Skład konsorcjum - Wnioskodawca

Czy poza podmiotami wyszczególnionymi w Regulaminie konkursu, (tj.: min. 2 jednostki naukowe oraz co min. 1 inna niż naukowa jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu), mogą wchodzić jeszcze inne rodzaje podmiotów: przedsiębiorstwa (np. spółki Skarbu Państwa, spółki z o.o.,), NGO?

Przedsiębiorstwa – NIE.

Uzupełniająco do minimum konsorcjum mogą wchodzić podmioty wskazane w lit. a) definicji Wnioskodawcy (wskazano to w lit. b definicji)

Czy w projektach Gospostrateg jednostką naukową będącą członkiem konsorcjum, może być jednostka spoza Polski?

Niestety NIE, ponieważ warunki wskazane w lit a, c i d  (poniżej zapis z Regulaminu) należy traktować łącznie.

1. Wnioskodawca – uczestnik I konkursu Programu, którym jest konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniające łącznie następujące warunki:

a) grupa minimum trzech (3) i nie więcej niż pięciu (5) jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą: co najmniej dwie jednostki naukowe oraz co najmniej jedna (inna niż naukowa) jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, tj. podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ministerstwo wskazane w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowe], konstytucyjny organ państwa, agencja wykonawcza ministerstwa, organ centralny i terenowy administracji państwowej, państwowa jednostka organizacyjna powołana uchwałą lub organizacja trzeciego sektora, niebędąca przedsiębiorstwem;

b) uzupełniająco do minimum wskazanego w lit. a), w skład konsorcjum mogą wchodzić podmioty wymienione tamże;

c) prowadzące działalność badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;

d) dające rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych (wzór oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu).

Jednostka zagraniczna nie prowadzi działalności na terenie RP potwierdzonej wpisem do odpowiedniego rejestru (nie spełnia warunku określonego w lit. c)

Czy poprzez stwierdzenie „dwie jednostki naukowe” mogą wystąpić dwa wydziały z jednego uniwersytetu czy dwa różne uniwersytety?

Dwa różne uniwersytety – TAK.

Dwa wydziały jednego uniwersytetu niestety nie – wydziały nie mają odrębnej osobowości prawnej, są częścią uczelni która takową posiada. Partnerem w konsorcjum jest uniwersytet, projekt może być oczywiście realizowany przez więcej niż jeden wydział.

Czy państwowa uczelnia wyższa w świetle obowiązujących przepisów prawnych i postanowień ogólnych Konkursu może pełnić funkcję Lidera Konsorcjum w konkursie GOSPOSTRATEG ? Z uwagi na specyfikę projektu planowanego do złożenia w ramach I konkursu GOSPOSTRATEG, posiadamy zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu.

Liderem konsorcjum może być: jednostka organizacyjna reprezentująca Wnioskodawcę / Wykonawcę i kierująca realizacją Projektu, posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce (wdrożenia) rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, którego celem jest wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań służących realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Uczelnia nie jest podmiotem wdrażającym politykę rozwoju na poziomie co najmniej regionalnym.

Czy ten sam podmiot może złożyć więcej niż jeden wniosek?

Tak, o ile wnioski dotyczą innych projektów.

Czy w ramach składania wniosków w najbliższym naborze programu GOSPOSTRATEG może brać udział przedsiębiorca? Czy jest on objęty kosztami kwalifikowanymi?

Przedsiębiorca może być wyłącznie podwykonawcą. Koszty podwykonawstwa są kosztami kwalifikowanymi.

Czy określenie „organizacja trzeciego sektora, niebędąca przedsiębiorstwem”  oznacza wszystkie organizacje pozarządowe, czy tylko organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej?

Chodzi o organizacje trzeciego sektora nieprowadzące działalności gospodarczej. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą (oferujący usługi lub towary na rynku) jest przedsiębiorstwem.

Ile i jakich podmiotów  może wchodzić w skład konsorcjum ?

