing process" should look like? Import of comapny/technology is regular business process managed by the funds. Decisions in this area will be treated by NCRD in a similar way as other investment decissions (i.e. NCRD will accept the will of the majorty of Investment committee members + right of veto in situations mentions in program description).
9. Czy fundusze VC (zagraniczny i polski) muszą w każdej spółce
wchodzić tym samym kapitałem?
W trakcie inwestowania w start-up obowiązują następujące przedziały inwestycyjne:
  • polski fundusz min. 20%
  • fundusz globalny min. 60%
  • pozostałe 20% pozostaje do ustalenia pomiędzy funduszami.
 
Do funds (global & Polish) must enter into each company with similar amount of capital? While investing into start-ups following investment brackets apply:
  • Polish fund min. 20%
  • global fund min. 60%
  • the rest is to be split between the funds based on the arrangement between them.
 
10. Czy podmiot zarządzający
będzie faktycznie zarządzał inwestycjami, a nie stanowi jedynie tworu
potwierdzającego współpracę między dwoma funduszami?
Podmiot zarządzający zarządza inwestycjami na poziomie operacyjnym - ma stanowić back office dla zespołu specjalistów zarządzających inwestycjami.
Decyzje strategiczne (w tym decyzje inwestycyjne) podejmowane są przez Komitet inwestycyjny.
Do management vehicle really manages investments or is it established just for the sake of securing the cooperation between funds? The management vehicle manages investments at the operational level - it should be a back office for managing partners. Strategic decisions (incl. investment decisions) are undertaken by Investment Committee.
11. Czy fundusze muszą określić ile inwestycji danego typu chcą
zrealizować (np. 9 pre-inkubacji, 2 inkubacje itd.)?
Planowane liczby inwestycji w każdej fazie zostaną ustalone  - w drodze negocjacji przed zawarciem umowy z NCBR - jako benchmarki i będą służyły do mierzenia ilościowego postępu prac w przedsięwzięciu (zob: akapit 2 w: / inwestycyjnego_ bridge_vc_pl.pdf).
Zalecane jest zaproponowanie tych benchmarków w strategii inwestycyjnej.
Do VC funds must indicate how many investments in every stage they plan to make (e.g. 9 pre-incubations, 2 incubations etc.)? Envisaged number of investments in every stage will be established during negociations before assuming the contract NCRD-VC funds-management vehicle. They will play the role of benchmarks and will be used for measuring quantitive progress of works in program (see: paragraph 2 of: / _komponentu_inwestycyjnego_bridge_ vc_en.pdf).
It is recemmended to propose above-mentioned benchmarks in investment strategy.
12. Czy istnieją preferencje NCBR odnośnie podziału nadwyżki ponad zwrot wkładów i minimalnych zwrotów dla funduszy i NCBR? Zob. akapit 20 w: / inwestycyjnego_ bridge_vc_pl.pdf Is there a NCBR preference on division of part of income exceeding investment capital and minimal returns of funds and NCRD? See paragraph 20 in: / komponentu _inwestycyjnego_ bridge_ vc_en.pdf
13. Czy należy założyć że pieniądze powinny iść do polskiej spółki tzn. że warunkiem otrzymania inwestycji jest zarejestrowanie spółki w Polsce? Tak. Odbiorcą inwestycji może być wyłącznie spółka start-up zarejestrowana w Polsce. Should we assume the money has to go into a Polish legal
entity, i.e. in order to receive investment, the company needs to be registered in Poland?
Yes. The recipient of money may only be the Polish company, i.e. registered in Poland.
14. Jakie wymagania musi spełnić zagraniczny podmiot (start-up) aby móc otrzymać inwestycję z BRIdge VC? Nie istnieją żadne formalne reguły w tym obszarze. Każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie. Ważne żeby  importowana spółka miała w sobie jakiś polski pierwiastek (była ulokowana w Polsce, działała w oparciu o polski zespół badawczy, itp.). What is required from a foreign (start-up) company in order to qualify to receive investment from BRIdge VC? There are no formal rules in this area. Each case should be considered individually. It is crucial that imported comapny  haw some Polish compound (e.g. it will be located in Poland, use Polish R&D team, etc.).
15. W sytuacji kiedy podmiot inwestycji jest częścią międzynarodwej korporacji, czy określono zasady na jakich pieniądze z inwestycji mogą być wydawne (czy mogą cyrkulować swobodnie w całej korporacji?) Po pierwsze, inwestycje w ramach BRIdge VC mają odbywać się w strat-up'y, a nie w filie zagranicznych spółek, więc taka sytuacja jest bardzo mało prawdopodbna (jedyny wyjątek to start-up z korporacją w formie inwestora zewnętrznego).

Po drugie, środki zainwestowane w start-up mogą być wykorzystywane tylko przez start-up i nie mogą być trandsferowane poza start-up.
 In case the Polish target is a subsidiary of an international
corporation, is there a specification on how the money is spent and
can it freely flow within the multinational?
First, BRIdge VC may invest only into start-ups, not branches of foreign companies, so the situation described is not likely to materialise (exception: start-up with multinational as an external investor).

Second, capital invested in startup may be utilized by start-up only, and it maight not be transfered outside of that start-up.
16. Czy ustanowiono wyraźne reguły odnośnie tego co wolno w BRIdge VC a czego nie wolno? Przykład: czy firma może ustanowić swoją produkcje w Chinach lub Meksyku? Czy firma może outsourcować software developement na Ukrainę? Nie istnieją żadne formalne reguły w tym obszarze. Należy pamiętać jedynie o polskim pierwiastku (np. developerzy z Ukrainy tak, pod warunkiem że start-up będzie w Polsce/zarzadzany przez Polaków.) Are there tight ropes in terms of what you can or cannot do within Bridge VC programme?
E.g. can a portfolio company set up its manufacturing in China or Mexico?   Can it
outsource software development to Ukraine?
There are no formal rules in that area. Although one must remember about the required Polish compound (e.g. developers from Ukraine yes, under the condition that the company will be registered in Poland/run by Polish team).
17. Czy Fundusz musi być już istniejącym Funduszem czy może zostać powołany po zakończeniu konkursu NCBR? Tak, fundusz musi być istniejącym funduszem najpóźniej w dniu złożenia oferty do NCBR na udział w BRIdge VC. Ale nie musi to być fundusz zarejestrowany w KNF. Jako fundusz traktowany jest również każdy inny podmiot wykonujący zadania funduszu VC (zob § 2 ust. 5: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/regulamin_selekcji_pl.pdf). Does VC fund applying to BRIdge VC must be an existing one, or migh it be established after the NCRD contest is finished? Yes, it must exist at the latest in the date of submission to NCRD of the application for joint execution of the investment component. But it is not required that that the fund is registered with Polish Financial Regulator. Each legal entity performing duties of VC funds is considered as one (see § 2 section 5: /fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/regulamin_selekcji_en.pdf)
18. Jaki dokument ma potwierdzić deklarację wniesienia kapitału? W naszej praktyce stosowana była umowa warunkowa, w ramach której inwestor był zobowiązany do wniesienia środków jeżeli umowa z NCBR zostanie zawarta? Nie określamy typów dokumentów w postaci których złożona ma być deklaracja. Zaproponowany rodzaj deklaracji wydaje się być prawidłowy. In what form should the investors' declaration be submited. In our practice we use conditional agreement, biding investor to transfer capital after the agreement with NCRD is concluded? We do not specify the acceptable formats of documents in which the investor's declaration might by submitted. The proposed form of declaration seems to be acceptable.
19. Czy określone w dokumentacji udziały pomysłodawcy  są tylko pewną estymacją? Tak. Should the inventor/scientists shares mentioned in the documentation be trated only as estimation? Yes.
20. Czym jest koszt pozyskania kapitału? Koszt kapitały to koszt pozyskania kapitału przez funudsze, nie uwzględniający ROI. What is the capital cost? Capital cost is the cost of acquiring capital, not including ROI
21. Czy zwrot całości kapitału funduszy przy rozliczeniu obejmuje również koszty zarządzania? Zwrot kapitału po wyjściu nie obejmuje kosztów zarządzania. Does the return of capital upon the exit covers also return of management costs? Return of capital upon the exit does not include return of management costs.
22. Przymierzamy się do startu w komponencie doradczym. Ponieważ jesteśmy w grupie podmiotów, które  mają  obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych, zgodnie z regulaminem konkursu musimy owe sprawozdania za 3 ostatnie lata załączyć. Sprawozdanie za 2012 rok jest w przygotowaniu do zatwierdzenia.
a) Czy wystarczą złożone i zatwierdzone sprawozdania za lata 2009-2011
b) Czy wystarczą zatwierdzone sprawozdania za lata 2010-2011 oraz wersja niezatwierdzona według stanu na dzień złożenia oferty za rok 2012?
c) Czy jednak powinniśmy przygotować uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2012?
Jeżeli nie mają Państwo zatwierdzonego sprawozdania za 2012, prosimy o 3 ostatnie zatwierdzone (2009-2011) + niezatwierdzone za 2012. We are going to take part in the competition for the advisory component of the BRIdge VC Programme. We represent the company that is obliged to present financial statements for the last 3 trading years. However, we haven’t got the approval for the financial statement for the year 2012.
a) Shall we attach statements for years 2009-2011?
b) Shall we attach the approved financial statements for years 2010-2011 and the statement that is not approved for 2012 as of the date of making an offer?
c) Shall we, haowever, enact the approval  of financial statement for the year 2012 first?
If you haven’t got the approved statement for 2012, you should prepare the last 3 approved statements (2009-2011) and the statement for 2012 that has not been approved yet.
23. Wspólnie z partnerami polskimi i zagranicznymi pracujemy nad oferta inwestycyjną. Czy zadeklarowanie przez fundusze kapitału w wysokości 100 mln PLN (min. 20 każdy z funduszy) jest konieczne? tzn. Czy może być mniej? Czy dopuszczają Państwo wyjątki? Może być mniej jeżeli startowałby jeden fundusz, wtedy NCBR dokłada się proporcjonalnie. Jeżeli startuje tandem, obowiązuje kwota 100 mln. We are going to take part in the investment component in BRIdge VC Programme. Is it necessary to declare PLN 100 mln (at least PLN 20 mln from each fund) ? Is it possibile to declare less money? It is possibile to declare smaller amount, then the NCRD shall pay the rest proportionally. However, if you take part in a tandem, the PLN 100 mln is obligatory.
24. Jakich projektów B+R mają dotyczyć inwestycje? Tzn. Czy chodzi tylko o projekty B+R pochodzące ze środowiska naukowego, czy również te pochodzące z centrów R&D firm działających w Polsce? Dodatkowo, w przypadku tych pierwszych, czy maja to być projekty naukowe? Czy mogą być to również projekty innowacyjne? Nie ograniczamy źródeł, z których mogą pochodzić projekty. Projekty muszą mieć komponent R&D. Which projects shall the investments refer to? Is it only about R&D projects from the scientific environment or these from the R&D centres of companies operating in Poland, too? Is it only about scientific projects or also innovative ones? We do not limit the sources, where projects may come from. The projects have to include the R&D component.
25. Jak wiele funduszy może występować w ofercie? Czy jest jakieś ograniczenie? W ofercie mogą występować 2 fundusze. Można złożyć dodatkową ofertę alternatywną z innym funduszem, jednak tylko jedną i tylko w sytuacji, gdy fundusz złożył pierwszą ofertę w tandemie. How many funds may be included in an offer? Is there any limit set? There may be 2 funds in one offer. A fund may file an alternative offer with the other fund, but it may be only one offer and only when the fund has already made one offer in a tandem.
26. Jakie są wymagania w stosunku do deklaracji inwestorów? Kto powinien podpisać dokument? Czy deklaracje mogą być składane zarówno przez os. fizyczne (inwestorzy indywidualni) i os. prawne (inwestorzy instytucjonalni)? Nie ma ograniczeń co do rodzaju osoby, która składa deklaracje. Deklaracje muszą być najmniej warunkowe (tzn. nie mogą to być listy intencyjne, mówiące że jak zostanie podpisana umowa z funduszem to inwestor rozważy zainwestowanie kwoty).  Deklaracje mogą być składane przez sam fundusz tylko w sytuacji, gdy fundusz posiada już kapitał (np. w formie deklaracji inwestorskich), gdzie kwota niezainwestowanego kapitału pozwala na pokrycie zobowiązań względem BRIdge VC. Niedopuszczalne jest składanie przez fundusze deklaracji o tym, że pozyskają inwestorów, jeżeli nie posiadają one wolnego kapitału pozwalającego na sfinansowanie BRIdge VC. Are there any requirements concerning investor’s declarations? Who should sign the document? May the declarations be filed both by legal and natural person? There are no limits concerning the type. A declaration has to be at least conditional (i.e. it cannot be intentional letters saying that if the contract with the fund is signed, the investor will think of investing the money). The declarations may be filed by the fund only when the fund already possesses the capital (e.g. in the form of investors’ declarations), where the amount of not invested capital is able to cover liabilities towards BRIdge VC. It is not allowed to file a declaration by a fund if it does not possess any capital for financing BRIdge VC.
27. Czy komponent doradczy jest związany z inwestycyjnym - czy tylko fundusz VC może aplikować o dotację w komponencie inwestycyjnym i także doradczym – na zarządzanie funduszem? Komponenty nie są ze sobą operacyjnie powiązane. Komponent doradczy nie służy do zarządzania funduszem. Jeden podmiot nie może aplikować do obydwu komponentów. Należy pamiętać, że BRIdge VC nie jest instrumentem dotacyjnym tylko inwestycyjnym, tzn. firma doradcza nie dostaje środków, które może w dowolny sposób wydać, tylko realizuje cele określone przez NCBR w ścisłej współpracy z Centrum. Komponent doradczy nie ma służyć do finansowania działalności funduszu. Is the advisory component anyhow connected with the investment one? May a VC fund apply for a grant in the investment component as well as in the advisory one – for the management of the fund? The components are not connected in any way. The advisory component is not intended for the management of the fund. One subject cannot apply for both components.

