Pierwszy konkurs w ramach GO_GLOBAL.PL


Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza konkurs w ramach przedsięwzięcia pilotażowego
GO_GLOBAL.PL WSPARCIE INNOWACYJNYCH FIRM KOMERCJALIZUJĄCYCH WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RYNKACH ŚWIATOWYCH


Cel główny przedsięwzięcia: wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

 • przygotowanie do wejścia na rynki międzynarodowe poprzez ocenę możliwości komercjalizacji innowacyjnego produktu lub usługi oraz siły konkurencji;
 • opracowanie planu wejścia na wybrany, docelowy rynek;
 • pozyskanie kapitału VC lub inna forma internacjonalizacji.


Adresatami przedsięwzięcia są mikro lub małe lub średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy:

 • posiadają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 31 grudnia 2008 r. i prowadzą ją nieprzerwanie do dnia złożenia Wniosku;
 • działają w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, zgodnie z definicją Eurostat;
 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z późn. zm.).


Przeznaczenie dofinansowania: wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające  w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe, w szczególności na:


Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

 • opracowanie strategii internacjonalizacji, biznesplanu lub programu rozwoju innowacyjnej firmy;
 • analiza rynków międzynarodowych, w tym zakupy specjalistycznych raportów badania rynków;
 • trening i coaching w zakresie: wymogów prawnych i kulturowych rynku, zarządzania własnością intelektualną, przygotowania oferty do negocjacji;
 • identyfikacja kluczowych klientów/partnerów biznesowych;
 • współpraca  z zagranicznymi doradcami biznesowymi ds. rozwoju rynków innowacyjnych w zakresie nawiązywania kontaktów, fine-tuningu strategii rynkowej oraz przygotowywaniu taktyki wejścia na rynek;
 • warsztaty z udziałem potencjalnych inwestorów finansowych;
 • profesjonalna wycena oferty przez VC;
 • rozpoczęcie współpracy w zakresie B+R lub produkcji.


Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000 zł.

System informatyczny umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych jest dostępny pod adresem internetowym sop.ncbir.pl od dnia 22 października 2012 r. Termin zakończenia naboru wniosków upływa w dniu 5 grudnia 2012 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: go_global.pl-at-ncbr.gov.pl lub pod numerami telefonu: 669 488 804 i 669 488 786.

 

Celem GO_GLOBAL.PL jest wspieranie polskich firm w zwiększeniu skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Program wspiera działania realizowane przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. GO_GLOBAL.PL będzie realizowane do roku 2017 jako kontynuacja pilotażowego przedsięwzięcia rozpoczętego przez NCBR w 2012 roku.

W ramach GO_GLOBAL.PL NCBR współpracuje ze strategicznymi partnerami w zakresie akceleracji spółek technologicznych:

 • Polsko-Amerykańską Radą Współpracy (US-Polish Trade Council - USPTC),
 • Plug&Play Tech Center,
 • Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa),
 • DMZ,
 • Vertical Engine (przy wsparciu Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju),
 • WIOT Technology Group,
 • Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI),
 • Accelerace,
 • Flinders Partners,
 • Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości,
 • MIT Enterprise Forum Poland,
 • FundingBox Accelerator. 

Więcej informacji o partnerach znajduje się w odpowiedniej zakładce.

Nabór wniosków w II konkursie rozpocznie się 18 kwietnia 2016 roku.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator dostępny pod linkiem: lsi.ncbr.gov.pl/login.php