Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu POLNOR CCS 2019

Przedstawiamy listę projektów, które otrzymały pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przyznania środków finansowych w ramach konkursu POLNOR CCS 2019. Dane wykonawców oraz przyznane dofinansowanie NCBR znajdują się w dokumencie zamieszczonym poniżej:

Lista projektów


Wyniki konkursu POLNOR CCS 2019

Uprzejmie informujmy o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie POLNOR CCS 2019. 6 wniosków zostało zarekomendowanych do dofinansowania. 4 wnioski znalazły się na liście rezerwowej. Pozostałe 7 wniosków nie zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Poniżej znajdują się listy rankingowe:
POLNOR CCS - Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
POLNOR CCS - Lista rezerwowa
POLNOR CCS - Lista rankingowa wniosków nierekomendowanych do dofinansowania


Wyniki oceny formalnej – konkurs POLNOR CCS 2019

Uprzejmie informujemy, że w naborze wniosków w konkursie POLNOR CCS 2019 wpłynęło 17 wniosków.
W wyniku oceny formalnej 17 wniosków spełnia wymogi formalne.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym POLNOR CCS 2019


Konkurs POLNOR CCS na projekty polsko-norweskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
ogłasza konkurs POLNOR CCS 2019

1. Obszary tematyczne objęte konkursem:

 • Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym:
  • Pełna analiza łańcucha wartości
  • Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS
  • Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2
  • Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę
  • Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi.


2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę - zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i zapisami Artykułu 37 ustęp 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 • Przedsiębiorstwo - zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu


3. Projekty partnerskie/ Promotor projektu:

 • Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski.
 • Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu. Promotor projektu musi być odpowiednio upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu których składa wniosek.

4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • Na dofinansowanie projektów w ramach obszarów tematycznych, wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 11 764 706 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.
 • Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 500 000 EUR, natomiast maksymalna 5 000 000 EUR. Maksymalny okres realizacji projektów – 3 lata.
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem
 • Końcowa data kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2024 r.


5. Typy badań

Studium wykonalności – zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(87) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014,

Badania podstawowe – zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(84) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014, ale tylko do poziomu 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i wyłącznie w przypadku jeżeli ich wykonanie jest konieczne do przeprowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Badania przemysłowe - zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(85) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014,

Prace rozwojowe - zgodnie z definicją określoną w Artykule 2(86) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014,

Prace przedwdrożeniowe w formie pomocy de minimis

6. Wartość dofinansowania

• Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. Dofinansowanie dla przedsiębiorstw przyznawane będzie zgodnie z zasadami pomocy publicznej w zależności w wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych badań.

 

Duże przedsiębiorstwa

Średnie przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Organizacje prowadzące badania I upowszech-
niające wiedzę

Studium wykonalności

Do 50%

Do 50+10

(maks. 60 %)

Do 50+20

(maks. 70 %)

Do 100%

Badania podstawowe

Do 100%

Do 100%

Do 100%

Do 100%

Badania przemysłowe

Do 50+15

(maks. 65 %)

Do 50+10+15

(maks. 75 %)

Do 50+20+15

(maks. 80 %)

Do 100 %

Prace rozwojowe

Do 25+15

(maks. 40 %)

Do 25+10+15

(maks. 50 %)

Do 25+20+15

(maks. 60 %)

Do 100 %

Prace przedwdrożeniowe

Do 90% jako pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Do 100%

6. Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim za pośrednictwem systemu online, dostępnego pod adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl/

Promotor projektu może edytować i walidować wniosek do daty zamknięcia naboru. Złożyć będzie można wyłącznie pełne, poprawnie wypełnione wnioski.

Spośród członków konsorcjum tylko Promotor projektu (identyfikowany przez identyfikator użytkownika i hasło) jest upoważniony do złożenia wniosku.

Termin zamknięcia konkursu upływa 12 grudnia 2019 o godzinie 16:00 CET.

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod linkiem.