FAQ

Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązujących regulaminów Programu INNOTECH dla ścieżek programowych In-Tech i Hi-Tech  oraz mających zastosowanie przepisów prawa.


1.    Czy jednostka naukowa/przedsiębiorstwo będące liderem konsorcjum i składające wniosek w ramach konkursu INNOTECH może jednocześnie pełnić rolę partnera konsorcjum w innych projektach?


Tak, może. Jednym z wnioskodawców w Programie INNOTECH (ścieżka tematyczna In-Tech) może być konsorcjum. W przypadku różnych składów konsorcjów mamy do czynienia z różnymi wnioskodawcami.


2.    Czy firma działająca na terenie Polski, ale mająca zagranicznych właścicieli, może brać udział w konkursie?

Tak, jeśli przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce, to może brać udział w konkursie.


3.    W przypadku uczelni jednostką wchodzącą w skład konsorcjum jest uczelnia czy konkretny wydział tej uczelni?

Jednostką, która może wejść w skład konsorcjum, jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni - zgodnie ze statutem uczelni, ale umowę konsorcjum z przedsiębiorcą podpisuje uczelnia w imieniu swoich jednostek organizacyjnych.


4.    Czy instytut badawczy, posiadający zaplecze do wdrożenia, może być wnioskodawcą jako przedsiębiorca w ramach Programu?

Tak, będą go jednak wtedy obowiązywały odmienne poziomy dofinansowania, zgodnie z regułami pomocy publicznej.


5.    Czy jednostka naukowa będąca liderem konsorcjum naukowego i składająca wniosek w ramach konkursu INNOTECH może jednocześnie pełnić rolę partnera konsorcjum w innych projektach?

Tak - będzie to inne konsorcjum a więc inny wnioskodawca.


6.    Czy duże przedsiębiorstwa mogą brać udział w Progamie INNOTECH?

Tak, ale tylko w ścieżce In-Tech.


7.    Czy konsorcjum, w skład którego wchodziłaby firma działająca na terenie Polski, ale mająca zagranicznych, właścicieli może brać udział w tym konkursie?

Jeśli przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce, to może brać udział w konkursie.


8.    Czy wnioskodawcą może być wyłącznie pojedynczy podmiot MŚP czy też może działać w partnerstwie z innym przedsiębiorcą lub jednostką B+R?

W ścieżce In-Tech Wnioskodawcą może by konsorcjum naukowe z udziałem przedsiębiorcy, lub przedsiębiorca; w ścieżce Hi-Tech pojedynczy przedsiębiorca. Jeśli jest on w partnerstwie z innym przedsiębiorcą to także składa wniosek jako pojedynczy podmiot. W takim przypadku adresatem dofinansowania jest wnioskujący przedsiębiorca. Natomiast w konsorcjum naukowym może uczestniczyć więcej niż jeden przedsiębiorca, pod warunkiem uczestnictwa w tym konsorcjum jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą.


9.    Kim tak naprawdę jest wnioskodawca w przypadku konsorcjum naukowego, czy jest to konsorcjum naukowe czy lider tego konsorcjum?

Wnioskodawca jest konsorcjum, ale wniosek składa w imieniu konsorcjum Lider


10.    Czy wnioskodawcą może być instytut badawczy posiadający jednocześnie  zaplecze do wdrożenia (zakład doświadczalno-produkcyjny), tworzący konsorcjum wraz z zakładem doswiadczalno-produkcyjnym? Zakład nie jest osobnym podmiotem, wchodzi w skład instytutu.

W takim razie nie można utworzyć z nim konsorcjum, bo umowę konsorcjum zawieraliby Państwo sami ze sobą.


11.    Czy możemy aplikować o środki w ramach ścieżki In-Tech w partnerstwie z innym przedsiębiorcą, który jest podmiotem powiązanym (z tej samej grupy kapitałowej) i ma siedzibę za granicą? Projekt realizujemy wspólnie z uwagi na duży potencjał badawczy i techniczny spółki powiązanej, a także innowacyjność rozwiązania. O dofinansowanie występowałaby jedynie spółka z Polski.

Tak


12.    Czy w ścieżce IN-TECH co do zasady dopuszcza się projekty realizowane w ramach „efektywnej współpracy” z przedsiębiorcą z innego kraju UE?

Tak

Jeśli tak, czy we wniosku opisuje się projekt jako całość uwzględniając zadania realizowane przez partnera zagranicznego i ich koszty (oczywiście nie podlegają dofinansowaniu)?

Tak


13.    Zgodnie z regulaminem konkursu (punkt III. 3) Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek. W imieniu konsorcjum wniosek składa lider. Czy liderem może być ta sama jednostka w kilku wnioskach (przy innym składzie konsorcjum)? 

Tak


14.    Czy w przypadku projektu realizowanego przez duże przedsiębiorstwo w ramach ścieżki programowej In-Tech obligatoryjna jest współpraca z jednostkami naukowymi? 

Tak, taka współpraca jest jednym z kryteriów oceny wniosku pełnego. Współpraca, w świetle regulaminów obu ścieżek Programu INNOTECH, to także zakup usług badawczych w publicznej jednostce naukowej.


15.    W której fazie procedury wnioskowania powinno nastąpić  formalne zawiązanie konsorcjum naukowo-przemysłowego?

Przed składaniem wniosku pełnego. Wnioskodawca załącza do wniosku pełnego umowę konsorcjum - co jest podane w spisie dokumentów w zał. 3 do regulaminu In-Tech.


16.    Jak w świetle rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku (Dz. U. UE L214/3) zdefiniować instytut badawczy działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o  instytutach badawczych (Dz.U. 96/2010 POZ 618)? Czy jest to "organizacja badawcza" w rozumieniu definicji (1) wg artykułu 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, czy jest to "przedsiębiorstwo samodzielne" wg definicji małych i średnich przedsiębiorstw zawartej w artykule 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Wiąże się to z pytaniem czy instytut badawczy może być wnioskodawcą w ramach konkursu programu INNOTECH.

Instytut badawczy może być w świetle przepisów traktowany jako organizacja badawcza. Jeśli instytut stara się o dofinansowanie w obszarze, w którym prowadzi działalność gospodarczą, to w świetle przepisów jest traktowany jak przedsiębiorca. W zależności od odpowiedzi  na pytanie o działalność  gospodarczą należy rozpatrywać udział instytutu samodzielnie lub w konsorcjum w programie  INNOTECH. We wniosku konkursowym deklaruje się status podmiotu, co decyduje o poziomie dofinansowania.


17.    W kryteriach dotyczących oceny merytorycznej znajduje się kryterium „planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami” z minimalną liczbą punktów 3. Czy oznacza to, że w ramach projektu musi nastąpić współpraca przedsiębiorcy z jednostką naukową, żeby otrzymać dofinansowanie na projekt?

Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych jest jednym z celów programu. Współpracą jest także zlecanie badań w jednostce/jednostkach badawczych na zasadzie podwykonawstwa w projekcie. Taki model współpracy będzie istotny w ocenie merytorycznej w ww. kryterium, jednak nie należy mylić takiej współpracy z efektywną współpracą w rozumieniu rozporządzenia KE nr 800/2008 (ta ostatnia ma znaczenie przy określaniu dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej).


18.    Czy kryterium 5, dla wniosku pełnego, dotyczące współpracy przy wykonywaniu projektu, musi zostać spełnione przez przedsiębiorcę realizującego projekt samodzielnie i nie zakupującego badań od jednostek naukowych?

W tym kryterium jest podany próg wymagany dla oceny pozytywnej, a ponieważ celem programu jest miedzy innymi współpraca przedsiębiorców i jednostek naukowych, wiec ocena w tym kryterium w wysokości mniejszej niż 3 pkt. oznacza odrzucenie wniosku.


19.    Planujemy  projekt, który będzie realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, a podmiotem reprezentującym konsorcjum będzie jednostka naukowa. Czy dofinansowanie zadań badawczych realizowanych przez badawczych jednostkę naukową wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych?

Tak  - pod warunkiem, że w realizacji całej  fazy badawczej będą zaangażowane środki przedsiębiorcy, tzn. że albo nie wszystkie zadania realizowane przez jednostkę będą dofinansowane w 100% i środkami własnymi dla tych zadań będą środki przedsiębiorcy, albo część zadań fazy badawczej będzie realizował przedsiębiorca.


20.    Czy poziom dofinansowania dla jednostki naukowej biorącej udział w projekcie jest zawsze taki sam (Faza A do 100%) i nie zależy od tego czy jest ona członkiem czy liderem konsorcjum?

Poziom dofinansowania jednostki naukowej dla zadań realizowanych przez nią w fazie badawczej nie zależy od formy udziału w konsorcjum. Zgodnie z regulaminem ścieżki In-Tech nie ma możliwości dofinansowania całej fazy A w 100%.


21.    Chcielibyśmy wdrożyć do firmy innowacyjną technologię opracowaną na jednej z wyższych uczelni. W związku z tym potrzebujemy funduszy na badania przedwdrożeniowe, ale również na zakup licencji tej technologii. Czy w ramach ścieżki Hi-Tech można uzyskać fundusze na zakup licencji technologii?

Nie można dokonać zakupu licencji technologii w programie Hi-Tech. Takie możliwości stwarza np. kredyt technologiczny.


22.    Czy na pokrycie realizacji projektu trzeba mieć udokumentowane (np. promesą bankową) 100 % wartości projektu czy wystarczy tylko z góry określona procentowa część leżąca po stronie wnioskodawcy np. 30% kosztów?

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dostarczania promesy bankowej.


23.    Czy pieniądze z projektu wypłacane są metodą refinansowania czy zaliczkowania?

Metodą zaliczkowania. W przypadku, gdy wnioskodawca rozpocznie realizację projektu przed podpisaniem umowy poniesione koszty kwalifikowane będą refundowane w części zgodnej z umową.

24.    Czy jeżeli projekt będzie prowadzony przez duże przedsiębiorstwo i instytucję naukową to jest z góry narzucone, że etap A w całości musi realizować instytucja, a B przedsiębiorstwo, czy też część A może realizować zarówno przedsiębiorstwo, jak i instytucja naukowa? Czy procent zaangażowania jest określony?

Regulamin In-Tech stanowi, że w fazę A muszą być zaangażowane środki przedsiębiorcy - co oznacza albo wykonywanie części zadań tej fazy przez przedsiębiorcę, albo dofinansowanie przez przedsiębiorcę zadań badawczych wykonywanych przez jednostkę naukową (tzw. środki własne dla zadania). Natomiast faza B ma być wykonywana tylko przez przedsiębiorcę. Procent zaangażowania nie jest określony, ale zwiększenie zaangażowania ponad pułap obowiązujący wg zasad pomocy publicznej jest  oceniane w kryterium udziału środków przedsiębiorcy w projekcie.


25.    W punkcie 8 Regulaminu I konkursu w ramach programu INNOTECH (wersja z dnia 02.05.2011) w rozdziale II pt. Przeznaczenie i warunki dofinansowania w punkcie 8 podano, że: " Warunki zwiększenia intensywności pomocy publicznej dla badań przemysłowych i rozwojowych są wskazane w §14-17 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej." Uprzejmie proszę o podanie, gdzie mogę znaleźć tekst ww. rozporządzenia?

W podstawie prawnej regulaminu (na pierwszej stronie) jest wskazane o jakie rozporządzenie chodzi (rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej przez NCBiR). Rozporządzenie to jest zamieszczone na stronach internetowych Centrum.


26.    W programie HiTech wnioskodawcą może być tylko MŚP. W opisie Programu mowa jest, iż Centrum będzie preferowało zaangażowanie publicznej jednostki badawczej w co najmniej 20% kosztów. Czy oznacza to, że jednak kooperacja jest możliwa czy też angaż jednostki naukowej może dotyczyć tylko i wyłącznie części kosztów, które mają być finansowane ze środków własnych? Jak należy to rozumieć?

W ścieżce Hi-Tech oznacza to podwykonawstwo jednostki w zakresie usług badawczych (kategoria E) dla zadań badawczych tzn. badań przemysłowych i prac rozwojowych wykonywanych przez przedsiębiorcę.


27.    Jak wygląda procedura akceptacji metodologii wyliczania kosztów pośrednich i ile trwa?

Na etapie składania wniosku pełnego w informacjach dotyczących kosztorysu, Wnioskodawca będzie musiał uzasadnić sposób naliczania kosztów pośrednich i będzie to stanowić część oceny w zakresie adekwatności wskazanych kosztów projektu.


28.    Jakie będą konsekwencje finansowe jeśli przyszły producent wycofa się z umowy?

W przypadku niewdrożenia wyniku projektu (rozumianego jako skierowanie do sprzedaży/sprzedaż produktu lub usługi)  konsekwencją może być zwrot części dofinansowania (do 30%). Centrum będzie podejmować decyzje w tej kwestii na podstawie opinii ekspertów.


29.    Jakie trzeba przyjąć proporcje procentowe między aparaturą a płacami dla osób zatrudnionych?

Proporcje takie nie są określone w Programie INNOTECH.  Koszt zakupu aparatury nie jest kosztem kwalifikowanym, kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty amortyzacji aparatury używanej na potrzeby realizowanego projektu.


30.    Czy w ramach działań dopuszczalnych od finansowania w programie INNOTECH  można uwzględnić koszty weryfikacji i świadectwa weryfikacji w ramach obecnie wdrażanego Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych jako narzędzia rynkowego wspierającego wdrożenie eko-innowacyjnej technologii? 

Tak, można opisane działania traktować jako usługę w zakresie certyfikacji.


31.    W jakiej kategorii kosztów powinny znaleźć się koszty materiałów biurowych oraz wynagrodzenia personelu zarządzającego i administracyjnego projektu?

Jeśli są to koszty poniesione wyłącznie w związku z realizacją projektu, na zasadzie zakupu (materiały) czy zapłaty za usługę, to są to koszty operacyjne (Op). Jeśli są to koszty cząstkowe (w ramach kosztów ponoszonych dla całej instytucji), są to koszty ogólne (O).


32.    W przypadku instytutu badawczego koszty pośrednie mogą przekroczyć 15%, jednak metodologia ich wykorzystania musi zostać zaakceptowana przez NCBiR. Rozumiem, że ma to miejsce w trakcie oceny wniosku pełnego, a nie przed jego złożeniem?

Tak, ale mogą przekroczyć 15% tylko dla Fazy A.


33.    Jeśli rozwój technologii doprowadzi do powstania nowej usługi, czy sprzedaż tej usługi będzie spełniać kryteria wdrożenia?

Tak.