One should remember that BRIdge VC Programme is not a granting instrument, but the investment one, i.e. the advisory company shall not get a grant that may be spent in any way, but it has to realize golas defined by the NCRD in a close cooperation with the Centre. The advisory component does not finance the activity of a fund.
28. Czy firma doradcza może aplikować tylko o środki na komponent doradczy? – która nie współpracuje z funduszem VC? Tak. Nie ma obowiązku współpracy z funduszem VC, firma może być niezależna. Can the advisory company apply only for the advisory component? The company does not cooperate with any VC fund. Yes, it can. The company may be independent, there is no obligation to cooperate with any VC fund. 
29. Czy fundusze polski i globalny muszą ze sobą współpracować? Tzn. „dobrać się w parę”? Tak. Preferowane będą fundusze aplikujące w parach (polski + globalny). Jest to preferencja silna tzn. że inne oferty będą brane pod uwagę tylko w sytuacji całkowitego braku sensownych ofert od par funduszy. Do the Polish and global fund have to cooperate, i. e. apply as a tandem? Yes, they do. Funds in a tandem shall be prefered. This is a strong preference, i.e. other offers will be taken into consideartion only when there are no good offers made by the tandems.
30. Czy fundusz zagraniczny może aplikować samodzielnie, przy podmiocie zarządzającym/doradczym ze strony polskiej aplikującej też na komponent doradczy? Komponent doradczy nie służy do zarządzania funduszem. Fundusz zagraniczny może aplikować samodzielnie ale preferowane będą tandemy (fundusz polski i globalny). Jest to preferencja silna tzn. że inne oferty będą brane pod uwagę tylko w sytuacji całkowitego braku sensownych ofert od par funduszy. May a foreign fund apply individually or only by the side of a managing/advisory Polish subject that also applies for the advisory component? The advisory component does not manage the fund. A foreign fund may apply individually, but tandems will be preferred (Polish fund and a global one). This is a strong preferencje, i.e. other offers will be taken into consideartion only when there are no good offers made by the tandems.
31. Zgodnie z definicją zawartą w propozycji umowy (słownik) pod pojęciem Projekt należy rozumieć badanie naukowe realizowane lub nadzorowane przez Państwową Jednostkę Badawczą (w szczególności uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN) zawarte w  wykazie  Projektów  finansowanych  lub  współfinansowanych  przez  Centrum przekazanym Firmie doradczej na potrzeby realizacji Usług.

Jakie materiały, dokumenty zostaną przekazane Firmie doradczej do wykonania przeglądu? (raporty z badań, oceny, załączniki techniczne itp.) Czy dokumenty te będą w jakiś sposób ustrukturyzowane (dla wszystkich 150 projektów) czy też ich „forma” zależeć będzie od finansowanego / współfinansowanego programu?
Dokumentacja raczej będzie ustrukturyzowana. Dokumentacja projektowa zależy od programu w ramach którego projekt był/jest finansowany (punkt odniesienia stanowią programy krajowe i unijne realizowane przez NCBR). According to the definition in the agrement put on the NCRD website, a Project is a scientific research realised and supervised by the State Research Unit (in particular: higher education facilities, reasearch institutes, scientific institutes of Polish Academy of Sciences) included in the list of Projects financed or co-financed by the Centre, which is delivered to the advisory company for the purposes of delivering the services.

