DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA PIERWSZY KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych1:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: osf.opi.org.pl.

Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe:

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 10 listopada 2016 r. (do godziny 15:00).

Pliki do pobrania:

1 Zgodnie z zakresem pierwszego konkursu zawartym w Regulaminie