34.    Projekt B+R zrealizowany zostanie przez polską spółkę należącą do międzynarodowej grupy przedsiębiorców. Wyniki projektu zostaną sprzedane do zagranicznej spółki matki, następnie zostaną przez nią przekazane i wdrożone do innej spółki córki działającej za granicą, w przeciągu 2 lat od zakończenia projektu. Czy warunek wdrożenia wyników B+R do praktyki gospodarczej zostanie w powyższym przypadku spełniony?

Tak, ale przekazanie wyników do zagranicznej spółki i przekazanie środków finansowych do polskiej spółki musi być udokumentowane.


35.    W Regulaminie ścieżki In-Tech (punkt I.4) jest zapisane, iż „wyniki badań projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu”. Jak należy rozumieć „wdrożenie” i czy musi ono nastąpić w działalności gospodarczej wnioskodawcy czy też może nastąpić poprzez sprzedaż wyników prac B+R lub licencji w celu wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy?

Wdrożenie nie musi nastąpić w działalności gospodarczej wnioskodawcy, wdrożenie może  nastąpić poprzez sprzedaż wyników prac B+R lub licencji w celu wprowadzenia  do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.


36.    Wyniki projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej tzn. muszą być wdrożone. Proszę o zdefiniowanie co rozumiane jest pod pojęciem wdrożenie?

Skierowanie do sprzedaży/uzyskanie efektu ekonomicznego dla wnioskodawcy.


37.    Czy możliwe jest aplikowanie o środki w ramach Programu INNOTECH dla projektu, który ubiegał się o środki unijne w ramach Działania 1.4 PO IG? Do chwili obecnej nie ma jeszcze ogłoszonych wyników konkursu 1.4 PO IG.

W tym przypadku nie można aplikować w programie INNOTECH.


38.    Czy kosztem kwalifikującym się do wsparcie w ramach Programu INNOTECH są części kapitałowe rat leasingowych (czy beneficjent może korzystać z aparatury na podstawie umowy leasingu? Czy może być to zarówno leasing finansowy jak i operacyjny, przy czym aparatura po zakończeniu umowy leasingu nabywana jest przez beneficjenta na własność?

Kosztem kwalifikowanym jest tylko leasing operacyjny.


39.    Czy w kosztach E (usługi badawcze) fazy A w ścieżce InTech zawierają się usługi podwykonawców realizujących wybrane części projektu, ale niebędących innymi jednostkami naukowo-badawczymi?

Tak, w kategorii E zawarte są koszty usług badawczych potwierdzane fakturą lub umową o dzieło.


40.    Co zawierają koszty Op (operacyjne) - co jest kosztem kwalifikowanym w kosztach Op?

Kosztem kwalifikowanym w kategorii Op są w szczególności koszty materiałów, usług dotyczących wartości materialnych (wykonanie sprzętu), koszty delegacji na potrzeby projektu, koszty zarządzania/administrowania projektem realizowane jako usługa (nie może to być koszt cząstkowy tylko w całości należący do projektu).


41.    Czy koszty A w fazie A w ścieżce InTech zawierają koszty zakupu czy tylko amortyzacji aparatury naukowo - badawczej?

W kategorii A zawierają się koszty amortyzacji aparatury oraz koszty zakupu drobnego sprzętu na potrzeby projektu (środki trwałe).


42.    Czy koszty G dotyczą zakupu lub wynajmu czy również amortyzacji posiadanych gruntów i budynków?

W przypadku zakupu kwalifikowane są tylko odpisy amortyzacyjne w czasie trwania projektu, wynajem pomieszczeń to koszty operacyjne (jeśli tylko na projekt) lub ogólne - jeśli częściowo na projekt.


43.    Jak rozumieć pkt 7 regulaminu:
„Podstawowa intensywność pomocy publicznej brutto na realizację fazy     badawczej nie może przekraczać:
a)    50% kosztów kwalifikowanych  w przypadku badań przemysłowych,
b)    25% kosztów kwalifikowanych w przypadku badań rozwojowych”


Oznacza to, że do podstawowej wartości intensywności pomocy publicznej mogą być doliczone zwiększenia (przy spełnieniu warunków wskazanych w rozporządzeniu o pomocy publicznej udzielanej przez NCBiR).


44.    Warunkiem dofinansowania projektu jest zaangażowanie własnych środków finansowych przez przedsiębiorcę w realizację projektu, zarówno w realizację zadań badawczych, jak też działań przygotowujących wyniki badań do wdrożenia.
Czy całość kwoty potrzebnej na realizację projektu (nie objętej dofinansowaniem) musi być sfinansowana ze środków własnych przedsiębiorcy, czy są możliwe także inne źródła finansowania? Jeśli są możliwe, to czy istnieją jakieś ograniczenia?


Możliwe są inne źródła finansowania, nie tylko środki przedsiębiorcy, pod warunkiem, że nie pochodzą ze środków publicznych. Nie ma określonych ograniczeń.


45.    Czy koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku wstępnego czy też wniosku pełnego?

Od dnia złożenia wniosku wstępnego. Refundacja poniesionych kosztów będzie możliwa tylko pod warunkiem przyznania dofinansowania projektu i zawarciu umowy o dofinansowanie z Centrum.


46.    Firma udostępnia na potrzeby projektu cześć hali produkcyjnej, oddeleguje kilku pracowników udostępni narzędzia i specjalistyczny sprzęt, są to koszty które ponosi firma. Czy koszty jakie poniesie firma opisane powyżej zaliczają się na konto projektu?

Zgodnie z regulaminem ścieżki InTech  obowiązkowy jest wkład finansowy przedsiębiorcy w realizacje fazy A. Katalog kosztów kwalifikowanych prac B+R obejmuje m.in. koszty wynajęcia pomieszczeń, koszty narzędzi i sprzętu. Koszty te mogą stanowić aport firmy do projektu, który oszacowany wartościowo może być umieszczony w kosztorysie projektu stanowiąc wkład własny firmy. Wyliczenie musi opierać się na racjonalnych kalkulacjach i nie odbiegać od stawek rynkowych. Koszty takie będą podlegać sprawdzeniu na etapie kontroli projektu.


47.    Jak rozumiemy w ramach kosztów usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego dofinansowaniem kwalifikowane będą również koszty zakupu powyższych usług/wiedzy technicznej/patentów od podmiotów powiązanych. Prosimy o potwierdzenie, czy po spełnieniu wymienionych warunków kwalifikowane będą również koszty zakupu usług/wiedzy technicznej/patentów od:
spółki matki, 
spółki córki, 
spółki siostry. 


Tak, dla wszystkich wymienionych przypadków.


48.    Gdzie mogę znaleźć: Formularz wniosku wstępnego dla ścieżki programowej Hi-Tech.pdf w innym formacie. Np. .doc  ?

Wniosek składany jest tylko drogą elektroniczną.


49.    Jeżeli duże przedsiębiorstwo podpisuje umowę partnerską z jednostką naukową, to jaka jest intensywność pomocy publicznej na część badawczą dla tej jednostki? W rozporządzeniu jest napisane, że pomoc publiczna jest liczona dla każdego podmiotu osobno. Czy dla jednostki badawczo - rozwojowej jest to 100% kosztów kwalifikowanych?

Ważne kto jest Wnioskodawcą. Jeśli przez umowę partnerską, rozumieją Państwo zawiązanie konsorcjum dla projektu, to zadania realizowane przez jednostkę naukową w projekcie mogą być dofinansowane do 100% pod warunkiem, że cała część badawcza będzie miała udział środków przedsiębiorcy (tzn. że albo jednostka nie będzie wykonywać sama wszystkich zadań w części badawczej, albo część zadań przez nią wykonywanych nie będzie dofinansowane w 100 % tylko muszą być w nich środki przedsiębiorcy).
Pojecie pomoc publiczna dotyczy tylko przedsiębiorcy - dla jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą jest to dotacja.


50.    Czy w ramach Programu IINOTECH, ścieżki In-Tech możliwe jest dofinansowanie zakupu środków trwałych i urządzeń służących celom badawczym?

Tak, jeśli środek trwały rozumiany jest jako niedrogi sprzęt zakupiony do projektu, natomiast nie jest kosztem kwalifikowanym zakup aparatury tylko jej amortyzacja.


51.    Czy w konsorcjum naukowo – przemysłowym partnerem może być spółka „spin-off”?

Tak, jeśli spełnia definicję przedsiębiorcy i posiada siedzibę w Polsce.


52.    Czy na etapie wniosku wstępnego, ani też pełnego nie ma obowiązku przygotowania jakiś szczegółowych analiz finansowych/ biznes planu itp.

We wniosku pełnym Wnioskodawca będzie musiał, w części dotyczącej opisu możliwości komercjalizacji wyników, podać analizę dotyczącą przewidywanych efektów ekonomicznych oraz  analizę rynku dla przyszłego produktu.


53.    Mam pytanie dotyczące kryterium 8 - Udział środków przedsiębiorcy w finansowaniu fazy badawczej projektu (bez uwzględnienia minimalnego wymaganego wkładu własnego zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej). Maksymalna ocena wynosi 5 pkt., za jaki udział ile punktów jest przyznawane?

Nie ma progów, eksperci będą oceniać wkład finansowy. To kryterium dopuszcza też próg 0, czyli możliwość udziału finansowego tylko na poziomie intensywności pomocy publicznej.


54.    Czy wnioskodawca może zlecić wykonanie badań (popisać umowę) przed złożeniem wniosku lub bezpośrednio po złożeniu - nie wiedząc czy projekt dostanie pozytywną decyzję?

Tak, bezpośrednio po dacie złożenia wniosku wstępnego.


55.    Czy przygotowując projekt, który uwzględnia tylko fazę badawczą A, jesteśmy zobowiązani do zastosowania wyników badań projektu w praktyce gospodarczej, tzn. że wyniki muszą zostać wdrożone nie później niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu?

Tak, na koszt własny wdrażającego.


56.    Na czym polega różnica między projektem tylko z fazą A, a projektem z fazą A i fazą B?

W przypadku projektu tylko z fazą badawczą A, Wykonawca projektu wykonuje prace przygotowawcze do wdrożenia za własne środki.


57.    Czy przedmiot projektu (np. prototyp systemu informatycznego), który powstanie w wyniku realizacji projektu w ramach programu INNOTECH może być wykorzystany przez przedsiębiorstwo uczestniczące w projekcie (beneficjent) tylko na potrzeby wewnętrzne (np. w celu podnoszenia własnej konkurencyjności) czy też ma podlegać sprzedaży jako wdrożone rozwiązanie komercyjne?

Prototyp niekomercyjny nie podlega sprzedaży, jeśli zostaje sprzedany to Wykonawca zwraca uzyskany dochód w części w jakiej był dofinansowany  (ustawa o zasadach finansowania nauki).


58.    Wdrożenie produktu, który powstanie w ramach projektu będzie oznaczało wdrożenie rozwiązania w przedsiębiorstwie i przyniesie korzyści przedsiębiorstwu i współpracującym z nim kontrahentom, jednak nie będzie to rozwiązanie, które firma wprowadzi o swojej oferty handlowej i będzie sprzedawać na rynku. Czy jest to zgodne z założeniami konkursu INNOTECH?

Tak, jeśli we wniosku zostaną wykazane efekty ekonomiczne spodziewane z opracowanego rozwiązania i eksperci dobrze to ocenią.


59.    Co oznacza sformułowanie "innowacyjność rozwiązań" - czy wnioskodawca może (i powinien) uzasadniać zarówno produktową jak i procesową (organizacyjną) innowacyjność rozwiązań?

Definicje są powszechnie znane (np. Oslo Manual- def., słownik PARP pi.gov.pl), to Wnioskodawca ma udowodnić, że planowany produkt/rozwiązanie/usługa jest innowacyjne.


60.    Czy w regulaminie konkursu w ramach programu INNOTECH dla ścieżki programowej In-Tech rozdział II pkt.5, gdzie mowa o dofinansowaniu w ramach projektu dla jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą mamy na myśli jednostki naukowe z konsorcjów naukowych (gdzie np. jednostka naukowa jest podmiotem wiodącym) czy centrów naukowo-przemysłowych, czy nie ma to znaczenia?

Dofinansowanie do 100% zadań fazy badawczej realizowanych przez jednostkę naukową dotyczy także jednostek naukowych niebędących przedsiębiorcą, a wchodzących w skład centrum naukowo-przemysłowego


61.    W załączniku nr 1 do regulaminu HiTech wymienione są wydatki kwalifikowane. Na liście nie są wskazane wprost wartości niematerialne i prawne (np. licencje na oprogramowanie, patenty, nieopatentowana wiedza techniczna itp.). Czy np. zakup oprogramowania specjalistycznego może zostać podciągnięty pod pozycję "Aparatury naukowo-badawczej" czy też WNiP w żadnej formie nie mogą stanowić kosztów kwalifikowalnych na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych? Czy może podciąga się je pod zryczałtowane koszty ogólne lub koszty operacyjne?

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w części badawczej projektu jest zakwalifikowany do kategorii E, Jeśli taki zakup podlega amortyzacji, to koszt amortyzacji może być przedstawiony w  kategorii E, ale jeśli księgowość Wnioskodawcy, księguje taki koszt w kategorii A (aparatura) to tak powinno to być wykazane w projekcie. W żadnym wypadku nie są to koszty Op (operacyjne). Jeśli oprogramowanie jest specjalistyczne dla projektu, a nie jest kupowane dla całej instytucji - to nie jest koszt ogólny.


62.    Jak wynika z dokumentacji konkursowej w konkursie HiTech przedsiębiorca może wystartować jedynie samodzielnie, a współpraca może polegać jedynie na zlecaniu zadań zewnętrznych podwykonawcom (np. firmom czy jednostkom badawczym). Czy taka formę współdziałania można jednak uznać za spełniającą kryteria określone w § 15 i 16 rozporządzenia o pomocy publicznej? Czy może w przypadku HiTech mała firma może liczyć wyłącznie na zwiększenie pomocy o dodatkowe 20%, a więc odpowiednio - 70% na badania przemysłowe i 45% na prace rozwojowe?

Nie można uznawać podwykonawstwa za "efektywną współpracę" zgodną z zasadami zwiększenia poziomu intensywności pomocy publicznej. Reguły programu INNOTECH nagradzają współpracę także w formie podwykonawstwa, ale nie jest ono podstawą do zwiększenia PP.


63.    Czy  wyniki badań muszą być udostępnianie wszystkim podmiotom na rynku na takich samych zasadach i tych samych prawach (bez zakłócania konkurencji i zasad wolnego rynku)?

Właścicielem wyników jest Wnioskodawca, za rozpowszechnienie w INNOTECH można uznać patent, zgłoszenie patentu/wzoru, certyfikat itp. W przypadku gdy Wnioskodawca uzasadnia zwiększenie poziomu pomocy publicznej dla projektu, deklarując rozpowszechnienie wyników – wtedy jest zobowiązany je rozpowszechnić po zakończeniu projektu wszystkim podmiotom (bez zakłócania konkurencji i zasad wolnego rynku).


64.    Czy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum naukowo – przemysłowego może mieć zapewnione prawo pierwszeństwa w umowie konsorcjum  z tytułu wniesienia wkładu własnego?

Z tytułu wniesienia wkładu własnego staje się udziałowcem wyników projektu, a więc siłą rzeczy ma pierwszeństwo, gdyż może nie chcieć sprzedać swojego udziału na rzecz innego podmiotu spoza konsorcjum.

65.    Czy wybierając jedną ze ścieżek programu INNOTECH przedsiebiorstwa mikro i małe mogą starać się o projekt w wysokości 2x kapitał zakładowy lub 1,5 x suma bilansowa?

Recenzenci, będą oceniali możliwości - potencjał Wnioskodawcy do wykonania planowanego projektu


66.    Pytanie dotyczy kryterium merytorycznego nr 5 „Planowana współpraca przy wykonywaniu projektu miedzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami” oraz zapisu „W kryteriach kluczowych dla ścieżki programowej In-Tech (kryteria oznaczone jako 2, 5 i 7), przyznaje się minimalnie ocenę 2 jeśli spełnione są następujące warunki odpowiednio: Wnioskodawcą jest konsorcjum. Jakie formy współpracy są możliwe do uzyskania w ramach tego kryterium: 3, 4 i 5 punktów?

Dwa punkty za konsorcjum recenzent musi przyznać obligatoryjnie, ale w ocenie może przyznać  5 pkt. jako że ocenie podlega całokształt współpracy prezentowany we wniosku.


67.    Czy przy kryterium nr 8 oceny wniosku pełnego będzie brany pod uwagę wyższy wkład własny przedsiębiorcy liczony od podstawowej intensywności pomocy publicznej brutto, czy też od podstawowej intensywności powiększonej o premie wynikające z rozporządzenia?

Brany pod uwagę będzie wyższy wkład liczony od poziomu podstawowego intensywności dla dużych firm, a dla MŚP od poziomu wynikającego z ich statusu tzn. automatycznego zwiększenia, czyli dla dużych firm powyżej 50%, dla średnich powyżej 60%, dla małych powyżej  70%.


68.    Czy list intencyjny o współpracy pomiędzy przedsiębiorca a jednostka naukowa przy wykonaniu zadania badawczego (jednostka wykonuje zlecone przez przedsiębiorcę badanie)  będzie uznany za współpracę i punkty zostaną przyznane w kryterium 5?

List intencyjny nie jest zobowiązaniem.


69.    Jesteśmy przedsiębiorstwem, które jest beneficjentem inicjatywy 8.1 PO IG w prawie maksymalnej wysokości pomocy de minimis. Czy możemy złożyć wniosek w Programie INNOTECH?

Możecie Państwo złożyć w wniosek w Programie INNOTECH tylko na fazę A, natomiast prace przygotowawcze do wdrożenia wykonać za własne środki. Wdrożenie wyników po 2 latach od zakończenia projektu i jest w każdym przypadku obowiązkiem Wnioskodawcy.
 
Jeśli uzyskana pomoc de minims nie dotyczy usług wymienionych w ścieżce Hi-Tech lub sumaryczne koszty tych usług (wymienionych w ścieżce Hi-Tech), które były finansowane ze środków publicznych (np. wspomniana de minimis) nie przekraczają 200 tys. euro w ciągu ostatnich 3 lat. można  w Hi-Tech złożyć projekt obejmujący i zadania badawcze i usługi dla prac przygotowawczych do wdrożenia.
 

70.    Czy kolejność składania wniosków wstępnych w I konkursie w ramach Programu INNOTECH ma znaczenie? Czy jest istotne to, czy wniosek zostanie złożony w pierwszym, czy w ostatnim dniu okresu składania wniosków?

Nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosku, wnioski zostaną przesłane do oceny po zakończeniu naboru.


71.    Jeśli wnioskodawcą jest konsorcjum jednostki naukowej i firm, to kto ma być liderem w konsorcjum - jednostka naukowa czy firma (konsorcjum nie posiada osobowości prawnej)?

Wybór Lidera jest dowolny, ale eksperci mogą preferować Lidera - przedsiębiorcę, jako uwiarygodnienie podjętego projektu w zakresie doprowadzenia do wdrożenia.


72.    Jaka jest dla firmy praktyczna różnica pomiędzy In-Tech a Hi-Tech?

Ścieżka Hi-Tech jest skierowana do MŚP i dotyczy obszaru ograniczonego do zaawansowanych technologii. W ścieżce Hi-Tech nie mogą brać udziału duże firmy i konsorcja. Poza tym, jeśli firma wykorzystała pomoc de minimis na inne działania niż kwalifikowane w Hi-Tech usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, to może skorzystać ze ścieżki Hi-Tech, żeby móc zakupić takie usługi dla projektu.


73.    Czy koszty personelu administracyjnego prowadzącego obsługę finansową są kosztem kwalifikowanym w projekcie?

Tak, w kosztach ogólnych jako ryczałt.


74.    Czy w ramach programu INNOTECH przedsiębiorca może złożyć po jednym wniosku zarówno w ramach ścieżki Hi-Tech jak i In-Tech?

Tak, zezwala na to regulamin, gdyż to są dwa osobne konkursy.


75.    Czy w planowanych kosztach projektu mogą nie występować koszty niekwalifikowane, to znaczy, czy koszty projektu mogą dotyczyć jedynie kosztów kwalifikowanych?

Tak.


76.    Czy po realizacji fazy A projektu jest konieczne uruchomienie fazy B projektu w ścieżce Hi-Tech ?

Nie ma fazy B w ścieżce Hi-Tech jest tylko możliwość zakupu usług służących przygotowaniu do wdrożenia, która nie musi być wykorzystana, ale wymaganie wdrożenia wyników badań po 2 latach od zakończenia projektu jest konieczne.


77.    Czy w konsorcjum może być oprócz jednostki naukowej kilku przedsiębiorców?

W konsorcjum może być kilku przedsiębiorców/ kilka jednostek naukowych. Warunkiem jest aby konsorcjum składało się z co najmniej jednej jednostki naukowej nie będącej przedsiębiorcą i co najmniej jednego przedsiębiorcy.


78.    Czy dofinansowanie przez NCBiR zadań realizowanych przez jednostkę naukową jest traktowane jako pomoc publiczna dla przedsiębiorstwa wdrażającego (część B)?

Nie, ale podział praw własności i warunki ich przekazania do wdrożenia muszą zostać określone w umowie konsorcjum.


79.    Czy konieczne jest zawiązywanie konsorcjum kiedy w projekcie będzie uczestniczył tylko jeden przedsiębiorca i jedna Jednostka Naukowa?

Nie, jeśli przedsiębiorca będzie Wnioskodawcą i chce być jedynym właścicielem wyników, wówczas jednostka naukowa będzie wykonywać badania na zasadzie podwykonawcy.


80.    Czy instytut badawczy może samodzielnie złożyć wniosek jako przedsiębiorstwo i po zakończeniu fazy A wdrażać fazę B?

Tak, jeśli posiada status przedsiębiorcy w obszarze realizowanego projektu.


