Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Drugi konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

 1. Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
 2. Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego (Zamawiający – Ministerstwo Finansów). 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 23 marca 2020 roku do 22 maja 2020 roku (do godziny 16:00).

ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin konkursu (aktualizacja 27.11.2020 r.)
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Klauzula Informacyjna

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 4. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01
 5. Informacje na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa
 6. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym LSI

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu – pojedynczy podmiot
 2. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu – konsorcjum
 3. Budżet projektu
 4. Harmonogram płatności
 5. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
 6. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu 


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować: