Zagadnienia finansowe

1. Czy koszt kwalifikowany projektu będą stanowiły opłaty związane z dzierżawą gruntu pod wykonanie wiercenia - zwykle umowy cywilnoprawne z właścicielami działek rolnych, na których zlokalizowane są otwory badawcze? Do jakiej kategorii należy zakwalifikować taki wydatek? Otwory są niezbędne do przeprowadzenia badań.


Odpowiedź:


Wyżej wymienione koszty można rozliczyć w ramach kategorii Op.


2. Czy istnieje możliwość przekazania otworów, które zostały wywiercone w ramach projektu jako środka trwałego spółce KGHM Polska Miedź S.A. w zamian za dodatkowe dofinansowanie projektu? Czy to musi być koszt kwalifikowany projektu i cel dofinansowania dodatkowego opisany w umowie z KGHM?


Odpowiedź:


Jeżeli koszt wykonania otworu miałby stanowić koszt kwalifikowalny dofinansowywany w ramach projektu, mogą Państwo dowolnie dysponować takim otworem dopiero po jego zakończeniu, tzn. po wykorzystaniu otworu dla celów realizacji projektu.


3. W jakiej kategorii należy ująć koszty związane z opłatami za wypisy i wyrysy z gruntów oraz ksiąg wieczystych, opłaty związane z utylizacją o odprowadzeniem płynów z pompowanego otworu badawczego, opłaty za decyzje zatwierdzające projekty i plany ruchu zakładu wiertniczego itp.


Odpowiedź:


Wyżej wymienione koszty można rozliczyć w ramach kategorii Op.


4. Czy jeden z partnerów w projekcie (członek konsorcjum) może brać udział w zamówieniu publicznym na realizacje części zadań w ramach podwykonawstwa, która nie jest w jego obowiązkach w ramach partnerstwa w projekcie?


Odpowiedź:


Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu „Zasady podwykonawstwa” ust. 4 „Podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcami Projektu jest akceptowalne wyłącznie w wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach”.


5. W załączniku nr 2. - Przewodnik kwalifikowalności kosztów - str. 7 - w odniesieniu do zakupów aparatury badawczej wspomina się o aparaturze o wartości do 500 000 zł nie stanowiącej dużej aparatury badawczej, która po spełnieniu określonych warunków może być wykazana w 100% i jednorazowo we wniosku o płatność. Jak to dokładnie rozumieć? Czy oznacza to, że planując zakupy takiej aparatury koszt jej nabycia w 100% stanowi koszt kwalifikowany projektu?


Odpowiedź:


Tak, jeżeli dany zakup nie stanowi zakupu dużej aparatury badawczej jego koszt może zostać rozliczony jednorazowo we wniosku o płatność w 100%, po spełnieniu warunków określonych w Przewodniku.


6. W jakim stopniu jest dofinansowany taki zakup, jeśli jednostką ubiegającą się o zakup jest jednostka naukowa, a w jaki, jeśli chce tę aparaturę nabyć przedsiębiorca?


Odpowiedź:


Koszt taki jest dofinansowywany zgodnie z poziomem dofinansowania przysługującego podmiotowi, tj. dla jednostki naukowej -  do 100%, dla  przedsiębiorcy - zgodnie z poziomem intensywności pomocy publicznej.


7. W jaki sposób taki zakup wpływa na pozostałe zakupy mniejszej aparatury i wyposażenia również niezbędnych dla realizacji projektu? Czy są przewidziane jakieś limity, których nie można przekroczyć planując zakupy aparatury i wyposażenia?


Odpowiedź:


Nie ma takich limitów.

Zagadnienia formalne

1. Jakie są poziomy wsparcia w Przedsięwzięciu CuBR w pierwszym konkursie?


Odpowiedź:


Dla jednostki naukowej intensywność Dofinansowania wraz z Wynagrodzeniem może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.


Dla przedsiębiorcy na badania przemysłowe:


I.    Podstawowa intensywność pomocy publicznej w przypadku badań przemysłowych nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych.


II.    Maksymalna intensywność pomocy publicznej przy spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków zwiększenia podstawowej intensywności pomocy publicznej dla badań przemysłowych nie może przekraczać:
  

80 % kosztów kwalifikowanych dla mikro- lub małych przedsiębiorców,
  

75 % kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców,
  

65 % kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorców.


Dla przedsiębiorcy na prace rozwojowe:


I.    Podstawowa intensywność pomocy publicznej w przypadku prac rozwojowych nie może przekraczać 25 % kosztów kwalifikowanych.


II.    Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla prac rozwojowych przy spełnieniu przez przedsiębiorcę wszystkich warunków zwiększenia podstawowej intensywności pomocy publicznej dla prac rozwojowych nie może przekraczać:

60 % kosztów kwalifikowanych dla mikro- lub małych przedsiębiorców,

50 % kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców,

40 % kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorców.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 3 mln. PLN.


2. Kto może aplikować w pierwszym konkursie CuBR?


Odpowiedź:


Konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki pod warunkiem, że w skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe.


3. Jakie obszary tematyczne są uwzględnione w pierwszym konkursie CuBR?


Odpowiedź:


Ogłoszone w ramach I Konkursu tematy zawierają się w trzech obszarach tematycznych wskazanych w Założeniach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR.


Obszar I Górnictwo i geologia


Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnej technologii udostępniania złoża głębokiego


Obszar II Przeróbka (Mineral Processing)


Temat zagadnienia: Innowacyjna technologia efektywnego rozdrabniania na potrzeby przygotowania rud metali nieżelaznych do wzbogacenia


Obszar III Metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały


Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnej hydrometalurgicznej technologii produkcji metali nieżelaznych z koncentratów KGHM
Temat zagadnienia: Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi


4. Jaki będzie podział praw własności intelektualnej do wyników Projektu w pierwszym konkursie CuBR?


Odpowiedź:


Prawa własności intelektualnej do wyników Projektów wyłonionych do finansowania w trybie I konkursu w ramach Przedsięwzięcia CuBR będą przysługiwać wyłącznie Wykonawcom z jednej strony, a KGHM z drugiej strony, na zasadach określonych w umowie o wykonanie i finansowanie realizacji Projektu.


5. W jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie w pierwszym konkursie CuBR?


Odpowiedź:


Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków (dalej „GW”) dostępnego na stronie: /

6. W jakim miejscu znajduję się zakres merytoryczny I konkurs CuBR?

Odpowiedź:

Zakres merytoryczny I konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu I Konkursu Przedsięwzięcia CuBR. Zródło danych jest pod adresem:

/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/zalacznik_nr_1_do_regulaminu_zakres_merytoryczny.pdf.

7. Jakie informacje powinny znaleźć się we Wniosku o dofinansowanie, aby Kryterium 3 oceny merytorycznej Wniosku Możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce w tym przewidywane efekty ekonomiczne (załącznik nr 10 do Regulaminu) było rzetelnie przedstawione?

Odpowiedź:

Sugerujemy, aby we Wniosku zawrzeć następujące aspekty:

a) Charakterystyka planowanych nowych/ulepszonych cech produktu lub nowych/zwiększonych osiągnięć technologicznych.

b) Przedstawienie spodziewanego popytu na produkt/proces będący wynikiem wykonania projektu.

c) Określenie wyników analiz potwierdzających, że rozwiązanie będące przedmiotem projektu nie narusza praw własności intelektualnej stron trzecich (jeśli takie analizy zostały wykonane).

d) Określenie źródła przewagi konkurencyjnej wynikającej z wdrożenia wyników projektu.

e) Oszacowanie ryzyka i wskazanie barier wejścia nowego/ulepszonego produktu na rynek.

f) Przedstawienie koncepcji, określenie planu i etapów komercjalizacji wyników realizacji projektu.

8. Jak właściwie należy przygotować  analizę porównawczą?

Odpowiedź:

W przypadku analizy porównawczej – załącznik A do Wniosku nie dysponujemy szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania tego dokumentu. Musi on wykazać jedynie spełnienie co najmniej jednej z przedstawionych przesłanek, w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku udzielenia pomocy. Analiza ta może zostać przedstawiona w formie opisowej (np. jak udzielenie pomocy wpłynie na zwiększenie możliwości uzyskania innowacyjnych wyników projektu i rozwiązań itd.), bądź też w formie tabel i zestawień.

9. Gdzie w GW znajdują się tabele E PROJECT TIMETABLE oraz F DETAILED PROJECTED COSTS?


Odpowiedź:


Tabele te generują się automatycznie po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Dane do ich stworzenia są zaczerpnięte z tożsamych tabel istniejących w GW w języku polskim i wypełnianych przez Wnioskodawcę. Po złożeniu wniosku generator automatycznie przeliczy złotówki na euro zgodnie z średnim kursem NBP z dnia otwarcia GW tj. 27 stycznia 2014 r , która wynosi 4,2291 zł.


10. Dlaczego w momencie wprowadzenia danych do GW przez jednego z członków konsorcjum i zapisaniu ich, a następnie po ponownym zalogowaniu się do systemu znikają zamieszczone informacje?


Odpowiedź:


Problem ten jest związany z jednoczesnym zalogowaniem na jedno konto kilku użytkowników. W Generatorze Wniosków może być zalogowana tylko jedna osoba wprowadzająca i modyfikująca dane.