81.    Czy w ramach INNOTECH można uzyskać środki na uruchomienie produkcji (zakup maszyn, wynajęcie budynków, itp.)?

Nie, uruchomienie produkcji są to działania inwestycyjne i nie podlegają dofinansowaniu.


82.    Jeżeli Wnioskodawcą w ścieżce In-Tech będzie przedsiębiorca, to czy wykonywanie fazy badawczej (A) przez jednostkę naukową będzie dla przedsiębiorcy kosztem usługi badawczej (w pełnym wniosku)?

Gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca to badania wykonywane przez jednostkę badawczą są traktowane jako usługi badawcze i wykazywane są w kosztorysie projektu jako kategoria E. Zgodnie z regulaminem, ścieżki In-Tech koszty w kategorii E nie mogą przekroczyć 70% kosztów całkowitych fazy badawczej.


83.    Od czego zależy wielkość dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw na fazę B, czyli komercjalizację wyników badań naukowych? W jakim przypadku można dostać te maksymalne 90 % kosztów kwalifikowanych, a jaka jest najmniejsza możliwa wartość dofinansowania?

Dla wszystkich przedsiębiorców małych średnich i dużych dofinansowanie fazy B stanowi pomoc de minimis. Jeśli przedsiębiorca nie otrzymał do dnia aplikowania żadnej pomocy de minimis, to suma dofinansowania fazy B może wynieść maksymalnie 200 000 euro, jeśli otrzymał sumę x, to 200 000 euro – x.  W każdym przypadku dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych fazy B.


84.    Czy wkład finansowy przedsiębiorcy, który składa wniosek w ramach konsorcjum z instytutem naukowym  jest wkładem finansowym do wartości całego projektu, czy tylko do części zadań realizowanej przez naszą firmę?

Zaangażowanie finansowe przedsiębiorcy jest wkładem finansowym do całego projektu


85.    Czy projekt w konkursie INNOTECH (ścieżka In-tech) realizowany przez konsorcjum naukowo - przemysłowe wyłącznie w ramach fazy badawczej A (tzn. bez fazy B), może być realizowany przez więcej niż 2 lata (np. 2,5 albo 3 lata)?

W opisie i regulaminie programu jest sformułowanie, ze projekt może maksymalnie trwać trzy lata tzn, ze w przypadku gdy projekt obejmuje tylko fazę A jego czas trwania może obejmować 3 lata.


86.    Czy kierownikiem projektu musi być osoba zatrudniona w jednostce/firmie będącej Liderem projektu, czy nie ma to znaczenia i kierownikiem projektu może być osoba reprezentująca/zatrudniona u jednego z konsorcjantów? Jakie formy zatrudnienia są dopuszczalne dla osób będących kierownikami projektu?  Czy osoba ta musi być zatrudniona w instytucji na podstawie umowy o pracę, czy też  dopuszczalne są umowa o dzieło lub umowa zlecenia?

Nie ma w regulaminie wymagań co do sposobu zatrudniania kierownika projektu - to jest wybór Wnioskodawcy.


87.    Czy dopuszczalna jest sytuacja, że kierownikiem projektu jest osoba z zewnątrz, spoza uczestników Konsorcjum? Jeśli tak to na jakich zasadach należy taką osobę wybrać (czy obowiązują nas jakieś procedury wyboru) i zatrudnić (np. umowa o pracę, umowa o dzieło) i w jaką kategorię kosztów zakwalifikować koszty związane z wynagrodzeniem tej osoby?

Musi to być osoba powiązana umową z członkiem konsorcjum, i jej wynagrodzenie wskazuje się w kategorii W.


88.    Czy w związku z tym, że kierownik projektu może być zatrudniony tylko przez okres trwania projektu, należy utrzymać jego zatrudnienie także w okresie trwałości projektu czyli  5-ciu lat po zakończeniu projektu?

Koszty poza okresem realizacji projektu nie są kwalifikowalne. Po stronie Wykonawcy projektu leży odpowiedzialność sprawozdawcza i poddawanie się monitoringowi i kontroli, i to od Wykonawcy zależy, czy chce utrzymać umowę z kierownikiem projektu po zakończeniu okresu realizacji projektu.


89.    Czy istnieje możliwość wzięcia udziału w konkursach INNOTECH w przypadku, jeśli spółka uzyskała wcześniej dofinansowanie w ramach pomocy de minimis?

W konkursie In-Tech fazy A dofinansowywana jest w ramach zwykłej pomocy publicznej, pomoc  de minimis dotyczy tyko fazy B, wiec jeśli firma wykorzystała już całą pulę de minimis to w konkursie In-Tech firma może ubiegać się o dofinansowanie jedynie fazy A.
W konkursie Hi-Tech także można ubiegać się o dofinansowanie zadań badawczych, a dofinansowanie kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji jest możliwe, jeśli uzyskana dotychczas pomoc de minimis nie przekroczyła 200 000 euro w okresie 3 lat na usługi, o których dofinansowanie Wnioskodawca chce się ubiegać.


90.    Czy w grupie uczelni – lidera projektu mogą być wykonawcy  (naukowcy odpowiedzialni za wykonanie specjalistycznych badań) pochodzący z innych uczelni, które nie będą wchodzić w skład konsorcjum, i czy mogą być zlecane im prace przez lidera w ramach "umowy o dzieło".

Tak, koszty wykazywane w kategorii E.


91.    Czy w ramach pomocy publicznej zawiera się pomoc de minimis i pomoc unijna udzielana przez PARP i MCP?

Pomoc publiczna podlega sumowaniu (bez względu na to z jakiego źródła pochodzi).


92.    Gdzie znajduje się definicja konsorcjum?

W ustawie o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 20101, art. 2. ust 9 (w konkursie INNOTECH dotyczy konsorcjum naukowego z udziałem przedsiębiorcy).


93.    Czy rozliczanie się z projektu prowadzi lider konsorcjum, czy też każdy z członków odrębnie?

Lider konsorcjum będzie stroną umowy z Centrum, więc będzie odpowiadał za rozliczenia projektu, zadania projektu w kosztorysie  musza być rozdzielone na podmioty - członków konsorcjum.


94.    Do wniosku wstępnego trzeba dołączyć skan podpisanego oświadczenia Wnioskodawcy. Kto powinien podpisać to oświadczenie, jeżeli Wnioskodawcą jest konsorcjum naukowo – przemysłowe, w którym liderem jest jednostka naukowa?

Wystarczy oświadczenie od Lidera. Należy w oświadczeniu podać  formułę "w imieniu konsorcjum oświadczam że…."


95.    Czy do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty amortyzacji sprzętu będącego własnością wnioskodawcy (kupionego wcześniej) wykorzystywanego w ramach realizacji projektu Innotech - oczywiście jedynie w okresie wykorzystywania go w projekcie?

Tak, jeśli nie był kupiony ze środków publicznych.


96.    Czy można w ścieżce Hi-Tech sfinansować prace badawczo - rozwojowe w zakresie tworzenia oprogramowania.

Tak, sekcja J - działalność dotycząca tworzenia oprogramowania zaliczana jest do dziedzin zaawansowanych technologii.


97.    Czy jedynym załącznikiem do wniosku wstępnego jest oświadczenie Wnioskodawcy (lidera konsorcjum)?

Tak, w imieniu konsorcjum oświadczenie składa tylko Lider.