Which materials or documents shall be transfered to the advisory company to review? (research reports, assessments, technical attamchments etc.) Will the documents be anyhow ordered (for all 150 projects) or their form will depend on the programme financed/co-financed?
Documents will be ordered. The documents concerning a project depend on the Programme, in which the project has been/was financed (national and European programmes conducted by NCRD shall deem as a reference point).
32. Jaki jest maksymalny poziom wynagrodzenia spółki spin-off? NCBR finansuje działania podmiotu zarządzającego do kwoty 3% swojego zadeklarowanego wkładu w przedsięwzięcie. What is the maximum pay for the spin-off company? NCRD finances the activities of the managing subject up to the amount of 3% of its share declared to the investment undertaking.
33. Czy fundusz, który z założenia zamierza inwestować w dwóch kierunkach: technicznym i medycznym, które są na liście priorytetowej będzie brany pod uwagę przy ocenie zarówno przy tworzeniu listy ratingowej dla kierunku technicznego, jak i medycznego? Fundusz powinien wybrać jeden obszar w którym zamierza funkcjonować. Is the fund, which is going to invest in two directions: technical and medical that are listed in the priority list, going to be assesed both on the rating list for the technical and medical field?  The fund shall choose only one field, on which it is going to operate.
34. Gdzie znajdę dokumenty i wniosek w/s komponentu doradczego? Pod jakim numerem telefonu można uzyskać dodatkowe informacje? Dokumenty dostępne są na stronie ncbr.gov.pl/bridge_vc Jezeli ma Pan dodatkowe pytania, proszę o kontakt na numer: + 48 22 39 07 132. Where shall I find the documents and the application form to the advisory component? Where can I find additional information? All documents are available on: ncbr.gov.pl/bridge_vc. You can get additional information at telephone number:  + 48 22 39 07 132.
35. Czy fundusz krajowy i fundusz globalny muszą być związane ze sobą konkretną umową? Jeśli tak, czy wymagane jest dołączanie odpowiedniego dokumentu do składanej oferty? Należy wspólnie złożyć ofertę, być w stanie wspólnie negocjować umowę o wspólnej realizacji a następnie wspólnie ją podpisać, forma w jakiej zapewnicie sobie Państwo spójność działań w ww. obszarach nie ma dla nas znaczenia. Do the national and global funds have to be bound by any agreement? If so, do we have to attach the document to the offer made? You should make an offer together in order to negotiate an agreement on the joint implementation of the undertaking and then sign the offer together. The form in which you ensure the joint operation to each other is of no importance to us.
36. Czy wnioskodawca działający jako firma doradcza, której forma organizacyjna to fundacja, kwalifikuje się do udziału w konkursie BRIDGE VC? Nie definiujemy żadnego katalogu dopuszczalnych form prawnych podmiotów, które mogą uczestniczyć w BRIDge VC, forma prawna nie może natomiast ograniczać możliwości realizacji obowiązków w ramach przedsięwzięcia. Can the Applicant who is a foundation operating as an advisory company take part in the BRIdge VC competition? The legal form of subjects is of no importnace to NCRD on the condition that their form does not reduce the possibilities of fulfilling its obligations resulting from the Programme.
37. Każdy wnioskodawca jest zobligowany do przedstawienia NCBIR doświadczenia w prowadzeniu projektów doradczych w zakresie komercjalizacji B+R(w szczególności w wymiarze międzynarodowym). Czy jako doradztwo w zakresie komercjalizacji B+R można traktować:
a. Pozyskanie inwestora (lub innego źródła dofinansowania) dla podmiotu, który poszukuje środków finansowych na komercjalizację swojego pomysłu biznesowego oraz doradztwa w celu komercjalizacji posiadanej przez niego własności intelektualnej;
b. Analizy biznes planów ww. podmiotów?;
c. Doradztwo indywidualne dla osób fizycznych poszukujących dofinansowania ze strony inwestora zewnętrznego, np. jak prowadzić negocjacje biznesowe;
d. Doradztwo online, tzn. nasza organizacja stworzyła platformę internetową za pomocą której mogą się z nami kontaktować podmioty w celu doradztwa;
e. Przeprowadzanie szkoleń dla przedsiębiorców, na których osobom tym pracownicy naszej organizacji doradzają jak np. pozyskać środki na komercjalizację planowanych przez przedsiębiorców prac B+R?
Na tym etapie, udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest możliwe, projekty nie będą analizowane 0/1kowo, analizowane będzie całe portfolio projektów (znaczenie będą miały nie tylko poszczególne projekty ale również struktura całego portfela). Dodatkowo, projekty analizowane będą przez Zespół oceniający, dlatego trudno w tym momencie powiedzieć jak zespół oceni portfolio przedstawionych projektów. Each Applicant is obliged to present its experience in managing projects in the commercialization of R&D (in particular internationally). Can we treat the following as the advisory activity:
a. finding an investor (or the other source of financing) for a subject looking for financial measures for the commercialization of its business idea as well as advising in commercialization of his intellectual property possessed
b. business plan analyses of the abovementioned subjects
c. individual advisory for natural persons looking for financing from the outdside investor, e.g. how to conduct business negotiations
d. online advisory, i.e. our organisation has created the Internet platform thanks to which the companies may contact us for advisory
e. conducting trainings for entrepreneurs advising how to get financial measures for commercialization of R&D Works planned by these entrepreneurs?
At this stage, it is not possibile to answer that question – the Project will not be assessed on 0-1 basis, but the whole portfolio shall be taken into consideration. The structure of the portfolio as a whole will be assessed. Additionally, the Project shall be assessed by the Assessment Team, that is why it is difficult to determine how the Team will be assessing the Project presented. 
38. Jeśli wnioskodawca w historii swojej działalności dokonał kilkudziesięciu/kilkuset działań doradczych danego typu(np. doradztwo indywidualne dla przedsiębiorców MSP w ilości 480 usług doradczych), to czy może je opisać zbiorczo w ofercie doradczej? Ofertodawca musi opisać projekty w taki sposób, żeby zaprezentować się za pomocą swojej oferty z najbardziej atrakcyjnej strony, nie ilość projektów ma znaczenie tylko ich jakość. If the Applicant has conducted few hundreds of advisory activities of a particular type (e.g. individual advisory for SME in the number of 480 advisory services), can he describe it in the advisory offer collectively? The Applicant has to describe projects in a way that presents him in the best possibile light, not the amount of Project but its quality shall be of the essence. 
39. Jaka jest lista obligatoryjnych dokumentów aplikacyjnych, które wnioskodawca musi złożyć w ramach aplikacji konkursowej? Oferta doradcza lub oferta inwestycyjna (w zależności od komponentu). What is the list of the obligatory application documents that the Applicant has to present in the competition? These are: advisory offer and investment offer (depending on the component).
40. Jaka jest lista obligatoryjnych załączników, które wnioskodawca musi złożyć w ramach aplikacji konkursowej? Nie ma katalogu dokumentów, które należy złożyć razem z ofertą, na pewno trzeba złożyć sprawozdania finansowe (jeżeli są dostępne) i załączniki dokumentujące informacje przedstawione w ofercie. Generalnie obowiązują załączniki wskazane w regulaminie selekcji. What is the list of obligatory documents that the Applicant has to file in the competition? There is no such list, however, financial statements (if availabale) and the documents proving the information included in the offer has to be attached. Generally, the Rules of Selection describe the documents that shall be attached.
41. Jakie dokumenty należy przedstawić w celu potwierdzenia, iż dana osoba jest upoważniona do reprezentowania firmy doradczej w procedurze selekcji? Czy wystarczy aktualny odpis KRS w którym wyszczególnione są osoby do reprezentacji firmy? KRS jest odpowiednim dokumentem, jeżeli wynika z niego, że osoba podpisująca wniosek ma uprawnienia do jego podpisania. Może to być także pełnomocnictwo. Which documents shall be attached in order to confirm that a person is duly authorised to represent the advisory company in the selection procedure? Is it enough to present the valid extract from the National Court Register where particular persons are enlisted as representatives of the company? Tha valid extract from the National Court Register is fine on the condition that it shows that a person who signed an application is duly authorised to do it. A Power of attorney is an appropriate document, too. 
42. Czy jako fundacja aplikująca w ramach branżowej listy nr 1 - nauki przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, jesteśmy zobowiązani do aktualizacji statutu naszej organizacji aby zawierał zapis, iż koncentrujemy się na powyższych branżach? Raczej tak + wskazanie na usługi doradcze Are we - as a foundation applying to No. 1 List – natural, medical and health sciences - obliged to update our Foundation Charter in order to show that we are focused on the abovementioned branches? Yes – you should also indicate to advisory services.
43. Czy jako załącznik potwierdzający rejestrowy adres siedziby, wystarczy przedstawić aktualny odpis KRS? (Przez aktualny rozumiemy odpis do 3 miesięcy przed złożeniem aplikacji do programu BRIDGE VC). Tak Is it enough to present the valid extract from the National Court Register in order to confirm the address of our headquarters? Valid extract means the extract obtained up to 3 months before applying for the BRIdge VC Programme. Yes.
