Odpowiedzi na pytania zamieszczone w zakładce FAQ mają charakter informacyjny - nie zastępują obowiązującego Regulaminu III konkursu w ramach Programu Badań Stosowanych oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

WNIOSKI


Gdzie mogę znaleźć formularz wniosku do wypełnienia w formacie doc?


Wniosek składany jest drogą elektroniczną w systemie elektronicznym OSF: osf.opi.org.pl


Czy na etapie składania wniosku wymagana jest zgoda Komisji Etycznej na przeprowadzenie badań realizowanych w projekcie ?


Nie. Na etapie składania wniosku zgoda odpowiedniej Komisji Bioetycznej nie jest wymagana. Zgodę taką należy przedstawić NCBR na etapie podpisywania umów na finansowanie i wykonanie projektu.
 
WNIOSKODAWCY


Czy jednostka naukowa/przedsiębiorstwo będące liderem konsorcjum wniosku III konkursu PBS może jednocześnie pełnić rolę partnera konsorcjum w innych wnioskach (w ścieżce A lub B)?


Tak.  Regulamin nie ogranicza liczby wniosków składanych przez jeden podmiot.


W przypadku uczelni jednostką wchodzącą w skład konsorcjum jest uczelnia czy konkretny wydział tej uczelni?


Jednostką, która może wejść w skład konsorcjum, jest podstawowa jednostka organizacyjna uczelni - zgodnie ze statutem uczelni, ale umowę konsorcjum podpisuje uczelnia w imieniu swoich jednostek organizacyjnych. W systemie OSF prosimy uwzględnić tylko i wyłącznie jednostkę macierzystą – wewnętrzny podział środków pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne pozostawiamy Państwu do rozstrzygnięcia. Poszczególne jednostki organizacyjne mogą zostać opisane oddzielnie w Opisie projektu.


Czy instytut badawczy, posiadający zaplecze do wdrożenia, może być wnioskodawcą jako przedsiębiorca w ramach Programu?


Tak (należy określić się w systemie jako przedsiębiorca zamiast jednostki naukowej), będą go jednak wtedy obowiązywały odmienne poziomy dofinansowania, zgodnie z regułami pomocy publicznej. Jedynie przy takim wyborze, wkład własny Instytutu badawczego będzie uwzględniany przy wyliczeniu punktów w kryterium 8.


Czy firma  działająca  na terenie  Polski, ale  mająca zagranicznych  właścicieli, może  brać udział w konkursie?


Tak, jeśli przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce, to może brać udział w konkursie.


Czy jednostka zagraniczna może wchodzić w skład konsorcjum i czy może uzyskać finansowanie na realizację części zadań projektu?


Jednostka zagraniczna może wchodzić w skład konsorcjum, ale nie może uzyskać dofinansowania z NCBR. Wkład własny takich jednostek nie będzie uwzględniany w wyznaczeniu punktów w kryterium 8.


Czy w konsorcjum naukowo – przemysłowym partnerem może być spółka „spin-off”?


Tak, jeśli spełnia definicję przedsiębiorcy i posiada siedzibę w Polsce.


Kim tak naprawdę jest wnioskodawcą w przypadku konsorcjum naukowego, czy jest to konsorcjum naukowe czy lider tego konsorcjum?


Wnioskodawcą jest konsorcjum, ale wniosek w jego imieniu w konkursie składa wskazany przez konsorcjum Lider. Wniosek w systemie OSF wypełnia Redaktor Wniosku.


W którym momencie musi być podpisana umowa konsorcjum naukowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Czy umowa ta ma być podpisana przed złożeniem wniosku czy dopiero po przyznaniu środków na realizację projektu?


Zgodnie z Regulaminem III konkursu PBS podpisaną umowę konsorcjum należy dostarczyć do Centrum po przyznaniu środków na realizację projektów. Przekazanie umowy (kopia za zgodność z oryginałem) jest warunkiem podpisania umowy.


DOFINANSOWANIE


Czy uczelnia starając się o dofinansowanie w ramach III konkursu PBS może otrzymać 100% dofinansowania na badania przemysłowe?


Tak.


W Regulaminu istnieje zapis, że jednostka naukowa może otrzymać 100% dofinansowania, natomiast istnieje także zapis, że na badania przemysłowe można otrzymać tylko 50% kosztów kwalifikowanych. Czy podjęcie się przez uczelnię wykonania badań przemysłowych wyklucza możliwość 100% dofinansowania?


Nie. Pkt 6 Regulaminu dotyczy podstawowej intensywności pomocy publicznej. Pomoc publiczna dotyczy tylko przedsiębiorców (nie uczelni publicznej).


Czy poziom dofinansowania dla jednostki naukowej biorącej udział w projekcie jest zawsze taki sam (do 100%) i nie zależy od tego czy jest ona członkiem czy liderem konsorcjum?


Tak. Poziom dofinansowania jednostki naukowej dla realizowanych przez nią zadań nie jest uzależniony od roli w konsorcjum.


Czy koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone od dnia złożenia wniosku?


Tak. Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych będzie możliwa tylko pod warunkiem przyznania dofinansowania projektu i po zawarciu umowy o dofinansowanie z Centrum. W takim przypadku należy w sposób właściwy określić termin realizacji projektu w umowie.


Czy środki na realizację projektu wypłacane są metodą refundacji czy zaliczkowania?


Metodą zaliczkowania. Jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca rozpocznie realizację projektu przed podpisaniem umowy koszty kwalifikowane poniesione od dnia złożenia wniosku będą refundowane w wysokości określonej umową.


Jaka może być minimalna oraz maksymalna wartość projektu?


Regulamin III Konkursu PBS nie przewiduje ograniczeń związanych z wartością poszczególnych projektów. Kosztorys projektu powinien być skalkulowany zgodnie z rzeczywistymi potrzebami realizacji projektu.


KOSZTY KWALIFIKOWANE


Jak rozumieć zapis że koszty badań podstawowych mogą stanowić tylko 15% kosztów kwalifikowanych? Czy pozostałe 85% mają być przeznaczone na  badania przemysłowe lub techniczne studia wykonalności?


Tak.


Czy też te 85% należy rozumieć w innych kategoriach, jak np. zakup aparatury, gruntu, koszty ogólne itp.?


Nie.


Jakie trzeba przyjąć proporcje procentowe między aparaturą a płacami dla osób zatrudnionych?


Proporcje takie nie są określone w Programie Badań Stosowanych. Wnioskowane koszty realizacji projektu powinny wynikać z zakresu i specyfiki prac objętych projektem - wniosek będzie podlegał ocenie ekspertów w zakresie adekwatności wskazanych kosztów projektu.


Czy na pokrycie realizacji projektu trzeba mieć udokumentowane (np. promesą bankową, środki dostępne na rachunku bankowym) 100% wartości projektu czy wystarczy tylko z góry określona procentowa część leżąca po stronie wnioskodawcy kosztów?


Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dostarczania promesy bankowej ani potwierdzenia posiadania środków na rachunku bankowym.

WKŁAD WŁASNY


W jakiej formie może być wnoszony wkład własny w ramach projektu? Czy jest to możliwe np. w postaci wynagrodzeń pracowników?


Tak,  jeśli te wynagrodzenia nie są pokrywane ze środków publicznych.


Czy wkład własny wykazany przez Jednostkę naukową jest brany pod uwagę w kryterium 8?


Nie. Kryterium to dotyczy jedynie wkładu własnego wykazywanego przez przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie.

Kryterium 8 – wyjaśnienia dodatkowe

Uw = (Dmax - Dw)/Kk 

Dmax – to maksymalna kwota dofinansowania o jaką może ubiegać się całe konsorcjum  (jednostki naukowe i przedsiębiorcy łącznie)

Dw – wnioskowana kwota dofinansowania z NCBR dla całego konsorcjum

Kk – całkowite koszty kwalifikowane konsorcjum - czyli koszt projektu ogółem

Przykład 1:

Skład konsorcjum :

1 jednostka naukowa

1 jednostka przemysłowa – małe przedsiębiorstwo, maksymalny próg pomocy publicznej przeznaczonej na badania przemysłowe, po zwiększeniu wynosi 80%

500 000 zł - dofinansowanie, o które wnioskuje jednostka naukowa (100% z budżetu NCBR)

500 000 zł -  koszty kwalifikowane małego przedsiębiorcy, w tym – 250 000 zł dofinansowania z NCBR, 250 000 zł wkładu własnego

Zatem zgodnie ze wzorem:

Kk = 1 000 000 zł

Dmax= 900 000 zł = 500 000 zł (jednostka naukowa) + 80% *500 000 zł ( maksymalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się mały przedsiębiorca)

Dw = 750 000 zł = 500 000 zł (jednostka naukowa) + 250 000 zł (małe przedsiębiorstwo)

Uw = (Dmax – Dw)/Kk

Uw = (900 000-750 000) / 1 000 000

Uw = 150 000 / 1 000 000

Uw = 15 %

Uzyskane punkty w kryterium 8 = 3 pkt

Przykład 2:

Skład konsorcjum :

1 jednostka naukowa

1 jednostka przemysłowa – duże przedsiębiorstwo, maksymalny próg pomocy publicznej przeznaczonej na badania przemysłowe, po zwiększeniu wynosi 65%

1 000 000 zł - dofinansowanie, o które wnioskuje jednostka naukowa (100% z budżetu NCBR)

800 000 zł -  koszty kwalifikowane dużego przedsiębiorcy, w tym – 520 000 zł dofinansowania z NCBR, 280 000 zł wkładu własnego

Zatem zgodnie ze wzorem:

Kk = 1 800 000 zł

Dmax= 1 520 000 zł = 1 000 000 zł (jednostka naukowa) + 65% *800 000 zł ( maksymalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się duży przedsiębiorca)

Dw = 1 520 000 zł = 1 000 000 zł (jednostka naukowa) + 520 000 zł (duże przedsiębiorstwo)

Uw = (Dmax – Dw)/Kk

Uw = (1 520 000-1 520 000) / 1 800 000

Uw = 0 / 1 800 000

Uw = 0 %

Uzyskane punkty w kryterium 8 = 0 pkt