Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza IV konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza IV konkurs
w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Czwarty konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

 1. Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii. (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
 2. Optymalizacja metod konwersji języka pisanego w systemie automatycznego tłumacza na język migowy z wykorzystaniem mechanizmu avatara. (Zamawiający – Ministerstwo Cyfryzacji).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 24 lipca do 22 września 2020 roku (do godziny 16:00).


ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin konkursu 
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
 9. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (aktualizacja z 7.08.2020 r.) 
 3. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego doręczania pism za pomocą ePUAP
 5. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa
 7. Instrukcja składania wniosków w systemie LSI

            LINK DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO LSI

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu
 2. Budżet projektu
 3. Harmonogram płatności
 4. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie: wydania decyzji ws. przyznania dofinansowania oraz podpisywania umowy o dofinansowanie
 5. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu 


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować: