Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez:

 • jednostki naukowe;
 • przedsiębiorstwa;
 • konsorcja składające się z ww. podmiotów (maksymalnie 4).

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Alokacja przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynosi 40 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 8 czerwca do 25 września 2020 roku (do godziny 16:00).

ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin konkursu (aktualizacja z 17.06.2020 r.)
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum (aktualizacja z 17.06.2020 r.)
 8. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
 9. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 17.06.2020 r.)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 14.07.2020 r.)
 3. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 4. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorstwo
 7. Wzór oświadczenia wnioskodawcy dot. doręczania pism za pomocą platformy ePUAP (aktualizacja z 17.06.2020 r.)
 8. Wzór wniosku o płatność
 9. Instrukcja składania wniosków w systemie LSI

        LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO


UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu – pojedynczy podmiot
 2. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu – konsorcjum
 3. Budżet projektu
 4. Harmonogram płatności
 5. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie wydania decyzji ws. przyznania dofinansowania oraz podpisywania umowy o dofinansowanie (aktualizacja z 17.06.2020 r.)
 6. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu

KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować: