Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 41 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Polska jest członkiem Inicjatywy EUREKA od czerwca 1995 r. W dniu 31 października 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zlecił Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju prowadzenie całości działań związanych z udziałem polskich jednostek w Inicjatywie EUREKA.

POLSKIE BIURO EUREKI funkcjonuje w Dziale Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR zachęca polskich przedsiębiorców i organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę do współpracy z zagranicznymi partnerami oraz do uczestnictwa w projektach EUREKI.

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Projekty EUREKI powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:

  • realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI;
  • ukierunkowanie rynkowe;
  • cywilny cel projektu;
  • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

Konsorcja projektowe tworzone są oddolnie.