Dokumentacja programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

1.       GO_GLOBAL.PL OPIS PROGRAMU


2.       REGULAMIN II KONKURSU


1)      Definicja wysokiej i średnio-wysokiej techniki wg Eurostatu

2)      Katalog kosztów kwalifikowanych

3)      Wniosek o finansowanie


4)      Wykaz załączników do wniosku

5)      Karta oceny formalnej

6)      Karta oceny merytorycznej I stopnia


7)      Karta oceny merytorycznej II stopnia


8)      Umowa o wykonanie i finansowanie projektu

9)      Wykaz załączników do umowy

10)    Weksel wraz z deklaracją wekslową

11)    Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie

3.       PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW DLA PROGRAMU GO_GLOBAL.PL

4.       HIGH-TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE BASED SERVICES

5.       GENERATOR WNIOSKÓW

6.       DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PROJEKTU

     

        1)    Wzór wniosku o płatność

        2)    Raport końcowy w części A

        3)    Dane na potrzeby ewaluacji

        4)    Raport końcowy część B

        6)    Instrukcja wypełniania raportu