98.    Firma jest mikroprzedsiębiorstwem, jednoosobową działalnością gospodarczą. Nie prowadzi pełnej księgowości, rozlicza się w oparciu o książkę przychodów i rozchodów. Nie ma możliwości, zatem przygotowania klasycznego rachunku zysków i strat oraz bilansu. Co w takim razie z obowiązkiem dostarczenia sprawozdań finansowych w II etapie konkursu?

W takim przypadku firma przedkłada bilans.


99.    W jakiej formie może być wnoszony wkład własny w ramach projektu? Czy jest to możliwe np. w postaci wynagrodzeń pracowników?

Tak,  jeśli te wynagrodzenia nie są pokrywane ze środków publicznych.


100.    Czy dla przedsiębiorcy będzie zaliczkowanie?

Tak.


101.    Czy jest możliwe, aby jednostka naukowa brała udział w fazie B projektu, przy czym koszty, które będzie dana jednostka ponosić będą jej kosztami własnymi?

Zgodnie z regulaminem fazę B realizuje przedsiębiorca.


102.    Czy słusznym jest zrozumienie komercjalizacji wyników fazy A jako zastosowanie w praktyce gospodarczej poprzez przekazanie wyników tych prac m.in. w formie dzierżawy, licencji, sprzedaży?

Jeśli odpłatnie to TAK.


103.    Czy mikrofirma, której właściciel (osoba prowadząca działalność gospodarczą) może wejść w konsorcjum z jednostką uczelni wyższej, w której przedsiębiorca jest jednocześnie zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. A jeśli tak, to czy właściciel tej firmy pracować w ramach realizacji projektu po stronie jednostki naukowej?

Konsorcjum tworzą podmioty, a nie osoby fizyczne. Jeśli mikrofirma jest jednoosobową działalnością gospodarczą, to reprezentuje ją właściciel, wówczas w ramach konsorcjum w projekcie powinien realizować zadania przypisane firmie.

Właściciel firmy będzie również mógł wykonywać zadania badawcze przypisane jednostce naukowej, w której także jest zatrudniony, ale tylko pod warunkiem, że uregulowany zostanie ewentualny konflikt interesów i nie będzie podwójnego dofinansowania.


104.    Czy w odniesieniu do kryterium („Innowacyjność rozwiązania będącego rezultatem projektu”) punkty w ramach tego kryterium będą przyznane zarówno w przypadku, kiedy projekt polega na innowacji produktowej, jak też w przypadku, kiedy obejmuje on jedynie innowację procesową?

Tak, jeśli rozwiązania są innowacyjne to punkty będą przyznane w obu przypadkach.


105.    Czy w celu zwiększenia intensywności wsparcia o 15 % w wyniku skutecznej współpracy (o czym mowa w par. 15 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) konsorcjum składające się z przedsiębiorcy i jednostki naukowej musi podjąć współpracę z odrębną jednostką naukową? Czy sam fakt, iż wnioskodawcą jest konsorcjum wystarczy, aby otrzymać przedmiotową premię (po spełnieniu wymaganych warunków)?

Realizacja projektu w Konsorcjum jest efektywną współpracą.


106.    Czy zawarcie we wniosku zapisu, iż część projektu (o wartości co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych) będzie prowadzona samodzielnie przez jednostkę naukową, a następnie uzyskane wyniki zostaną sprzedane przedsiębiorcy, będzie wystarczające, aby w sytuacji tej można było mówić o „skutecznej współpracy” w rozumieniu omawianego przepisu?

Nie, skuteczna współpraca to zawiązanie konsorcjum, lub podmioty współpracujące na podstawie umowy.


107.    Firma wykonuje część zadań badawczo-rozwojowych w pełni z własnych środków oraz część z dofinansowaniem z NCBiR, odpowiednio 50% i 25%. Czy wkładem własnym będą tylko w 100% finansowane zadania przez firmę, czy również udziały w dofinansowanych zadaniach przez NCBiR?

Wszystkie środki zaangażowane przez firmę tzn. także udziały w zadaniach dofinansowanych przez NCBiR.


108.    Czy można "wynająć" (zakupić) aparaturę tylko w zakresie i użytkować tylko przez okres prowadzenia zadań badawczych w ramach projektu?

Tak, Wynajęcie aparatury dla potrzeb realizacji zadań projektu jest kosztem kwalifikowanym, zakup nie jest kosztem kwalifikowanym.


109.    Czy przedstawienie opinii o innowacyjności wystawionej przez jednostkę naukową/ badawczo-rozwojową będzie uznane za spełnienie kryterium w zakresie innowacyjności rozwiązania?

Nie, o innowacyjności decyduje opinia recenzentów wniosku.

 
110.    Czy w przypadku, gdy zainteresowanie przekroczy budżet danego konkursu o dofinansowaniu będzie decydowało miejsce na liście rankingowej po uwzględnieniu wszystkich wniosków złożonych w ramach danego konkursu, czyli liczba uzyskanych punktów na etapie oceny merytorycznej wniosku pełnego?

Tak, oceny rozpoczynają się dopiero po zamknięciu naboru wniosków.


111.    Zgodnie z załącznikiem 2 do regulaminu konkursu we wniosku pełnym należy zawrzeć  harmonogram wykonania projektu - czy ma on też obejmować fazę wdrożenia?

Nie.


112.    W przypadku gdy projekt będzie podzielony na zadania, czy są jakieś ograniczenia czasowe co do trwania jednego zadania (nie krótsze niż x miesięcy i nie dłuższe niż x miesięcy)?

Nie.


113.    Czy jeśli we wniosku wskażę i uzasadnię badania przemysłowe, a oceniający mimo wszystko to zakwestionują i uznają, że bardziej adekwatne są prace rozwojowe- tracę szansę na dofinansowanie czy będzie możliwość dokonania korekty?

Będzie możliwość korekty, ale zmieni się poziom dofinansowania, jeśli zadania realizuje przedsiębiorca.


114.    Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym? (w fazie A)

Tak, jeśli Wnioskodawca nie odzyskuje VAT, co potwierdza oświadczeniem składanym wraz z rozliczeniem.

115.    W regulaminie konkursu na str. 14 istnieje zapis, iż w umowie konsorcjum powinien być zapis,  o  postanowieniach o przekazaniu wyników fazy badawczej przedsiębiorcy będącemu członkiem tego konsorcjum, do zastosowania w działalności gospodarczej. Czy oznacza to, iż należy nieodpłatnie przekazać również majątkowe prawa autorskie?

Nie można wyników (w tym praw autorskich) przekazywać nieodpłatnie. Przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum jest właścicielem wyników w stopniu w jakim określa to umowa konsorcjum. Zatem partnerzy przekazują sobie wyniki na zasadach komercyjnych tylko w takiej części w jakiej nie są właścicielami.
 

116.    Jeżeli liderem projektu jest instytucja badawcza, to czy w fazie B również ma koordynować proces przygotowywania projektu do wdrożenia, jeżeli nie może w tej fazie ponosić kosztów, które są uznane za kwalifikowane?

Centrum zawiera umowę z Liderem - Lider działa w imieniu konsorcjum przez cały okres realizacji projektu.


117.    Czy minimalny procent wartości wykonanych prac badawczych w przypadku dużego przedsiębiorcy wynosi 35% dla badań przemysłowych?

Tak, minimalny wkład własny dla badań przemysłowych, jeśli przedsiębiorca korzysta z 15% zwiększenia pomocy publicznej, wynosi 35%  (dla prac rozwojowych w takim samym przypadku minimalny wkład to 60%).


118.    W jakiej kategorii kosztów byłoby podzlecanie wykonania jakichś prac w ramach realizacji projektu innemu podmiotowi?

E lub Op - zależnie od charakteru wykonanej pracy.


119.    W konsorcjum jednym z partnerów jest przedsiębiorstwo, które otrzymało dofinansowanie w ramach innego projektu. Kwota przekracza 200 000 euro. Jaki to ma wpływ na dofinansowanie w ramach INNOTECHU dla prac w fazie B  w kontekście pomocy de minimis?

Jeśli kwota była pomocą de minimis to nie można uzyskać już dofinansowania na fazę B.


120.    Czy wkład własny sumuje się w ramach całego konsorcjum?

Tak.


121.    Co może wchodzić w zakres środków własnych konsorcjum, o których mowa jest we wniosku w punkcie 14 b.2?

Wszystkie środki zaangażowane w realizację projektu a niepochodzące ze środków publicznych.
 

122.    Czy różnica między kosztem zadania a kosztami pomocy publicznej jest traktowana jako środki własne? 

Tak.

 
123.    Czy w projekcie może uczestniczyć partner, który będzie formalnym partnerem konsorcjum, ale nie będzie miał budżetu?

Może być wskazany w umowie konsorcjum, natomiast w umowie z Centrum, tylko w opisie projektu a nie w harmonogramie i kosztorysie.


124.    Czy w celu spełnienia tzw. efektu zachęty duży przedsiębiorca powinien rozpocząć projekt dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania? Czy, zgodnie z pkt II podpunkt 6 Regulaminu I Konkursu (In-Tech), rozpoczęcie projektu może nastąpić pod warunkiem złożenia wstępnego wniosku o dofinansowanie i nie będzie to uchybiało regulacjom związanym ze spełnieniem efektu zachęty?

Liczy się data złożenia wniosku wstępnego.


125.    Czy zagraniczna jednostka naukowa może być członkiem wnioskującego konsorcjum?

Tak, jeśli sama finansuje wykonywane zadania.


126.    Jak bardzo szacunkowy może być budżet składanego wniosku wstępnego, czy w razie akceptacji budżet wniosku pełnego może opiewać na inną kwotę (jak bardzo zbliżoną)?

Nie jest to dokładnie określone ale powinno mieścić się w racjonalnych granicach ( około 10 - 15 % zmian kosztów jest dopuszczalne).


127.    Czy prace badawcze w ścieżce programowej In-Tech mogą być prowadzone przez spółkę zależną nieznajdującą się na terytorium Polski?

Tak,  jako podwykonawstwo, ale z zastrzeżeniem, że koszty tych prac nie przekroczą 70% kosztów prac B+R w projekcie.


128.    Czy badania kliniczne polskiego preparatu przeciwrakowego będą mogły być objęte dofinansowaniem w ramach programu INNOTECH?

Tak, ale pod warunkiem, że  prace w ramach badań klinicznych dadzą zakwalifikować się do prac rozwojowych (według definicji z ustawy o zasadach finansowania nauki).


129.    Jeżeli w skład konsorcjum wchodzi małe przedsiębiorstwo (zagraniczne, ale posiadające swoją siedzibę w Polsce,  którego właścicielem jest - 50% udziałów - zagraniczne duże przedsiębiorstwo, to jaka będzie zastosowana intensywność wsparcia ? – czy  jak dla przedsiębiorstwa  małego, czy dużego?

Zgodnie z definicją MŚP z rozporządzenia KE nr 800/2008, wyżej opisane przedsiębiorstwo należy do kategorii dużych przedsiębiorstw, zatem intensywność pomocy publicznej będzie odpowiadać intensywności pomocy dla dużych przedsiębiorstw.


130.    Czy do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty amortyzacji sprzętu będącego własnością wnioskodawcy (zakupiony wcześniej) wykorzystywanego w ramach realizacji projektu Innotech? (oczywiście jedynie w okresie wykorzystywania tego w projekcie)?

Tak,  jeśli nie był kupiony ze środków publicznych.


131.    Sprzęt został kupiony ze środków publicznych, ale ze wkładem własnym w wysokości 40%. Podobnie jest z budynkiem, w który chcemy wykorzystywać laboratoryjne pomieszczenia - czy w obu tych przypadkach mozemy zaliczyc do kosztów kwalifikowanych 40% odpisów amortyzacyjnych?

Nie.


132.    Spółka akcyjna, która wykorzystała za zgoda komisji UE środki z pomocy publicznej planuje realizację w ramach Innotech projektu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem tejże spółki jest wymieniona spółka S.A.  Spółka z.o.o. nie korzystała ze środków pomocowych, które otrzymała spółka  S.A. będąca jej właścicielem. Czy w takiej sytuacji spółka z.o.o jako partner - producent może skorzystać ze środków pomocowych w ramach dofinansowania części wykonywanych przez siebie zadań?

Tak.


133.    Czy jeśli wnioskodawcą i właścicielem wyników jest konsorcjum to może ono przekazać wyniki projektu nieodpłatnie przedsiębiorcy wchodzącemu w skład konsorcjum tak aby mógł realizować fazę B?

Tak, pod warunkiem, że udział finansowy przedsiębiorcy w kosztach zadań realizowanych przez jednostkę jest na poziomie wymaganym przez Rozporządzenie MNiSW o  udzielaniu pomocy publicznej za pośrednictwem NCBiR.


134.    Czy w ramach projektu (ścieżka Hi-Tech) można samodzielnie przeprowadzić prace B+R? Jeśli tak, to jakie koszty są wtedy kwalifikowane?

Tak. Rodzaje kosztów kwalifikowanych są przedstawione w załączniku 1 do regulaminu ścieżki programowej Hi-Tech.


135.    Czy istnieją jakieś inne formy spełnienia kryterium merytorycznego nr 5 (Planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami) przez przedsiębiorcę składającego wniosek samodzielnie oprócz zlecania badań w jednostce badawczej na zasadzie podwykonawstwa i zakupu usług badawczych w publicznej jednostce naukowej?

Można np. realizować umowy o współpracy z jednostkami badawczymi w zakresie realizacji projektów z danego obszaru, wspólnie zrealizowane projekty, wspólne inne przedsięwzięcia - poziom współpracy oceniają eksperci.


136.    Czy są kwalifikowane koszty produkcji eksperymentalnych, pojedynczych prototypów, gdy taka produkcja służy wyłącznie do walidacji produktu, to znaczy prototypy są wykorzystywane do testowania w celu optymalizacji konstrukcji i doprowadzenia właściwości do wymaganych dla produktu komercyjnego?

Tak.


137.    Czy są kwalifikowane koszty produkcji prototypów, gdy ta produkcja służy wyłącznie do celów demonstracyjnych?

Tak.

138.    Czy są kwalifikowane koszty budowy stanowiska do testowania prototypów, gdy stanowisko jest to przeznaczone jest  celów optymalizacji konstrukcji i doprowadzenia właściwości produktu do wymagań komercyjnych?

Tak.


139.    Czy może być dwóch przedsiębiorców realizujących fazę B i przyszłe wdrożenie?

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest konsorcjum to z jednostką naukową może w zakresie realizacji fazy B współpracować więcej niż jeden przedsiębiorca. W  przypadku, gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca to pomoc publiczna na realizację fazy B udzielana jest Wnioskodawcy, co nie przeszkadza, że może on realizować wdrożenie w partnerstwie z innym przedsiębiorcą, który na zasadach komercyjnych nabędzie od Wnioskodawcy wyniki/udział w wynikach projektu.