44. Przy opisie zrealizowanych projektów znajduje się zapis „Prosimy uzasadnić spełnianie przez ten projekt warunków wskazanych w regulaminie” Których warunków dotyczy ten zapis? Chodzi o wszystkie warunki. In the description of the Projects implemented there is a note: Please justify the fulfillment of the conditions outlisted in the Regulation. Which conditions does the note refer to? It applies to any condition.
45. Pytanie dotyczy wypełniania dokumentacji: pkt 2.2. Opis proponowanej strategii zapewnienia wsparcia doradczego w ramach przedsięwzięcia: Jak rozbudowaną strategię należy przedstawić? Nie ma wytycznych w tym obszarze, proszę jednak pamiętać o tym że ktoś to musi potem przeczytać. The question refers to the point 2.2 of the documentation: „The description of the strategy of advisory suport offered in the undertaking”. How complex shall the strategy be? There are no limits in this point, however, one should remember that it must be read and assessed by the Assessment Team.
46. W jaki sposób obsługiwane jest management fee? Czy odbywa się to w ramach dokapitalizowań funduszu cyklicznie (np. co kwartał lub rok) czy na moment rozpoczęcia programu przelewana jest kwota odpowiadająca management fee na przestrzeni czasu trwania funduszu? Sposób przekazywania środków na funkcjonowanie podmiotu zarządzającego zostanie ustalony z funduszami w trakcie negocjacji umowy, obowiązują dwie zasady:
 (a) nie więcej niż 3% wkładu NCBR (przez cały okres trwania projektu)
 (b) NCBR wpłaca środki (w tym również do PZ) po wpłacie środków przez fundusze.
In what way is the management fee disbursed? Is it paid periodically within the period of providing the capital (i.e. every quarter or year) or at the beginning of the Project a specific amount equal to management fee that corresponds with the fund’s lifespan is transfered? The way of transfering the management fee will be negotiated with funds before signing the agreement. The following 2 rules have to be obtained:
(a) No more than 3% of NCRD contribution (in the period of the Project)
(b) NCRD shall make payments (also to the managing subject) after the payments has been made by the funds.
47. Czy dopuszczalne jest utworzenie nowego funduszu – jeśli np. TFI chciałoby utworzyć osobny FIZAN? Czy data rejestracji funduszu musi być wcześniejsza niż 31 stycznia 2013? Data rejestracji funduszu musi być wcześniejsza niż ww. deadline, ale nie ma potrzeby tworzenia funduszu w pełnym reżimie (t.j. rejestracja formalnego funduszu w KNF). Funduszem może być dowolna osoba prawna, wykonująca zadania funduszu (np. sp. z o.o., SKA, SA). Proszę zwrócić uwagę na definicję funduszu zamieszczoną w Regulaminie selekcji, bo ona jest tu kluczowa. Is it possibile to create a new fund if the investment fund company wanted to create a separate  investment fund of the closed non-public assets (Polish: FIZAN)? Does the fund have to be registered before 31st January 2013? The fund must be registered before the abovementioned deadline, but there is no need to create a fund formally  (i.e. to register it in the Polish Financial Supervision Authority – Polish: KNF). Any legal person that performs the tasks of a fund may be a fund (e.g. sp. z o.o., SKA, SA). One shall take notice of the definition of a „fund” in the Rules of Selection as it is of key importance there.
48. Czy przewidujecie reedycję programu Bridge VC? Jeśli tak, to kiedy i czy na tych samych warunkach? TAK. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, kolejna edycja na wielokrotność budżetu obecnej edycji może zostać uruchomiona w drugiej połowie 2013r. Are you going to repeat the BRIdge VC Competition? If so, will that be organised under the same conditions? Yes, we are. If the interest in the Programme is large, the next competition may be organised in the second half of the year 2013. The budget for the programme may be multiliped.
49. Z czego wynika zastrzeżenie, iż NCBiR zawrze maksymalnie 2 umowy? Wynika ono z mandatu na realizację przedsięwzięcia otrzymanego od Rady NCBR. Why is there a provision that NCRD may sign max. 2 agreements? It is the result of the decision of the NCRD Council to organise the Programme.
50. W „Założeniach komponentu inwestycyjnego” brakuje precyzyjnego wskazania o dystrybucji success-fee (carried interest) dla zespołu zarządzającego – czy należy je rozumieć pod pojęciem „kosztu kapitału” lub „min ROI”? Ww. koszty muszą zostać zrealizowane z części funduszy. In the  Investment Component Brief there is no precise provision on the distribution of a success-fee (carried interest) for the management team – is it covered with the capital cost or min. ROI? The abovementioned costs must be provided by the part of the funds.
51. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka niespójności w pliku Excel - wzór oferty dla firm doradczych - w zakładce budżet jest błędna formuła dla wiersza 63 "Artykuły biurowe", w ofercie występują dwie pozycje nazwane "Kierownik zespołu" - czy jest to błąd w formularzu i jedna pozycja powinna być nazwana "Zastępca kierownika"?

Budżet ma charakter modelowy, proszę wypełnić tylko pola zaznaczone kolorem żółtym. Nie będziemy badać zgodności strategii w ofertach z tym budżetem, budżet jest potrzebny tylko dla porównania cen dla rozwiązania modelowego, które stanowi wspólny mianownik.

I have noticed some errors in the advisory offer available, e.g. there are two rows entitled ”The Manager of the Project” instead of ”The Deputy Manager”, the formula in a row No. 63 is also incorrect.

The budet is only a model, the Applicant should fill in the spaces marked with yellow colour only. The budget will not be compared to the strategies described in an offer, it is needed only to compare the prices for the model solution which is the reference point.

52. Jak należy rozumieć zapis w pkt 1.4 oferty: "Profil branżowy firmy doradczej, zgodny z dokumentami rejestracyjnymi"?

Profil branżowy ma pokazywać, w jakich branżach firma działa (to co w KRS musi być zgodne z realizowanymi projektami) a nie to co chciałaby robić.

How shall we understand the record in p. 1.4. of the offer: The industry profile of the advisory company in accordance with the registration documents?

The profile shall present in what industries the company operates, not in what it would like to. The information in National Court Register shall be consistent with the Projectsd being implemented.

53.

W etapie 1  (due diligences – zakres prac) jest mowa o badaniu czystości patentowej. Koszty przyporządkowane są 8 roboczodni pracy konsultanta. W znacznej części przypadków realizowane to będzie przez instytucję nie osobę . Czy na etapie składania wniosku mamy koszty „przeliczyć” na roboczodni czy też możemy wprowadzić dodatkową pozycję do budżetu operacyjnego?

Podobna kwestia dotyczy wynagrodzenia konsultantów zewnętrznych – zagranicznych. Ich stawki (średnie) znacznie odbiegają od stawek ekspertów krajowych. Czy w budżecie mamy uwzględnić uśrednioną stawkę, czy też możemy wprowadzić dodatkową kategorię budżetową „konsultanci zewnętrzni -  zagraniczni”?

Proszę nie przejmować się założeniami w budżecie, proszę wypełniać tylko pola na żółto. Oczekujemy że przedstawią Państwo własną autorską strategię świadczenia usług doradczym, która nie musi pokrywać sie z tym co jest wpisane w budżecie. Kwoty w budżecie potrzebujemy tylko po to żeby porównać cenowo partnerów.

In the stage no. 1 there is a patent clearance mentioned. The costs are ordered according to the 8 working days of the consultant. In many cases this will be carried out by an institution, not a person. Shall we count the costs as for working days or we can put an additional record into the budget?

The similar problem concerns payments for external consultatnts. Their rates are different from the ones of national experts. Shall we put an average rate into the budget or  we can put an additional category to the budżet – „external consultants”?

The Applicant should fill in the spaces marked with yellow colour only. You are excpected to present your own strategy of offering advisory services that does not have to be consistent with the items put in the budget. The amounts in the budget are needed only to compare partners with reference to the prices. 

54. W jakiej formie należy składać wniosek, elektronicznie? na płycie CD? w formie papierowej? Do kogo konkretnie powinien wniosek trafić i pod jaki adres?

Wersja papierowa na adres NCBR z dopiskiem BRIdge_VC, nie później niż 31 stycznia godzina 16:15 (decyduje data stempla pocztowego) jeżeli Państwa oferta miałaby dojść po 31 stycznia, uprzejmie prosimy o informację mailową, że została wysłana

Wersja elektroniczna na adres mailowy:  bridge_vc-at-ncbr.gov.pl lub na płycie jeżeli jest ciężka.

Where shall we send the documents? Shall it be in paper, via e-mail or CD? Who shall we address the document to?

The paper documents shall be sent to NCRD with a note: BRIdge VC, not later than 31st January, 4.15 p.m. (date of postmark). If your offer should come after the 31st January, please inform us via e-mail that the documents have already been sent.

The electronic version shall be sent to the e-mail address:  bridge_vc-at-ncbr.gov.pl, or if the documents contain a lot of data it shall be written on the CD.

55.

Pkt 2.3 z oferty doradczej to „rozległość i jakość kontaktów”. Jak należy rozumieć jakość kontaktów i jak będą Państwo ją oceniać?

Nie mamy żadnych wymagań odnośnie konstrukcji tego punktu, Państwo decydujecie jak chcecie sprzedać nam ten temat.

In p. 2.3. of the advisory offer there is a note: „Quality and extent of the contacts”. How shall we refer to the point and how are you going to assess it?

There are no requirements concerning the point, you decide how you would like to present the topic in the offer.

56.

Jaki jest maksymalny termin przedsięwzięcia BRIdge określony w umowie pomiędzy Centrum i Funduszami?

Do negocjacji, w zależności od specyfiki branży.

What is the final date to finish the programme defined in the agrement between the NCRD and the Funds?

It is to be negotiated, depending on the nature of the industry.