Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu The IdeaLab Call for Full Proposals

4.12.2020

Przedstawiamy listę projektów, które otrzymały pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przyznania środków finansowych w ramach konkursu The IdeaLab Call for Full Proposals. Dane wykonawców oraz przyznane dofinansowanie NCBR znajdują się w dokumencie.
Listy ekspertów dla konkursu IdeaLab Call for Full Proposals

21.10.2020

Poniżej przedstawiamy listę ekspertów oceniających wnioski w ramach konkursu IdeaLab Call for Full Proposals.

Lista ekspertów IdeaLabWyniki konkursu The IdeaLab Call for Full Proposals 

15.10.2020

Uprzejmie informujmy o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie The IdeaLab Call for Full Propoposals. Trzy wnioski zostały zarekomendowane do dofinansowania. Trzy kolejne wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

Poniżej znajdują się listy rankingowe:

IdeaLab Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
IdeaLab Lista rezerwowaWyniki oceny formalnej – konkurs IdeaLab Call for Full Proposals

01.07.2020

Uprzejmie informujemy, że w naborze wniosków w konkursie IdeaLab Call for Full Proposals wpłynęło 6 wniosków.
W wyniku oceny formalnej wszystkie 6 wniosków zostało uznanych za spełniające wymogi formalne.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym IdeaLab Call for Full ProposalsPrzedłużenie terminu składania wniosków w konkursie IdeaLab Call for Full Proposals

30.04.2020

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na prośby wnioskodawców spowodowane sytuacją epidemiologiczną, termin na złożenie wniosków w konkursie IdeaLab Call for Full Proposals został przedłużony o 3 tygodnie, do 8.06.2020 do godz. 16.00 CET.
Wyniki warsztatu IdeaLab “Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania”

Uprzejmie informujemy o wynikach warsztatu IdeaLab, który odbył się 2-6 marca 2020 w Otwocku.

W czasie warsztatu zostało wymyślonych i złożonych 9 wniosków wstępnych (pomysłów na projekty), z których 8 otrzymało rekomendację Panelu Ekspertów.

Wszystkie 8 konsorcjów, które otrzymało pozytywną rekomendację Panelu Ekspertów, jest zaproszonych do złożenia wniosków w naborze na wnioski pełne IdeaLab.

Lista rankingowa ze szczegółowymi informacjami nt. wyników warsztatów.NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU JAKO
OPERATOR PROGRAMU „BADANIA STOSOWANE”
REALIZOWANEGO W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2014–2021

OGŁASZA NABÓR DO SKŁADANIA WNIOSKÓW PEŁNYCH W IDEALAB

1. Cel programu i cel naboru


Głównym celem Programu „Badania Stosowane” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest poprawa wyników badań stosowanych w Polsce poprzez poprawę współpracy badawczej między Polską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. Program ma na celu poprawę jakości wyników naukowych, poprawę widoczności polskiej nauki na arenie międzynarodowej, ustanowienie partnerstw publiczno-prywatnych, wzmocnienie powiązań między innowacjami, badaniami i edukacją oraz zwiększenie innowacji.

IdeaLab to innowacyjny sposób generowania projektów badawczych w połączeniu z recenzją w czasie rzeczywistym. Kluczowym elementem tej metody są interaktywne i intensywne 5-dniowe warsztaty z udziałem ok. 30 uczestników z różnych dyscyplin i środowisk oraz zespół ekspertów zewnętrznych (mentorów i dyrektora) oraz interesariuszy, które są zorganizowane w celu wprowadzania nowych podejść do wyzwań badawczych na określony temat.

Temat IdeaLab to: „Miasta przyszłości – usługi i rozwiązania”.

Wniosek pełny złożony w niniejszym naborze powinien zostać opracowany na podstawie pomysłu projektu stworzonego podczas warsztatów IdeaLab i złożonego na formularzu ‘project-idea form’. Warsztaty IdeaLab odbyły się w dniach 2-6 marca 2020 roku w Otwocku i zostały zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

2. Obszar tematyczny

„Miasta przyszłości – usługi i rozwiązania”

3. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 1. a) Kwalifikujący się Promotor Projektu (wnioskodawca):
  • Organizacja badawcza zdefiniowana w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznająca niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, utworzonym jako osoba prawna w Polsce.
  • Przedsiębiorstwo zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z siedzibą w Polsce.
 2. Kwalifikujący się partnerzy projektu:
  • każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, a także organizacje pozarządowe, mające ustanowiony siedzibę jako osoba prawna w Polsce, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie.

4. Promotor Projektu, Partnerzy Projektu i Kierownik Projektu

Projekty muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego polskiego i jednego norweskiego, islandzkiego lub liechtensteińskiego podmiotu.

Dla każdego wniosku partnerzy projektu wyznaczają Promotora Projektu (PP), który ponosi formalną odpowiedzialność administracyjną za projekt i musi złożyć wniosek w ich imieniu. Promotor Projektu musi być odpowiednio upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu których składa wniosek.

Promotor Projektu jest odpowiedzialny za podpisanie umowy o partnerstwie z partnerami projektu. Umowa o partnerstwie powinna być sporządzona w języku angielskim i powinna zostać przedłożona Operatorowi Programu przed podpisaniem umowy dotyczącej projektu z NCBR.

Promotor projektu wyznacza Kierownika Projektu (PI), pochodzącego z jednej z polskich instytucji, który jest pracownikiem naukowym posiadającym naukowe kierownictwo nad projektem.

5. Typy badań

Zaproszenie do składania wniosków pełnych w naborze IdeaLab ma na celu wspieranie międzynarodowych projektów badawczych realizowanych przez podmioty z Polski i Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Kwalifikują się następujące rodzaje badań / rozwoju:

 • Badania podstawowe, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 84 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
 • Badania przemysłowe, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
 • Prace rozwojowe, zgodnie z definicją w art. 2 pkt 86 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Koszty badań podstawowych są kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są niezbędne i bezpośrednio związane z badaniami przemysłowymi lub pracami rozwojowymi zaplanowanymi we wniosku. Mogą obejmować maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

6. Kwota dofinansowania

Dotacje w naborze pełnych wniosków IdeaLab mogą pokryć do 100% kosztów kwalifikowalnych dla organizacji badawczych i innych rodzajów podmiotów innych niż przedsiębiorstwa¹ (w tym organizacje pozarządowe i gminy). W przypadku przedsiębiorstw kwota finansowania będzie ustalana indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju badań, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2015 r., poz. 299).

Maksymalna wysokość pomocy publicznej dla przedsiębiorstw:

 

Duże przedsiębiorstwa

Średnie  przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Badania podstawowe

Do 100%

Do 100%

Do 100%

Badania przemysłowe

Do 50+15

(maks. 65 %)

Do 50+10+15

(maks. 75 %)

Do 50+20+15

(maks 80 %)

Prace rozwojowe

Do 25+15

(maks. 40 %)

Do 25+10+15

(maks. 50 %)

Do 25+20+15

(maks. 60 %)

Finansowane będą tylko badania podstawowe/przemysłowe oraz prace rozwojowe. Inne rodzaje działań (np. koordynacja, rozpowszechnianie, zarządzanie) mogą stanowić jedynie część zadań badawczych.

Podział budżetu pomiędzy partnerów projektu odzwierciedlać faktyczny wkład wniesiony przez każdą ze stron i powinna być przedmiotem negocjacji między Promotorem Projektu a partnerem projektu. Oczekuje się, że koszty kwalifikowalne zgłoszone przez podmioty z Liechtensteinu, Islandii i Norwegii uczestniczące w projekcie zwykle nie przekroczą 40% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

7. Budżet dla naboru wniosków pełnych w IdeaLab

Całkowity budżet naboru wniosków pełnych w IdeaLab wynosi 6 651 016 EUR. Minimalna kwota dotacji wynosi 500 000 EUR, a maksymalna kwota 6 651 016 EUR. Należy pamiętać, że 6 651 016 EUR to cały budżet przeznaczony na finansowanie projektów badawczych. Przewidywany czas trwania projektów wynosi do 36 miesięcy.

8. Składanie wniosków

Wnioski od Promotorów Projektów o wsparcie finansowe w ramach naboru do składania wniosków pełnych w IdeaLab składane są do Operatora Programu w formie wniosków projektowych.

Promotor Projektu musi być należycie upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu których składa propozycję projektu (należy podpisać przynajmniej list intencyjny).

Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim za pośrednictwem Systemu Elektronicznego Składania Wniosków Operatora Programu (EPSS), dostępnego pod następującym adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl/

Promotor Projektu może edytować i zatwierdzać wniosek do daty zamknięcia naboru. Można składać tylko wnioski, które zostały w pełni i poprawnie wypełnione.

Wnioski należy składać nie później niż do godziny 16:00 (CET) przed odpowiednim terminem zakończenia składania wniosków. Spośród wnioskodawców w proponowanym partnerstwie tylko Promotor Projektu (identyfikowany przez identyfikator użytkownika i hasło) jest upoważniony do złożenia wniosku.

9. Czas trwania naboru do składania wniosków pełnych w IdeaLab

Data ogłoszenia konkursu IdeaLab Call for Full Proposals – 28 lutego 2020.
System składania wniosków online będzie dostępny dla wnioskodawców od 16 marca 2020 roku.
Termin składania wniosków upływa 18 maja 2020 roku o godz. 16.00 8 czerwca 2020 o godz. 16.00 (przedłużenie terminu).

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod linkiem 


¹ Przedsiębiorstwa określone w art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 187,1 ).Wyniki oceny zgłoszeń uczestników na warsztat IdeaLab „Miasta przyszłości – usługi i rozwiązania”
Uprzejmie informujemy o wynikach oceny kandydatur zgłoszonych na warsztat IdeaLab.
Poniżej znajdują się:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
jako Operator Programu “Badania stosowane”
realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021


zaprasza do zgłaszania kandydatur do uczestnictwa w warsztatach IdeaLab

‘Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania’

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do zgłaszania kandydatur do udziału w warsztatach IdeaLab finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które odbędą się w Otwocku w województwie mazowieckim (niedaleko Warszawy) w dniach 2–6 marca 2020 r.

Celem warsztatów jest opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych pomysłów na projekty badawcze dotyczące usług i rozwiązań dla miast w 2040 r. Warsztaty IdeaLab są częścią programu „Badania stosowane” prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach funduszy norweskich i EOG we współpracy z Research Council of Norway.

Jaki jest temat warsztatów IdeaLab?

Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania

Celem tego warsztatu będzie zachęcenie uczestników do nieszablonowego spojrzenia na rozwiązania, usługi i technologie ukierunkowane na organizację miast i przestrzeni miejskiej, jako miejsc dobrych do życia i pracy w 2040 r. Spotkanie to stanowi niekonwencjonalną przestrzeń dla ekspertów reprezentujących różne dziedziny, którzy wspólnie opracują nowe pomysły wspierające tworzenie miast przyszłości i odpowiadające na nieprzewidziane wyzwania, które z pewnością mogą się pojawić.

Wprowadzenie

Połowa populacji świata (3,5 miliarda ludzi) mieszka obecnie w miastach, przy czym przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości liczba ta wzrośnie do 5 miliardów. Przed miastami jutra stoi wiele wyzwań. Miasta muszą reagować na trendy demograficzne, nierówności społeczne, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska (w tym zanieczyszczenie powietrza), wzrastające zużycie energii elektrycznej, kwestie mobilności, emisje dwutlenku węgla i wiele innych problemów. W tym zglobalizowanym świecie problemy, z jakimi zmagają się miasta, występują niezależnie od granic czy podziałów narodowościowych. Z tego powodu multidyscyplinarne rozwiązania badawcze dla przyszłych miast opracowane przez uczestników z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu uzyskają wsparcie w ramach programu.

Zgodnie z Celami zrównoważonego rozwoju ONZ, w niedalekiej przyszłości miasta powinny stać się miejscami bezpiecznymi, integrującymi, zrównoważonymi i trwałymi. W jaki sposób nasze miasta mogą lepiej wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców?

Uważamy, że niektóre z wyzwań stojących przed miastami przyszłości mogą być rozwiązane z zastosowaniem technologii przyszłości. W celu zapewnienia odpowiedzialnych społecznie rozwiązań dla miast przyszłości, technologie powinny być opracowywane przy współpracy z mieszkańcami i użytkownikami.

Wyzwania badawcze

Nowe rozwiązania i usługi na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców terenów miejskich - przykłady ważnych perspektyw:

 • Interakcja człowieka z maszynami

Przemiany cyfrowe i wykorzystanie kluczowych technologii wspomagających może przyspieszyć transformację miast. Mieszkańcy i użytkownicy miast jutra nie unikną korzystania z innowacyjnych technologii w codziennym życiu i komunikowania się z nimi. Jak możemy zapewnić, że sztuczna inteligencja będzie bezpieczna, ukierunkowana na użytkowników i wolna od niezamierzonej dyskryminacji? Jak technologie przyszłości mogą służyć miastom przyszłości?

