EUREKA/Photonics21 Mirror Group – konkurs 2019

Uwaga!
Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na nową wersję formularza wniosku o dofinansowanie, która z uwagi na omyłkę edycyjną zastąpiła tą dostępną poprzednio.
Przypominamy, że na wnioski czekamy do 25 lipca do godziny godz. 23.59.59 CET. Do tego czasu należy przesłać na następujące adresy:

  1. projects-at-eurekanetwork.org – tylko EUREKA Project Form, wpisując w tytule wiadomości „EUREKA photonics call 2019”
  2. eureka-at-ncbr.gov.pl – EUREKA Project Form wraz z dokumentami krajowymi opisanymi w Zasadach dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach EUREKA/Photonics21 Mirror Group


Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2019 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Photonics21 Mirror Group  na zasadach inicjatywy EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:

EUREKA/Photonics21 Mirror Group – konkurs 2019

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Tematyka projektu powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu:

a) technologie fotoniczne będące przedmiotem konkursu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie):
obróbkę laserową, wytwarzanie addytywne, selektywne spiekanie laserowe, utwardzanie fotoniczne, sterowanie procesem optycznym / technologia analityczna procesu (PAT), wykrywanie optyczne 3D i obrazowanie, w tym obrazowanie spektralne i hiperspektralne, obrazowanie fal milimetrowych i LiDAR, litografię (foto-, stereo-, laserową);

b) sektory przemysłu obejmują w szczególności (ale nie wyłącznie):
elementy elektroniczne i komputerowe, inżynierię elektromechaniczną, transport i produkcję samochodów, w tym przeznaczonych dla celów współzawodnictwa sportowego, lotnictwo i przemysł lotniczy, materiałowy, chemiczny i farmaceutycznego, przemysł kontroli żywności, inżynierię bezpieczeństwa i jakości oraz technologię produkcji.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Niemcy, Austria, Polska, Szwajcaria, Francja, Izrael i Wielka Brytania

Zapraszamy do rejestracji na platformie matchmakingowej konkursu

Data otwarcia naboru wniosków:

25 marca 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

25 lipca 2019 r., godz. 23.59.59 CET

Budżet NCBR:

600 tys. euro

Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA/Photonics21 Mirror Group przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

• w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;

• w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

Kurs euro:

Wysokość dofinansowania projektu EUREKA/Photonics21 Mirror Group przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu na dzień otwarcia naboru wniosków

1 EUR = 4,2953 PLN (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 25.03.2019 r.)

Status prawny konkursu:

• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1249, ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299)

Informacji w sprawie konkursu udziela:

Kontakt w NCBR:

Andrzej Wajs

tel.: +48 22 39 07 499

e-mail: andrzej.wajs-at-ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej


Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński

tel.: +48 22 39 07 215

e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl

Dział Finansowania Projektów


Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA/Photonics21 Mirror Group:


Link do strony programu:


http://www.eurekanetwork.org/content/photonics-advanced-manufacturing-call-projects

Link do pobrania Eureka Project Form:

www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form

Eureka project form guidelines:

www.eurekanetwork.org/sites/default/files/Guidelines_form_13-02-2013.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach EUREKA/Photonics21 Mirror Group:

Projekty EUREKA/Photonics21 Mirror Group to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich Photonics21 Mirror Group, tj. z: Niemiec, Austrii, Polski, Szwajcarii, Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii.

Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.

Każdy kraj uczestniczący w EUREKA/Photonics21 Mirror Group ma własne zasady dofinansowania projektów. Zalecamy więc, by każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z właściwą osobą w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKA/Photonics21 Mirror Group w ww. krajach znajdą Państwo na stronie: http://www.eurekanetwork.org/content/photonics-advanced-manufacturing-call-projects

Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą, a jednocześnie przesyła EUREKA Project Form na adres projects-at-eurekanetwork.org, wpisując w tytule wiadomości „EUREKA photonics call 2019”.