Nabór ekspertów do opracowania propozycji założeń projektu strategicznego INFOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarty nabór ekspertów do opracowania propozycji projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - INFOSTRATEG”. Program strategiczny będzie wspierał wysokobudżetowe projekty B+R w ramach następujących 5-ciu strategicznych obszarów (kierunków) badań wskazanych przez Komisję ds. programów strategicznych Rady Centrum NCBR:

Obszar 1: Przetwarzanie obrazów ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć satelitarnych.
Obszar 2: Metody informatyczne w medycynie spersonalizowanej, diagnostyce, terapii i chemoinformatyce.
Obszar 3: Uczenie maszynowe w robotyce ze szczególnym uwzględnieniem sterowania autonomicznymi urządzeniami.
Obszar 4: Cyberbezpieczeństwo dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji.
Obszar 5: Inteligentne systemy sterowania, zarządzania i łączności.

W każdym z 5-ciu strategicznych obszarów (kierunków) badań  programu strategicznego, o których mowa wyżej (szczegółowy opis w Zał. 1) zostanie wybranych trzech ekspertów.

I. Zadaniem ekspertów w danym obszarze badań będzie opracowanie propozycji założeń programu w tym obszarze  obejmujących:

  • diagnozę sytuacji w obszarze programu, (min. opis wyzwań rozwojowych w obszarze objętym tematyką projektu programu, sytuacji ekonomicznej, problemów, wskazanie istniejącego stanu wiedzy, istniejących luk, światowych trendów, obszarów istotnych z punktu widzenia stawienia czoła wyzwaniom rozwojowym itp.),
  • zakres tematyczny w obszarze programu,
  • analizę ryzyk w realizacji  programu.


II. Zgłaszający się eksperci powinni:

  • posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w obszarze programu strategicznego, do którego aplikują
  • posiadać wiedzę o zaawansowaniu technologicznym polskich firm funkcjonujących w danym obszarze programu na tle światowym,
  • umieć określić poziom naukowy i możliwości badawcze polskich jednostek naukowych w obszarze programu,
  • mieć doświadczenie w pracach B+R prowadzonych we współpracy z podmiotami gospodarczymi; mile widziane jest również  doświadczenie w prowadzeniu i ocenie projektów B+R.  


III. Eksperci wybrani w ramach niniejszego naboru do danego obszaru nie będą mogli aplikować w konkursach ogłaszanych w ramach programu INFOSTRATEG i będą zobowiązani do złożenia w tej sprawie stosownego oświadczenia (Zał.2).

IV. Każdy Ekspert obszaru badawczego wybrany w ramach niniejszego naboru będzie zobowiązany do zawarcia z NCBR  umowy o współpracy, przestrzegania regulaminu współpracy, przekazania danych niezbędnych do rozliczeń finansowych, a także potwierdzenia przyjęcia zamówień na wykonanie przedmiotu umowy i  wystawienia stosownego rachunku po wykonaniu umowy. Na wykonanie przedmiotu umowy wybrani eksperci będą mieli 30 dni od daty jej podpisania.

V. Wynagrodzenie eksperta za przygotowanie założeń programu strategicznego w zadanym obszarze wynosić będzie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.

VI. Zgłoszenie podpisane przez  kandydata na eksperta należy przesłać wyłącznie na dedykowanym formularzu zgłoszenia (Zał. 3) w wersji papierowej na adres:
 
Dr inż. Stanisław Dyrda
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa


Do zgłoszenia należy załączyć aktualne CV oraz krótki opis (do 4000 znaków) wiedzy i doświadczeń związanym z wybranym obszarem badań. Dodatkowo należy przesłać edytowalną wersję elektroniczną zgłoszenia (wraz z ww. opisem wiedzy i doświadczeń zawodowych w deklarowanym obszarze badań oraz CV) na adres infostrateg-at-ncbr.gov.pl.

Lista załączników: (Zgłaszający się kandydat na eksperta wypełnia tylko Załącznik 3, Załącznik 2 będą zobowiązani wypełnić eksperci wybrani w ramach niniejszego naboru).

 

 

  • Archiwum Aktualności