Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązującego Regulaminu I konkursu w ramach Programu Badań Stosowanych oraz mających zastosowanie przepisów prawa.
 
WNIOSKI


Gdzie mogę znaleźć formularz wniosku do wypełnienia w formacie doc ?


Wniosek składany jest drogą elektroniczną w systemie OSF.
 
WNIOSKODAWCY


Czy jednostka naukowa/przedsiębiorstwo będące liderem konsorcjum wniosku I konkursu PBS może jednocześnie pełnić rolę partnera konsorcjum  w innych wnioskach (w ścieżce A lub B)?


Tak.  Regulamin nie ogranicza liczby wniosków składanych przez jeden podmiot.


W przypadku uczelni jednostką wchodzącą w skład konsorcjum jest uczelnia czy konkretny wydział tej uczelni?


Jednostką, która może wejść w skład konsorcjum, jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni - zgodnie ze statutem uczelni, ale umowę konsorcjum podpisuje uczelnia w imieniu swoich jednostek organizacyjnych.


Czy instytut badawczy, posiadający zaplecze do wdrożenia, może być wnioskodawcą  jako przedsiębiorca w ramach Programu?


Tak, będą go jednak wtedy obowiązywały odmienne poziomy dofinansowania, zgodnie z regułami pomocy publicznej.


Czy firma  działająca  na terenie  Polski, ale  mająca zagranicznych  właścicieli, może  brać udział w konkursie?


Tak, jeśli przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce, to może brać udział w konkursie.


Czy jednostka zagraniczna może wchodzić w skład konsorcjum i czy może uzyskać finansowanie na realizację części zadań projektu?


Jednostka zagraniczna może wchodzić w skład konsorcjum, ale nie może uzyskać dofinansowania z NCBR.


Czy w konsorcjum naukowo – przemysłowym partnerem może być spółka „spin-off”?


Tak, jeśli spełnia definicję przedsiębiorcy i posiada siedzibę w Polsce.

Kim tak naprawdę jest wnioskodawca w przypadku konsorcjum naukowego, czy jest to konsorcjum naukowe czy lider tego konsorcjum?


Wnioskodawcą jest konsorcjum, ale wniosek w jego imieniu składa wskazany przez konsorcjum Lider.


Kto powinien podpisać to oświadczenie (Załącznik 2a do  Regulaminu), jeżeli Wnioskodawcą  jest konsorcjum, w którym liderem jest jednostka naukowa?


Wystarczy oświadczenie Lidera upoważnionego do jego złożenia w imieniu konsorcjum .  


W którym momencie musi być podpisana umowa konsorcjum naukowego w rozumieniu ustawy zdnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Czy umowa ta ma być podpisana przed złożeniem wniosku czy dopiero po przyznaniu środków na realizację projektu?
 
Zgodnie z regulaminem I konkursu PBS podpisaną umowę konsorcjum należy dostarczyć Centrum po przyznaniu środków na realizację projektów. Przekazanie umowy (kopia za zgodność z oryginałem) jest warunkiem podpisania umowy.  
 


DOFINANSOWANIE


Czy uczelnia starając się o dofinansowanie w ramach PBS może otrzymać 100% dofinansowania na badania przemysłowe?


Tak


W części II regulaminu w  pkt. 4 istnieje zapis, że jednostka naukowa może otrzymać 100% dofinansowania, natomiast w pkt. 6, że na badania przemysłowe można otrzymać tylko 50% kosztów kwalifikowanych. Czy podjęcie się przez uczelnię wykonania badań przemysłowych wyklucza możliwość 100% dofinansowania?


Nie. Pkt 6 regulaminu dotyczy podstawowej intensywności pomocy publicznej. Pomoc publiczna dotyczy przedsiębiorcy (nie uczelni publicznej).


Czy zapis w regulaminie w rozdziale II. Przeznaczenie i warunki dofinansowania w pkt 6. podstawowa intensywność pomocy publicznej brutto w przypadku badań przemysłowych nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych dotyczy uczelni publicznych?


Nie, dotyczy on wyłącznie przedsiębiorców.


Czy poziom dofinansowania dla jednostki naukowej biorącej udział w projekcie jest zawsze taki sam (do 100%) i nie zależy od tego czy jest ona członkiem czy liderem konsorcjum? 

Tak. Poziom dofinansowania jednostki naukowej dla realizowanych przez nią zadań nie jest uzależniony od roli w konsorcjum.  


Czy koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku ?


Tak. Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych będzie możliwa tylko pod warunkiem przyznania dofinansowania projektu i po zawarciu umowy o dofinansowanie z Centrum.


Czy środki na realizację projektu wypłacane są metodą refundacji czy zaliczkowania?


Metodą zaliczkowania. Jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca rozpocznie realizację projektu przed podpisaniem umowy koszty kwalifikowane poniesione od dnia złożenia wniosku będą refundowane w wysokości określonej umową.


KOSZTY KWALIFIKOWANE


Jak rozumieć zapis w części II regulaminu pkt.3, że koszty badań podstawowych mogą stanowić tylko 15% kosztów kwalifikowanych? Czy pozostałe 85% mają być przeznaczone na  badania przemysłowe lub techniczne studia wykonalności?  


Tak


Czy też te 85% należy rozumieć w innych kategoriach, jak np. zakup aparatury, gruntu, koszty ogólne itp.?


Nie


Jakie trzeba przyjąć proporcje procentowe między aparaturą a płacami dla osób zatrudnionych?


Proporcje takie nie są określone w Programie. Wnioskowane koszty realizacji projektu powinny wynikać z zakresu i specyfiki prac objętych projektem - wniosek będzie podlegał ocenie w zakresie adekwatności wskazanych kosztów projektu.


Sprzęt został kupiony ze środków publicznych, ale z wkładem własnym w wysokości 40%. Podobnie jest z budynkiem, w który chcemy wykorzystywać laboratoryjne pomieszczenia - czy w obu tych przypadkach możemy zaliczyć do kosztów kwalifikowanych 40% odpisów amortyzacyjnych?


Nie.


 
Czy w przypadku instytutu badawczego koszty pośrednie mogą przekroczyć  15%, jednak metodologia ich wykorzystania musi zostać zaakceptowana przez NCBR ?


Tak.


Czy na pokrycie realizacji projektu trzeba mieć udokumentowane (np. promesą bankową, środki dostępne na rachunku bankowym) 100 % wartości projektu czy wystarczy tylko z góry określona procentowa część leżąca po stronie wnioskodawcy kosztów?


Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dostarczania promesy bankowej ani potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym.


WKŁAD WŁASNY


W jakiej formie może być wnoszony wkład własny w ramach projektu? Czy jest to możliwe np. w postaci wynagrodzeń pracowników?


Tak,  jeśli te wynagrodzenia nie są pokrywane ze środków publicznych.