Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązującego Regulaminu II konkursu w ramach Programu Badań Stosowanych oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

WNIOSKI

Gdzie mogę znaleźć formularz wniosku do wypełnienia w formacie doc ?

Wniosek składany jest drogą elektroniczną w systemie OSF.

Czy na etapie składania wniosku wymagana jest zgoda Komisji Etycznej na przeprowadzenie badań realizowanych w projekcie ?

Nie. Taka zgoda nie jest wymagana na żadnym etapie składania wniosków o dofinansowanie. Zapisy w umowie o wykonanie i finansowanie wnioskowanego projektu zobligują Wykonawcę do realizowania prac zgodnie z prawem.

WNIOSKODAWCY

Czy jednostka naukowa/przedsiębiorstwo będące liderem konsorcjum wniosku II konkursu PBS może jednocześnie pełnić rolę partnera konsorcjum w innych wnioskach (w ścieżce A lub B)?

Tak.  Regulamin nie ogranicza liczby wniosków składanych przez jeden podmiot.

W przypadku uczelni jednostką wchodzącą w skład konsorcjum jest uczelnia czy konkretny wydział tej uczelni?

Jednostką, która może wejść w skład konsorcjum, jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni - zgodnie ze statutem uczelni, ale umowę konsorcjum podpisuje uczelnia w imieniu swoich jednostek organizacyjnych. W systemie OSF prosimy uwzględnić tylko i wyłącznie jednostkę macierzystą – wewnętrzny podział środków pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne pozostawiamy Państwu do rozstrzygnięcia. Poszczególne jednostki organizacyjne mogą zostać opisane oddzielnie w Opisie projektu.

Czy instytut badawczy, posiadający zaplecze do wdrożenia, może być wnioskodawcą jako przedsiębiorca w ramach Programu?

Tak, będą go jednak wtedy obowiązywały odmienne poziomy dofinansowania, zgodnie z regułami pomocy publicznej.

Czy firma  działająca  na terenie  Polski, ale  mająca zagranicznych  właścicieli, może  brać udział w konkursie?

Tak, jeśli przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce, to może brać udział w konkursie.

Czy jednostka zagraniczna może wchodzić w skład konsorcjum i czy może uzyskać finansowanie na realizację części zadań projektu?

Jednostka zagraniczna może wchodzić w skład konsorcjum, ale nie może uzyskać dofinansowania z NCBR.

Czy w konsorcjum naukowo – przemysłowym partnerem może być spółka „spin-off”?

Tak, jeśli spełnia definicję przedsiębiorcy i posiada siedzibę w Polsce.

Kim tak naprawdę jest wnioskodawca w przypadku konsorcjum naukowego, czy jest to konsorcjum naukowe czy lider tego konsorcjum?

Wnioskodawcą jest konsorcjum, ale wniosek w jego imieniu składa wskazany przez konsorcjum Lider. Wniosek w systemie OSF wypełnia Redaktor Wniosku.

W którym momencie musi być podpisana umowa konsorcjum naukowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Czy umowa ta ma być podpisana przed złożeniem wniosku czy dopiero po przyznaniu środków na realizację projektu?

Zgodnie z Regulaminem II konkursu PBS podpisaną umowę konsorcjum należy dostarczyć Centrum po przyznaniu środków na realizację projektów. Przekazanie umowy (kopia za zgodność z oryginałem) jest warunkiem podpisania umowy.

DOFINANSOWANIE

Czy uczelnia starając się o dofinansowanie w ramach II konkursu PBS może otrzymać 100% dofinansowania na badania przemysłowe?

Tak

W Regulaminu istnieje zapis, że jednostka naukowa może otrzymać 100% dofinansowania, natomiast istnieje także zapis, że na badania przemysłowe można otrzymać tylko 50% kosztów kwalifikowanych. Czy podjęcie się przez uczelnię wykonania badań przemysłowych wyklucza możliwość 100% dofinansowania?

Nie. Pkt 6 Regulaminu dotyczy podstawowej intensywności pomocy publicznej. Pomoc publiczna dotyczy tylko przedsiębiorcy (nie uczelni publicznej).

Czy poziom dofinansowania dla jednostki naukowej biorącej udział w projekcie jest zawsze taki sam (do 100%) i nie zależy od tego czy jest ona członkiem czy liderem konsorcjum?

Tak. Poziom dofinansowania jednostki naukowej dla realizowanych przez nią zadań nie jest uzależniony od roli w konsorcjum.

Czy koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku ?

Tak. Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych będzie możliwa tylko pod warunkiem przyznania dofinansowania projektu i po zawarciu umowy o dofinansowanie z Centrum po odpowiednim określeniu terminu realizacji projektu w umowie.

Czy środki na realizację projektu wypłacane są metodą refundacji czy zaliczkowania?

Metodą zaliczkowania. Jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca rozpocznie realizację projektu przed podpisaniem umowy koszty kwalifikowane poniesione od dnia złożenia wniosku będą refundowane w wysokości określonej umową.

Jaka może być minimalna oraz maksymalna wartość projektu?

Regulamin II Konkursu PBS nie przewiduje ograniczeń związanych z wartością poszczególnych projektów. Kosztorys projektu powinien być skalkulowany zgodnie z rzeczywistymi potrzebami realizacji projektu.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Jak rozumieć zapis że koszty badań podstawowych mogą stanowić tylko 15% kosztów kwalifikowanych? Czy pozostałe 85% mają być przeznaczone na  badania przemysłowe lub techniczne studia wykonalności?

Tak.

Czy też te 85% należy rozumieć w innych kategoriach, jak np. zakup aparatury, gruntu, koszty ogólne itp.?

Nie.

Jakie trzeba przyjąć proporcje procentowe między aparaturą a płacami dla osób zatrudnionych?

Proporcje takie nie są określone w Programie Badań Stosowanych. Wnioskowane koszty realizacji projektu powinny wynikać z zakresu i specyfiki prac objętych projektem - wniosek będzie podlegał ocenie w zakresie adekwatności wskazanych kosztów projektu.

Czy na pokrycie realizacji projektu trzeba mieć udokumentowane (np. promesą bankową, środki dostępne na rachunku bankowym) 100 % wartości projektu czy wystarczy tylko z góry określona procentowa część leżąca po stronie wnioskodawcy kosztów?

Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dostarczania promesy bankowej ani potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym.

WKŁAD WŁASNY

W jakiej formie może być wnoszony wkład własny w ramach projektu? Czy jest to możliwe np. w postaci wynagrodzeń pracowników?

Tak,  jeśli te wynagrodzenia nie są pokrywane ze środków publicznych.