Zgodnie z definicją Wnioskodawcy w skład konsorcjum wchodzą minimum 3 podmioty (wraz z Liderem):

 • 2 jednostki naukowe oraz
 • 1 inna organizacja ze wskazanych w lit a) definicji Wnioskodawcy: podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ministerstwo, konstytucyjny organ państwa, agencja wykonawcza ministerstwa, organ centralny i terenowy administracji państwowej, państwowa jednostka organizacyjna powołana uchwałą lub organizacja trzeciego sektora, niebędąca przedsiębiorstwem;

Maksymalna liczba partnerów w konsorcjum to 5 podmiotów (wraz z Liderem):

 • 3 organizacje określone jako minimum: 2 jednostki naukowe oraz 1 inna organizacja;
 • uzupełniająco do maksymalnej liczby 5 partnerów: jednostki naukowe lub inne organizacje ze wskazanych w lit a) definicji Wnioskodawcy:  podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ministerstwo, konstytucyjny organ państwa, agencja wykonawcza ministerstwa, organ centralny i terenowy administracji państwowej, państwowa jednostka organizacyjna powołana uchwałą lub organizacja trzeciego sektora, niebędąca przedsiębiorstwem;

Czy podmiot należący do III sektora (np. fundacje, stowarzyszenia, Izby Gospodarcze, etc.) może być członkiem konsorcjum/ Liderem projektu w I konkursie Programu GOSPOSTRATEG, w przypadku gdy prowadzi działalność gospodarczą non-profit lub przekazuje zyski na działalność statutową? 

Zgodnie z Regulaminem I konkursu Programu GOSPOSTRATEG, organizacja trzeciego sektora, będąca przedsiębiorstwem nie może wchodzić w skład konsorcjum będącym Wnioskodawcą w I Konkursie, ani jako członek konsorcjum ani jako jego lider. Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L.2014.187.1), do którego nawiązuje § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r., poz. 299), za „przedsiębiorstwo” uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.

W związku z powyższym, organizacja trzeciego sektora, która prowadzi działalność gospodarczą, nie może być liderem ani członkiem konsorcjum będącym Wnioskodawcą w I Konkursie Programu GOSPOSTRATEG, niezależnie od tego, czy przekazuje zyski na działalność statutową czy nie. Zgodnie z Regulaminem, aby wejść w skład konsorcjum będącym Wnioskodawcą w przedmiotowym konkursie, podmiot taki nie może posiadać statusu przedsiębiorstwa w powołanym rozumieniu, tj. nie może prowadzić działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć oferowanie towarów lub usług na rynku. Nie jest przy tym istotne, czy działalność ta ma zarobkowy charakter. W rozumieniu przywołanych przepisów, działalność gospodarczą prowadzić mogą także podmioty typu non-profit (np. fundacje, czy stowarzyszenia). Przyjmuje się, że nawet jeżeli dany podmiot świadczy usługi całkowicie bezpłatnie i jest (w całości bądź w części) finansowany przez państwo, może również zostać uznany za przedsiębiorcę.

Zakwalifikowanie określonego podmiotu, jako przedsiębiorcy, zależy całkowicie od charakteru jego działalności. W rozumieniu Regulaminu I konkursu Programu GOSPOSTRATEG, na podstawie przywołanych przepisów, warunkiem uznania danego podmiotu za przedsiębiorstwo jest prowadzenie przez ten podmiot działalności gospodarczej, przez co należy rozumieć oferowanie towarów lub usług na rynku.

Projekt

Czy gospodarzem samodzielnych zadań (odcinków badawczych) musi być tylko jeden z Partnerów, czy też można wpisywać, że zadanie będzie realizowane przez wszystkich Partnerów, bez wskazania jednego odpowiedzialnego?

Zadania mogą być współrealizowane przez wszystkich partnerów konsorcjum.

Czy w fazie A projektu mogą uczestniczyć podmioty posiadające zdolność do zastosowania wyników Projektu w praktyce (członkowie konsorcjum), czy tą fazę realizować mogą wyłącznie jednostki naukowe uczestniczące w konsorcjum? 

Fazę A mogą współrealizować wszyscy członkowie konsorcjum - i jednostki naukowe i inne podmioty.

We wniosku dot. projektu Gospostrateg w części B pkt. 1.1. napisano Metodologia badawcza – szczegółowy opis zadań (nie więcej niż 8 zadań). Czy te 8 zadań dotyczy tylko fazy badawczej czy także fazy przygotowania do zastosowania?  Czy cały projekt może mieć tylko do 8 zadań?

8 zadań na cały projekt. Zdania mogą być współrealizowane przez wszystkich partnerów, ich część lub tylko jednego partnera konsorcjum  - adekwatnie do zakresu zadań i kompetencji poszczególnych partnerów konsorcjum.

Wskaźniki

Czy podane w tabelach dotyczących wskaźników wartości docelowe (str. 30) są wartościami dla konkretnego zgłaszanego Projektu czy dla całego Programu GOSPOSTRATEG ?

Powinny to być wartości dla zgłaszanego Projektu. Wartości docelowe dla Programu są określone w Programie.

Czy zgłaszając Projekt musimy wpisać wartości dla wszystkich wymienionych wskaźników ?

Nie - tylko dla tych, które są adekwatne dla zgłaszanego Projektu.

Czy we wniosku, jeśli nie przewidujemy w Projekcie danego wskaźnika, powinniśmy wpisać „0” ?

Tak.

Zabezpieczenia

W Warunkach ogólnych ustalono natomiast, że Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia, przy czym z wymogu tego zwolniono podmioty z sektora nauki. Biorąc pod uwagę, że w przypadku GOSPOSTRATEG wnioskodawcami mogą być podmioty z sektora administracji publicznej czy będzie na nich ciążył obowiązek zabezpieczenia wekslem in blanco?

Ze względu na specyficzny katalog wnioskodawców obowiązkowe zabezpieczenie wekslem in blanco nie będzie wymagane. Odpowiednie zapisy znajdą się w klauzulach specjalnych.

Umowa konsorcjum

Czy na dzień złożenia wniosku wystarczy list intencyjny lub ramowa umowa konsorcjum, zawierająca treść, że w przypadku gdy nasz projekt uzyska dofinansowanie zawrzemy niezwłocznie umowę konsorcjum ?

Wraz z wnioskiem składają Państwo oświadczenie, że umowa została zawarta i oświadczenie musi być zgodne ze stanem faktycznym.

Umowa konsorcjum musi spełniać wymogi z załącznika Elementy umowy konsorcjum.

/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/rekomendowane_elementy_umowy_konsorcjum_naukowego_gospostrateg.pdf

Wniosek i umowa o dofinansowanie

Informacja o załącznikach niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu GOSPOSTRATEG

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Lp. Nazwa dokumentu Podmioty zobowiązane do złożenia danego dokumentu Forma Postać
1. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (w przypadku, w którym umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów i nie jest możliwe do zweryfikowania na podstawie ogólnodostępnych rejestrów)  Każdy podmiot wchodzący w skład Wnioskodawcy Elektroniczna Skan podpisanego dokumentu w formacie pdf
2. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu) Lider Konsorcjum Elektroniczna Skan podpisanego dokumentu w formacie pdf
3. Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu) Każdy podmiot wchodzący w skład Wnioskodawcy Elektroniczna Skan podpisanego dokumentu w formacie pdf
4. Formularz ewaluacyjny (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 13 do Regulaminu Konkursu) Jednostki naukowe Elektroniczna Dokument w formacie aktywny pdf

Wykaz dokumentów, których złożenie jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu w ramach programu GOSPOSTRATEG

Wykaz informacji niezbędnych do podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu
Lp. Nazwa dokumentu Podmioty zobowiązane do złożenia danego dokumentu Forma Postać
1. Umowa o utworzeniu konsorcjum naukowego - brak określonego wzoru - Papierowa Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
2. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (w tym odpis z KRS, odpis z rejestru instytutów naukowych PAN lub stosowne pełnomocnictwo) Każdy podmiot wchodzący w skład Wnioskodawcy Papierowa Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
3. Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do Regulaminu Konkursu) Każdy podmiot wchodzący w skład Wnioskodawcy Papierowa Oryginał
4. Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów/ oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do Regulaminu Konkursu) Lider Konsorcjum Papierowa Oryginał
5.  
Oświadczenie o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu, tj.: 
 
 • właściwej komisji bioetycznej w przypadku eksperymentów medycznych w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.  poz. 464, z późn. zm.);
 • właściwej lokalnej komisji etycznej w przypadku prowadzenia w projekcie doświadczeń na zwierzętach, o których mowa w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. (Dz. U. poz. 266);
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego) oraz właściwej komisji bioetycznej (pozytywna opinia) w przypadku badań klinicznych w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobu medycznego lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 876, z późn. zm.);
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (pozwolenie na prowadzenie tego typu badań klinicznych produktu leczniczego) oraz właściwej komisji bioetycznej (pozytywna opinia) w przypadku prowadzenia w projekcie badań klinicznych produktów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.);
 • na badania wymagane na podstawie przepisów o ochronie przyrody (w przypadku badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną);
 • na badania na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (w przypadku prowadzenia badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów).
 
(zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 12 do Regulaminu Konkursu)
 
Podmioty planujące prowadzenie badań (w sytuacji, w której przypisany zakres prac w projekcie obejmuje badania wymagające uzyskania zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu) Papierowa Oryginał


Wzór umowy i załączników dla projektu bez jednostki budżetowej – aktualizacja 02.10.2018 r.
Wzór umowy i załączników dla projektu z jednostka budżetową – aktualizacja 02.10.2018 r.

Jakie rozmiary czcionki obowiązują przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie? (pytanie zadane w związku z obowiązującymi ograniczeniami w ilości stron tekstu).

Przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie należy stosować czcionkę w rozmiarze 11 oraz odstępy między wierszami o wielkości 1,5.

Czy wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być podpisane? 

Następujące załączniki do wniosku o dofinansowanie składane są, jako skan podpisanego dokumentu w formacie pdf:

 • Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy);
 • Oświadczenie woli dotyczące składania dokumentów / oświadczeń za pośrednictwem systemu informatycznego (składane przez Lidera Konsorcjum). Oryginał oświadczenia woli będzie wymagany jako załącznik papierowy w momencie podpisywania Umowy.
 • Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych (składane przez każdy podmiot wchodzący w skład Wnioskodawcy);
 • Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy (składana przez organizacje trzeciego sektora niebędące przedsiębiorstwami).

Formularz PNT-01 należy załączyć w formie skanu dokumentu złożonego przez instytucję do GUS. Nie są wymagane dodatkowe podpisy lub poświadczenia za zgodność z oryginałem. W przypadku w którym Podmiot nie jest zobowiązany do przekładania do GUS formularza PNT-01, w systemie OSF należy wprowadzić skan pisma o treści np. „Podmiot (Nazwa Podmiotu) nie prowadzi działalności badawczej i nie jest zobowiązany do przedkładania formularza PNT -01” .

Formularz ewaluacyjny należy wypełnić w formie elektronicznej (w formacie „aktywny pdf), a następnie załączyć w systemie. Nie jest konieczne drukowanie i podpisywanie tego dokumentu.

Kiedy, zgodnie z załącznikiem nr. 5 do Regulaminu konkursu należy złożyć „dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu 

i na jego rzecz”?

„Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz” (pełnomocnictwo) należy złożyć wyłącznie w sytuacji, w której umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy, działającego w jego imieniu i na jego rzecz, nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów i nie jest możliwe do zweryfikowania na podstawie ogólnodostępnych rejestrów (np. na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego czy Rejestru Instytutów Naukowych PAN), lecz zostało ustanowione poprzez podpisanie stosownego dokumentu przez osobę reprezentującą dany podmiot i figurującą w odpowiednim rejestrze.

Przykładowo, jeśli przedstawicielem Wnioskodawcy, którym jest uczelnia, będzie rektor, nie jest konieczne załączanie w tym punkcie żadnych dokumentów. Jeśli natomiast rektor upoważniłby

do podejmowania działań związanych z realizacją projektu np. prorektora lub kanclerza, należy wówczas załączyć do wniosku dokument (pełnomocnictwo), z którego wynika umocowanie tej osoby.

Czy opis projektu w pkt. 1.1. Metodologia badawcza – opis zadań dotyczy tylko fazy A czy również fazy B. Czy w przypadku gdy jednostka naukowa realizuje zadanie obejmujące działania zarówno 

w fazie A  jak i fazie B, można ująć zakres prac w jednym zadaniu czy należy je rozdzielić na dwa o takiej samej nazwie?

W punkcie 1.1 METODOLOGIA BADAWCZA wpisuje się informacje dotyczące wszystkich zadań w projekcie – zarówno tych, zaplanowanych w fazie A, jak i tych, planowanych do realizacji w fazie B. Informacje podaje się odrębnie dla każdego zadania przewidzianego w harmonogramie realizacji projektu. Nie jest możliwe realizowanie jednego zadania zarówno w fazie A, jak i w fazie B (przypisanie danego zadania na konkretnej fazy jest ponadto konieczne z uwagi na wymogi systemu informatycznego, za pośrednictwem którego składane są wnioski o dofinansowanie).

ZASADY FINANSOWANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w przypadku podmiotów, które zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki swoje pokrywają wprost ze środków budżetu państwa a pobrane dochody zobowiązane są odprowadzić na rachunek dochodów budżetu państwa, zapisy Umowy o wykonanie i finansowanie projektu będą podlegały odpowiedniej modyfikacji tj. zapisy przedmiotowego dokumentu dotyczące zasad finansowania projektu/przepływów finansowych będą dostosowywane do wymogów prawa dla poszczególnych jednostek budżetowych.