Program AAL (Active and Assisted Living Programme)

Program Active and Assisted Living Programme (dalej AAL) to program badawczo-rozwojowy, który wspiera projekty wykorzystujące technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) by poprawić jakość życia ludzi starszych. Program AAL jest kontynuacją realizowanego w latach 2008-2013 programu Ambient Assisted Living Joint Programme. Program jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu 2020, a jego planowany budżet wynosi 700 mln euro.

Celem ogólnym programu jest poprawa jakości życia ludzi starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie poprzez wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT). Celem głównym programu jest stymulacja generowania innowacyjnych produktów, usług i systemów opartych na technologiach informacyjno – komunikacyjnych (ICT), by zapewnić komfortowe funkcjonowanie ludzi starszych poprzez:

  • przedłużenie okresu, w którym ludzie starsi mogą żyć w lepszych warunkach poprzez zwiększenie ich samodzielności, pewności siebie oraz mobilności,
  • pomoc w zachowaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielnego funkcjonowania osób starzejących się,
  • promocję lepszego i zdrowszego trybu życia osób starszych,
  • pomoc opiekunom, rodzinom i organizacjom opiekuńczym,
  • pobudzanie efektywności i produktywności wykorzystywanych zasobów w starzejących się społecznościach.

W ramach realizowanego Programu, raz w roku ogłaszane są konkursy. Każdy z nich koncentruje się na innym zagadnieniu. Do tej pory konkursy obejmowały zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem przewlekłymi chorobami, włączeniem społecznym, mobilnością osób starszych, zarządzaniem codziennymi czynnościami czy też wsparciem ze strony opiekunów.

Strategia Programu:

Okres realizacji Programu:

2014-2020

Strona internetowa Programu:

www.aal-europe.eu