ERA-NET TRANSPORT II

Dzień Informacyjny – „Electromobility+ (EN+)”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz partnerzy projektu Era Net Transport II wspierający inicjatywę „Electromobility +” zapraszają na Dzień Informacyjny EN+ poświęcony międzynarodowemu konkursowi na projekty badawcze w ramach projektu EN+. Spotkanie jest wspierane przez partnerów projektu ETNA.

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach

01/05/2008 – 31/10/2010, 30 miesięcy

Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs w ramach projektu ERA-NET TRANSPORT II

Zakres przedmiotowy

Wsparcie dla procesu programowania badań w zakresie transportu, poprzez współpracę międzynarodową właścicieli programów narodowych (national programme owners).


Podstawowe cele projektu:

 • kontynuacja działań informacyjnych i upowszechniających wiedzę nt. sieci oraz pogłębienie współpracy pomiędzy jej partnerami,
 • rozwijanie inicjatyw w ramach narodowych programów badań ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych konkursów i wspólnych programów,
 • rozwój dalszej współpracy pomiędzy narodowymi programami badań oraz programami wsparcia badań Komisji Europejskiej, zgodnie z ideą ENT plus oraz inicjatyw podejmowanych na podstawie Artykułu 169,
 • działania oraz mechanizmy wspierające finansowanie badań zainicjowanych w ENT,
 • aktywny wkład do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badań Transportowych,
 • poszerzenie zasięgu geograficznego sieci poprzez włączenie nowych krajów do ERA-NET TRANSPORT.

Uczestnicy konsorcjum

 • TÜV Rheinland Consulting GmbH (TRC), Niemcy – koordynator,
 • Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT), Austria,
 • Federal Public Planning Service Science Policy (PPS), Belgia,
 • Ministry of Transport and Communications (LVM), Finlandia,
 • Ministry of Ecology, Sustainable Development and Spatial Planning (MEDAD), Francja,
 • Federal Ministry of Economics and Technology (BMWI), Niemcy,
 • Ministry of Transport, Public Works and Water Management (MINVENW), Holandia,
 • Ministry of Transport and Communications (SD-NOR), Norwegia,
 • Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA), Szwecja,
 • Department for Transport (DFT), Wielka Brytania,
 • The Danish Ministry of Transport (DKMT), Dania,
 • Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications (DETEC), Szwajcaria,
 • Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), Hiszpania,
 • Institute des sciences et des techniques de l’équipement et de l’environnement pour le développement (ISTED), Francja,
 • Tetraplan A/S (TET), Dania,
 • The National Centre for Research and Development (NCBiR), Poland.

Działania

ERA-NET TRANSPORT II jest kontynuacją ERA-NET TRANSPORT. Konsorcjum projektu zamierza realizować następujące zadania i cele:

 • opracowanie strukturalnej specyfikacji oraz raportu dotyczącego systemu informacyjnego w odniesieniu do programu badań transportowych,
 • dokonanie przeglądu transportowych programów badawczych w państwach członkowskich UE,
 • wydanie broszury prezentującej 5 przykładów najlepszych praktyk tworzących programy narodowe otwarte na współpracę międzynarodową,
 • raport nt. mechanizmów stosowanych w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania wyników badań w polityce transportowej oraz umożliwienie szybszej penetracji rynkowej innowacyjnych technologii,
 • wykorzystanie doświadczeń w zakresie programowania badań transportowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej,
 • opracowanie mapy drogowej dla zainicjowania konkursu w ramach ENT+ (np. w zakresie redukcji emisji CO2 generowanego przez transport przy wykorzystaniu wspólnej inicjatywy tzw. „Zielonego Korytarza”),
 • wydanie materiałów informacyjnych zawierających wyniki podjętych działań z przeznaczeniem dla europejskich interesariuszy jak i potencjalnych nowych partnerów,
 • utworzenie centralnej bazy danych o narodowych programach badawczych.


ENT II planuje zintensyfikować współpracę pomiędzy partnerami ENT. W tym celu zamierza uruchomić minimum 3 wspólne konkursy, 1 ERA-Net+ oraz 1 wspólnie finansowany program badawczy.

Kontakt

Koordynator projektu w NCBR:

Jakub Murawski

tel: +48 22 39 07 171

 

Konkurs w ramach projektu ERA-NET TRANSPORT II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż z dniem 10 grudnia 2009 roku otwarty został międzynarodowy konkurs w ramach projektu ERA-NET TRANSPORT II. Celem konkursu jest wyłonienie wykonawców dwóch zadań polegających na sporządzeniu następujących dokumentów związanych z działaniami grupy tematycznej ENT19: „Electric Road Transport”:

 1. A report on relevant end-user groups for “Electric Road Transport” in Europe, their needs, related markets, and integration into the existing transport system.
 2. A handbook for the implementation of “Electric Road Transport” policies in Europe


Realizacja powyższych zadań jest przewidziana w całości na 2010 rok, natomiast całkowita kwota przeznaczona na ich realizację przez Centrum wynosi 49 750 euro.

Wniosek w języku polskim oraz angielskim należy przesłać do NCBiR w terminie do 23 lutego 2010 r.
 
Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej projektu pod adresem:
www.transport-era.net/hidden-elements/news/news/article/new-trans-national-ent-call-on-electric-mobility/325.html lub bezpośrednio u koordynatora projektu ERA-NET TRANSPORT II w NCBiR:

Kontakt:
Piotr Pryciński
Email: p.prycinski-at-ncbir.gov.pl
tel: +48 515 061 558

 

Otwarcie konkursu w ramach Era - Net Transport II

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 marca 2012 r. otwarto konkurs na projekty badawcze w temacie „STEPPIN STONES - Best Practices for making Mobility Patterns more Sustainable” organizowany w ramach programu ERA – NET TRANSPORT II.

Tematyka i cele konkursu:

Szczegóły dotyczące obszaru tematycznego konkursu STEPPING STONES znajdują się w dokumencie „Call text”.  Celem konkursu jest wspieranie długotrwałego zrównoważonego rozwoju transportu w Europie co wydaje się niezwykle istotne ze względu na ciągle rosnąca liczbę pojazdów poruszających się po europejskich drogach i ich użytkowników.

Wymagania:

Konsorcjum projektowe musi składać się z podmiotów pochodzących z co najmniej 2 różnych państw biorących udział w konkursie (Polska, Niemcy, Szwecja, Holandia).  Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy. NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 100 tys. euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w wyłonionych w konkursie projektach.
Dokładne informacje nt. wymagań dostępne są w dokumencie: „Call text”.

Procedura:

Konkurs jest przeprowadzany jednoetapowo:

 • Od 1 marca 2012 r. do 7 czerwca 2012 r. (godzina 16:00 CET) międzynarodowe konsorcja projektowe składają wspólne wnioski w języku angielskim za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.transport-era.net/action-groups/ent22-stepping-stones.html.
 • Po zamknięciu konkursu wnioski zostaną poddane międzynarodowej ocenie merytorycznej.
 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w 2012 r. poprzez wybór merytoryczny najlepszych wniosków przez panel ekspertów i akceptację możliwości finansowych przez poszczególne agencje członkowskie.
 • Po ogłoszeniu oficjalnej listy projektów rekomendowanych do finansowania polscy partnerzy będą proszeni o złożenie krajowych wniosków o dofinansowanie do NCBR.
 • Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o dofinansowaniu polskich podmiotów.


Ważne terminy:


1 marca 2012 r. – 7 czerwca 2012 r. (16:00 CET) – nabór wniosków międzynarodowych,
lipiec/sierpień 2012 r. – rozstrzygnięcie konkursu,
sierpień/wrzesień 2012 r. – składanie wniosków o dofinansowanie do NCBR,
październik-grudzień 2012 – rozpoczęcie realizacji projektów

Partnerzy uczestniczący w konkursie:

 • The Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (Niemcy)
 • The National Centre for Research and Development NCBR (Polska)
 • The Swedish Transport Administration (Szwecja)
 • The Agency NL, NL Environment (Holania)


Kontakt w ENT II:


Strona internetowa konkursu:
www.transport-era.net/action-groups/ent22-stepping-stones.html

Sekretariat konkursu:


Anette Enemark
Tetraplan
email: ae-at-tetraplan.dk
tel. 45 3373 7137

Kontakt w NCBR:


Piotr Pryciński
Sekcja Zarządzania Programami Badań Stosowanych INFOTECH
e-mail: piotr.prycinski-at-ncbr.gov.pl
tel. 48 515 061 558

Do pobrania:


call text
informacja dla wnioskodawców
ulotka konkursu STEPPING STONES

Status prawny:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).