 • Uniezależnienie się od dużych firm z sektora ICT

Usługi IT świadczone przez międzynarodowe korporacje (np. wyszukiwarki, technologie chmury, media społecznościowe) stały się nieodłączną częścią naszego życia. Możemy przypuszczać, że miasta przyszłości staną się jeszcze bardziej zależne od technologii teleinformatycznych (wykorzystanie dużych zbiorów danych - big data, i Internetu rzeczy - Internet of Things, itp.). Co stałoby się, gdyby globalne firmy IT wycofały się z działalności w Europie? Jak możemy uniezależnić miasta przyszłości i ich mieszkańców od międzynarodowych korporacji, monopolistów w sektorze IT? Jak możemy zapewnić bezpieczeństwo danych wykorzystywanych przez inteligentne miasta?

 • Poprawa demokratycznego zaangażowania w miastach przyszłości

Miasta przyszłości muszą być zarządzane wspólnie z mieszkańcami i innymi interesariuszami. W jaki sposób narzędzia i rozwiązania pomocą kształtować politykę innowacyjnych miast? Co można zrobić w celu zaangażowania różnych podmiotów w procedury decyzyjne i spełnienia potrzeb osób w trudnej sytuacji, kobiet, dzieci, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych? Jak rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne oraz inne technologie mogą wesprzeć zaangażowanie demokratyczne w miastach przyszłości?

 • Zielone i niebieskie miasto przyszłości

Obecnie zauważyć można trend w zakresie zielonych budynków i upraw hydroponicznych w miastach. Czy miasto jutra pozostanie miejscem, gdzie tereny zielone będą dostępne dla wszystkich? Jak możemy zapewnić różnorodność biologiczną w mieście i zrównoważony rozwój miast? Czy nowoczesne narzędzia i technologie pomogą wprowadzić więcej zieleni do przestrzeni miejskiej, która tym samym stanie się bardziej przyjazna do życia?
Niedobory wody są obecnie poważnym problemem, który w przyszłości stanie się jeszcze poważniejszy z powodu zwiększającego się zapotrzebowania na wodę i jej niedostateczną podaż. Miasta jutra muszą dostosować się do zmian klimatycznych, obejmujących zmienione warunki pogodowe (w tym susze i powodzie). Jak miasta mogą wydajnie gospodarować zasobami wody? Jak mogą nawiązać połączenie i kształtować interakcje pomiędzy zasobami wodnymi i zielenią?
Powyższe wyzwania badawcze są przykładami istotnych pomysłów projektowych, które zostaną opracowane podczas warsztatów; nie są obowiązkowe. Uczestnicy mogą również przyjąć inne perspektywy poszukiwania sposobów na spełnienie potrzeb mieszkańców miast przyszłości.

Planowane wyniki

Podczas warsztatu chcielibyśmy skupić się na miastach znajdujących się w Polsce, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Uczestnicy mogą opracować pomysły dla jednego konkretnego miasta lub skupić się na bardziej uniwersalnych rozwiązaniach dla miast znajdujących się w wyżej wymienionych krajach.

Mile widziane będą pomysły na projekty, które wygenerują nowe rozwiązania, usługi, produkty i procesy dla miast przyszłości i ich mieszkańców. Projekty mogą obejmować, np. badania ukierunkowane na uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania nowych produktów, procesów lub usług, opracowania prototypów, demonstracji, projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Z uwagi na fakt, że pomysły na projekty mają dotyczyć 2040 roku, nie oczekujemy, że rezultaty projektu będą gotowe do wprowadzenia (lub komercjalizacji) bezpośrednio po jego zakończeniu.

Zaznaczamy, że w projekt musi obejmować badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Badania podstawowe (np. badania teoretyczne zagadnienia) mogą stanowić niewielką część projektu.

Kto może zgłosić się do udziału w warsztacie?

Zapraszamy osoby prawne (podmioty publiczne lub prywatne, organizacje działające dla zysku i niedziałające dla zysku, a także organizacje pozarządowe, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa) z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu do zgłaszania kandydatów na warsztaty IdeaLab.

Kandydat lub kandydatka powinni:

 • posiadać co najmniej stopień magistra lub równorzędny;
 • być delegowani do udziału w warsztatach przez podmiot z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu;
 • skutecznie komunikować się w języku angielskim (poziom podobny do B2 lub wyższy), ponieważ warsztaty będą prowadzone w języku angielskim (nie wymagamy certyfikatu);
 • być gotowym do uczestnictwa w warsztatach IdeaLab w Polsce przez cały tydzień w dniach 2-6 marca 2020 r.

Dodatkowo powinni:

 • być zainteresowani przeprowadzeniem projektu badań stosowanych dotyczących rozwiązań i usług dla miast przyszłości z udziałem specjalistów z różnych dziedzin;
 • być przygotowani do opracowania i realizacji projektu badawczego z udziałem osób, których mogą nie znać;
 • lubić wykraczać poza obszar swojej specjalizacji lub zainteresowań, lubić aktywność kreatywną, myśleć innowacyjnie, lubić pracę w zespole i mieć dobre umiejętności komunikacyjne;
 • być zainteresowani innowacyjną formułą warsztatów IdeaLab.

Do udziału w warsztacie zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin (m.in. urbanistyka, zarządzanie miastami, ekologia, ICT, nauki społeczne, humanistyczne, technologie i inne). Lista tych obszarów nie jest wyczerpująca. Jeżeli Państwa specjalizacja nie znajduje się na liście, lecz uważają Państwo, że Wasza wiedza i doświadczenie mogą pomóc w kształtowaniu miast przyszłości, czekamy na zgłoszenia.

Co to są warsztaty IdeaLab?

IdeaLab to innowacyjny sposób generowania pomysłów na projekty badawcze połączony z oceną ekspercką w czasie rzeczywistym.
Kluczowym elementem tej metody są interaktywne i intensywne 5-dniowe warsztaty z udziałem ok. 30 uczestników z różnych dyscyplin i środowisk oraz zespółu ekspertów zewnętrznych (mentorów i dyrektora) i interesariuszy, które są zorganizowane w celu wypracowania nowych podejść do wyzwań badawczych w określonym temacie.

Celem warsztatów jest przygotowanie wniosków wstępnych przez uczestników. Należy zwrócić uwagę, że udział w warsztatach IdeaLab nie gwarantuje finansowania projektu. W celu ubiegania się o finansowanie, wstępne wnioski na projekty badawcze muszą zostać rozwinięte po warsztatach IdeaLab we wnioski pełne i złożone w konkursie na wnioski pełne. Konkurs na wnioski pełne zostanie otwarty dla wszystkich kwalifikowalnych podmiotów¹, jednak tylko pomysły badawcze opracowane podczas warsztatów IdeaLab, które otrzymają pozytywną ocenę panelu ekspertów, mogą pomyślnie przejść ocenę formalną. Budżet na finansowanie projektów w konkursie na wnioski pełne wynosi 6 651 016 EUR. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 500 000 EUR, a maksymalna kwota to 6 651 016 EUR. NCBR zamierza sfinansować od 3 do 6 projektów badawczych.

Kto ponosi koszty warsztatu?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pokryje koszty zakwaterowania w hotelu oraz śniadań, obiadów i kolacji podczas warsztatów. Uczestnictwo jest bezpłatne dla uczestników, ponieważ warsztaty są współfinansowane z funduszy norweskich i EOG.
Uczestnicy muszą zapewnić finansowanie ze swoich instytucji na pokrycie kosztów podróży z kraju pochodzenia / miasta pochodzenia do miejsca warsztatu i z powrotem.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może zwrócić koszty przejazdu i dojazdu (w tym koszty poniesione z miejsca zamieszkania i z powrotem) dla uczestników wybranych przez Panel Ekspertów do udziału w warsztatach. Szczegółowe informacje na temat zwrotu kosztów podróży zostaną przekazane uczestnikom warsztatów.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są od 4 listopada 2019 do 30 listopada 2019 do godz. 16.00.

Wzory dokumentów zgłoszeniowych oraz szczegółowe informacje o warsztacie, dostępne są na stronie NCBR pod linkiem.


¹ - Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę - zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i zapisami polskiej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustanowiona jako osoba prawna w Polsce.
- Przedsiębiorstwo - zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, założone w Polsce.